Alexa
banner474
29 Ekim 2016 Cumartesi 20:28
Memurların İhraç ve İadesi Hakkındaki 676 Sayılı KHK'nın Tam Metni Yayımlandı
 29 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazetede 676 Sayılı KHK'nın tam metni yayımlandı. Kamu personellerinin görevden ihraç veya göreve iadeleri hakkındaki 676 Sayılı KHK'nın tam metni Resmi Gazetede şöyle belirtildi;

676 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI

HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nca 3/10/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM

Yargı ile İlgili Düzenlemeler

MADDE 1- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 149 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar bakımından yürütülen kovuşturmalarda, duruşmada en çok üç avukat hazır bulunabilir."

MADDE 2- 5271 sayılı Kanunun 151 inci maddesinin;

a) Üçüncü fıkrasında yer alan "tutuklu ve" ibaresi "şüpheli, sanık veya" şeklinde, "kovuşturma açılması halinde tutuklu veya hükümlünün müdafilik veya vekilliğini" ibaresi "soruşturma ya da kovuşturma bulunması halinde müdafilik veya vekillik görevini" şeklinde değiştirilmiştir.

b) Dördüncü fıkrasında yer alan "müdafi veya vekil hakkında açılan kovuşturmanın yapıldığı" ibaresi "hakim veya" şeklinde, "Kovuşturma sonunda" ibaresi "Soruşturma sonunda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi veya kovuşturma sonunda" şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya "Müdafilik görevinden yasaklama kararı," ibaresinden sonra gelmek üzere "avukat hakkındaki soruşturma veya" ibaresi ve "Ancak," ibaresinden sonra gelmek üzere "soruşturma veya" ibaresi eklenmiştir.

c) Beşinci fıkrasında yer alan "tutuklu" ibaresi "şüpheli, sanık" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 5271 sayılı Kanunun 154 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerinde tanımlanan suçlar ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçları bakımından gözaltındaki şüphelinin müdafi ile görüşme hakkı Cumhuriyet savcısının istemi üzerine, hakim kararıyla yirmidört saat süreyle kısıtlanabilir; bu zaman zarfında ifade alınamaz."

MADDE 4- 5271 sayılı Kanunun 178 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ancak, davayı uzatmak amacıyla yapılan talepler reddedilir."

MADDE 5- 5271 sayılı Kanunun 188 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Müdafiin mazeretsiz olarak duruşmayı terk etmesi halinde duruşmaya devam edilebilir."

MADDE 6- 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 59 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

"(4) Görüşme sırasında; hükümlünün avukatına veya avukatın hükümlüye verdiği belge veya belge örnekleri, dosyalar ve aralarındaki konuşmaya ilişkin olarak kendilerinin tuttukları kayıtlar incelenemez; hükümlünün avukatı ile yaptığı görüşme dinlenemez ve kayda alınamaz.

(5) Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesinde ve İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerinde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan mahküm olanların avukatları ile görüşmelerinde, toplumun ve ceza infaz kurumunun güvenliğinin tehlikeye düşürüldüğüne, terör örgütü veya diğer suç örgütlerinin yönlendirildiğine, bu örgütlere emir ve talimat verildiğine veya yorumları ile gizli, açık ya da şifreli mesajlar iletildiğine ilişkin bilgi, bulgu veya belge elde edilmesi halinde, Cumhuriyet başsavcılığının istemi ve infaz hakiminin kararıyla, üç ay süreyle; görüşmeler teknik cihazla sesli veya görüntülü olarak kaydedilebilir, hükümlü ile avukatın yaptığı görüşmeleri izlemek amacıyla görevli görüşmede hazır bulundurulabilir, hükümlünün avukatına veya avukatın hükümlüye verdiği belge veya belge örnekleri, dosyalar ve aralarındaki konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlara elkonulabilir veya görüşmelerin gün ve saatleri sınırlandırılabilir.

(6) İnfaz hakimliği hükümlünün; kurallara uyumunu, toplum veya ceza infaz kurumu bakımından arz ettiği tehlikeyi ve rehabilitasyon çalışmalarındaki gelişimini değerlendirerek, kararda belirttiği süreyi üç aydan fazla olmamak üzere müteaddit defa uzatabileceği gibi kısaltılmasına veya sonlandırılmasına da karar verebilir.

(7) Beşinci fıkra kapsamına giren hükümlünün yaptığı görüşmenin, aynı fıkrada belirtilen amaca yönelik yapıldığının anlaşılması halinde, görüşmeye derhal son verilerek, bu husus gerekçesiyle birlikte tutanağa bağlanır. Görüşme başlamadan önce taraflar bu hususta uyarılır.

(8) Hükümlü hakkında, yedinci fıkra uyarınca tutanak tutulması halinde, Cumhuriyet başsavcılığının istemiyle hükümlünün avukatlarıyla görüşmesi infaz hakimince altı ay süreyle yasaklanabilir. Yasaklama kararı, hükümlüye ve yeni bir avukat görevlendirilmesi için derhal ilgili baro başkanlığına bildirilir. Cumhuriyet başsavcılığı baro tarafından bildirilen avukatın değiştirilmesini baro başkanlığından isteyebilir. Bu fıkra hükmüne göre görevlendirilen avukata, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesine göre ücret ödenir.

(9) İnfaz hakimi tarafından bu madde uyarınca verilen kararlara karşı 4675 sayılı Kanuna göre itiraz edilebilir.

(10) Bu madde hükümleri 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasına göre yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile beşinci fıkradaki suçlardan hükümlü olup, başka bir suçtan dolayı şüpheli veya sanık sıfatıyla avukatıyla görüşen hükümlüler hakkında da uygulanır.

(11) Tutuklular hakkında bu madde hükümlerine göre karar vermeye soruşturma aşamasında sulh ceza hakimi, kovuşturma aşamasında mahkeme yetkilidir."

MADDE 7- 29/3/1984 tarihli ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 10- 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak en az iki yıl süreyle uzman erbaş statüsünde çalıştıktan sonra 20/10/2016 tarihine kadar kendi istekleriyle sözleşmelerini feshetmiş olup, sözlü sınavın son başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olanlardan, yaş ve merkezi sınav şartı hariç İnfaz ve Koruma Memuru olarak istihdam edilebilmek için öngörülen şartları taşıyanlar, 30/6/2017 tarihine kadar Bakanlıkça ya da Bakanlıkça belirlenecek adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca İnfaz ve Koruma Memuru unvanlı vize edilmiş pozisyonlarda sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilir.

Bu madde çerçevesinde sözleşmeli personel olarak istihdam edileceklerin başvuruları, sözlü sınava alınacakların belirlenmesi, sözlü sınav konuları, sözlü sınavın usul ve esasları, sözlü sınavı kazanan personelin yerleştirilmeleri ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar, Bakanlıkça yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir."

İKİNCİ BÖLÜM

Güvenlik ile İlgili Düzenlemeler

MADDE 8- 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü, ek 16 ncı ve ek 17 nci maddelerinde yer alan "geçici köy" ibareleri "güvenlik" şeklinde, 74 üncü, ek 16 ncı, ek 17 nci ve ek 18 inci maddelerinde yer alan "Geçici köy" ibareleri "Güvenlik" şeklinde, 74 üncü maddesinde yer alan "Geçici Köy" ibaresi "Güvenlik" şeklinde, 74 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "gönüllü korucu" ibaresi "gönüllü güvenlik korucusu" şeklinde ve aynı fıkrada yer alan "gönüllü korucular" ibaresi "gönüllü güvenlik korucuları" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- 442 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 19- Diğer mevzuatta geçen "geçici köy korucusu" ibarelerinden "güvenlik korucusu"; "gönüllü köy korucusu" ibarelerinden "gönüllü güvenlik korucusu" anlaşılır."

MADDE 10- 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Umuma mahsus pasaport almak isteyenlerin başvuru yerleri ve istenecek belgeler İçişleri Bakanlığınca tespit edilir."

MADDE 11- 5682 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Demiryolu personeli kimlik belgeleri, anlaşmalarda öngörülen yetkili makamlarca tasdik edilmedikçe pasaport yerine kullanılamaz. Gemi adamı cüzdanı ve uçak mürettebatı belgesini düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar, ilgililerin bu Kanunun 22 nci maddesi kapsamındaki durumlarını yetkili merciden teyit etmek zorundadır."

MADDE 12- 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Kanun kapsamına giren silahlar için verilen taşıma ve bulundurma ruhsatları yenileme harcı alınmak şartı ile beş yıl için geçerlidir. Ruhsatların veriliş sebeplerinin ortadan kalkması halinde ruhsat sahibi durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmekle yükümlüdür. Aksine hareket edenler ile süresi dolduğu halde altı ay içerisinde ruhsatını yeniletmeyenlerin ruhsatları iptal edilir. Ancak, gerekli şartları haiz olan kişilere üçbin Türk Lirası idari para cezası ödemeleri kaydıyla tekrar ruhsat verilebilir. Bu fıkra hükmüne göre idari para cezası vermeye mülki amir yetkilidir."

MADDE 13- 6136 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasına "yetki veren kayıt ve belgeler" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile 442 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine göre görevlendirilen güvenlik korucularının edinecekleri en fazla bir adet silaha ait taşıma veya bulundurmaya yetki veren kayıt ve belgeler" ibaresi, beşinci fıkrasına "sayılan kişilere ait silahlar" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile 442 sayılı Kanunun 74 üncü maddesine göre görevlendirilen güvenlik korucularının edinecekleri en fazla bir adet silah" ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ateşli silahla işlenen suçlardan hükümlü bulunanlar ile taksirli suçlar hariç olmak üzere bir yıldan fazla hapis cezasına mahküm olanlara, affa uğramış olsalar bile ateşli silah taşıma ve bulundurma izni verilemez."

MADDE 14- 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçları, İçişleri Bakanlığı tarafından Milli Savunma Bakanlığına doğrudan teklif edilir. Bu ihtiyaçlar İçişleri Bakanlığının güvenlik önceliklerine göre değerlendirilir."

MADDE 15- 2692 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Sosyal tesisler

EK MADDE 4- Sahil Güvenlik Komutanlığı, vardiya yatakhaneleri, eğitim ve kongre merkezleri, sosyal tesisler, gazinolar, moral eğitim merkezleri ve kantinler kurabilir. Bu tesislere ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 16-10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 13/A maddesinin yedinci fıkrasına aşağıdaki cümle, onbirinci fıkrasına "temel askerlik" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya kolluk" ibaresi, aynı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ve mevcut onüçüncü fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"Akademi dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanlarına ödenecek ek ders ücretlerine ilişkin esaslar merkezi yönetim bütçe kanununda gösterilir."

"Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından Akademide yetiştirilemeyen veya az yetiştirilen sınıf ve branşlara yönelik olarak diğer yükseköğretim kurumlarıyla protokoller yapılarak öğrenci yetiştirilebilir, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına diğer yükseköğretim kurumlarında öğrenci okutulabilir. Ayrıca, özel ihtisas gerektiren alanlar için eğitim süreci içerisinde ilgili yükseköğretim kurumları ile protokoller yapılarak eğitim alınabilir. Bu öğrenciler, özlük ve sosyal hakları ile mecburi hizmet süreleri bakımından Akademide öğrenim gören öğrencilerle aynı hak ve yükümlülüklere sahiptir."

"g) 4678 sayılı Kanun kapsamında ön sözleşme yapılan subay ve astsubay adaylarından kendi isteğiyle ayrılmak isteyenler.

ğ) Bakanlıkça belirlenen devamsızlık süresi sonunda ilişik kesilmesine karar verilenler."

MADDE 17- 2803 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaçları, İçişleri Bakanlığı tarafından Milli Savunma Bakanlığına doğrudan teklif edilir. Bu ihtiyaçlar İçişleri Bakanlığının güvenlik önceliklerine göre değerlendirilir."

MADDE 18- 2803 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Sosyal tesisler

EK MADDE 8- Jandarma Genel Komutanlığı, vardiya yatakhaneleri, eğitim ve kongre merkezleri, sosyal tesisler, gazinolar, moral eğitim merkezleri ve kantinler kurabilir. Bu tesislere ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 19- 2803 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Yürürlükteki anlaşmalar

GEÇİCİ MADDE 7- Jandarma Genel Komutanlığının halihazırda devam eden yabancı ülkeler ile eğitim ve işbirliği faaliyetleri askeri eğitim işbirliği anlaşmaları ve protokollerinde belirtilen esaslara göre yürütülür."

MADDE 20- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 23- Araç tescil belgesi ve tescil plakasının, araç üzerinde uygun durumda bulundurulması zorunludur.

Araç tescil belgesini araçta bulundurmayan veya tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takan sürücülere 92 Türk Lirası idari para cezası verilir. Araç bilgileri doğrulanıncaya ve plaka uygun yere takılıncaya kadar araç trafikten men edilir.

Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan, öngörülen sayıda plaka takmayan ya da farklı okunmasına veya okunamamasına neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan araç sahibine 412 Türk Lirası idari para cezası verilir, plakanın uygun duruma getirilmesi için 7 gün süre tanınır. Bu süre sonunda tescil plakalarını uygun duruma getirmeyenler hakkında 844 Türk Lirası idari para cezası verilir ve tescil plakası uygun duruma getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.

Tescilli aracı plakasız kullanan sürücüye 1.698 Türk Lirası idari para cezası verilir ve tescil plakası takılıncaya kadar araç trafikten men edilir.

Başka bir araca tescilli veya sahte plakayı takan veya kullananlara 5.000 Türk Lirası idari para cezası verilir ve araç trafikten men edilir. Ayrıca bu kişiler Türk Ceza Kanununun 204 üncü maddesi hükmüne göre cezalandırılır."

MADDE 21- 2918 sayılı Kanunun 131 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Basılı kağıtlar ve tescil plakalarının yetkilendirilenler dışında basımını veya dağıtımını yapanlara 10.000 Türk Lirası idari para cezası verilir. Ayrıca bu kişiler Türk Ceza Kanununun 204 üncü maddesi hükmüne göre cezalandırılır."

MADDE 22- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin İçişleri Bakanlığına ait bölümüne eklenmiş ve aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelde yer alan Emniyet Genel Müdürlüğüne ait yurtdışı teşkilatına ilişkin kadrolar iptal edilmiştir.

MADDE 23- 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına (i) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (j) bendi (k) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

"j) Pasaport hizmetlerini yürütmek,"

MADDE 24- 3152 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "merkez ve taşra" ibaresi "merkez, taşra ve yurtdışı" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"İçişleri Bakanlığı, 13/12/1983 tarihli ve 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir. İçişleri Bakanlığının yurtdışı birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususlar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 25- 3152 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve mevcut (f) bendi (g) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

"f) Pasaport, pasaport yerine geçen belgeler ve sürücü belgelerinde yer alacak bilgiler ile biyometrik verinin türü, niteliği ve alınma yaşını tespit etmek, bu belgelerin tasarımı, temini, basımı, dağıtımı, teslimi ile üretim ve kişiselleştirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek ve bunlara dair usul ve esasları belirlemek."

MADDE 26- 3152 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 11- Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, bir yıl içerisinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilir. Bu sürenin uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Devir işlemleri tamamlanıncaya kadar, pasaport ve sürücü belgesi işlemlerine ilişkin görev ve hizmetler daha önce bu görev ve hizmetleri yapmakta olan birimler veya personel tarafından yürütülmeye devam olunur.

Pasaport ve sürücü belgelerine ilişkin olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne devredilen görevler hakkında diğer mevzuatta Emniyet Genel Müdürlüğüne yapılmış olan atıflar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne, mahalli emniyet makamlarına yapılmış olan atıflar ise nüfus müdürlüklerine yapılmış sayılır."

MADDE 27- 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "merkez, taşra ve yurt dışı" ibaresi "merkez ve taşra" şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (A) bendinin sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiş ve (C) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

"Genel müdür yardımcılarının sayısı müşterek kararname ile yediye kadar çıkarılabilir. Gerek görülmesi halinde, genel müdür yardımcılarından biri mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı personel arasından genel hükümlere göre atanabilir."

MADDE 28- 3201 sayılı Kanunun ek 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere, yirmisekiz yaşından gün almamış olmak kaydıyla, en az lise veya dengi okul mezunları, Kamu Personel Seçme Sınavı şartı aranmaksızın, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları ile polis meslek eğitim merkezlerine alınabilir. Bu fıkra kapsamında alınacak olanların eğitim süresi ve eğitim şekline ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Bakanlık tarafından belirlenir."

MADDE 29- 3201 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 34- Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bölümüne eklenmiştir."

MADDE 30- 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Savunma Sanayii Müsteşarlığının Kurulması ve 11 Temmuz 1939 Tarih ve 3670 Sayılı Milli Piyango Teşkiline Dair Kanunun İki Maddesi ile 23 Ekim 1984 Tarih ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına "ekonomik işlerle görevli Devlet Bakanı," ibaresinden sonra gelmek üzere "İçişleri Bakanı," ibaresi ve "Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarından" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Emniyet Genel Müdüründen" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 31- 3238 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına "Genelkurmay Başkanı" ibaresinden sonra gelmek üzere ", İçişleri Bakanı" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 32- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"g) Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının yapım, onarım, etüt ve proje işleri, araştırma-geliştirme projeleri, yiyecek ve giyecek alımları makine-teçhizat ile silah, mühimmat ve teçhizat alımlarıyla bunların bakım, onarım ve imalat işleri."

MADDE 33- 5018 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "ilgisine göre" ile "veya İçişleri Bakanlığı" ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının bir mali yıl içinde tamamlanması mümkün olmayan asayiş ve güvenlik hizmetlerine yönelik alımları için gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişmeye İçişleri Bakanlığı yetkilidir."

MADDE 34- 5018 sayılı Kanunun 35 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının bir mali yıl içinde tamamlanması mümkün olmayan asayiş ve güvenlik hizmetlerine yönelik alımlarının avans ve kredi işlemlerine ilişkin usuller İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelik ile düzenlenir."

MADDE 35- 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına "halinde" ibaresinden sonra gelmek üzere "54 üncü maddenin birinci fıkrasının (b), (d) ve (k) bentleri ile ikinci fıkrası kapsamındakiler hariç," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 36- 6458 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"k) Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilenler."

"(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (b), (d) ve (k) bentleri kapsamında oldukları değerlendirilen uluslararası koruma başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler hakkında uluslararası koruma işlemlerinin her aşamasında sınır dışı etme kararı alınabilir."

MADDE 37- 6458 sayılı Kanunun 98 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Genel Müdürlük, sınır kapılarına yolcu getiren, sınır kapılarından yolcu götüren ve Türkiye içinde yolcu taşıyan taşıyıcılardan, hareketleri öncesi, hareketleri anı ve hareketleri sonrasında tüm yolcu ve mürettebat bilgilerini isteyebilir."

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatlarının Kadroları

MADDE 38- 18/5/1929 tarihli ve 1453 sayılı Zabitan ve Askeri Memurların Maaşatı Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 1- Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının 2 nci madde uyarınca 2016 yılı için belirlenmiş olan fiili kadroları 2016 yılı sonuna kadar uygulanır.

Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığının 2017 yılı fiili kadroları 2016 yılı sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunca belirlenir."

MADDE 39- 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun geçici 7 nci maddesinin (b) fıkrasının birinci cümlesi, aynı fıkranın ikinci cümlesinde yer alan "Ayrıca" ibaresi ve aynı maddenin (c) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 40- 2692 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 11- Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatının geçici 7 nci maddenin (b) fıkrası uyarınca 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen kadroları bu maddenin yayımı tarihinde iptal edilmiştir."

MADDE 41- 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun geçici 4 üncü maddesinin (b) fıkrasının birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü cümleleri ile aynı fıkranın beşinci cümlesinde yer alan "Ayrıca" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 42- 2803 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 7- 13/A maddesinin onyedinci fıkrası ile ihdas edilen kadrolar ile geçici 4 üncü maddenin (b) fıkrası uyarınca 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen kadrolar iptal edilmiştir."

MADDE 43- 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına "Üniversite Öğretim elemanları" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 44- 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına "emniyet hizmetleri sınıfında" ibaresinden sonra gelmek üzere ", jandarma hizmetleri sınıfında ve sahil güvenlik hizmetleri sınıfında" ibaresi ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er istihdamı da bu fıkra hükmüne tabidir."

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Milli Savunma ile İlgili Düzenlemeler

MADDE 45- 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"3 üncü maddedeki hizmetleri veya yedek subaylığı esnasında bulundukları sınıfta istihdama elverişli olmadığı Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili sağlık kurullarınca verilecek raporla anlaşılanlar, sağlık durumlarının müsait olduğu sınıfa nakledilebilirler."

MADDE 46- 1076 sayılı Kanunun 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 11- Malüliyet iddia edenlerin sevkleri, bulundukları askerlik şubelerince Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili en yakın sağlık kurullarına yapılır."

MADDE 47- 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan "askeri hastaneler" ibaresi "Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 48- 1111 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yükümlülerin sağlık muayeneleri Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık yeteneğine ilişkin yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre yapılır. Bu muayeneler, askerlik şubesinin bulunduğu yerde öncelikle varsa kayıtlı olduğu aile hekimi tarafından, yoksa en yakın resmi sivil sağlık kuruluşunda tek tabip tarafından yapılır. Aile hekimlerince veya resmi sağlık kuruluşunca hakkında karar verilmeyenler Sağlık Bakanlığınca belirlenen en yakın yetkili sağlık kurullarına sevk edilir.

Yükümlüler hakkında ertesi yıla bırakma, sevk geciktirmesi veya askerliğe elverişli değildir kararlı sağlık raporlarını tanzim etmeye yetkili makam, Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili sağlık kuruluşu sağlık kuruludur. Ancak, yatalaklar ile gözle görülür rahatsızlığı bulunanlar hakkında ertesi yıla bırakma, sevk geciktirmesi veya askerliğe elverişli değildir kararlı sağlık raporları, askerlik şubesi başkanı veya vekili ile mülki amirliklerce görevlendirilen resmi iki sivil (varsa biri aile hekimi) tabipten teşkil edilecek geçici sağlık kurulunca verilebilir. Geçici sağlık kurulunca karar verilemeyen yükümlüler askerlik şubelerince Sağlık Bakanlığınca belirlenen en yakın yetkili sağlık kurullarına sevk edilirler."

MADDE 49- 1111 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "askeri hastanelerde" ibaresi "Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili sağlık kurullarında" şeklinde ve aynı fıkrada yer alan "askeri hastanelere" ibaresi "Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili sağlık kurullarına" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 50- 1111 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "asker hastanesine" ibaresi "Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili sağlık kurullarına" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 51- 1111 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "askeri hastaneye" ibaresi "Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili sağlık kurullarına" şeklinde ve aynı fıkrada yer alan "Askeri hastane sağlık" ibaresi "Hastane sağlık" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 52- 1111 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan "asker hastanesinde" ibareleri "Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili sağlık kurullarında" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 53- 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 115 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 54- 26/10/1963 tarihli ve 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Subay sicil belgesini düzenlemeye ve sicil vermeye yetkili idari sicil üstleri şunlardır:

a) Birinci sicil üstü: Müsteşar Yardımcılığı, Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği ve Askeri Adalet Teftiş Kurulu Dairesi Başkanlığı, askeri yargıyla ilgili diğer idari görev kadroları ile adli müşavirlik ve disiplin subaylığı kadrolarında bulunanlar için amir durumunda olan.

b) İkinci sicil üstü: Kuruluş bağlantısına göre birinci sicil üstünün bir üst görev yerinde bulunan.

c) Üçüncü sicil üstü: Kuruluş bağlantısına göre ikinci sicil üstünün bir üst görev yerinde bulunan."

MADDE 55- 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 14/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 14/A- En az dört yıl süreli eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan pilot olarak mezun olanlar ile ticari pilot lisansı veya havayolu nakliye pilotu lisansı bulunanlar öncelikli olmak üzere en az dört yıl süreli mühendislik eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olan kadın veya erkeklerden muvazzaf subay olmak için başvuranlar; düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla otuziki yaşını bitirmemiş olmak, yedek subay olma koşulları ile uçuş için gerekli şartları taşımak ve sınavlar ile uygulanacak temel askerlik eğitiminde başarılı olmak şartıyla muvazzaf subaylığa nasbedilebilirler. Bunlardan pilotaj eğitiminde başarısız olanlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinde hizmetine ihtiyaç duyulması halinde, 14 üncü maddede düzenlenen diğer şartları sağlamak ve gerekli eğitimleri tamamlamak kaydıyla diğer sınıflarda istihdam edilebilirler. Ancak bunlar için 14 üncü maddenin dördüncü fıkrasındaki deneme süresi üç yıl olarak uygulanır. Pilotaj eğitiminde başarısız olanlar ile deneme süresi içerisinde Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanlardan herhangi bir tazminat alınmaz."

MADDE 56- 926 sayılı Kanunun ek geçici 92 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"EK GEÇİCİ MADDE 92- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce herhangi bir nedenle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan veya ilişiği kesilen pilot subaylar ile ticari pilot lisansı ya da havayolu nakliye pilotu lisansına sahip en az 1000 saat uçuşu bulunan diğer sınıflardaki subaylardan istekliler, uçuş için gerekli şartları sağlamaları ve başvurularının uygun görülmesi halinde ilgili Kuvvet Komutanının teklifi ve Milli Savunma Bakanının onayı ile yeniden subay naspedilerek Türk Silahlı Kuvvetlerinde pilot olarak görevlendirilebilirler. Bunlar 2629 sayılı Kanun kapsamında pilot kabul edilirler. Bunların dışarıda geçirdikleri süreler rütbe bekleme süresinden, pilot subayların dışarıda geçirdikleri uçuş süreleri, belgelendirmeleri kaydıyla ayrıca uçuş hizmet süresinden sayılır. Malüllük ve ölüm hali hariç olmak üzere en az dört yıl görev yapmadan Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanlar, nasbedildikleri yeni rütbelerinin emeklilik de dahil olmak üzere hiçbir hakkından yararlanamaz. Emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta iken bu madde kapsamında görevlendirilenlerin bu aylıkları kesilir. Aylıkları kesilenlerden dört yıl görev süresi şartını yerine getirmemiş olanların, bu hizmet süreleri hizmet birleştirmesine konu edilmez ve başkaca bir şart aranmaksızın haklarında toptan ödeme hükümleri uygulanır. Aylıkları kesilenlerin sigortalılıklarının sona erdiği tarih yazılı istek tarihi kabul edilerek ilgili sosyal güvenlik kanunlarına göre aylıkları yeniden bağlanır. Bu maddenin uygulanması nedeniyle geçmişe yönelik olarak herhangi bir ödeme yapılmaz.

Bu madde kapsamındakiler göreve başladıkları tarihten itibaren dört yıl süresince 41 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan Yüksek Askeri Şüra tarafından belirlenecek hizmet kadrosu fazlası albay miktarı kapsamında değerlendirilmezler.

Bunların Türk Silahlı Kuvvetlerinde göreve tekrar başladıklarında bir defaya mahsus olmak üzere 38 inci maddede belirtilen rütbe terfi şartları ve esasları aranmaksızın emsallerinin bulundukları rütbelere terfi işlemleri derhal yapılarak nasıpları emsalleri tarihine götürülür."

MADDE 57- 926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir.

"EK GEÇİCİ MADDE 94- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yedinci hizmet yılını tamamlamış ve onuncu hizmet yılını bitirmemiş olan astsubaylara, 109 uncu maddedeki diğer şartları taşımaları kaydıyla bu maddenin yayımı tarihinden sonra yapılacak ilk astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavına müracaat hakkı verilir."

MADDE 58- 31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bakanlık teşkilatında ayrıca Özel Kalem Müdürlüğü ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğiile sayısı otuzu geçmemek üzere Bakanlık Müşaviri bulunur."

MADDE 59- 1325 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki ibare eklenmiştir.

"c) Teftiş, inceleme ve soruşturma hizmetlerini,

yürütmektir."

MADDE 60- 1325 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 10- Milli Savunma Bakanlığı fiili kadrosuna dahil 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden Bakanlığın özelliği ve hizmetin gerekli kıldığı şart ve vasıflar göz önüne alınarak Bakanlığa intibak edemedikleri üstlerince teklif edilenlerden Bakanlıkta oluşturulacak komisyona yaptırılacak tahkikat sonucuna göre Milli Savunma Bakanınca uygun görülenler, genel hükümlere göre merkezi yönetim bütçe kanununda öngörülen atama sınırlamalarına tabi olmadan Başbakanlık aracılığıyla başka bir kurum veya kuruluşa naklen atanır."

MADDE 61- 1325 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 3- Bakanlık merkez teşkilatı kadrolarına 2017 yılı sonuna kadar yapılacak atamalar merkezi yönetim bütçe kanunlarındaki sınırlamalara tabi tutulmaz.

GEÇİCİ MADDE 4- Mesleğe özel yarışma sınavı ile girip en az üç yıllık yetişme döneminden sonra yapılan yeterlik sınavını kazanarak 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarında Atama Usulüne İlişkin Kanuna göre müşterek kararla atanmış olan ve bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla kırk yaşını aşmayanlardan, kurumlarında Başmüfettiş, Başdenetçi, Başkontrolör unvanlarını taşıyanlar Başmüfettiş kadrolarına, Müfettiş, Denetçi, Kontrolör unvanlarını taşıyanlar ise Müfettiş kadrolarına, Teftiş Kurulu Başkanlığında görev yapmak üzere bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde naklen atanabilirler. Bu şekilde atananların sayısı elliyi geçemez.

GEÇİCİ MADDE 5- Yapılacak sınav tarihi itibarıyla en az üç yıl görev yapmış ve halen Kuvvet Komutanlıkları hariç Milli Savunma Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görevli bulunanlardan; yaş, KPSS ve yabancı dil şartı aranmaksızın, 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyanlar; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bir yıl içerisinde ve bir defaya mahsus olmak üzere Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar kapsamında yapılacak veya yaptırılacak yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınavda başarılı olanlardan Milli Savunma Uzmanı toplam kadro sayısının %20'si kadarı, tespit edilecek başarı sırasına göre Bakanlıkça belirlenen Milli Savunma Uzmanı kadrolarına atanabilir.

GEÇİCİ MADDE 6- Yapılacak sınav tarihi itibarıyla en az üç yıl görev yapmış ve halen Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında 657 sayılı Kanuna tabi olarak görevli bulunanlardan; yaş, KPSS ve yabancı dil şartı aranmaksızın, 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bir yıl içerisinde ve bir defaya mahsus olmak üzere ilgisine göreGenelkurmay Başkanlığı veya Bakanlıkça uygun görülecek usul ve esaslar kapsamında yapılacak veya yaptırılacak yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınavda başarılı olanlardan Silahlı Kuvvetler Uzmanı toplam kadro sayısının %20'si kadarı, tespit edilecek başarı sırasına göre Silahlı Kuvvetler Uzmanı kadrolarına atanabilir.

GEÇİCİ MADDE 7- 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendi kapsamında mesleğe alınanlardan, özel yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapılan yeterlik sınavlarında başarı göstererek uzmanlığa atananlar, Milli Savunma Bakanlığının uygun görmesi halinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bir yıl içerisinde; toplam Milli Savunma Uzmanı kadrosunun %20'si kadarı ile sınırlı kalmak kaydıyla, merkezi yönetim bütçe kanununda yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın Milli Savunma Uzmanı olarak naklen atanabilirler."

MADDE 62- 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanununun 12 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Pilot, silah sistem subayı, seyrüsefer subayı, taktik koordine subayı, uçuş ekibi personeli, görev ekibi personeli, paraşütçü, denizaltıcı, ADS pilotu, dalgıç ve kurbağa adamlardan 23 yıl ve daha fazla uçuculuk, paraşütçülük, dalıcılık hizmet süresi olanlara 23 üncü hizmet yılı karşılığında gösterilen oranda aylık tazminat ödenir. Jet ve pervaneli pilotlarından 32 yıl ve daha fazla uçuş hizmet süresi olanlara tazminat oranı %680 olarak uygulanır."

MADDE 64- 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "kırkbeş" ibaresi "elliiki" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 65- 3269 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 3- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı nedeniyle sözleşmeleri feshedilen uzman erbaşlar hakkında 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uygulanır."

MADDE 66- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine (B) fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"C) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında harcırah alanlar hariç olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararlarına dayanılarak yabancı ülkelere birlik halinde veya münferiden gönderilen subay, astsubay, uzman jandarma, sivil memur, işçi, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erlere (40.000), erbaş ve erlere ise (20.000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık tutarı geçmemek üzere, fiilen sınır ötesinde icra edilen görev süresince damga vergisi dahil hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat ödenir.

Ödenecek tazminatın tutarı, ödenme usul ve esasları ile hangi hallerde kesileceği Milli Savunma Bakanlığının teklifi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Başbakan onayı ile tespit edilir."

MADDE 67- 11/5/2000 tarihli ve 4566 sayılı Harp Okulları Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 5- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak temin faaliyeti ile harp okullarının birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarına üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğrenci alınabilir. Harp okullarına geçişe ilişkin usul ve esaslar Milli Savunma Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu tarafından müştereken belirlenir."

MADDE 68- 11/4/2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 4- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak temin faaliyeti ile astsubay meslek yüksek okullarının birinci sınıflarına üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğrenci alınabilir. Astsubay meslek yüksek okullarına geçişe ilişkin usul ve esaslar Milli Savunma Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu tarafından müştereken belirlenir."

MADDE 69- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 70- 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle sözleşmeleri feshedilen sözleşmeli erbaş ve erler hakkında 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uygulanır."

MADDE 71- 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"e) Üst yönetici: Bakanlıklarda müsteşarı ve kamu idarelerinde en üst yöneticiyi,"

MADDE 72- 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan "rütbe" ibaresi "makam yahut rütbe" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 73- 6413 sayılı Kanunun 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(9) 31/7/1970 tarihli ve 1325 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde sayılan makamlara atananlardan; anılan maddenin dokuzuncu fıkrasındakiler rütbe karşılıkları, Özel Kalem Müdürü, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ile taşra teşkilatındaki makam sahipleri albaylar, şube müdürleri ise yarbaylar gibi, bu Kanuna tabi personele disiplin veya üst disiplin amiri olarak ek-1 sayılı çizelgede gösterilen cezaları verebilirler."

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kamu Personeline İlişkin Bazı Düzenlemeler

MADDE 74- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

"8. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak."

MADDE 75- 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (E) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

"l) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, bu örgütlere yardım etmek, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmak ya da kullandırmak, bu örgütlerin propagandasını yapmak."

MADDE 76- 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri HakkındaKanun Hükmünde Kararnameye 45 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 45/A maddesi eklenmiştir.

"Sözleşmeli sağlık personeli istihdamı

MADDE 45/A- (1) Bakanlık ve bağlı kuruluşları, merkez teşkilatları hariç olmak üzere ve öncelikle personel istihdamında güçlük çekilen yerlerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca ilgili mevzuatı gereği kura ile ataması öngörülenler dışında 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamında yer alan unvanlarla vize edilmiş pozisyonlarda bu maddede öngörülen şartlarla sözleşmeli personel istihdam edebilir.

(2) Bu kapsamdaki sözleşmeli sağlık personeli Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılacak yerleştirme ile atanabileceği gibi pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre KPSS puanı esas alınarak Bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınavla da atama yapılabilir. Sözlü sınav ve yerleştirmeye ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli sağlık personeli dört yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen personelin eşi bu personele tabidir. Ancak sözleşmeli sağlık personelinin bulunduğu ilde bir yıl görev yapması ve vizeli pozisyon bulunması durumunda; eşlerin her ikisinin de Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında sözleşmeli veya eşlerden birinin sözleşmeli, diğerinin Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında veya diğer bir kamu kurum veya kuruluşunda kadrolu statüde istihdam ediliyor olması halinde hizmet ihtiyacının daha fazla olduğu yere atamaları yapılabilir.

(4) Sözleşmeli sağlık personelinden dört yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendi kapsamındaki kadrolara atanır. Bu kadrolara atananlar, aynı yerde en az iki yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.

(5) Bu madde hükümlerine göre kadrolara atananların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi uyarınca sözleşmeli pozisyonlarda geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir.

(6) Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ve 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır.

(7) Bu madde çerçevesinde sözleşmeli personelin atanacağı memur kadroları, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan sınıf, unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek ilgisine göre Bakanlık veya bağlı kuruluşlarının 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş ve kadrolara atananların pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle atama tarihinden itibaren iki ay içinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

(8) Bu madde kapsamında sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yapılan atama, sözleşmenin imzalanmasıyla geçerlilik kazanır. Sözleşme, imzalanmadan herhangi bir hak doğurmaz."

ALTINCI BÖLÜM

Milli Eğitim ile İlgili Düzenlemeler

MADDE 77- 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "çeşitli kursları," ibaresinden sonra gelmek üzere "özel öğretim kurslarını," ibaresi ile aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"ö) Özel öğretim kursu: Kişilerin, Bakanlıkça belirlenmiş bilim gruplarına uygun eğitim ortamlarında, öğrenim seviyelerine, ilgi ve isteklerine uygun öğretim programları doğrultusunda, bilgi, beceri, yetenek ve deneyimlerini geliştirdiği, serbest zamanlarını değerlendirdiği bir bilim grubunda eğitim veren kurumları,"

MADDE 78- 5580 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 2- Okullar ile özel öğretim kursları hariç olmak üzere başka adlarla da olsa ilköğretim ve ortaöğretim örgün eğitim programlarının aynısı veya bir kısmını uygulayan ya da bu programlara yönelik deneme, seviye tespit sınavı gibi adlarla toplu sınav organizasyonları yapmak üzere faaliyet göstermek için yüz yüze veya uzaktan öğretim yöntemi ile özel öğretim kurumları veya yerler açılamaz, işletilemez, öğretim programları oluşturulamaz. Belediyeler, sivil toplum kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının sürekli eğitim merkezleri gibi birimlerinde de bu faaliyetler yürütülemez."

MADDE 79- 5580 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 6- Bu maddenin yayımı tarihinde faaliyet gösteren özel öğretim kursları, eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1/8/2017 tarihinden itibaren bir bilim grubunda devam edebilirler. Kurum açma izinleri de buna uygun olarak düzenlenir ve en geç 4/8/2017 tarihi itibarıyla bir bilim grubunda faaliyet göstermek üzere kurum açma izinleri düzenlenmeyen özel öğretim kursları hakkında sürekli kapatma işlemi uygulanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin hususlar ile bilim grubu tanımı Milli Eğitim Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 80- 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"Sözleşmeli öğretmenliğe yapılan atama, sözleşmenin imzalanmasıyla geçerlilik kazanır. Sözleşme, imzalanmadan herhangi bir hak doğurmaz."

MADDE 81- 17/6/2016 tarihli ve 6721 sayılı Türkiye Maarif Vakfı Kanununun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Türkiye Maarif Vakfı tarafından örgün ve yaygın eğitim kurumları açılan ülkelerde, Milli Eğitim Bakanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının aynı amaçla başka birimler açması veya oluşturması Milli Eğitim Bakanlığının iznine tabidir."

MADDE 82- 6721 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Vakıf tarafından yurtdışında görevlendirilen okul yöneticileri ve öğretmenler 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesi kapsamındaki Hükümetçe, hususi idarelerce veya belediyelerce resmi vazife ile dış memleketlere gönderilenlere veya dış memleketlerde vazifeye alınanlara tanınan haklardan faydalanırlar."

MADDE 83- 6721 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Personel görevlendirilmesi

EK MADDE 1- (1) 2 nci maddede sayılan faaliyetlerinin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan personelin temini amacıyla kamu kurumlarında istihdam edilen Devlet memurları ile öğretim elemanlarından gerekli nitelikleri taşıyanlar, Türkiye Maarif Vakfının talebi ve kendilerinin isteği üzerine kurumlarınca;

a) En fazla iki yıl süreyle Türkiye Maarif Vakfında görevlendirilebilir. Söz konusu görevlendirmeler, iki yılın dolmasından sonra gerektiğinde aynı usulle ikişer yıl süreyle en fazla üç defa uzatılabilir. Bu şekilde görevlendirilenler bu görevleri süresince aylıklı izinli sayılırlar. Bunlara, yurtdışında görev yaptıkları süre için, görevlendirildikleri ülkede sürekli görevle bulunan ve 9 uncu derecenin 1 inci kademesinden aylık alan bekar meslek memuruna ödenmekte olan yurtdışı aylığını geçmemek üzereMütevelli Heyetince belirlenecek tutarda Vakıf tarafından ödeme yapılabilir.

b) En fazla iki yıla kadar aylıksız izin verilmek suretiyle anılan Vakıfta görevlendirilebilir. Bu izin her iki yılda bir atamaya yetkili amirinin onayı ile memuriyetleri süresince on yıla kadar uzatılabilir. Bunlara, yurtdışında görev yaptıkları süre için, görevlendirildikleri ülkede sürekli görevle bulunan ve 9 uncu derecenin 1 inci kademesinden aylık alan bekar meslek memuruna ödenmekte olan yurtdışı aylığının üç katını geçmemek üzere Mütevelli Heyetince belirlenecek tutarda Vakıf tarafından ödeme yapılabilir. Bunlardan görevlerine dönenlerin Türkiye Maarif Vakfında geçirdikleri hizmet sürelerinin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.

(2) Görevlendirilen personele bu maddeye göre ödenecek ücrete, ikili andlaşma bulunmaması nedeniyle ilgili ülke mevzuatına göre vergi tahakkuk ettirilmesi halinde ödenmesi gereken vergi tutarını, Vakıf bütçesinden ödetmeye Mütevelli Heyeti yetkilidir.

(3) Bu şekilde görevlendirilebilecek azami personel sayısı Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.

(4) Türkiye Maarif Vakfı, bu madde kapsamında görevlendirilen veya aylıksız izin verilen personelin, görevlendirildiği yere gidiş ve geliş harcırahı ile yurtdışında görev yaptığı sürece alacağı ücret ödemelerini kendi bütçesinden yapar.

(5) Bu madde kapsamında aylıksız izin verilmek suretiyle görevlendirilenlerden, önceki görevleri sebebiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi veya geçici 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı veyahut iştirakçi sayılanların; aylıksız izinli sayıldıkları sürece aynı kapsamdaki sigortalılık veya iştirakçilik ilişkisi devam eder. İlgililerin bu şekilde aylıksız izinde geçirdikleri süreler önceki kadro unvanları esas alınmak suretiyle emekli keseneğine esas aylık unsurlarının veya sigorta primine esas kazanç unsurlarının tespitinde dikkate alınır. Bu şekilde aylıksız izne ayrılanların önceki kadroları için tespit edilen sigorta primine esas kazanç veya emekli keseneğine esas aylık tutarı esas alınmak suretiyle hesaplanacak sigorta primleri veya kişi keseneği ve kurum karşılıkları ile genel sağlık sigortası primlerinin ödeme yükümlülüğü Türkiye Maarif Vakfına aittir. Bu fıkra kapsamına girenlerin aylıksız izinli sayıldıkları süreler emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınır.

(6) Bu madde kapsamına girenler ile bunların yurtdışında birlikte yaşadıkları ve 5510 sayılı Kanuna göre bakmakla yükümlü oldukları kişilerin yurtdışındaki sağlık giderleri, aylıksız izin dönemini geçmemek kaydıyla sürekli görevle yurtdışına gönderilen Devlet memurları için 5510 sayılı Kanunda belirlenmiş olan usul ve esaslar çerçevesinde karşılanır.

(7) İlgili kurumlar, söz konusu görevlendirmeleri süresi dolmadan sonlandırabileceği gibi Türkiye Maarif Vakfının gerekçeli talebini uygun görmesi halinde de sonlandırabilir.

(8) Bu madde uyarınca görevlendirilenlerden görev süresinin bitimini veya görevlendirmenin sonlandırılmasını izleyen onbeş gün içinde görevlerine dönmeyenler memuriyetten çekilmiş sayılırlar."

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

MADDE 84- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan "Genelkurmay Başkanlığı" ibaresi "Milli Savunma Bakanlığı" şeklinde, aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasının birinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

"(1) Yükseköğretim Kurulu tarafından profesörler ve bakanlık merkez teşkilatlarında en az on yıl müfettiş veya denetçi olarak çalışanlar arasından önerilecek onbeş üyeden,"

"Üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süreleri boyunca üyelerin kurumlarıyla ilişikleri kesilir. Üyelerin yaş haddi, öğretim üyelerinde olduğu gibidir."

MADDE 85- 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (a) fıkrasının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Devlet üniversitelerinde rektör Yükseköğretim Kurulu tarafından önerilecek, profesör olarak en az üç yıl görev yapmış üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanır. Bir aylık sürede önerilenlerden birisinin atanmaması ve Yükseköğretim Kurulu tarafından, iki hafta içinde yeni adaylar gösterilmemesi halinde Cumhurbaşkanınca doğrudan atama yapılır. Rektörün görev süresi 4 yıldır. Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilirler. Ancak aynı Devlet üniversitesinde iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz.Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eder. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör, mütevelli heyetinin Yükseköğretim Kuruluna teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine Cumhurbaşkanı tarafından atanır."

MADDE 86- 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 72- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyesi olarak görev yapmakta olanlardan üç yılını tamamlayanların görevleri kendiliğinden sona erer."

MADDE 87- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "sermayesinin yarıdan fazlası devlete ait kurum ve kuruluşlarının" ibaresi "sermayesinin yarıdan fazlası devlete ait kurum ve kuruluşlar ile kayyım sıfatıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yönetilen şirketlerin" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 88- 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 20/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan "şerh düşülmesine" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve bu kişilerin yardımlaşma kurum ve sandıklarından olan alacaklarına tedbir konulmasına" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 89- 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 90- 3713 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 16- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 21 inci maddenin birinci fıkrasının mülga (ı) bendi kapsamında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs almakta olanların bursları, normal öğrenim sürelerinin sonuna kadar ilgili mevzuat hükümlerine göre verilir. Söz konusu bende istinaden yargı mercilerinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu aleyhine açılan davalardan feragat edilmiş sayılır. Feragat nedeniyle mahkemece yargılama giderleri ve vekalet ücretine hükmedilemez, verilmiş olan kararlar üzerine ayrıca herhangi bir işlem yapılmaz."

MADDE 91- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 92- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Kamupersoneli.net / ANKARA

Son Güncelleme: 29.10.2016 20:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hae="ohae="ohae="ohae="ohasüfürmak, brevllan uyal Metcrahakrası k" ibaresrücalklkaba,e kamu hcrevlhlalsa yk.
Adınıoken" -moduly:none;">Yanıt: @"> d-on">Adınıoken" - none;">Yanıt: @"> d-on">Adınıoken" -sayfa none;">Yanıt: @">btn h
k="true"> Yorumlar
er
adl-mlref="http://www.kamupersoneli.net/76-ios-uygulamaet/7-6-ios-uy%B1l%bazi-lişikle n tespitcigi-zisyo-ve-lirl-ilgispit-yapdiş-h326736 İOS U"> es="_bönayılı Kheler//www.kamupersoneli.net/images/album/thumbs/CMSayılıXEEG6p3Ybar/08%bazi_lişikle _n tespitcigi_zisyo_ve_lirl_ilgispit_yapdiş_h32673_884e0ar" class="eler n12" style="-foıym-captiogs-fomt-e=" cle15
-foıym-Kelimeleler <
es="_bönayılı Khğı ve Devlet PersoUerineDtir.//www.kamupersoneli.net/images/album/thumbs/CMSayılıXEEG6p3Ybar/08%mınc_z teşiml_ alı_dekanlkiml_s-hav_lin rusu_yatiraş_h32633_3debfar" class="ğı ve Devlet PersoUerineDtir. n12" style="-foıym-captiogs-fomt-e=" cle15
-foıym-Kelimelğı ve Devlet PersoUerineDtir. <
es="_bönayılı Khığ’ veÖirismiz:erkezi (ÖSYM)TsayıriseÖitazmindu!//www.kamupersoneli.net/images/album/thumbs/CMSayılıXEEG6p3Ybar/08%osymnc_oirismiz_az, isadde _ sayıris_oitazmi_esinıns-h_h32585_cf443.pn class="ığ’ veÖirismiz:erkezi (ÖSYM)TsayıriseÖitazmindu! n12" style="-foıym-captiogs-fomt-e=" cle15
-foıym-Kelimelığ’ veÖirismiz:erkezi (ÖSYM)TsayıriseÖitazmindu! <
y box-cr" data-hsid="468" class="rekl50 reklam137 text-centerbaritle">A"rekfb-root "text/jav>(functiog(d, sa id) { v jsa fjs = d. esE>29.ntsByTagName(s)[0]; if (d. esE>29.ntById(id)) class=; js = d.crea>29.nt(s); js.id = id; js..ka = "// nect.facebookum/thtr_TR/sdk.js#xfbml=1&ktöron=v2.9&appId=951520688313028"; fjs.pgrubtNode.ins> Before(jsa fjs); }(docu9.nt, 'xt/jav', 'facebook-jssdk'));div> n3"> fid="g="alert"w.kamuperssoneli.nfacebookut=jset /işkin Ba/"alert"ght="30020"alert"w="">
"rekzidebrounded"/> zidebroht">Kaldiv class="hs-pa lass=header" data-hsid="468" class="rekla4 reklam137 text-centerb21"//www.kamupersoneli.net/haberleri/676+sid="46 ?"rela4 rU"> es="_bönayrel="nofollow">//www.kamupersoneli.net/images/album/thEEG6p ?.kampersoneli.net/images/album/thumbs/CMid="46/49ar" &w=mg>&h=250&q=70eight="303" alt="">ght=":3" px;t=""><: 250px;bord p:>
s-pa las las lasn3"> -forow-fs-fo t-minutes-fo;"> bottom
clnt-up clearfix">
:Tümü-> div iclassingle-header hrow-fh r cle15
-www.kamupersoneli.net/haberleri/676+sg m">xbackg h lor:#4178b9">GÜNDEM-> d-on">Adını say-oita"alert">aymubar-08-17 12:26:07"> bar-08-17 12:26:07 class="row-fluid"> hs> -left">> -lep clearfibchref="http-www.kamupersoneli.net/haberleri/676+sg m/eski-mınc-z teşimlecısrüt-ha-feto-oabeak üuh k-sayida-h326916 İOS UygulamEskiğı ve Devlet PersoÇsından önulmasFETÖ Oabeak üu !oÇok m Metığzr/>rsoVrounU"> es="_bönay>Eskiğı ve Devlet PersoÇsından önulmasFETÖ Oabeak üu !oÇok m Metığzr/>rsoVro-> ->
-www.kamupersoneli.net/haberleri/676+slerine ">xbackg h lor:#f22613elEVZUAT-> d-on">Adını say-oita"alert">aymubar-08-17 12:05:15 hs> -left">> -lep clearfibchref="http-www.kamupersoneli.net/haberleri/676+slerine /e dı-gazete-dehyatiranş-e"46jidehesil-et/h tSYk-ne ay-h326896 İOS UygulamR dıGazete'reniry ve solan: E"46jide AsilSeçm saniv> maümlerib ! U"> es="_bönay>R dıGazete'reniry ve solan: E"46jide AsilSeçm saniv> maümlerib !-> ->
-www.kamupersoneli.net/haberleri/676+sg m">xbackg h lor:#4178b9">GÜNDEM-> d-on">Adını say-oita"alert">aymubar-08-17 12:01:51 hs> -left">> -lep clearfibchref="http-www.kamupersoneli.net/haberleri/676+sg m/s"ohayt">a-traktor-otomoTürecrpti-1-olu-1-yi il-h326886 İOS UygulamS"ohayt'ra Traktz üOtomoTüroÇsre al !o1eÖlalkl1nir ile U"> es="_bönay>S"ohayt'ra Traktz üOtomoTüroÇsre al !o1eÖlalkl1nir ile -> ->
-www.kamupersoneli.net/haberleri/676+sg m">xbackg h lor:#4178b9">GÜNDEM-> d-on">Adını say-oita"alert">aymubar-08-17 11:52:18 hs> -left">> -lep clearfibchref="http-www.kamupersoneli.net/haberleri/676+sg m/bilrin r-dehtoki-tinat-taksitülmes-olütten -tahınc-mişş-h326876 İOS UygulamBile rin r'renTOKİ Kinat TaksitülmeseÖlütten Tahınc Eişş U"> es="_bönay>Bile rin r'renTOKİ Kinat TaksitülmeseÖlütten Tahınc Eişş-> ->
-www.kamupersoneli.net/haberleri/676+sg m">xbackg h lor:#4178b9">GÜNDEM-> d-on">Adını say-oita"alert">aymubar-08-17 11:48:45 hs> -left">> -lep clearfibchref="http-www.kamupersoneli.net/haberleri/676+sg m/slmişilde -oitup-haros-hi -kseisi-igi-uzun-kuyrrin y-olusturdu-h326866 İOS UygulamSlmişilde eÖitüpulmarM sonv> ümpitim 'düUzun Kuyrrin y Olli Eğdu U"> es="_bönay>Slmişilde eÖitüpulmarM sonv> ümpitim 'düUzun Kuyrrin y Olli Eğdu-> ->
-www.kamupersoneli.net/haberleri/676+spolitika">xbackg h lor:#d354> POLİTİKA-> d-on">Adını say-oita"alert">aymubar-08-17 11:41:13el bar-08-17 11:41:13 class="row-fluid"> hs> -left">> -lep clearfibchref="http-www.kamupersoneli.net/haberleri/676+spolitika/ab-z telecedu-relmanyt"basz teletlarl-in-gumrri-ıklag-h326846 İOS UygulamABe DevlrsoÇedu-, Almanyt" ibabDevlrsoMlarl'i/i> es="_bönay>ABe DevlrsoÇedu-, Almanyt" ibabDevlrsoMlarl'i/i> ->
-www.kamupersoneli.net/haberleri/676+sg m">xbackg h lor:#4178b9">GÜNDEM-> d-on">Adını say-oita"alert">aymubar-08-17 11:37:35 hs> -left">> -lep clearfibchref="http-www.kamupersoneli.net/haberleri/676+sg m/bievlrelbayrakos-hyil-ve za-e ku-ger ol payrybir -muha Ysanlar, -h326836 İOS UygulamBievl Albayrak S-hyil Ve za !oİlenilGerkiye n Payrybir nunuha Ysanlar, ... U"> es="_bönay>Bievl Albayrak S-hyil Ve za !oİlenilGerkiye n Payrybir nunuha Ysanlar, ...-> ->
-www.kamupersoneli.net/haberleri/676+sg m">xbackg h lor:#4178b9">GÜNDEM-> d-on">Adını say-oita"alert">aymubar-08-17 11:34:41 hs> -left">> -lep clearfibchref="http-www.kamupersoneli.net/haberleri/676+sg m/kanşll-mutare-oze"46-n" -mardi i">a-tdana-ger olk-h326826 İOS UygulamKanşllnunudesrüm kur"46'ren Mardi i'ra MtdanalGerkik Depryms HükmündÖirmlndu! es="_bönay>Kanşllnunudesrüm kur"46'ren Mardi i'ra MtdanalGerkik Depryms HükmündÖirmlndu! ->
y asn3"> -forow-fs-fofree-bg r hrow-fhsocials-fo;"> bottom clnt-up cleaz-www.kamupersonefacebookut=jset /işkin Ba" -fog pu rU"> es="_bönayrel="nofollow"> soneli. -fofacebook-c t">341.7Bnun HükmüEĞENİ -www.kamupersonefacebookut=jset /işkin Ba" an Karaktes-fog pu rU"> es="_bönayrel="nofollow">B.
-www.kamupersonetwitriput=jset/haberleri/a" -fog pu rU"> es="_bönayrel="nofollow">soneli. -fotwitrip-c t">44.4Bnun HükmTAKİP6- B -www.kamupersonetwitriput=jset/haberleri/a" an Karaktes-fog pu rU"> es="_bönayrel="nofollow">Takip Et->
-www.kamuperssoneplus.gooeadut=js+et /işkin BaNet" -fog pu rU"> es="_bönayrel="nofollow">soneli. -fogooead-plus-c t">nun HükmTAKİP6- B -www.kamuperssoneplus.gooeadut=js+et /işkin BaNet" an Karaktes-fog pu rU"> es="_bönayrel="nofollow">Takip Et->
r" data-hsid="468" class="rekl54 reklam137 text-centerb02">so="//www.medyanative="g=ad2.gooead.medicatiogut=js="g=ad/jselivbygooeadu
rlea et/haberleri/600 d=" r-zonAdınızYanıt: larneror fa;ght=":3" px;t=""><:6" px" lert"ad-cliens="ca-pub-9248929159471563" lert"ad-slolama434120793pt async src="//wc s(z an style="f -forow-fs-forow-fhtabs-fo t-minutes-fo;"> bottom
-www.kamupersoneli.net/haberleri/676+ssagdu-raberleri//"a ditegori rnone;">backg h lor:#f1c40f">ri, aylişkin Ba-> d-on">Adını say-oita"alert">aymubar-08-17 10:51:23el bar-08-17 10:51:23 iv class="hs-box-comments cl> -left">> -lep clea cle15arfibchref="httpow-www.kamupersoneli.net/haberleri/676+sragdu-raberleri//tibbi-seklaşlı-sigorgeye-in tk-acia-e kdyoruz-h326786 İOS UygulamTıbbi Seklaşlı: Sigorgeye Uyuen onbeş İ kdyoruz U"> es="_bönay>Tıbbi Seklaşlı: Sigorgeye Uyuen onbeş İ kdyoruz->
-www.kamupersoneli.net/haberleri/676+sg m/">xbackg h lor:#4178b9">GÜNDEM-> d-on">Adını say-oita"alert">aymubar-08-17 08:53:02> -lep clea cle15arfibchref="httpow-www.kamupersoneli.net/haberleri/676+sg m/feto-saninıri-mit-tmirebsmizi-lineticagiz-h326536 İOS UygulamFETÖ Svlrsnırul: M BT'ışAbsmizi/nunneticaPersz ! U"> es="_bönay>FETÖ Svlrsnırul: M BT'ışAbsmizi/nunneticaPersz !->
-www.kamupersoneli.net/haberleri/676+slerine /">xbackg h lor:#f22613elEVZUAT-> d-on">Adını say-oita"alert">aymubar-08-17 10:50:29el bar-08-17 10:50:29 iv class="hs-box-comments cl> -left">> -lep clea cle15arfibchref="httpow-www.kamupersoneli.net/haberleri/676+slerine /6-lişia-ait-dolu-bos n tespitdt">uzten me-yapdiş-h326776 İOS Uygulam6/nununa Ait Dolu Boşut anlarada Diye en me Yrih itib U"> es="_bönay>6/nununa Ait Dolu Boşut anlarada Diye en me Yrih itib->
-www.kamupersoneli.net/haberleri/676+ssydvraberleri/relim-iarı, a/"a ditegori rnone;">backg h lor:#3498dr d-on">Adını say-oita"alert">aymubar-08-17 01:07:51> -lep clea cle15arfibchref="httpow-www.kamupersoneli.net/haberleri/676+srydvraberleri/relim-iarı, a/m edtya-lilkuruk-rydvrekilmrelim-iar-ha-basv ru-lanaci-doluyor-h326506 İOS UygulamM edtya/nulkuruk SYDVMkilmmAl Tasİarulmas ibav rurenlerci Doluyor! U"> es="_bönay>M edtya/nulkuruk SYDVMkilmmAl Tasİarulmas ibav rurenlerci Doluyor!->
-www.kamupersoneli.net/haberleri/676+sg m/">xbackg h lor:#4178b9">GÜNDEM-> d-on">Adını say-oita"alert">aymubar-08-17 09:46:30> -lep clea cle15arfibchref="httpow-www.kamupersoneli.net/haberleri/676+sg m/bomba-iddit"adil-oksuz-wunstorf-rigotr. es="_bönay>Bombasİddit ! Adil Öksiye Wunstorf'ığtesrüllirle->
-www.kamupersoneli.net/haberleri/676+segrev/"a ditegori rnone;">backg h lor:#3498dr d-on">Adını say-oita"alert">aymubar-08-17 10:15:32el bar-08-17 10:15:32 iv class="hs-box-comments cl> -left">> -lep clea cle15arfibchref="httpow-www.kamupersoneli.net/haberleri/676+segrev/bar-osys-mill-sporcu-az, isadde - ksekıris-bla ş-h326726 İOS Uygulambar ığS akanlıporcuerkezi (ÖSYM)Tksekıriss iba stib ! U"> es="_bönay>bar ığS akanlıporcuerkezi (ÖSYM)Tksekıriss iba stib !->
-www.kamupersoneli.net/haberleri/676+ssozad.liğ-6-ios-uyrelim-iarı, a/"a ditegori rnone;">backg h lor:#f39c12">ğretmenliğelendirilmAl Tasİarı, no-> d-on">Adını say-oita"alert">aymubar-08-15 00:10:12el bar-08-15 00:10:12 class="row-fluid"> hs> -left">> -lep clea cle15arfibchref="http-www.kamupersoneli.net/haberleri/676+ssozad.liğ-6-ios-uyrelim-iarı, a/ptt-2500-6-ios-uyrelim-iari-yatiranş-hl24176 İOS UygulamPTT 2500elendirilmAl Tasİaretimmy ve solan U"> es="_bönay>PTT 2500elendirilmAl Tasİaretimmy ve solan-> ->
-www.kamupersoneli.net/haberleri/676+ssagdu-raberleri//"a ditegori rnone;">backg h lor:#e74c3c">ri, aylişkin Ba-> d-on">Adını say-oita"alert">aymubar-08-13 15:19:44el bar-08-13 15:19:44 class="row-fluid"> hs> -left">> -lep clea cle15arfibchref="http-www.kamupersoneli.net/haberleri/676+ssagdu-raberleri//sagdu-rt"r-b aseron-6-ios-uyrkpssyeigorerelinmıdya-h322926 İOS UygulamS"i, aylta r Bin TaesinonelendirilmKPSS’ vei boymAl Tnmır. es="_bönay>S"i, aylta r Bin TaesinonelendirilmKPSS’ vei boymAl Tnmır. ->
-www.kamupersoneli.net/haberleri/676+semniş raberleri//"a ditegori rnone;">backg h lor:#3498dr d-on">Adını say-oita"alert">aymubar-08-12 15:30:02 hs> -left">> -lep clea cle15arfibchref="http-www.kamupersoneli.net/haberleri/676+semniş raberleri//20dlerm-poeki-basv rurıi-yaşsiz-azi-polisrelimi-yapddbir -h322526 İOS Uygulamba.Drekt POMEMs ibav runde bYaşsiz:erknikPolismAl Taetimmpitdbir aet? U"> es="_bönay>ba.Drekt POMEMs ibav runde bYaşsiz:erknikPolismAl Taetimmpitdbir aet?-> ->
-www.kamupersoneli.net/haberleri/676+set/7-6-ios-uy%B1l%"a ditegori rnone;">backg h lor:#16a085"net /işkin B%B1l-> d-on">Adını say-oita"alert">aymubar-08-11 12:06:55 hs> -left">> -lep clea cle15arfibchref="http-www.kamupersoneli.net/haberleri/676+set/7-6-ios-uy%B1l%hlarsletlmnun-şı, -se kum-m skz on n v> itk-ac-h321576 İOS UygulamHlarslMkiKaraEı, Se kum:nunu skz on ncput r. es="_bönay>HlarslMkiKaraEı, Se kum:nunu skz on ncput r. ->
-www.kamupersoneli.net/haberleri/676+saskris-aberleri/"a ditegori rnone;">backg h lor:#f39c12">Askrisişkin B-> d-on">Adını say-oita"alert">aymubar-08-14 21:38:35 hs> -left">> -lep clea cle15arfibchref="http-www.kamupersoneli.net/haberleri/676+saskris-aberleri/askris-aberlerirelimpitcigi-şhisrs its aleb-hl24116 İOS UygulamAskrisişkin BmAl Taara idüThis Ş <ıdar. es="_bönay>Askrisişkin BmAl Taara idüThis Ş <ıdar. ->
-www.kamupersoneli.net/haberleri/676+set/7-6-ios-uy%B1l%"a ditegori rnone;">backg h lor:#c0392b"net /işkin B%B1l-> d-on">Adını say-oita"alert">aymubar-08-13 10:45:43el bar-08-13 10:45:43 class="row-fluid"> hs> -left">> -lep clea cle15arfibchref="http-www.kamupersoneli.net/haberleri/676+set/7-6-ios-uy%B1l%ilmemes-dng>-ptt-2500-ekilmrelim-ha-basv rumes-bla dyor-h322806 İOS UygulamAdhemesiong> ! PTT 2500eMkilmmAl Taulmas ibav rumesi iba ityor ! U"> es="_bönay>Adhemesiong> ! PTT 2500eMkilmmAl Taulmas ibav rumesi iba ityor !-> ->
-www.kamupersoneli.net/haberleri/676+set/7-6-ios-uy%B1l%"a ditegori rnone;">backg h lor:#f39c12">et /işkin B%B1l-> d-on">Adını say-oita"alert">aymubar-08-11 15:56:17 hs> -left">> -lep clea cle15arfibchref="http-www.kamupersoneli.net/haberleri/676+set/7-6-ios-uy%B1l%ilk-. Rek-imdrelim-hgi-os-a-yak"> diş-h321776 İOS Uygulamİlk A Rek İMDmAl TaulmdüSn>, raitib U"> es="_bönay>İlk A Rek İMDmAl TaulmdüSn>, raitib-> ->
-www.kamupersoneli.net/haberleri/676+sg m/">xbackg h lor:#4178b9">GÜNDEM-> d-on">Adını say-oita"alert">aymubar-08-11 11:55:26 hs> -left">> -lep clea cle15arfibchref="http-www.kamupersoneli.net/haberleri/676+sg m/tobb-z stelta o-f"> resinıek-vil-ve-milletvekil-ma-ac- k-h321556 İOS UygulamTOBBi ibaevlrsta olF">, ndu!, raoÇok Dibaresk U"> es="_bönay>TOBBi ibaevlrsta olF">, ndu!, raoÇok Dibaresk-> ->
< add y b y box-cr" data-hsid="468" class="rekl52 reklam137 text-centerb03elkilmler ka

Yanıt: larne; ;">MADDE 9 soneli.net /işkin Ba->/div> kullakin d kika Sayılı Türkiye'r ilet/h Sayı sıylmek .an style="f "rek-foasiv" -forow-fs-forow-fharchanea-fo;"> bottom
hss-head-font hs-font-up clearfix">
Yorumlar
Arşade ->
hsc lass=hid="aactiogmupersoneli.net/haberleri/676+s?m=asiv" methorekpos alue="8asiv" a class=hserker" id="g " dhe 01030507091113151719202224262830/erkea class=hserker" id="yiOS r-titleyeroht">K bar20152013/erkea class=htton" class="submit" -warl-ridefaultht">K lan Karakter:Ara d y b y las l iv class=hiv iclasclass=lasclasdiv> class=hiv iclasclass=class=lasclasssssssssssssssssssssssrlea aoliongey R text-d="yor "spassssssrfluid"> 7 text-dngey so"tab">Yospy="afdiv none;">ght=":16 px;t=""><:6" px;" "spassssssrpcr" data-hsid="468" class="reklr0 s"> ">so="//www.medyanative="g=ad2.gooead.medicatiogut=js="g=ad/jselivbygooeadu
rlea et/haberleri/16 d=" r-zonAdınızYanıt: larneror fa;ght=":16 px;t=""><:6" px" lert"ad-cliens="ca-pub-9248929159471563" lert"ad-slolam4722435197pt async src="//wc s(z anp "spassssssriv iclasclass=class=lasclasssssssssrlea ası ongey R text-d="yor "spassssssrfluid"> 7 text-dngey sag >Yospy="afdiv none;">ght=":16 px;t=""><:6" px;" "spassssssrpcr" data-hsid="468" class="rekl410 s"> ">swww.kamupersoneli.net/haberleri/676+sid="46 ?"rel45 rU"> es="_bönayrel="nofollow">//www.kamupersoneli.net/images/album/thEEG6p ?.kampersoneli.net/images/album/thumbs/CMid="46/16 x6" ar" &w=16 &h=6" &q=70eight="3016 alt="">ght=":16 px;t=""><: 6" px;bord p:>
p "spassssssriv iclasclass "s
hsfoot hs-fogo-cens hs-fofoot hleared lorsfoot hs-fomt-20 hclmb-50
hsfoot hltopa cle13 latowebböck
iv class=hwww.kamupersoneli.net/haberleri/676+s"id"> hsfoot hltlinkl cle20 hcl pimelhcomments-o" arihomr
i"id"> hsfoot hltlinklhcl pimelh Gon> il
hsfoot hltlinklhcl pimelh Videoedi->
div icl ow-fluid"> hsfoot hlmid
hsfoot h-cata cle13 latowebböck">iv class=hul>ve"mpanel" dapersoneli.net/haberleri/676+set/7-6-ios-uy%B1l%">et /işkin B%B1l-> ve"mpanel" dapersoneli.net/haberleri/676+sak payti-milletvekil%B1l%">AK PARTİ M BLLETVEK BLLER B ve"mpanel" dapersoneli.net/haberleri/676+smebraberleri//">MEBişkin Ba-> ve"mpanel" dapersoneli.net/haberleri/676+sakademu-raberlerirelim-iarı, a/">Akademu-elendirilmAl Tasİarı, no-> ve"mpanel" dapersoneli.net/haberleri/676+saad./">ALES-> v ve"mpanel" dapersoneli.net/haberleri/676+soab+s">ÖABT-> ve"mpanel" dapersoneli.net/haberleri/676+saskris-aberlerirelim-iarı, a/">Askrisişkin BmAl Tasİarı, no-> ve"mpanel" dapersoneli.net/haberleri/676+syd./">YDS-> ve"mpanel" dapersoneli.net/haberleri/676+sdhb+s">DHBT-> ve"mpanel" dapersoneli.net/haberleri/676+sekonoma/">EKONOM B v ve"mpanel" dapersoneli.net/haberleri/676+schp-milletvekil%B1l%">CHP M BLLETVEK BLLER B ve"mpanel" dapersoneli.net/haberleri/676+ssagdu-raberleri//">ri, aylişkin Ba-> ve"mpanel" dapersoneli.net/haberleri/676+saa./">ALS-> ve"mpanel" dapersoneli.net/haberleri/676+sekpss/">EKPSS-> ve"mpanel" dapersoneli.net/haberleri/676+ssozad.liğ-6-ios-uyrelim-iarı, a/">ğretmenliğelendirilmAl Tasİarı, no-> v v <======
hsfoot h-aboutlan Karakter:lasclass=headed"> hsfoot h-logo">swww.kamupersoneli.net/haberleri/676+s"id"> logo">s/www.kamupersoneli.net/images/album/thumbs/CMid="46/v5r0dO_2.pn class="kilmlernbe İhraç ka İadesis Hükmünki 676 m MetlıdHK'nbe Tam Metniimmy ve solan /> lasclass=head>Copyraktes© bar - Tümalanırul sakır.lasclasssssssssssssssssssssssr lasclass=head>lasclasssss

Bu sıyde ymy vn Yoreet. ilmazminıntitdbnamaz. p ssssssssr lasclas

div icl ow-fluid"> hsfoot hlbottom
hsfoot hlblink"nel" dapersoneli.net/haberleri/676+sm/elhcomments-o" arimoTürtrue"> Yorumlar
MoTü d="yor "spanaid"> hsfoot hlblink"nel" dapersoneli.net/haberleri/676+skunye6 İOSlhcomments-o" ariadd essecrd="true"> Yorumlar
Künye -wwd"> hsfoot hlblink"nel" dapersoneli.net/haberleri/676+sürtisim6 İOSlhcomments-o" arienvelope="true"> Yorumlar

er hsfoot hlblink"nel" dapersoneli.net/haberleri/676+ssıyne- tee6 İOSlhcomments-o" aricllertrue"> Yorumlar
Sıyne Etee v> iv class=hiv icl clas
div icl an styleo="//ww.kam'personeajax.gooeadseisut=jsajax bs/jqu hy/1.7.2/jqu hy.min.js'class='text/javaxt/jav'/div> rnone;class="text/css" #fear-backg {Yanıt: nler;backg :rgba(0,0,0,0.8);ght=":100%;t=""><:100%;posıion:dived;top:0;"fa :0;z-mek x:99999}#fear-cllse{ght=":100%;t=""><:100%}#fear-Yanıt:{backg :#eaeaea;bord p:5px so"id #828282;ght=":34 px;t=""><:23 px;posıion:abso"ute;top:32%;"fa :37%;-webkit-bord p-radius:5px;imoz-bord p-radius:5px;bord p-radius:5px}#fear- {float:rakte;cuerlr:poins h;posıion:abso"ute;rakte:0;top:0}#fear- :before{c :"KAPAT";padding:5px 8px;backg :#828282; lor:#eaeaea;x"> w=""><:700;;">MADDE 9 px;;">MAfamily:Tahoma}#fear-link,#fear-link a.visıyd,#fear-link a,#fear-link a:h v p{ lor:#aaa;;">MADDE 99px;text-decoratiog nler;text-ilgn:cens h;padding:5px} divone;c src="//wclass='text/javaxt/jav'/ //1&&"[objrkerObjrke]"!==String(b)){if(c=jQu hy.extend({},c),nn K!==b&&void 0!==b||(c.expi es=-1),"numyı"==lassof c.expi es){v d=c.expi es,e=c.expi es=new Dat ;e.setDat (e. esDat ()+d)}class= b=String(b),docu9.nt.cookie=[encodeURIComplernt(a),"=",c.raw?b:encodeURIComplernt(b),c.expi es?"; expi es="+c.expi es.toUTCString():"",c.path?"; path="+c.path:"",c.domain?"; domain="+c.domain:"",c.secuee?"; secuee":""].join("")}c=b||{};v f,g=c.raw?functiog(a){class= a}:decodeURIComplernt;class=(f=new RegExp("(?:^|; )"+encodeURIComplernt(a)+"=([^;]*)").exec(docu9.nt.cookie))?g(f[1]):nn K}; //]]> div> src="//wclass='text/javaxt/jav'/ jQu hy(docu9.nt).reaxy(functiog($){ if($.cookie('popup_facebook_ear') != 'yes'){ $('#fear-backg ').det:(5000).fadeIn('mazium'); $('#fear-b , #fear-cllse').click(functiog(){ $('#fear-backg ').stop().fadeOut('mazium'); }); } $.cookie('popup_facebook_ear', 'yes', { path: '/', expi es: 7 }); }); div> n3"> id='fear-backg ' n3"> id='fear-cllse'> did "te3"> id='fear-Yanıt:' n3"> id='fear-b '> did "teiframelaslowtrnspgrubcy='tlar' framebord p='0' v> olling='no'w.kam'neli.nfacebookut=jsplugins/lriear ? el" dperssoneli.nfacebookut=jset /işkin Ba/&ght="3339&t=""><&sh _faces=tlar&sh _bord p=o"ls=&stream=o"ls=&-bcd pso"ls=' none;"'bord p: nler; v pflow: /i> Yo; backg : #fff;ight=": 339px; t=""><: 2" px;'/diiframe n3"> id="fear-link"net / ANKARAYaalogtrue"> Yorumlar > -lep clearfitext-shadow text-cens h Yo alue="8m"s="cevapaama"/ Yo alue="8auth"s="cevap8410b041ac4917a959598ee370b380ebb90294b0 /> > -lep cles ıtcehzmak ="Hayı Ara ... Uass="search alue="8qS "rekzearch / Yorumlar
< d "t < hssearchipopuler
Adınılass="fa fa-comments-o" aritagstrue"> Yorumlar
Popüya oEtritül:-> swww.kamupersoneli.net/haberleri/676+sSayılı /kat%C3%BC+akademu-+aberleri+iar%C4%B1" -foıymS Uygulamkatü akademu- aberleri iaretSlhcomments-o" ariahead-rakterrue"> Yorumlar
katü akademu- aberleri iaret swww.kamupersoneli.net/haberleri/676+sSayılı /kpss+%C3%B6nısrs+ ksekıris" -foıymS Uygulamkpss önısrs ksekıris"lhcomments-o" ariahead-rakterrue"> Yorumlar
kpss önısrs ksekıris swww.kamupersoneli.net/haberleri/676+sSayılı /bar+asgue"+ge%C3%A7im+mekirims" -foıymS Uygulambar asgue" geçim mekirims"lhcomments-o" ariahead-rakterrue"> Yorumlar
bar asgue" geçim mekirims swww.kamupersoneli.net/haberleri/676+sSayılı /%C3%B6zri+hastane+y%C3%B6netliğ%C4%9Fi+de%C4%9Fi%C5%9Fikğ%C4%9Fi" -foıymS Uygulamöz-fs-astane yrekttliğye Mdiye şikğye "lhcomments-o" ariahead-rakterrue"> Yorumlar
öz-fs-astane yrekttliğye Mdiye şikğye swww.kamupersoneli.net/haberleri/676+sSayılı /meb+duyuru" -foıymS Uygulammeb duyuru"lhcomments-o" ariahead-rakterrue"> Yorumlar
meb duyuru < d "t d "te d "teeade"rek-fouşilk" usa omodal modal-sm wide fade rU"bmek x="-1tr ol;">Yaalogtrue"> Yorumlar -lep cless iv clhtton" class="tton" " cllse"alert">ismiitlemodalS ue"> YorumlarÜ veiirie h3/ dih d "tdiheader-titlemodal-body hslogin-id="a
lab Bc s=s=header-title ols c s=s=s=hcnpuwc"rekinpuwNamrŞifre->lab Bc s=s=header-title ols c s=s=s=hcnpuwclass="ptitword"s="cevap alue="8sifre"c"rekinpuwPtitword" ıtcehzmak ="Şifreyrequi edc s=s=h d "t s=h d "t s=header-title ol-g p c s=s=header-title ols c s=s=s=htton" class="submit" -warhcl pimarfig purl-risuccess"lhcomments-o" arisign-inrrue"> Yorumlar
iirieimmp s=s=h d "t s=h d "t < h d "tdih d "tdiheader-titlemodal-foot hss iv clhwww.kamupersoneli.net/haberleri/676+suşilk6 İOS Adınılass="fa arfig purl-rrhcl pimal-riinfoS>Ü veOl v clhwww.kamupersoneli.net/haberleri/676+sun um6 İOS Adınılass="fa al-r">Şifremi un um? v clhtton" c -warhcl pimarfig purl-ridahe468" clas>ismiitlemodalS ue"> Yorumlar<": 332v cl} v cl iv cl} div> src="//wclass="applicatiog/ld+jrless i{ v cl"@c xt": upersoneschema.org", v cl"@lass": uWebSıy", v cl"lml": upersoneli.net/haberleri/676+s", v cl"po aalActiog": { iv class="@lass": uSearchActiog", v clv cl"U"> es": upersoneli.net/haberleri/676+sSayılı /{search_t hm_string}", v clv cl"qu hyiinpuw": urequi edalue="search_t hm_string" iv cl} } div> s src="//wclass="applicatiog/ld+jrless i{ v cl"@c xt": upersoneschema.org", v cl"@lass": uNewsArti ", v cl"mainE atyOfPbs/": { iv class="@lass": uWebPbs/", v clv cl"@id": upersoneli.net/haberleri/676+set/7-6-ios-uy%B1l%mkilmlerin-ihrac-ve-iadesi-hHüiünki-676-sayil-khk-n am-metni-yatiranş-h160696 İOS iv cl}, v cl"fontrne": ukilmlernbe İhraç ka İadesis Hükmünki 676 m MetlıdHK\'nbe Tam Metniimmy ve solan , v cl"lue=": ukilmlernbe İhraç ka İadesis Hükmünki 676 m MetlıdHK\'nbe Tam Metniimmy ve solan , v cl"arti Body<: u 29 Ekim 2016 sayli Resmi Gazeyde 676 m MetlıdHK'nbe am metni ymy ve solan. Kamu 6-ios-uy%B1lr ilg boyvzminihraç kayalg boyve iadelı hHükmünki 676 m MetlıdHK'nbe am metni Resmi Gazeyde şöne; b Birtildi;676 mAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEOLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASIHAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEOlağanüstü hal kapsaaulmdübazıdiye en meya oympitdn onb; Anayasvlrst 121 meci maddesisie; 25/10/1983 sayli ve 2935 s MetlıOlağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine g boy, Cumhurbibaevlrstrst bibaevlet Persmdütop Yoree Devlear/nunulu'ca 3/10/2016 saymek karayrşt. ıie; İlgil Diye en meya MADDE 1- 4/12/2004 sayli ve 5271 s MetlıCeza MuhH mesisKanununun 149 uncu maddesin ilikmeci fıkr onbea şaPersnki cüme; teenmi (ÖS."Örgüt araliş i çerçevylmek i (eenminsuçear/bak Taulmdn yesrütüyan kovu (urm edida, tareşmada an çok üç avu> hazr/bulkurum ya."MADDE 2- 5271 s MetlıKanunun 151 meci maddesin i;a) Üçüncü fıkr onbeda ya o edn "tutuklu ve" ibaresis"aresph Bi, svlrsk kaya" ş temek ,s"kovu (urm au! il ;k, bu husus ge ;kçesine; b %ikt tutYorğübağsretr.ei boibarmeebiba sm dn rekcM)terafear/bu husustanuyayıletr.(8) Hükümeü haükmün, yadmeci fıkr uyayıca tutYork tutuin onb halmek ,oCumhuriş bibasavcıet Persmrst e kumine; hükümeünün avu>layıyla g boibarmesisinfaz hHimircentnb ay snlerne;nyasvnıurum ya. Yasvnım karayı,lhükümeüye ka azi b avu> g boyvleekirilmesisikulladerhal ilgil baro bibaevlet Persmalum kirilya. Cumhuriş bibasavcıet Pers baro terafulmdn um kirilen avu>nbeMdiye şt itkesin baro bibaevlet Persmdn e kuyeum ya. Bu fıkr lhükmesnelg boy g boyvleekirilen avu>n, 23/3/2005 sayli ve 5320 s MetlıCeza MuhH mesisKanununun Yesrür.Rektve Uyguım Ş tem HükmünKanunun 13 üncü maddesine g boy ücret redzir.(9)lİnfaz hHimi terafulmdn uu madde uyayıca v> il n karayrr kar, rao4675 s MetlıKanunalg boy it az edm eum ya.(10) Bu madde hükümeı 9 uncu madder ilüçüncü fıkr onbealg boy yüksek g v enytemceza infaz lişiara idübulkurenhükümeüe;r ie; b şmeci fıkr nki suçeardn hükümeü olup, bibaev b suçtYo dolaMet aresph Bi kaya ovlrsk onbfgtnbyla avu>nbyla g boibareenhükümeüe;r hHükmün d uyguıetr.(11) Tutukluear/hHükmün bu madde hükümeı ne g boy karay ka meye soru (urm şam onbeda sulhceza hHimi, kovu (urm şam onbeda mahk me ş kildya."MADDE 7- 29/3/1984 sayli ve 2992 s MetlıAdalete Devlet Persmrst Tebae lgt kaei boyveı HükmünKanun Hükmesnd Karaylue=r ilDiye şt ite ;k Kabulü HaükmünKanuna şaPersnki geçici madde teenmi (ÖS."GEÇİCİ MADDE 10- 18/3/1986 sayli ve 3269 s MetlıUzm n ErbibaKanununarU"bm oediak en azlikm Metl snlerne;nuzm n erbibastatüsesnd çaıştayltan os-ral20/10/2016 saymey kaday kendm e kuteerine;nsretmenlie1lr feshetmi ( olup, sretü onbeavrst kin bibav rur saym it bayıyla otuz b şnyaersmrs doldurm nışloednlerdn,nyae ve mlarzi onbeav ar <ıhsayç İnfaz ve Konuna kilmu oediak e kihdam edm eum mak ikullarekg boibl n ar <ırul taersydnler, 30/6/bar saymey kaday Devlet kç ya da Devlet kç b Bireenm, ntr ya> ıiekaderm, mahk mesisadaletekomisyonlayıca ympitdbir sretü onbeav os-uçearıealg boy 657 s MetlıDyvet kilmlernb Kanununun 4 üncü maddesinlla(B) fıkr onb uyayıca İnfaz ve Konuna kilmu unvvlet viz Medm li ( pozisyonlayda sretmenliğeaberleri oediak e kihdam edm eum S.Bu madde çerçevylmek sretmenliğeaberleri oediak e kihdam edm ecuteerin bibav rulayı,lsretü onbeavn aınacanıruln b Bireenmesi,lsretü onbeav ks-umeyı,lsretü onbeavuln usul venisasmeyı,lsretü onbeavul kazYorenaberleri/n ykezi (ÖSm malı ile bu maddenllauyguın onbea m ybae ildyea ohususler, Devlet kç yesrür.Reyea ks-umen yrekttliğteediye en nS."İKİNCİ BÖLÜMi v enyk ie; İlgil Diye en meya MADDE 8- 18/3/1924 sayli ve 442 s MetlıKöy Kanununun 74 üncü, t 16 ncı ve t 17 eci maddee;rmek ya o edn "geçici köy" ibarelı "g v enyk" ş temek ,s74 üncü, t 16 ncı, t 17 eci ve t 18 meci maddee;rmek ya o edn "Geçici köy" ibarelı "G v enyk" ş temek ,s74 üncü maddesinde ya o edn "Geçici Köy" ibares "G v enyk" ş temek ,s74 üncü maddesin i b ieci fıkr onbeda ya o edn "g bnültü korucu" ibares "g bnültü g v enyk korucusu" ş temek MvM)ayetifıkr da ya o edn "g bnültü koruculer" ibares "g bnültü g v enyk korucumeyı" ş temek Mdiye şt itki (ÖS.MADDE 9- 442 s MetlıKanuna şaPersnki t madde teenmi (ÖS."EK MADDE 19- Dyea omevzuatta geçen "geçici köy korucusu" ibarelı nzmin"g v enyk korucusu"; "g bnültü köy korucusu" ibarelı nzmin"g bnültü g v enyk korucusu" dnle, raietr."MADDE 10- 15/7/1950 sayli ve 5682 s MetlıPasvportsKanununun 17 eci maddesin i b ieci fıkr onbeuln (A) b ndmn i b ieci pdiagraful şaPersnki ş tild Mdiye şt itki (ÖS."Umuna mahsus pasvportsalmak e keyeneerin bibav ru ykeziri ve istenm, borgee;r İçi (eeiss ievlet Persmca tespit edm ya."MADDE 11- 5682 s MetlıKanunun 20 eci maddesin ildirdüncü fıkr onb şaPersnki ş tild Mdiye şt itki (ÖS."D miryolu aberleri/ imğ borgee;ri, anle, m edidaarekg boibl n ş kil makaiaraca tasd edm lid çe pasvportsyı ne kassretlamaz. Gumi daaeticüzdretivenuç k mürettebgtnb borgesin diye en meye ş kil lişi/vM)kunuluba sr, ilgileerin buKanunun 22 eci maddesi kapsaaulmdki dişiara inb ş kil mksekzminkeyit etmak zorumddetr."MADDE 12- 10/7/1953 sayli ve 6136 s MetlıAti (nlı lghear/vM)Bıç kear/ie; Dyea oAlitül HükmünKanunun 6 ncı maddesin i b ieci fıkr onb şaPersnki ş tild Mdiye şt itki (ÖS."BuKanun kapsaaulmalgi eens lghear/ikullav> il n taersm ka/bulkud rm ruhsgtırul azin mehsacı al Tnmk ar <ıie; b ş Metl ikullageçerldya. Ruhsgtırullav> ili ( sebepya in i > il um ya. Bu fıkr lhükmesnelg boy idue" pdiacezaonb ka meye meslki amir/ş kildya."MADDE 13- 6136 s MetlıKanunun 7 eci maddesin i üçüncü fıkr onbeal"ş kiive eenk Mett ka/borgee;r" ibaresinzminos-ralgelmak üzere "ie; 442 s MetlıKanunun 74 üncü maddesine g boy g boyvleekirilen g v enyk korucumeyıeuln admeecuteeri en fazla b ad s lghanit taersm kaya/bulkud rm ya ya kiive eenk Mett ka/borgee;r" ibaresi, b şmeci fıkr onbeal"s Metldn kişi e1; it s lghear" ibaresinzminos-ralgelmak üzere "ie; 442 s MetlıKanunun 74 üncü maddesine g boy g boyvleekirilen g v enyk korucumeyıeuln admeecuteeri en fazla b ad s lgh" ibaresis teenmi (MvM)ayetimaddenllayadmeci fıkr onb şaPersnki ş tild Mdiye şt itki (ÖS."Ati (nls lghea i (eenminsuçeardn hükümeü bulkureear/ie; taksirli suçearhsayç olmak üzere b Metldn fazla hseiscezaonbna mahkümloednlera, affa uğr nışloesaear/bie; ati (nls lgh taersm ka/bulkud rm izni v> il mez."MADDE 14- 9/7/1982 sayli ve 2692 s MetlıS hilei v enyk KomutYoet Pers Kanununun 15 meci maddesin i b ieci fıkr onbea şaPersnki cüme;eer teenmi (ÖS."S hilei v enyk KomutYoet Persmrst ehtiyaçearı, İçi (eeiss ievlet Pers terafulmdn Milllıavkun s ievlet Persma doğrudn kuteif edm ya. Bu ehtiyaçear İçi (eeiss ievlet Persmrst g v enyk rekcMğtee ne g boy diyeılekirm ya."MADDE 15- 2692 s MetlıKanuna şaPersnki t madde teenmi (ÖS."Sosyae tesiseeEK MADDE 4-S hilei v enyk KomutYoet Pers, vardiya yatakhow-f;ri, iye tii/vM)kongre mlarzf;ri, sosyae tesisee, gazino sr, moral eye tii/mlarzf;ri/vM)k ntineerliaum ya. Bu tesiseee m ybae ilusul venisasmey İçi (eeiss ievlet Pers terafulmdn hazr Yorenyrekttliğteediye en nS."MADDE 16-10/3/1983 sayli ve 2803 s MetlıJamdrm Tebae lgt,ei boyv ve Ye kileissKanununun 13/A maddesin i yadmeci fıkr onbea şaPersnki cüme;, onb ieci fıkr onbea "tzmal askrinyk" ibaresinzminos-ralgelmak üzere "kaya kolluk" ibaresi, ayetifıkr sulmdn os-ralgelmak üzere şaPersnki fıkr ve mlvcut onüçüncü fıkr onbealşaPersnki b nteer teenmi (ÖS."Akademu dışulmdki dyea oyükseköğretii/lişiara idladers ka mek üzere g boyvleekirilen öğretii/-f;mdnlernbea redzm, ekaders ücretee ne m ybae ilisasmey mlarzi yrekttii/bütçM)k nu-uün a st> ilS.""Jamdrm ve S hilei v enyk Akademusi terafulmdn Akademude yat şt itemeyen kaya az yat şt iten s Ttrsf ka/branba sra yrektnyk oediak tyea oyükseköğretii/lişiara iyla protokolla oympitddiak öğreeci yat şt iteum ya,lJamdrm Geeri KomutYoet Pers kaya S hilei v enyk KomutYoet Pers nai/vM)hisabrsma dyea oyükseköğretii/lişiara id öğreeci okutuiaum ya. Ayyıca, öz-fsehtisas ge ;kti eenalreear/ikullaeye tii/snlerci ikua ismek ilgil yükseköğretii/lişiara i/ie; protokolla oympitddiak eye tii/aınaum ya. Bu öğreeciee, retüktve sosyae lanırul ie; mecbu hizmet snlerleissbak Taulmdn Akademude öğreeii/g boyn öğreecieelM)ayetilan ka aükümeüeükeee s hiptS.""g)o4678 s MetlıKanun kapsaaulmdürek sretmenli ympitdbe subay vM)astsubay ilmemesulmdn kendm e kuye ylM)ay/span k e keyeneer.ğ) Devlet kç b Bireenmn devams Tz aylsnlersi os-uün m ybayk krsitkesine karay ka ileneer."MADDE 17- 2803 s MetlıKanunun 19 uncu maddesin ilb ieci fıkr onbea şaPersnki cüme;eer teenmi (ÖS."Jamdrm Geeri KomutYoet Persmrst ehtiyaçearı, İçi (eeiss ievlet Pers terafulmdn Milllıavkun s ievlet Persma doğrudn kuteif edm ya. Bu ehtiyaçear İçi (eeiss ievlet Persmrst g v enyk rekcMğtee ne g boy diyeılekirm ya."MADDE 18- 2803 s MetlıKanuna şaPersnki t madde teenmi (ÖS."Sosyae tesiseeEK MADDE 8- Jamdrm Geeri KomutYoet Pers, vardiya yatakhow-f;ri, iye tii/vM)kongre mlarzf;ri, sosyae tesisee, gazino sr, moral eye tii/mlarzf;ri/vM)k ntineerliaum ya. Bu tesiseee m ybae ilusul venisasmey İçi (eeiss ievlet Pers terafulmdn hazr Yorenyrekttliğteediye en nS."MADDE 19- 2803 s MetlıKanuna şaPersnki geçici madde teenmi (ÖS."Yesrür.Rekkuti anle, m ediGEÇİCİ MADDE 7- Jamdrm Geeri KomutYoet Persmrst halmhazrda devam edminyabancı eslkeeerie; iye tii/vM)i (b %iye araliş eeissaskris iye tii/i (b %iye anle, m edietivenprotokolla llde u Birtiyan isasmeyalg boy yürütüyiya."MADDE 20- 13/10/1983 sayli ve 2918 s MetlıKarayoledietiTrafyk Kanununun 23 üncü maddesi şaPersnki ş tild Mdiye şt itki (ÖS."MADDE 23- Araç tescie borgesi/vM)tescie plievonbeuln,)ar ç izerinde uygun dişida/bulkud rumn onb zorumlud r.Araç tescie borgesini ar çta/bulkud rm yan kaya tescie plievonbeul m Medm lisi ge ;k n şrin dışulmd arrkı b Mee tievlsnleücüe;re 92 TürkLir onb idue" pdiacezaonb v> ilS. Araç um gieeissdoğrusretncaya ve pliev uygun Mee tieetlncaya kaday ar ç trafykteenmen edm ya.Yrekttliğtte u Birtiyan nite yk kaya ölçüe;re aykan/sp pliev tievl,arekg boibl n s Metd pliev tiem yan ya da arrkı okunn onbea kaya okunaman onbea nedminodbir ş tild Mplievonbeda deye şikğk yrin ar ç s hibine 412 TürkLir onb idue" pdiacezaonb v> ilS,Mplievmrst uygun dişialgetirilmesisikulla7 g n snler tvlrsetr.eBu snler os-uün tescie plievara inb uygun dişialgetirmeyeneer/hHükmün 844 TürkLir onb idue" pdiacezaonb v> ilS/vM)tescie plievonb uygun dişialgetirilirceye kaday ar ç trafykteenmen edm ya.Tescieli ar csp plievs Tz kassrvlsnleücüye 1.698 TürkLir onb idue" pdiacezaonb v> ilS/vM)tescie plievonb tieetlncaya kaday ar ç trafykteenmen edm ya.Bibaev b ar cn tescieBi kaya ovht Mplievynb tiean kaya kassrvlmeyal5.000 TürkLir onb idue" pdiacezaonb v> ilS/vM)ar ç trafykteenmen edm ya. Ayyıca bukişi e1 TürkCeza Kanununun 204 üncü maddesilhükmesnelg boy ceza solan/spaetr."MADDE 21- 2918 s MetlıKanunun 131 meci maddesine şaPersnki fıkr teenmi (ÖS."Baonblul kaPerstear/vM)tescie plievara inbn ş kileekirilen e1 dışulmd baonbm inb kaya daPerstnbm inb yrinmeyal10.000 TürkLir onb idue" pdiacezaonb v> ilS. Ayyıca bukişi e1 TürkCeza Kanununun 204 üncü maddesilhükmesnelg boy ceza solan/spaetr."MADDE 22- Etei (1) s Metlıle kede ya o edn kadroear/ihdas edm e ;k 13/12/1983 sayli ve 190 s MetlıGeeri Kadrotve Usulü HaükmünKanun Hükmesnd Karaylue=r iluti (I) s Metlıcetvel ilİçi (eeiss ievlet Persmanit bölümesnel teenmi (MvM)ayetiKanun Hükmesnd Karaylue=r iluti (I) s Metlıcetvelde ya o edn Emniş Geeri Müdiyalibresnenit yurtdışul tebae lgtnbea m ybae ilkadroear/iptal edm ki (ÖS.MADDE 23- 14/2/1985 sayli ve 3152 s Metlıİçi (eeiss ievlet Pers Tebae lgt kaei boyveı HükmünKanunun 2 eci maddesin i b ieci fıkr onbea (i) b ndmnzminos-ralgelmak üzere şaPersnki b ntl teenmi (MvM)mlvcut (j) b ndm (k) b ndm oediak t selsnll ttt itki (ÖS."j) Pasvportshizmete1lr yürütmak,"MADDE 24- 3152 s MetlıKanunun 3 üncü maddesin i b ieci fıkr onbeda ya o edn "mlarz/vM)teşrn" ibaresis"mlarz,)teşrn ka aurtdışul" ş temek Mdiye şt itki (MvM)ayetifıkr ya şaPersnki cüme;eer teenmi (ÖS."İçi (eeiss ievlet Pers, 13/12/1983 sayli ve 189 s MetlıKamu/nunui/vM)Kunuluba sr inbn Yurtdışul Tebae lgtnb HaükmünKanun Hükmesnd Karaylue=nisasmeyınv uygun oediak yurtdışul tebae lgtnblim ya ya kildya. İçi (eeiss ievlet Persmrst yurtdışul b im%B1lr ilg boyv, ya kiive sorumlulunırul ie; dyea ohususler Devlet kç u!d.d.d.d. yla ilgil dyea oidue" g boyv ladroearı ile atr mübaavirğk ka/disipl ilsubayet PersMladroearıdübulkureear/ikullaamir/dişiumdn oean.b) İkmeci sicie üstü: Kunulubabağsrtıs Ttalg boy b ieci sicie üstünün b üst g boyv ya llde uulkure.c) Üçüncü sicie üstü: Kunulubabağsrtıs Ttalg boy ikmeci sicie üstünün b üst g boyv ya llde uulkure."MADDE 55- 27/7/1967 sayli ve 926 s MetlıTürk lgheıKuvvete1l işkin B Kanununun 14/A maddesisşaPersnki ş tild Mdiye şt itki (ÖS."MADDE 14/A- En azld bo Metl snlerli iye tii/vMren fakülte kaya yüksekokassrrdn pilotloediak mezunloednler/ie; ti ari pilotllisansrs kaya hav Molu natemye pilotullisansrs bulkureear/ökcMğtei olmak üzere en azld bo Metl snlerli mesh ndmsğk iye tiii/vMren fakülte kaya yüksekokassrrdn mezunloednMladın kaya larke;rk n muvazzaf subay olmak ikullabibav rreear; diye ltilmamişlnüfus k Mıtalg boy mesracagt ympitdbe Metlnlocanl Metmrst elk g nü it bayıyla otuzikm Maersmrs bitirmemişloemuk, yedak subayloemu koşulearı ile uçubaikullage ;kli ar <ırul taersm ktve snbeavara ile uyguıacanltzmal askrinyk iye tiiilde uabaaruleıoemk ar ilS."MADDE 58- 31/7/1970 sayli ve 1325 s MetlıMilllıavkun s ievlet Persei boyv ve Tebae lgtnb HaükmünKanunun 1 meci maddesin i üçüncü fıkr onb şaPersnki ş tild Mdiye şt itki (ÖS." Devlet k tebae lgtnbeda ayyıca Öz-fsKaeem Müdiyalibres ka B onbe ka Halnı İlybae la oMübaavirğye ie; s Metonb otuzungeçmemak üzere Devlet k Mübaaviri bulkuuS."MADDE 59- 1325 s MetlıKanunun 2 eci maddesin i b ieci fıkr onbeuln (c) b ndm şaPersnki ş tild Mdiye şt itki (MvM)ayetifıkr ya şaPersnki baye teenmi (ÖS."c) Teft ş, mecelmme/ve soru (urm hizmete1lr ,yürütmakÖS."MADDE 60- 1325 s MetlıKanuna şaPersnki t madde teenmi (ÖS."EK MADDE 10- Milllıavkun s ievlet Persefiil ladrosuea dahile657 s MetlıDyvet kilmlernb KanununarU"bm pberlerik in ievlet Persm öz-fğye Mka hizmet nage ;kli eetltibPersar e ;k uzm net Pea a snansrr, Milllıavkun s ievlet Persmnbiluygun g bolisi halmek , bu maddenllayesrür.Reyea gi dye M say it bayıyla b Metl ikua ismek ; topımMilllıavkun sUzm nul ladrosunun %20'si kaday iie; srsetr ul laemak k Mıyla, mlarzi yrekttii/bütçM)k nu-uün ya o edn srsetr am ediarU"bm olmaks Tzuln Milllıavkun sUzm nul oddiak nateen a snaum Seer."MADDE 62- 28/2/1982 sayli ve 2629 s MetlıUçuba, Parşüt, Deniztnb, DalgıçMvM)Kurbağa Adam Hizmetf;ri TaziilatKanununun 12 eci maddesin i b şmeci fıkr onb şaPersnki ş tild Mdiye şt itki (ÖS."Pilot,s lgh sistem oubaynb, seyrüsefa osubaynb, tantyk koordmeeosubaynb, uçuba tibm pberlerii, g boyv tibm pberlerii, parşütçü, deniztnbcrs, ADS pilotu, dalgıçMvM)kurbağa daalerdn 23 Metl veldaha fazla uçuculun, parşütçülibk, daıcay aylhizmet snlersiloednlera 23 üncü hizmet Metl kar, rait Persmdn g bst> ilei > ge rakaiulmnbilmlilm ayet nırulnv uygu Yorenkatsvynb ie; ç rp vers oonucu bulkurcanl Met k tutarnb geçmemak üzere,efiilen srsetr itesinde icr dm en g boyv snlersince daaga ka gisisdahilehiçbir/ka giMvM)krsintmye U"bm tutuinaks Tzuln taziilatredzĖS.Ödzm, taziilatuln tutarnb,redzme usul venisasmeyı ie; hangi haleıde krsiteciye Milllıavkun s ievlet Persmnbilkuteifi ve Malişs ievlet Persmrst g boibşü izerine BibabDevl onvynb ie; kuspit edm S."MADDE 67- 11/5/2000 sayli ve 4566 s MetlıHarp Okulearı KanununarşaPersnki geçici madde teenmi (ÖS."GEÇİCİ MADDE 5- Bu madden i yesrür.Reyea gi dye M sayten it bayen)b Metl ikumnzm ympitdbir kumin araliş i ie; harp okulearıeuln b ieci, ekieci ve üçüncü s Ttrsfsrrulnv üniversitee;r ililgil bölüme1llden)öğreeci aınaum ya. Harp okulearıea geçibae m ybae ilusul venisasmey Milllıavkun s ievlet Perseie; Yükseköğretii/nunulu terafulmdn mibarte ;ken u Bireenya."MADDE 68- 11/4/ba02 sayli ve 4752 s MetlıAstsubay Mislek Yüksek Okulearı KanununarşaPersnki geçici madde teenmi (ÖS."GEÇİCİ MADDE 4- Bu madden i yesrür.Reyea gi dye M sayten it bayen)b Metl ikumnzm ympitdbir kumin araliş i ie; astsubay lislek yüksek okulearıeuln b ieci s Ttrsfsrrulnv üniversitee;r ililgil bölüme1llden)öğreeci aınaum ya. Astsubay lislek yüksek okulearıea geçibae m ybae ilusul venisasmey Milllıavkun s ievlet Perseie; Yükseköğretii/nunulu terafulmdn mibarte ;ken u Bireenya."MADDE 69- 10/12/2003 sayli ve 5018 s MetlıKa /Malm Yrekttiii ve Ko ol Kanununun 11 meci maddesin i b ieci fıkr onbest ekieci cüme;si yesrür.Rekteenevad. ilei ceza srulMvMreum Seer."BEŞİNCİ BÖLÜMet /işkin Bine İlybae nBzet Diye en meya MADDE 74- 14/7/1965 sayli ve 657 s MetlıDyvet kilmlernb Kanununun 48 meci maddesin i b ieci fıkr onbeln (A) b ndmne şaPersnki alt b nts teenmi (ÖS."8.ei v enyk soru (urm srs ka/kaya ar, iv arşt.d.d. mak ikullayüzayüz MvMya uzaktan reğretii/yrekkumi ie; öz-fsöğretii/kuniara i kaya yereer/au! en öz-fsöğretii/kunsmeyı, iye tii/vMsöğretii/araliş eer nel1/8/2ar terymek init bayen)b um ym grubuün devam edeum yaeer. Kişi/au!ma izineı de buealuygun oeaiak diye en nS venin geç 4/8/2ar terym it bayıyla b um ym grubuün araliş g bst> mak üzere kişi/au!ma izineı diye en nmeyen öz-fsöğretii/kunsmeyı hsükmün snlerkli kapatmali (eemi uyguıetr.Bu maddenllauyguın onbna m ybae ilhususear ie; um ym grubu tvlrs ıMilllEye tii/ ievlet Persmca u!ye Mizerine lişi sr inca;a) En fazla ikm Metl snlerne;nTürkiş Masayf Vakf imd g boyvleekirileum ya. Sre konusu g boyvleekirm-f;r, ikm Metlrst dolmaonbedan os-ralgerakÖye nde ayetiusule; ikmea oMetl snlerne;nen fazla üç def uzatitdaum ya. Bu ş tild Mg boyvleekirilene;r bu g boyveı snlersince ayet nnb izineino MetlSır. Bunsrra, yurtdışulmd g boyv ypt. ilmelisi halmek Cumhurbibaevlrsca doğnudbn a sma ympitdS. Rektir n g boyv snlersi/4 MetldS. Snlersi/sonv e eneer/ayetiyrekkume; yenkzmina snaum Seer. Auruk ayetiDyvet üniversitesinde iki d bnemden fazla rektirtüktympitdamaz.Rektir, üniversite kaya yükseklkutnoloji enstitüsnl tiye l kişi ye ni kums l eder. Vakrsfearca kanulan esniversitee;rderektir, mibtevelli heş inin Yükseköğretii/nunulunalkuteifi ve Yükseköğretii/nunulunun oei u g boibşü izerine Cumhurbibaevlrs terafulmdn a snS."MADDE 86- 2547 s MetlıKanuna şaPersnki geçici madde teenmi (ÖS."GEÇİCİ MADDE 72- Bu madden i yesrür.Reyea gi dye M sayte Yükseköğretii/Denmteeme nunulu üyesm oediak g boyv yapmaktaoednlerdn üç Metlnul smansrydnlernbi g boyveı krndilye ndet sonv e er."MADDE 87- 27/6/1989 sayli ve 375 s MetlıKanun Hükmesnd Karaylue=r ilekl16 ncı maddesin i b ieci fıkr onbeda ya o edn "sem yesin i yayıdn fazlaonb dyvetenitlişi/vM)kunuluba sr inuln" ibaresis"sem yesin i yayıdn fazlaonb dyvetenitlişi/vM)kunuluba sr ile k My ve onbfad. ilS. Sre konusu b nde e kinaden)ya> mlacilı nde Yüksek Öğreeii/nerdi ve Yu <ır KişiuMaleymey au! damagdereeri ka vekaet ücret ne hükmedm mmez, ka ilmi (noedn karaylar izerine ayyıca ha hangi b i (eem ympitdnaz."MADDE 91- Bu Kanun Hükmesnd Karaylue= ymy vers terymek yesrür.Reyea gi e/.MADDE 92- Bu Kanun Hükmesnd Karaylue= hükümeı nis ievler Kişlu yesrütür.et /pberlerii.ktt / ANKARA", "articleSection": "Heatrnes", "description": "Dyvet mkilmlernbmuln ihraç/edm masi ka g boyveeiade/edm masi hsükmünki 676 s MetlıKHK\'mnbilkai/mltni ymy vesrd.<.", "keywords": "kht, 676 s Metlıkht, 676 s Metlıkhtlkai/mltni", "image": { "@type": "ImageObject", "lml": "http://www.kt /pberlerii.ktt/images/habereer/mkilmlerin_ihrac_ve_iadesi_hsüiünki_676_s Mil_kht_r i_kai_mltni_h16069_f8c5c.jpg", "width": 696, "height": 427 }, "datePublished": "2016-10-29T20:28:06+03:00", "dateModified": "2016-10-29T20:48:56+03:00", "genre": "news", "wordCount": 14068, "inLanguage": "tr-TR", "typicalAgeRange": "7-", "author": { "@type": "işkin", "lue=": "KAMU PERSONELİ" } ,"publisher": { "@type": "Organiztion", "lue=": "KAMU PERSONELİ", "logo": { "@type": "ImageObject", "lml": "http://www.kt /pberlerii.ktt/images/banker/1vqMnG.png", "width": 478, "height": 47 } } }