Kamu Personelleri

194 Tapu Müdürünün Yeri Değişiyor

2016 Yılı Zorunlu Atamaya Tabi Personel Listesi yayımlandı. 196 Şube müdürünün yerleri değişecek.

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından dağıtım yerlerine gönderilen belgede. Atama ve yer değiştirme hakkında genel hususlar ve , Genel Esaslar ve personel atamaları hakkında detayları ilgili kısımdan bulabilirsiniz. Aday memurlar isteğe bağlı atama talebinde bulunamayacak. Yapılan duyuruda birim amirleri ile bölge müdürlerinin yapması gereken hususlar başlığı altında açıklamalar bulunuyor.

Buna göre 1-22 nisan 2016 tarihleri arasında birim amirleri ya da vekillerin kendi personeli, Bölge Müdür/ Müdür bekilleri bölge personeliyle birlikte bağlı birim personelinin atama talepleri hakkında görüşlerini Personel Bilgi sistemi üzerinden bildirmeleri gerekiyor. Personel Bilgi Sisteminde Birim amiri ya da vekili yetkileri sistem verilerine göre otomatik olarak tanımlanıyor, geçici görevlendirme gibi değişiklikler ilgili yönergeler izlenerek talimatlara uygun şekilde yapılmalı.

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi
tarafından yapılan bildiride ek dosyasında ataması yapılacak müdür ve müdür yardımcıların listesi bulunuyor.Zorunlu Atama yapılacak personeller İçin TIKLAYINIZ.

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

DAĞITIM YERLERİNE
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 15 inci maddesi gereğince hizmet bölgelerine eleman temininde güçlük çekilmesi, 2016 mali yılı bütçe imkanları, Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi, 6831 sayılı Kanunun 2/B maddesi ile orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin tapuya tescil işlemleri, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22 inci maddesinin (A) fıkrası çerçevesinde devam eden kadastro yenileme çalışmaları, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında kentsel dönüşüm çalışmaları ile 6360 Sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince yeniden yapılanma göz önünde bulundurularak, 2016 yılına münhasır olmak üzere genel atama döneminde uygulanacak esaslar Yer Değiştirme Kurulu tarafından aşağıda belirtildiği şekilde belirlenmiştir.
A) ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GENEL HUSUSLAR
1) Genel Esaslar

a) Personelin atama taleplerinin Yönetmeliğe uygun olmaması halinde kendileri sorumlu olacağından öncelikle tüm personelin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile ekinde yer alan “Yer Değiştirme Başvuru Değerlendirme Formu”nu incelemeleri gerekmektedir.

b) 2016 yılı Atama ve Yer Değiştirme başvuru işlemleri anılan Yönetmeliğin 7 inci maddesi gereğince 1-15 Nisan 2016 tarihleri arasında, elektronik ortamda Personel Bilgi Sistemi (http://personel.tkgm.gov.tr) üzerinden yapılacaktır.

c) Başvuru işleminden sonra “Yer Değiştirme Başvuru Değerlendirme Formu”nun çıktısı alınarak İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına gönderilmeyecektir.

ç) Personel Bilgi Sisteminde tercih modülüne, yer değiştirme sureti ile atamaya tabi boş veya boşalacak kadro ve unvanlar ile personel ihtiyacı bulunan diğer hizmet birimlerinin listesi yanında halen dolu olan kadroların da dolu oldukları belirtilmek suretiyle eklenmiştir. Dolu kadrolara yapılacak tercihler bu kadroların boşalması halinde norm kadro imkanları gözetilerek dikkate alınacaktır.

d) Atama Programı web tabanlı olduğundan güvenlik açısından intranet (TAKBİS ağı) üzerinden kullanıma açılmıştır.
e) İsteğe bağlı atama ve yer değişikliği talebinde bulunabilmek için, mazerete dayalı atama ve yer değiştirme talepleri hariç, zorunlu atamaya tabi personel ile diğer personelin son hizmet biriminde en az 2 (iki) yıl hizmet yapma zorunluluğu aranacaktır.

f) Aday memurlar isteğe bağlı atama talebinde bulunamayacaktır.

g) Yer değiştirme talebinde bulunan personelin tüm talepleri Genel Müdürlükçe değerlendirilecektir.

ğ) Her unvandaki personelin zorunlu veya talebe bağlı atama ve yer değişikliği başvurularının değerlendirilmesinde; hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerinin hesabında 2016 yılı Eylül ayı sonu, hizmet puanlarının hesabında son başvuru tarihi (15 Nisan 2016) esas alınacaktır.

h) Zorunlu yer değişikliğine esas çalışma sürelerinin hesabında, Genel Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin 6 (altı) ayı aşan kısımları personelin kadrosunun bulunduğu yerin bölge hizmetinden, hizmet birimlerindeki ve hizmet alanlarındaki çalışma sürelerinden sayılmayacaktır.

ı) Genel Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince yılda toplam 90 (doksan) günü aşan geçici görev süreleri personelin kadro birimindeki hizmet süresi ile kadro birimine ait hizmet alanı ve hizmet bölgesindeki hizmet süresinden sayılmayacaktır.

i) Hizmet bölgelerinde zorunlu atamaya tabi personel sıkıntısı yaşandığından ve yeterli sayıda personel bulunmadığından, Tapu Müdürü unvanı için; yıllık işlem adedi (yevmiye) 700 ün altında bulunan, Tapu Sicil Müdür Yardımcısı unvanı için ise yıllık işlem adedi (yevmiye) 4000’in altında olan Tapu Müdürlüklerindeki boş kadrolara atanma tercihi alınmayacak ve bu birimlerdeki boş/dolu kadrolar için yapılan talepler değerlendirilmeyecektir.

j) Personel ihtiyacı nedeniyle ve yeterli sayıda personel bulunmadığından, Arşiv Memuru unvanı için; yıllık işlem adedi (yevmiye) 2000 in altında olan Tapu Müdürlüklerindeki boş kadrolara atanma tercihi alınmayacak ve bu birimlere hizmet gereği ihtiyaç duyulmadıkça atama yapılmayacaktır.

k) Görevde yükselme sınav sonuçlarına göre Tapu Müdürü unvanına atama yapılmak amacıyla ilan edilen boş kadrolar, görevde yükselme sınavını kazananların atanması amacıyla kullanılacağından diğer personelin bu kadrolara atanma talepleri dikkate alınmayacaktır.

2) Hizmet Alanında Zorunlu Çalışma Süresini Tamamlayan Personel İçin Uygulanacak Esaslar:
a) Bölge Müdürlüklerinde Şube Müdürü kadrolarında görev yapan personelden, aynı hizmet alanında ve mevcut unvanında 7 (yedi) yılını tamamlayanların hizmet alanları değiştirilecektir.

b) Tapu Müdürü kadrolarında görev yapan personelden, aynı hizmet alanında ve mevcut unvanında 7 (yedi) yılını tamamlayanların hizmet alanları değiştirilecektir. Ancak, 30 Mart 2014 Pazar günü yapılan yerel seçimler ile birlikte yürürlüğe giren 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri ile büyükşehirlerin sınırlarının ilin tüm ilçelerini kapsayacak şekilde değiştirilmesinden dolayı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrasının “Büyükşehirlerin aynı hizmet bölgesinde yer alan anakent ilçelerinde geçirilen süreler, aynı hizmet alanından sayılır ve süreleri birbirine ilave edilerek toplamı esas alınır.” hükmü çerçevesinde anılan Kanun hükmünden önce aynı hizmet alanındaki hizmetleri 7 (yedi) yılın altında olduğu halde, anılan Kanun hükmünden sonra aynı hizmet alanında sayılan hizmetleri nedeniyle son hizmet alanındaki hizmeti 7 yıl ve daha fazla hale gelenlerden son hizmet birimindeki hizmet süresi 5 (beş) yılın altında olanlar zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulmayacaktır.

c) Tapu Sicil Müdür Yardımcısı kadrolarında görev yapan personelden, aynı hizmet biriminde ve mevcut unvanında 7 (yedi) yılını tamamlayanların hizmet birimleri ve aynı hizmet alanında mevcut unvanında 20 (yirmi) yılını tamamlayanların hizmet alanları değiştirilecektir.
ç) Hizmet bölgelerine eleman temininde güçlük çekilmesi nedeniyle 2016 yılı atama döneminde yukarıda yazılı kadrolar dışındaki kadro ve unvanlarda görev yapan personel zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulmayacaktır.

B) YER DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNDE BULUNACAK PERSONELİN YAPMASI GEREKEN HUSUSLAR

1) TAKBİS’e dahil olan herhangi bir bilgisayardan internet tarayıcısını çalıştırıp, http://personel.tkgm.gov.tr adresinden Personel Bilgi Sistemine kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak atama tercihleri yapılacaktır.

2) Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında görev yapan personel (Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Tapu Müdürü ve Kadastro Müdürü dahil) 1-15 Nisan 2016 tarihleri arasında talep işlemlerini Personel Bilgi Sistemi üzerinden yapacaktır.

3) Talep işlemleri yapıldıktan sonra “Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formu”nun çıktısı alınarak İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına gönderilmeyecektir.

4) Mazerete bağlı atama tercihinde bulunacak personel, genel atama döneminde açılan ” İsteğe Bağlı Tercih” modülünü kullanmayacak olup aksi halde başvuruları isteğe bağlı atama talebi olarak değerlendirilecektir.

5) Mazerete bağlı atama talebinde (aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ile engellik durumuna bağlı atama talepleri ve personelin gazi olması, şehit veya gazi yakını olması nedeniyle genel Yönetmeliğin Ek 2 inci maddesi gereğince yapılacak atama talepleri) bulunacak personel, genel atama dönemine bağlı kalmaksızın 14/1/2016 tarihli ve 1940043 sayılı talimatta belirtildiği şekilde “Mazerete Bağlı Atama” modülü üzerinden talepte bulunacak olup anılan talimatta bildirilen süreçleri takip edecektir.

C) BİRİM AMİRLERİ İLE BÖLGE MÜDÜRLERİNİN YAPMASI GEREKEN HUSUSLAR
1) 1-22 Nisan 2016 tarihleri arasında birim amirleri veya vekillerinin kendi personeli, Bölge Müdür/Müdür vekilleri bölge personeli ile birlikte bağlı birim personelinin atama talepleri hakkındaki görüşlerini Personel Bilgi Sistemi üzerinden bildirecektir.
2) Personel Bilgi Sisteminde birim amiri veya vekili yetkileri sistem verilerine göre otomatik olarak tanımlanmakta olup izin, geçici görevlendirme gibi değişikliklerde sistem üzerindeki yönergeler izlenerek 14/1/2016 tarihli ve 1940043 sayılı talimatta belirtildiği şekilde yetkilendirme yapılacaktır.

D) TALEPLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Sınav Kurulu tarafından, taleplere ilişkin yapılacak değerlendirme sonuçları personelin
siciline işlenmek suretiyle Personel Bilgi Sistemi üzerinde bulunan Personel Özlük Bilgileri modülündeki Tercih-Talep sayfasından ilan edilecektir.

Bu itibarla, Yer Değiştirme Kurulu tarafından belirlenerek yukarıda yer verilen hususlara göre hareket edilmesi gerekmekte olup, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Yer Değiştirme Kurulu kararı gereğince hizmet alanı değiştirilecek personelin listesi Kurumumuzun web sayfasında (www.tkgm.gov.tr) yayımlanmıştır.
Bilgilerinizi ve tüm personele imza karşılığı tebliğini rica ederim

 Kamupersoneli.net