Mevzuat

İstanbul Arel Üniversitesi Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

İstanbul Arel Üniversitesi Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

İstanbul Arel Üniversitenin sınav yönetmeliğinde bugün tarihli ve 29674 sayılı Resmi Gazete hükümleri uyarınca değişiklik yapacak bir değişiklik yönetmeliği yayınlandı. Yayınlanan değişiklik ile beraber, yönetmelikte işleyiş, muhteviyat kısımlarında yeniden düzenlemelere gidilerek; muafiyet sınavı, geçiş notu gibi konulara önemli dğeişiklikler uygulanmış oldu. Yapılan bu değişiklik sonucunda muafiyet sınavının mümkün kılınması, ilgili geçer notunun da yeniden düzenlenmesi gibi noktalar üniversite ihtiyaçları, eğitimin gerekliliği ve sürekliliği noktalarında yeniden hazırlanmış oldu.

04 Nisan 2016 tarihli ve 29674 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK yayınının bugün yayınlanan şeklini aşağıda bulabilirsiniz.

MADDE 1 – 16/5/2013 tarihli ve 28649 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Arel Üniversitesi Önlisansve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“(8) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere, Senato tarafından belirlenen dersler için muafiyet sınavı açılabilir. Muafiyet sınavında başarılı olanlar, bu derslerden kendi istekleri ile almış oldukları başarı notu ile muaf tutulurlar ve alınan harfli başarı notu dersin ait olduğu dönemin not ortalamasına dahil edilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
MADDE 10 – (1) Bir öğrencinin bir yarıyıldaki normal çalışma yükü 30 AKTS, azami çalışma yükü 45 AKTS, son sınıf öğrencisi olup mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerin ders yükü ise azami 55 AKTS’dir. Yatay geçiş ve dikey geçiş ile gelen öğrenciler dışında ders muafiyeti elde eden öğrencilerin çalışma yükleri 30 AKTS’yi geçemez.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
MADDE 13 – (1) Daha önce başka bir yükseköğretim kurumuna devam ederek bazı derslerden geçer not alan öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılan sınav ile yeni kabul edildikleri bölümün programında yer alan aynı derslerden muaf sayılabilirler. Bu öğrenciler, muaf olmak istedikleri dersler için, daha önceki yükseköğretim kurumlarından almış oldukları derslerin içerikleri, öğrenme çıktıları, ölçme ve değerlendirme yöntemleri, çalışma yükü, AKTS kredisi ve başarı notunu gösteren resmi transkript ve muaf olmak istedikleri dersleri belirtir bir dilekçeyle, bağlı bulundukları dekanlığa/müdürlüğe, en geç eğitim-öğretimin başladığı ilk hafta içerisinde başvurabilir. Derslerden muafiyet kararı, İlgili Yönetim Kurulunca verilir.  Bu şekilde muaf olunan dersler için  öğrencinin daha önce almış olduğu not, Üniversitenin not dönüşüm tablosuna göre dönüştürülerek sisteme işlenir ve genel not ortalaması hesabında kullanılır. İngilizce hazırlık programına devam eden öğrencilerin, muafiyet başvurusunu birinci sınıfa başlarken yapmaları gerekir.
(2) Üniversitenin eğitim-öğretim programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilmiş olan öğrencilerin, yerleştirilmiş oldukları programların yeterlikleri ile ilişkili olarak, yükseköğretim kurumları dışında resmi ve/veya resmi olmayan kurumlar aracılığı ile kazanmış oldukları yeterlikler, ilgili program kapsamında yer alan dersler ile derslerin öğrenme çıktıları ve kredileri ile ilişkilendirilebilir. Bu yeterliklerini veya bu yeterlikleri kazanma süreçlerini belgelendiren öğrenciler, yeterliklerinin ilişkilendirilmiş olduğu dersler için düzenlenecek yeterlik sınavlarından da başarılı olmak koşulu ile tamamen veya kısmen muaf tutulabilirler. Bu şekilde muaf olunan derslerden alınan not Üniversitenin not dönüşüm tablosuna göre dönüştürülerek değerlendirilir ve genel not ortalaması hesabında kullanılır.
(3) Ders muafiyeti, önceden kazanılmış yeterliklerin tanınması ve intibak işlemleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında  Önlisans  ve  Lisans  Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transfer Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“(6) İlgili Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple ara sınavına giremeyen öğrencilere, ilgili yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı hakkı verilir. Öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen sınav tarihinin bitimini izleyen üç iş günü içerisinde mazeretlerini yazılı olarak ilgili dekanlığa veya müdürlüğe bildirmeleri gerekir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“(7) Yatay geçiş yapan öğrenci, daha önceki üniversitesinden aldığı derslerden geçiş yaptığı programdaki derslerle eşdeğer olanlardan ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf tutulur ve almış olduğu not, Üniversitenin not dönüşüm tablosuna göre dönüştürülerek sisteme işlenir.
(8) Yatay geçiş ile ön lisans veya lisans programlarına gelen öğrencilerin genel not ortalaması, Üniversitedeki ön lisans ve lisans programından aldıkları dersler ile muaf notu işlenen dersler üzerinden hesaplanır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“(2) Bu öğrenciler, ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eşdeğer olanlar, ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf sayılır ve öğrencilerin almaları gereken dersler tespit edilerek üçüncü sınıfa kaydı yapılır. Ancak öğrenci, öncelikli olarak 1. ve 2. sınıftan alması gereken dersleri almak zorundadır. Bu öğrencilerin muaf oldukları derslerde almış olduğu notlar aynen sisteme işlenir.”
“(4) Dikey geçiş ile lisans programlarına yerleşen öğrencilerin diploma programında mezuniyet koşullarını sağlamaları halinde, lisans not ortalamaları önlisans programında alarak lisans programında intibakı yapılan dersler ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“a) Almış olduğu tüm derslerden başarılı olmuş ve yıl sonu not ortalaması 2.00 ve üstü olan ancak sadece bir dersten FF notu olan öğrencilere, dersin açıldığı yarıyıl ve öğrenim süresine bakılmaksızın tek ders sınav hakkı verilir. Bu sınavlar bütünleme sınavlarından sonra yapılır.
b) Tek ders sınav hakkı, her final ve bütünleme sınav dönemini izleyen bir ay içerisinde, ilgili yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır. Öğrencilerin tek ders sınavına girebilmesi için, sınavına gireceği dersi belirtir bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurarak, tek ders sınav hakkını kullanmak istediğini bildirmesi gerekir. Öğrencinin, tek ders sınavından başarılı sayılabilmesi için en az DD notu karşılığı olan 100 üzerinden 50 puan alması gerekir. Tek ders sınavından başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları bu ders için dilekçe ile başvurarak, her sınav döneminde tek ders sınav hakkını kullanabilir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“(1) Almak zorunda olduğu bütün dersleri almış ve başarılı olmuş, genel not ortalaması 4.00 üzerinden 2.00’ın üstünde dahi olsa, aynı akademik yılda olmak üzere son yarıyıl veya son iki yarıyılda yarıyıl/yıl sonu not ortalaması 4.00 üzerinden 2.00’dan az olan ön lisans ve lisans öğrencilerine, son yarıyıl/son iki yarıyıl derslerinden istedikleri DC ve DD notlarından iki ders için not yükseltme sınav hakkı verilir. Bu sınavlarda başarısız olan öğrenciler, bundan sonraki dönemlerde not yükseltme sınav hakkını kullanabilmeleri için, son iki yarıyılda (YNO veya YSNO) 2.00’ın altında olan tüm DC ve DD notlu derslerini açıldığı dönemde kaydolup bu dersler ile ilgili gerekli yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“(1) Üniversitede yürütülen lisans diploma programları arasında ilgili bölümlerin ve fakülte kurullarının önerisi üzerine Senatonun onayı ile çift ana dal programı açılabilir. Çift ana dal ile ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.”

İstanbul Arel Üniversitesi Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik ile beraber; İstanbul Arel Üniversitesi’ nin muafiyet sınavı, geçer notu, tek ders sınavı gibi konularda yeni düzenlemelerin yanı sıra, senato onayı kapsamında çift ana dal programının işleyişi ve mümkünlüğü de gündeme gelmiştir.