Adalet Personeli

800 İcra Katibi Alımı İçin Başvurular Başladı

Adalet Bakanlığı, 800 İcra Katibi kadrosu için ilan 31 Mart 2016 tarihinde Adalet Bakanlığı resmi internet sayfasından duyurulmuştu. 800 İcra katibi alımıyla ilgili haberi tıpkı diğer kamu personeli alım ve atama haberlerini duyurduğumuz gibi ilk duyuran sitelerden birisi kamupersoneli.net’di.Adalet Bakanlığı 800 İcra Katibi için yapılacak sınav için başvurular başladı.

İcra Katibi Sınavı İçin Başvurular Ne Zaman?

Adalet Bakanlığı resmi internet sayfasından yapılan duyuruya göre söz konusu sınav için başvurular 4 Nisan 2016 tarihinde başlayacak 14 Nisan 2016 tarihinde sona erecek.  800 İcra Katibi için yapılacak sınava girmeyi hak kazananların listesi 22 Nisan 2016 Cuma günü sınavın olacağı ilgili adliyeden duyurulacak.

800 İcra Katibi Kadrosu İçin Uygulama sınavı ne zaman olacak?

800 icra katibi kadrosu için uygulama sınavı 30 nisan 2016 cumartesi günü saat 09:00’da başlayacak.
Sınavın aynı gün içerisinde bitmemesi durumunda 800 İcra Katibi atamasıyla ilgili uygulama sınavları ertesi günlerde devam edecek. Uygulama sınavının sonuçları sınavın gerçekleştiği adliyenin resmi internet sayfasından 9 Mayıs 2016 tarihinde ilan edilecek.
Sözlü sınava çağrılan adaylar en geç 16 mayıs 2016 Pazartesi gününe kadar Adalet Bakanlığı tarafından istenen belgeleri ilgili sınav birimine teslim etmeleri gerekiyor. Detayları aşağıdaki ilan metninden öğrenebilirsiniz.

İ L A N

Adalet Bakanlığından
 

Bakanlığımızca, ekte mahal ve sayısı belirtilen genel idare hizmetleri sınıfında bulunan 5-12 dereceli kadrolara, uygulama sınavını yapmak üzere “Sınav Birimi” olarak yetki verilen Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonları tarafından yapılacak uygulama sınavı ve Bakanlığımız tarafından yapılacak sözlü sınav ile zabıt kâtipleri arasından unvan değişikliği suretiyle 800 icra kâtibi alınacaktır.

1-) Genel Şartlar

İcra kâtipliği kadrolarına atanmak isteyenlerin İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin ‘İcra kâtipliğine atama şartları’’ başlıklı 3/A maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen;

  1. a) Bakanlık merkez veya taşra kadrolarında fiilen en az bir yıl zabıt kâtibi olarak görev yapmış olmak, (müracaatta bulunacakların asîl memurluğa atanma tarihinden itibaren fiilen 1 yıl süre ile zabıt kâtibi olarak görev yapmaları gerekmektedir.)
  2. b) En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,
  3. c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen metinden daktilo veya bilgisayarla; verilen metne sadık kalınmak ve anlam bütünlüğü korunmak suretiyle, kelime ve cümle tekrarına yer vermeden ve yanlış yazılan kelime sayısı toplam yazılan kelime sayısının yüzde kırkından fazla olmayacak şekilde üç dakikada en az doksan kelime yazmak,
  4. d) Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak,
  5. e) Yapılan denetimler sonucunda, hakkında düzenlenen raporların olumlu olması,

şartlarını taşımaları gerekmektedir.

2-) Başvuru ve Gerekli Belgeler

Adaylar 04 Nisan 2016-14 Nisan 2016 tarihleri arasında;
İcra kâtipliği sınavı başvuru formu ile birlikte sınav birimine veya sınav evrakının ilgili sınav birimine gönderilmesi için mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına müracaat edeceklerdir.
Mahalli Cumhuriyet başsavcılıkları aracı kılınarak sunulacak başvuru evrakı, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün DYS üzerinden ve fiziki olarak acele posta servisiyle (APS) ilgili sınav birimine gönderilecektir.
Adaylar sınav izni verilen mahallerden yalnızca birine başvuru yapabileceklerdir. Görev yeri dışında farklı bir komisyon bünyesindeki mahal için de başvuru yapılabilecektir.
 
3-) Uygulama Sınavı, Yeri, Zamanı ve Şekli

İlgili sınav birimleri tarafından belirtilen mahaller için adaylardan şartları taşıyanlara ilişkin uygulama sınavına girmeye hak kazananların listeleri oluşturulacak ve en geç 22 Nisan 2016 Cuma günü ilgili sınav biriminin olduğu adliyenin internet sitesinde ilan edilecektir.
Sınav giriş belgeleri sınav gününe kadar sınav biriminden alınabilecektir.
Uygulama sınavı, ilgili sınav birimlerinde 30 Nisan 2016 Cumartesi günü saat 09.00’da başlayacaktır. Uygulama sınavının belirtilen günde bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.
Adaylardan, uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen metinden daktilo veya bilgisayarla; verilen metne sadık kalınmak ve anlam bütünlüğü korunmak suretiyle, kelime ve cümle tekrarına yer vermeden ve yanlış yazılan kelime sayısı toplam yazılan kelime sayısının yüzde kırkından fazla olmayacak şekilde üç dakikada en az doksan kelime yazanlar, uygulama sınavında başarılı olmuş sayılacaklardır.
Uygulama sınavı sonucu 09 Mayıs 2016 Pazartesi günü ilgili sınav biriminin olduğu adliyenin internet sitesinden ilan edilecektir.
 
4-) Sözlü Sınava Çağrılacakların Belirlenmesi, Sınav Yeri ve Zamanı

Uygulama sınavında başarılı olanlardan, sınav birimince doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak tercih edilen mahal için ilan edilen kadronun üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Buna göre oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı doğru kelime yazanlar da sözlü sınava girebileceklerdir.
Sözlü sınav Bakanlığımızca yapılacak olup  sözlü sınavın yeri ve zamanı ayrıca bildirilecektir.

5-) Sözlü Sınava Gireceklerden İstenecek Belgeler

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar en geç 16 Mayıs 2016 Pazartesi gününe kadar;

  1. a) 6×9 cm ebadında iki adet fotoğraf,
  2. b) Mal Bildirimi Formu,
  3. c) Arşiv araştırmasına esas olmak üzere ilgilinin fotoğrafını ve imzasını taşıyan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,
  4. d) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı,

sınav birimine teslim edecekler veya bu ilanın 2 nci maddesindeki esaslara göre göndereceklerdir.

6-) Sözlü Sınav Konuları

Sözlü sınavda Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen genel kültür ve genel yetenek konuları ile genel hukuk bilgisi, icra ve iflâs hukuku ile kalem mevzuatından soru sorulacaktır.
 
7-) Başarı Listelerinin Oluşturulması

Sözlü sınav sonucu en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere sıraya konularak her bir mahal için ayrı ayrı sözlü sınav başarı listesi oluşturulacaktır.
Daha sonra sözlü sınav da başarılı olup en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere her bir mahal için ayrı ayrı nihai başarı listesi düzenlenecektir. Bu liste düzenlenirken hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ile adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puan alan adaydan başlanarak; diğer adaylar ise bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralanacak ve nihai başarı listesi Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.

8-) Atamaların Yapılması

Bakanlık tarafından başarılı olanlar ilan edilen kadrolara atanacaktır.

Ekleri Adalet Bakanlığı Resmi internet sitesinden edinebilirsiniz.

Kamupersoneli.net