Kamu Personelleri

657 Nolu Kanunda Tanımlar ( Devlet Memuru , Sözleşmeli Personel , Geçiçi Personel )

 657 Sayılı Kanun (Devlet Memurları Kanunu)’nda Sözleşmeli Personelin Tanımı


657 Sayılı Kanuna göre Sözleşmeli Personel şu şekilde tanımlanır “Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.”

Sözleşmeli Personel Alımı İçin Sınav Sistemi Hangi Kurum Tarafından Belirlenir?

Devlet Memurları Kanunu’na göre Sözleşmeli personel seçimlerinde uygulanacak sınav sistemi Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı‘nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir. Sözleşmeli personel olarak istihdam edilen vatandaşlar söz konusu kanunda belirtildiği üzere sözleşmelerinde yer alan esaslara aykırı hareket etmeleri durumunda sözleşmelerinin feshedilmesi ya da sözleşme döneminde Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmişistisnalar hariç sözleşmelerini feshetmeleri hariç 1 sene boyunca kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

657 Nolu Kanun (DMK)’ya göre Geçici Personel Kimdir?

 Devlet Memurları Kanunu’nda Geçiçi Personel’in tanımı şu şekilde yapılmıştır “Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir”.

657 Sayılı Kanun Devlet Memuru Tanımı

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Memur‘un Tanımı şu şekilde yapılmıştır “Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır. Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır.”

Kamu personel alımları, memur alımları ve çok daha fazlasını içeren haberler, gündem haberleri ve güncel konularda bilgilendirmeler için kamu personelinin sesi Kamupersoneli.net adresini takip etmeye devam ediniz.