Mevzuat

İpek Üniversitesi Ana Yönetmeliği Yayımlandı

 9 Nisan 2016 tarihli olan Resmi Gazetede İpek Üniversitesi ana yönetmeliği yayımlandı. Yayımlanan yönetmelik amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar olarak yayımlanmıştır. Yayımlanan yönetmelik toplamda dört bölümden oluşmuştur ve yönetmeliğin hükümlerini İpek Üniversitesi Rektörlüğü yürütür. Yönetmeliğin ilk bölümü şöyle; 
 
İPEK ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 
 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 
Amaç 
 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İpek Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 
 
Kapsam 
 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik,  İpek Üniversitesinin yönetimine, işleyişine, akademik ve idari organlarına, bu organların görevlerine, eğitim-öğretime ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar. 
 
Dayanak 
 
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 141 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar 
 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
 
a) Başkan: İpek Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını, 
 
b) Başkan vekili: İpek Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan vekillerini, 
 
c) Genel Sekreter: İpek Üniversitesi Genel Sekreterini, 
 
ç) Kurucu Vakıf: Koza İpek Eğitim Sağlık Hizmet Yardım Vakfını, 
 
d) Mütevelli Heyeti: İpek Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 
 
e) Rektör: İpek Üniversitesi Rektörünü, 
 
f) Senato: İpek Üniversitesi Senatosunu, 
 
g) Üniversite: İpek Üniversitesini, 
 
ğ) Yönetim Kurulu: İpek Üniversitesi Yönetim Kurulunu, ifade eder.