Mevzuat

Şeker Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik

Şeker Kurumu personel yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik bugün ki Resmi Gazete de yayımlandı. Yayımlanan yönetmelikte toplamda  4 madde bulunmaktadır ve bu yönetmeliği Şeker Kurumu Başkanı yürütür. Yayımlanan yönetmelik şöyle; 

ŞEKER KURUMU PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 
 
MADDE 1 – 7/2/2012 tarihli ve 28197 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şeker Kurumu Personel Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“b)  İşe giriş ve Uzman Yardımcılığına giriş sınavlarına katılacak adaylar, askerlik ve adli sicil beyanı ile sınav sonuç belgesi kontrol kodunu da içeren Aday Bilgi Formunu elektronik ortamda doldurarak; özgeçmişi ile birlikte e-devlet üzerinden alınan öğrenim belgesini, internet sayfası üzerinden Kuruma gönderir. Uzman Yardımcılığına giriş sınavına katılacak Kurum personelinden, KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı hariç, diğer belgeler istenmez.” 
 
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki üçüncü ve dördüncü fıkralar eklenmiştir. 
“(1) Kurumda ilk defa işe başlayan personelden aşağıdaki belgeler istenir: 
a) Kurum internet sayfası üzerinden doldurulan görev talep formu, 
b) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15 inci maddesinde belirtilen ve Kurum işyeri hekimi tarafından verilecek sağlık raporu, 
c) Mal beyannamesi, 
ç) E-devlet üzerinden alınarak Kurum internet sayfası üzerinden sisteme yüklenen, daha önce çalıştığı işlere ait hizmet belgesi dökümü, 
d) Kurum internet sayfası üzerinden doldurulan aile durum beyannamesi.” 
“(3) İşe giriş ve Uzman Yardımcılığına giriş sınavını kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. 
(4) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.” 
 
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Şeker Kurumu Başkanı yürütür. 
 
Kamupersoneli.net