Mevzuat

Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Yönetmeliğinde Değişiklik

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan Su ve Alanları İle Deniz ve İç Sulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi hakkında gelişmeler yaşandı. 


Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan Su ve Su Alanları İle Deniz ve İç Sulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11 Nisan 2016 Tarihli Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete’de yayımlandı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen yönetmelik ve söz konusu yönetmelikteki değişikliği sayfamızda inceleyebilirsiniz.


SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YATIRIMLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN
SU VE SU ALANLARI İLE DENİZ VE İÇ SULARDAKİ SU ÜRÜNLERİ
İSTİHSAL HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/6/2011 tarihli ve 27951 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımlarında İhtiyaç Duyulan Su ve Su Alanları ile Deniz ve İç Sulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/1/2016” ibaresi “1/1/2017” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “il özel idaresine” ibaresinden sonra gelmek üzere “, il özel idareleri kaldırılan illerde ise defterdarlığa” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Su ve su ürünleri üretim yerlerinin kiraya verilmesi amacıyla bir komisyon kurulur. Bu komisyonda Bakanlık il müdürünün onayı ile görevlendirilecek bir il müdür yardımcısının başkanlığında, idari ve mali işler şube müdürü, balıkçılık ve su ürünleri şube müdürü, bu müdürlüğün bulunmadığı illerde hayvan sağlığı, yetiştiriciliği ve su ürünleri şube müdürü ile su ürünleri hizmetlerinin yürütüldüğü şube müdürlüklerinde çalışan teknik hizmetler veya sağlık hizmetleri sınıfından iki personel yer alır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Belirlenen kira bedeli il özel idaresine, il özel idareleri kaldırılan illerde ise defterdarlığa bildirilir ve bu bedel il özel idaresince, il özel idareleri kaldırılan illerde ise il müdürlüğünce tahsil veya mahsup edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “il özel idareleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, il özel idareleri kaldırılan illerde ise il müdürlükleri” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci, üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kira bedelinin ödeme yeri, tesisin bulunduğu ilin il özel idaresi, il özel idareleri kaldırılan illerde ise il müdürlüğünün ilgili muhasebe birimidir.”

“(3) İkinci ve izleyen yıllar kira bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE-bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle il özel idaresi, il özel idareleri kaldırılan illerde ise il müdürlüğü tarafından tespit ve tahsil edilir.”

“(5) Kira bedelinin takibi il özel idaresi, il özel idareleri kaldırılan illerde ise il müdürlüğü tarafından yapılır. Kiraların ve alacakların tahsil edilememesi durumunda, il özel idaresi tarafından sözleşmenin feshi için il müdürlüğüne bildirimde bulunulması üzerine il müdürlüğünce, il özel idareleri kaldırılan illerde ise doğrudan il müdürlüğü tarafından 11 inci maddenin birinci fıkrasına göre işlem yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik 1/1/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Kamu Haberleri, Gündem Haberleri, Güncel konularda gelişmeler ve çok daha fazlası için kamupersoneli.net’in android cihazlar için geliştirdiği uygulamayı Google Play’den indirebilir, söz konusu haberlerden günün her dakikası haberdar olma imkanına sahip olabilirsiniz. Kamupersoneli.net ‘in forumunu ziyaret ederek , ücretsiz üye olma fırsatına sahipsiniz. Ücretsiz üye olduktan sonra forum içerisindeki tartışmalara katılabilir, yeni tartışma başlatabilir, soru ve önerilerinizi forum yöneticileri ve ziyaretçilerimize yöneltebilirsiniz.

 Kamupersoneli.net | Ankara