Sağlık Personeli

Sağlık Personelleri İçin Hac Başvuruları Başlıyor

2016 Yılı Hac Organizasyonunda Sağlık Personeli Olarak Görev Almak İsteyenler İçin Müracaatlar başlıyor.
Hac organizasyonunda sağlık personeli olarak görev almak isteyenlerin sınavı 04 Mart 2016-15 Mart 2016 tarihlerinde internet üzerinden online olarak yapılacak.

Müracaatla İlgili ayrıntılar
Müracaat işlemleri: 04 Mart 2016 – 15 Mart 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
 Müracaat etmek isteyenler  Vakıfbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş , T.C. Ziraat Bankası, Halkbank, Al-Baraka Türk Katılım Bankası A.Ş,. veya Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. nezdinde bulunan kurumsal hesaba, görevli sağlık personeli hac müracaatı için 20,00 TL ücret yatıracaklardır.

1) Müracaat ücreti yatırıldıktan sonra Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünü internet adresinde bulunan Ek-1 örneğe uygun form, açıklamalar doğrultusunda elektronik ortamda doldurulacak, formun çıktısı alınarak Kurum yetkilisine onaylatıldıktan sonra elden veya posta ile  21 Mart 2016 tarihine kadar Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

2) Açıklanan süre içinde usulüne uygun olarak yapılmamış olan , formu eksik düzenlenmiş olan , faksla yapılan veya belirtilen süre içinde ulaşmamış olan başvurular ile 4924 sayılı kanuna veya 663 sayılı KHK’ ya tabi sözleşmeli, 01.08.2016 tarihi itibari ile Devlet hizmet yükümlülüğü devam eden personelin başvuruları kabul edilmeyecektir ayrıca müracaatı kabul edilmemiş olan ve vazgeçenlerin yatırmış oldukları ücretleri iade edilmeyecektir.

3) Sağlık ekibinde görev almak için başvuran personel, Yurtdışında en az 50 gün kalabilecek ve Suudi Arabistan şartlarında gerektiğinde mesai mefhumu gözetilmeksizin, hafta sonu ve bayram tatili yapmadan çalışabilecek durumda olacaktır

4) Görevlendirmeler ihtiyaç gereğinde yapılacağından unvanların aşağıda belirtilmiş görevler dışındaki başvurular dikkate alınmayacaktır.

5) Usulüne ve şartlarına uygun olarak müracaatta bulunanlar (hekimler, diş hekimleri ve eczacılar hariç), önce test şeklinde yapılacak sınava tabi tutulacaklar, test sınavı sonucunda puan sıralamasına göre oluşturulacak liste üzerinden ihtiyacın iki katı çağrılacak personel ile müracaatta bulunup test sınavına tabi tutulmayan hekim, diş hekimi ve eczacılar mülakata alınacaktır. İhtiyaç hissedilmesi halinde  sınav komisyonunca bu oran bazı branşlarda artırılabilecektir. Test sınavı ve mülakat uygulanacak merkezler Diyanet İşleri Başkanlığınca ayarlanacaktır.

6) Görevlendirmeler; testte katılan personelin test ve mülakatta aldıkları puanlarının ortalamaları, hekim, diş hekimi ve eczacıların ise mülakatta aldıkları puanlar dikkate alınarak puanlama sıralamasına göre oluşturulacak listeler üzerinden yapılacaktır.

7) Uzman hekimler hariç, tüm branşlarda tecrübeli personel ,hacda görev almış olan görevlendirilmesinde %10 oranını geçmeyecektir.

8) Test ve mülakatta başarılı olanlardan; daha sonra istenecek olan bilgi ve belgeleri tamamlamayanlar  ve hac organizasyonunda verilecek görevi yapmasına engel herhangi bir durumu bulunanlar, belirlenen şartlardan bir veya birkaçını taşımadığı veya kaybettiği  ve evli oldukları tespit edilenlerin içlerinden biri vazgeçmediği durumda görevlendirmeleri yapılmayacak, fakat yapılmışsa hangi aşamada olursa olsun iptal edilecektir. Yanlış beyanda bulunduğu veya belgelerinde aslını değiştirdiği anlaşılanlar hakkında kanuni işlemlerin yapılması için, kurumları bilgilendirilecektir.

9) Sağlık personeli ile ilgili yapılan işlemler, test ve mülakat sonuçları, görevlendirmeler ve yurtdışına hareket tarihleri Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://hac.diyanet.gov.tr internet adresinden veya ilgili personelin e-posta adreslerine mesaj gönderilmek suretiyle duyurulacaktır, adreslerine postayla haber bildirimi yapılmayacaktır. E-posta adresinin müracaat formuna yanlış yazılmış olması ya da aktif olmaması durumunda sorumluluk adaya aittir.

 Müracaat Edeceklerde Aranılan Şartlar.
1 – Uzman Doktorlar için;
A) Resmi bir sağlık kurumunda, üniversite hastanelerinde , Vakıf ünv. dahil veya Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlandırılmış özel sağlık kuruluşlarında fiilen çalışıyor olmak,
B) 2015 Hac Organizasyonunda görev almamış olmak

2- Pratisyen Doktorlar için ;
A) Resmi bir sağlık kurumunda, üniversite hastanelerinde , Vakıf üniversiteleri dahil, kurum tabipliklerinde veya Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlandırılmış özel sağlık kuruluşlarında 11.03.2016 tarihi itibariyle en az 3 yıldır çalışıyor olması,
B) 2014 veya 2015 Hac ile 2015-2016 Umre Organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak,
C) 01.01.1961 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,

3- Diş Hekimleri ve Eczacılar için;
A) Resmi bir sağlık kurumunda, üniversite hastanelerinde ,Vakıf üniversitesi dahil veya kurum tabipliklerinde
11.03.2016 tarihi itibariyle en az 3 yıldır çalışıyor olması,
B) 2014 ve 2015 Hac Organizasyonlarında görevlendirilmemiş olması,
C) 01.01.1961 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olması,

4-Diyetisyenler için ;
A) Resmi bir sağlık kurumunda, üniversite hastanelerinde , Vakıf üniversiteleri dahil, kurum tabipliklerinde veya Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlandırılmış özel sağlık kuruluşlarında 11.03.2016 tarihi itibariyle en az 3 yıldır çalışıyor olması,
B) 2014 ve 2015 Hac ile 2015-2016 Umre Organizasyonlarında görevlendirilmemiş olması gerekmekte,
C) 01.01.1971 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olması,

5 -Ebe, ebe-hemşire, hemşire, sağlık memuru(Toplum Sağlığı Teknisyeni/Teknikeri olarak çalışmakta olanlar) , Acil Tıp Teknisyeni-paramedik , laboratuvar, tıbbi cihaz tamir, röntgen, anestezi, ortez-protez ve diş teknisyeni/teknikerleri, eczacı kalfası ve sterilizasyon teknisyeni olarak çalışmakta olanlarda;
A) Yataklı tedavi hizmeti veren resmi bir sağlık kurumunda veya 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda, 11.03.2016tarihi itibariyle, talepte bulundukları görev unvanında en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olması gerekiyor,
B) 2014 ve 2015 Hac ile 2014-2015 ve 2015-2016 Umre Organizasyonlarında görevlendirilmemiş olması,
C) 01.01.1971 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olması,

6- Hastanelerde servis hizmetlerinde fiilen hastabakıcı veya hizmetli olarak görev yapanlar da  ise;
A) Yataklı tedavi hizmeti veren resmi bir sağlık kurumunda veya 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda, 11.03.2016tarihi itibariyle, talepte bulundukları görev unvanında en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olması gerekiyor,
B) 2015 Yılı Hac Organizasyonunda görevlendirilmemiş olması,
C) 01.01.1966 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olması ,

 Diğer Hususlar;
A) Başhekim, başhekim yardımcıları, başhemşire ve başhemşire yardımcıları hariç sağlık ekibinde; 12 dahiliye, 10 göğüs hastalıkları, 5 kardiyoloji, 3 anestezi, 12 acil uzmanı, 3 genel cerrahi, 3 ortopedi, 2 nöroloji, 3 fizik tedavi uzmanı, 3 psikiyatri, 3 üroloji, 2 cildiye, 3 göz, 4 KBB, 3 kadın doğum, 6 intaniye, 18 aile hekimi uzmanı, 4 radyoloji, 80 pratisyen doktor, 4 diş hekimi, 6 diyetisyen, 110 ebe, ebe-hemşire veya hemşire, 35 sağlık memuru, 40 erkek 30 bayan olmak üzere toplam 70 hastabakıcı-hizmetli, 9 laboratuvar teknisyeni, 17 Acil Tıp Teknisyeni-paramedik, 7 eczacı, 10 eczacı kalfası, 8 tıbbi cihaz tamir teknisyeni, 5 anestezi teknisyeni, 9 röntgen teknisyeni, 3 ortez-protez teknisyeni, 4 diş teknisyen-teknikerleri ve 3 sterilizasyon teknisyeninin görevlendirilmesi planlanmaktadır.

B) Görevlendirilmesi uygun görülen personellerin, kurumlarından onay vermeleri istenilecektir.

C) Görevlendirilmesi yapılanlara; Başkanlıkça uygun görülecek hac malzemeleri verilecek, harcırahları ise; “Hac ve Umre Seyahatleriyle İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Karar” ın 11. Maddesinin 2. fıkrasında belirlenen oranlarda ödenecektir.

Ç) Görevlendirme süresi; hizmetin durumuna göre ihtiyaç duyulan süre kadar olacak
.
D) Görevlendirilmesi uygun görülenler kişiler; pasaportlarını kendileri çıkartarak, istenilecek diğer bilgi ve belgelerle birlikte süresi içerisinde Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

E) Suudi Arabistan’da, kendilerine verilen görevi yapmayan veya iş disiplinine riayet etmeyenlerin; hac görevini yapıp yapmadığına bakılmaksızın görevleri sona erdirilecek ve durumları daha sonra kurumlarına bildirilecektir.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamalar bu şekildedir.