Kpss A Memur Alım İlanları

Denizli İhracatçılar Birliği Personel Alacak

Denizli İhracatçılar Birliği 12 Nisan 2016 tarihinde bir ilanını yayımladı. Yayımlanan ilanda 2 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Adayların ilana başvuru yapabilmesi için bazı şartları karşılamaları gerekiyor. Bu şartları karşılamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Yayımlanan ilanın detayları şöyle; 

DENİZLİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ PERSONEL ALIM DUYURUSU 

1- Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde Denizli İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği’ne İdari Memur kadrosuna atanmak üzere sınavla 2 (iki) personel alınacaktır. 

2- Sınava Katılma Şartları 

Sınava girecek adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir. 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

b) Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak. 

c) 18 yaşını bitirmiş olmak, 

d) Üniversite veya fakültelerin dört yıllık eğitim veren aşağıdaki tablolarda belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak veya yüksekokul mezunu olmak kaydıyla tabloda belirtilen alanlardan en az birinde yüksek lisans derecesi olmak. 

e) 01.01.2016 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, 
 
f) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

g) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkum olmamak, 

h) Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak, 

i) TİM ve İhracatçı Birliklerinden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak, 

j) 05-06 Temmuz 2014 ve 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında aşağıdaki tabloda belirtilen puan türünden en az 70 ve yukarı puan almış olmak, 

3- Başvurular istenilen KPSS puan türüne göre en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına konulacak olup, başvuru sayısı yeterli ise, her puan türü için ihtiyaç duyulan kadro sayısının en fazla 4 (dört) katı kadar aday yapılacak olan sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da sözlü sınava katılabilecektir. Daha önce TİM veya Birlik sınavlarında 2 defa elenen adaylar sınava katılamaz. 

4- İstenilen Belgeler 

1. Genel sekreterlikten talep edilecek iş talep formu, Lütfen Tıklayınız! 

2. T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı (Nüfus Cüzdan fotokopisi üzerine “doğruluğunu beyan ederim” İbaresinin yazılarak imzalanması) 

3. İki adet vesikalık fotoğraf, 

4. Öğrenim Diploması veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) fotokopisi 

5. KPSS Sonuç Belgesi 

6. Güncel Özgeçmiş (CV) 

5- Başvuru Adresi 

Başvurular 4 üncü maddede belirtilen, sınavdan önce istenilen belgeler ile birlikte; Denizli İhracatçılar Birliği adresine en geç 03 Mayıs 2016 saat 17.00’a kadar şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Ayrıca, belge ve bilgileri eksik olan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır. Aday evrak fotokopilerinin aslının aynı olduğunu taahhüt etmiş sayılır; aksinin tespiti halinde kazanmış olsa dahi sınava ilişkin tüm hakları iptal edilir. 

6- Sözlü Sınav 

Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri 06 Mayıs 2016 tarihinde Genel Sekreterliğimiz internet adresinden duyurulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacak mülakat niteliğinde olacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için her bir üyeden 100 puan üzerinden en az 50 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan almak gerekmektedir. 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 

7- Kimlik Belgesi 

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır. 
 
 Kamupersoneli.net