Mevzuat

Aile Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete’nin 13 Nisan 2016 tarihli sayısında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik çalışmaları Aile Bakanlığı bünyesinde bir süredir devam ediyordu. Söz konusu yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik’in tamamına aşağıdan göz atabilirsiniz.  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetim Hizmetleri personel alım şartları sınav sistemi vb. uygulamaları barındıran yönetmelik Kamupersoneli.net adresinde.


AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI DENETİM HİZMETLERİ

BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/9/2012 tarihli ve 28411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığının kuruluş, görev, yetki, sorumluluklar ile çalışma, usul ve esaslarını düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Denetim Hizmetleri Başkanı ve başkan yardımcıları, grup başkanları, denetçileri, denetçi yardımcıları ile Denetim Hizmetleri Başkanlığı ve grup başkanlıklarındaki görevli diğer personeli ve denetime tabi olanların yükümlülüklerini kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanını,
b) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,
c) Başkan: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanını,
ç) Başkanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığını,

d) Başkan yardımcısı: Başdenetçilerden başkana yardımcı olmak üzere görevlendirilenleri,
e) Denetçi: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başdenetçi, denetçi ve denetçilere tanınan yetkileri haiz denetçi yardımcılarını,
f) Denetçi yardımcısı: Denetime yetkili veya yetkisiz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı denetçi yardımcılarını,
g) Eleme sınavı: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavını (KPSS),
ğ) Giriş sınavı: Denetçi yardımcılığına atanabilmek için, KPSS sonuçlarına göre Başkanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan alan adayların katılacağı yazılı ve sözlü sınavı,

h) Giriş sınav kurulu: Giriş sınavını yapan kurulu,
ı) Grup başkanı: Denetim Hizmetleri Başkanlığına bağlı olarak büyükşehirlerde faaliyet gösteren görev merkezlerinin başkanını,

i) Grup başkanlığı: Denetim Hizmetleri Başkanlığına bağlı olarak büyükşehirlerde faaliyet gösteren görev merkezlerini,
j) Müsteşar: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarını,
k) Şube müdürü: Denetim Hizmetleri Başkanlığı şube müdürlüğünün iş ve işlemlerinden sorumlu Müdürleri,
l) Şube müdürlüğü: Başkanlıkta görevli şube müdürü, şef ve diğer kadrolardaki memurlar ile yardımcı personelinden oluşan birimi,
m) Yeterlik sınav kurulu: Yeterlik sınavını yapan kurulu,
ifade eder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Başkanlık; Başkan, başkan yardımcıları ile başdenetçi, denetçi, denetçi yardımcıları ve şube müdürlüğü personelinden oluşur.

(2) Başkanlık, doğrudan Bakana bağlıdır. Denetçiler, denetim, inceleme ve soruşturma görevlerini Bakan adına yaparlar.

(3) Başkanlığın yazı, hesap, arşiv ve benzeri işleriyle, bilgi işlem ortamındaki tüm işlemler şube müdürlerinin sorumluluğu ve gözetiminde yürütülür.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin başlığı “Görev merkezi ve grup başkanlıkları” olarak ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkra yürürlükten kaldırılmış ve aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Gerek görülmesi halinde, Başkanlığın teklifi Bakanlık makamının onayı ile büyükşehir statüsündeki illerde grup başkanlıkları kurulabilir ve aynı usulle kaldırılabilir. Grup başkanlıklarında görevlendirileceklerin belirlenmesinde denetçilerin talepleri dikkate alınır.”

“(4) Grup Başkanlıklarında görevlendirilen denetçilerin görev merkezi, Grup Başkanlığının bulunduğu ildir.

(5) Grup Başkanlıklarının görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları Başkanlıkça belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Denetim görevleri ile ilgili kadrolara yarışma sınavı ile girerek, yapılan yeterlik sınavı sonucunda bu kadrolara atananlardan Bakanlıkta başdenetçi unvanını almış olanlar arasından Başkanlığa atama yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “büro” ibaresi “şube müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başkan yardımcıları

MADDE 9 – (1) Başkanlıkta başdenetçi olarak görev yapanlar arasından Başkanın teklifi ve Bakanın onayı ile yeteri kadar başkan yardımcısı görevlendirilir ve aynı usulle değiştirilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Denetçiler, Bakanlık makamının onayı ve Başkanın talimatıyla görevlendirilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Şube müdürlüğünün görev ve sorumlulukları

MADDE 15 – (1) Şube müdürlüğü; şube müdürü, yeterli sayıda şef ve diğer personelden oluşur.

(2) Şube müdürlüğündeki iş ve işlemlerin yürütümü ile personelinin sevk ve idaresinden, Başkan ve başkan yardımcılarına karşı birinci derecede şube müdürü sorumludur.

(3) Şube müdürlüğü, Başkanlığın yazışma, dosyalama, arşivleme, istatistik tutma, mali işleri yürütme, özlük haklarına ilişkin iş ve işlemler ile Başkanlık makamınca verilen diğer görevleri yürütür.

(4) Şube müdürlüğü çalışanları açısından gizlilik esastır. Raporlar, dosyalar ve yazışmalar Başkanlığın izni olmadan kimseye gösterilemez ve açıklanamaz.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Giriş sınavından yazılı olanının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Denetçi yardımcılığı giriş sınav kurulu, Bakan onayıyla, Denetim Hizmetleri Başkanının başkanlığında, dört denetçi ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca, denetçiler arasından beş yedek üye tespit edilir.

(2) Sınav kurulu; giriş sınavı ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Sınavın şekli, yeri ve zamanı, müracaat tarihi ve yeri, sınava katılma şartları, atama yapılacak kadro ve sınava alınacak aday sayısı, sınav konuları, istenilecek belgelere ilişkin bilgiler ile diğer hususlar giriş sınavı tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete ile Devlet Personel Başkanlığı ve Bakanlığın resmi sitesinde ilan edilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Denetim Hizmetleri Başkanlığınca” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin İkinci Kısmının İkinci Bölümünün bölüm başlığı “Yazılı ve Sözlü Sınav, Sınav Sonuçlarının Duyurulması ve Atanma” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yazılı sınav

MADDE 25 – (1) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, Milli Eğitim Bakanlığı veya üniversitelerle yapılacak olan protokol çerçevesinde yazılı sınav gerçekleştirilir ve değerlendirilir.

(2) Yazılı sınav konuları, kapsamı, değerlendirilmesi, duyurulması, itiraz ve sınavla ilgili diğer hususlar protokolde ve sınav ilanında belirtilir.

(3) Yazılı sınav kâğıtlarının değerlendirilmesinde tam puan 100’dür. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekir. Yazılı sınavın değerlendirilmesinde, en yüksek puandan başlamak üzere 70 ve üzerinde puan alanlar başarı sırasına konulur. Bunlardan en yüksek puandan başlayarak giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının dört katına kadar aday yazılı sınavı kazanmış sayılır. Yazılı sınavı son sırada kazanan aday ile puanı eşit olan diğer adaylar da sözlü sınava alınır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı, 27 nci ve 28 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 29 – (1) Yazılı sınavın sonucu, liste olarak veya her adayın kendi sınav sonucunu görebileceği şekilde Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir. Sözlü sınava gireceklerin aday başvuru formunda belirttikleri adreslerine sınavın yeri, günü ve saati, sınav tarihinden en az on beş gün önce yazılı olarak bildirilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Giriş sınavı notunun eşitliği halinde; yazılı sınav notu yüksek olan aday öncelik kazanır. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı ilan edilen boş kadro sayısından fazla olursa, ilan edilen kadro sayısı kadar aday asıl olarak, diğer adaylardan başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday da yedek olarak sınavı kazanmış sayılır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Sınav sonuçları, sınav sonucunun ilanından bir sonraki sınavın ilanına kadar geçerlidir. Ancak sınav sonucunun ilanından itibaren altı ay sonra yedek adaylar için hiçbir şekilde kazanılmış hak sayılmaz.

(3) Sınav kurulu tarafından tutanakla tespit edilen sınav sonuçları, liste veya her adayın kendi sınav sonucunu görebileceği şekilde Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir. Başkanlıkça, başarılı olan adaylara başvuru formunda belirttikleri adreslerine taahhütlü posta ile tebligat yapılır. Adayların, atanma ile ilgili işlemlerini yapmak üzere, duyuruda belirtilen tarihe kadar Başkanlığa müracaat etmeleri zorunludur.

(4) Yazılı sınav sonucuna itiraz, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren beş iş günü içinde protokol hükümlerine göre yapılır.”

“(5) Sözlü sınav sonucuna itiraz, sonuçların açıklanmasından itibaren beş iş günü içinde Başkanlığa bir dilekçe ile yapılır. İtirazlar, sınav komisyonunca en geç 5 iş günü içinde incelenir. Kurul, inceleme sonucunu bir tutanağa bağlayıp Başkanlığa sunar. Karar, Başkanlıkça ilgiliye 7 iş günü içerisinde bildirilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ön eğitimden sonra,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üç iş günü” ibaresi “beş iş günü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinde yer alan “Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından” ibaresi “Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “başka” ibareleri “memur unvanlı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin sekizinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Denetçi veya denetçi yardımcılarının kadrosuyla ilişkisi devam etmek kaydıyla, Bakanlık teşkilatı ile bağlı kuruluşlarında ya da başka kurum ve kuruluşlarda görevlendirilenlerin bu görevlerde geçen süreleri denetçilik kıdeminden sayılır.

(9) Kıdem listesi, Başkan tarafından uygun görülen dönemlerde bir başkan yardımcısı başkanlığında iki denetçiden oluşan komisyon tarafından hazırlanır.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Denetçilik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan denetçiliğe yeniden atananlar, kıdem bakımından dönemlerinin sonuna alınırlar.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 54 – (1) Denetçiler, görev emri kapsamındaki işleri aksatmadan yürütürler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Başkanlığa yazılı bilgi verip alacakları talimata göre hareket ederler.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 71 – (1) Denetim sonucunda; denetlenen birim bazında veya Bakanlığın hizmet birimlerinin görev alanları dikkate alınarak denetim raporu düzenlenir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Denetim raporlarının teslimi, dağıtımı, ilgili birimlerce değerlendirilmesi, cevaplandırılması ve saklanması

MADDE 73 – (1) Denetçiler tarafından yapılan genel ve özel denetim sonucunda düzenlenen raporlar Başkanlığa sunulur.

(2) Başkanlıkça değerlendirilen raporlar, gereği yapılmak üzere Bakanlık merkez birimlerine ve/veya ilgili Valiliklere gönderilir. 

(3) Valiliklere gönderilen raporlardaki tespit ve önerilere ilişkin hususlar, denetimi yapılan kurum ve kuruluşun amiri tarafından 30 gün içinde cevaplandırılarak Valilikçe gereği için Bakanlık ilgili merkez birimlerine, bilgi için Başkanlığa gönderilir. Bakanlık merkez birimleri ve ilgili kuruluşlar raporların gereğini yerine getirirler.

(4) Bakanlık merkez birimlerine gönderilen raporlar ise teslim tarihinden itibaren 30 gün içinde incelenir. Merkez birimleri incelemeyi müteakip:

a) Raporlarda yer alan tespit ve önerilere katıldıkları takdirde, eleştiri ve önerilerin ilgili kurum ve kuruluşun amirleri tarafından yerine getirilmesi sağlanır.
b) Raporlarda yer alan eleştiri ve önerilere katılmadıkları takdirde gerekçesi ile birlikte Başkanlığa bildirilir.
(5) Bakanlık merkez birimlerinin genel denetimi sonucunda düzenlenen raporlarda eleştiri ve öneri konusu yapılan hususlar raporun teslim tarihinden itibaren 30 gün içinde ilgili birim amiri tarafından cevaplandırılarak Başkanlığa bildirilir.

(6) Raporlarda eleştiri ve öneri konusu yapılan hususlarda, Bakanlık merkez birimleri ile Başkanlık arasında görüş ayrılığının ortaya çıkması durumunda uygulanacak işlem Bakanlık makamı tarafından belirlenir. Görüşe esas yazışma Başkanlıkça yapılır.

(7) İlgili kurum ve kuruluşlar, raporları ve bunlarla ilgili olarak verilen emirleri ve yazıları özel bir dosyada saklarlar. Bunların saklanmasından devir ve tesliminden kurum ve kuruluşun amirleri ve ilgili memurları müştereken sorumludurlar.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 74 üncü ve 75 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin Dördüncü Kısmının İkinci Bölümünün bölüm başlığında geçen “İnceleme” ibaresi “Araştırma” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddede geçen “İnceleme” ibaresi “Araştırma” ve “inceleme” ibareleri “araştırma” şeklinde değiştirilmiştir.

“Araştırma”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 79 uncu maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddede geçen “inceleme” ibaresi “araştırma” şeklinde değiştirilmiştir.

“Araştırma raporları”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin Dördüncü Kısmının Üçüncü Bölümünün bölüm başlığında geçen “Araştırma” ibaresi “İnceleme” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddede geçen “Araştırma” ibaresi “İnceleme” ve “araştırma” ibareleri “inceleme” şeklinde değiştirilmiştir.

“İnceleme”

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddede geçen “Araştırma” ibaresi “İnceleme” ve “araştırma” ibareleri “inceleme” şeklinde değiştirilmiştir.

“İnceleme raporları”

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 82 nci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddede geçen “araştırma” ibaresi “inceleme” şeklinde değiştirilmiştir.

“İnceleme raporlarının değerlendirilmesi”

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 93 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen “İl Müdürleri ile diğer” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 95 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinden önce aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Denetim, araştırma, inceleme, disiplin soruşturması ve ön inceleme raporları Başkanlıkça belirlenecek olan usul ve esaslara göre düzenlenir.”

“(2) İnceleme, araştırma ve disiplin soruşturması raporları, zamanaşımı süreleri ve onay süreci dikkate alınarak soruşturmanın tamamlanması ve görev merkezine dönülmesini takip eden en geç iki ay, her halükarda görevin verilmesinden itibaren en geç altı ay içinde yazı ekinde Başkanlığa teslim edilir.”

MADDE 39 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 40 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

Kamu haberleri, gündem haberleri ve çok daha fazlası kamupersoneli.net adresinde. Kamupersoneli.net’in android uygulamasını cep telefonunuza indirerek kamuyu alakadar eden tüm haberlerden ve gelişmelerden her yerde haberdar olma fırsatına sahipsiniz.