Mevzuat

Anadolu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

 Anadolu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  Başbakanlık Resmi Gazete‘de yayımlandı. Söz konusu yönetmelikte bulunan 6 ‘ıncı maddenin birinci fıkrasının son cümlesinde değişiklik yapıldığı ve son halinin şu şekilde olduğu belirtildi


“Çift anadal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının süresi sonrasında ikinci anadalınıtamamlaması için verilen bir yıllık ek süre için bu madde hükümlerine göre katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz”

“Bu durumdaki öğrenci, derslere ve sınavlara katılım hakkı dışında öğrencilik haklarından yararlanamaz. Çift anadalprogramında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının öğrenim süresi sonrasında ve ikinci anadalınıtamamlaması için verilen bir yıllık ek sürenin sonrasındaki yarıyıllar için bu madde hükümlerine göre katkı payı/öğrenim ücreti alınır.”

Anadolu Üniversitesi Mazeretleri Nedeniyle Sınava Katılamayan Öğrenci İçin Sınav Tekrarlanır Mı?

Anadolu Üniversitesi Ara Sınav/ Sınavlar ve dönem sınavlarından birine belirli ve geçerli mazeretleri nedeniyle katılamayan ve bu durumu senato’ya bildiren öğrenci için birim yönetim kurulu kararı doğrultusunda mazeret sınavı yapılabilir.

Anadolu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 13 nisan 2016 tarihinde yayımlandı, söz konusu yönetmelik gelecek seneden itibaren yürürlüğe girecek. 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girecek olan yönetmeliğin tamamını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/9/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi ile üçüncü fıkrasının son iki cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Çift anadal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının süresi sonrasında ikinci anadalınıtamamlaması için verilen bir yıllık ek süre için bu madde hükümlerine göre katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz.”

“Bu durumdaki öğrenci, derslere ve sınavlara katılım hakkı dışında öğrencilik haklarından yararlanamaz. Çift anadalprogramında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının öğrenim süresi sonrasında ve ikinci anadalınıtamamlaması için verilen bir yıllık ek sürenin sonrasındaki yarıyıllar için bu madde hükümlerine göre katkı payı/öğrenim ücreti alınır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Birimlerde her öğrenci için kayıtlı olduğu bölüm başkanının önerdiği bir öğretim elemanı, dekan/müdür tarafından akademik danışman olarak görevlendirilir. Danışman, öğrenciyi her yarıyıl başında ders seçimi sürecinde bilgilendirir ve akademik durumunu öğrenciyle birlikte değerlendirdikten sonra derse/derslere onay verir. Ayrıca danışman, öğrenciyi öğrenimi boyunca izler; Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim, kariyer vb. konularda bilgilendirir ve yönlendirir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Teorik ve uygulamalı derslere devam zorunluluğu en az %70’tir. Uygulamalara devam esasları, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir. Ancak birim yönetim kurulu tarafından Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen görevlendirilen öğrenci, Rektörlük onayından sonra bu süreler içinde izinli sayılır. Bu tarihlerde devam edemediği derslerden devamlı sayılır. Bir dersten devam koşulunu yerine getirmeyen ve/veya uygulamalardan başarılı olamayan öğrenci, o dersin dönem sonu sınavına giremez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci, dördüncü, beşinci, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrası ise yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Her ders için yazılı olarak en az bir dönem içi sınavı ve dönem sonu sınavı yapılır. Bununla birlikte uygulamalı dersler için sadece dönem sonu sınavı yapılabilir. İlgili birim yönetim kurulu, sınavın/sınavların sözlü veya pratik çalışma olarak yapılmasına karar verebilir.”

“(4) Öğrencinin her bir dersten başarısı, dönem içi notuyla/notlarıyla dönem sonu sınavının birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Dönem içi notları; ara sınavı notu/notları ve/veya ödevlere, uygulamalara ve pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur.

(5) Başarı notu, dönem içi ve dönem sonu notlarıyla notların yüzdelik bilgileri dikkate alınarak hesaplanır.”

“(7) Ara sınav/sınavlar ve dönem sonu sınavlarından herhangi birine Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için ilgili birim yönetim kurulu kararıyla mazeret sınavı yapılır.

(8) Öğrencinin mazeret sınavına girebilmesi için mazerete konu olan dersin/derslerin sınavının/sınavlarının yapıldığı tarihi izleyen beş iş günü içinde mazeretini gösterir belgeyi, bir dilekçeyle birlikte kayıtlı olduğu birime teslim etmesi gerekir.

(9) Ortak kodlu ve çok gruplu derslerin sınavları ortak yapılır. Harf notu aralıkları ilgili öğretim üyelerinin aldıkları ortak karara göre belirlenir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin beşinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) EK harf notu, uygulamalı derslerde Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı dersin gereklerini zamanında yerine getiremeyen öğrenciye verilir. EK harf notu, yerine yeni bir not belirlenene kadar Not Durum Belgesinde gösterilir. Bu notu alan öğrenci, eksiklerini bir sonraki dönem başlamadan önce tamamlamak zorundadır. Verilen süre içinde eksiklerini tamamlayan öğrencinin EK harf notu, ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla o dersin harf notu aralıklarına göre yeni bir harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin eksiğini tamamlamaması durumunda ise EK harf notu, ilgili yönetim kurulu kararıyla o ders için hangi harf notlarının kullanıldığına bağlı olarak FF veya YZ harf notuna dönüştürülür.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Zorunlu derslerden FF, YZ veya DZ harf notu olan öğrenci, bu dersleri, ders planında gösterilen döneminde yarıyılı en küçük olandan başlayarak tekrar almak zorundadır. Öğrenci kendi dönemi dışında açılan bu dersi istemesi durumunda alabilir. Seçmeli bir dersten FF, YZ veya DZ harf notlarından birini alan öğrenci, bu dersi tekrarlar veya danışmanının onayıyla, bu ders yerine başka bir seçmeli dersi alabilir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.