Mevzuat

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği'nde Değişiklik

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete’sinin 13 Nisan 2016 tarihli sayısında yayımlandı. Söz konusu yönetmelikteki değişiklikleri aşağıda bulunan tam metinden inceleyebililirsiniz. 


Hacettepe Üniversitesi Hastane Başhekimliği ilgili hastane başhemiminin sorumluluğunda yürütülmesi gerekli hizmetlerin açıkça şu şekilde belirtilmiş ; Tıbbi hizmetleri, Sağlık Bakım hizmetleri, İdari Hizmetleri, Destek hizmetleri, Mali Hizmetler, Eğitim ve Araştırma Hizmetleri. 

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 13 Nisan 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi ve söz konusu yönetmeliğin yürütülmesinden Hacettepe Üniversitesi Rektörü sorumludur.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/3/2014 tarihli ve 28943 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“c) Hastaneler Başhekimi: Hacettepe Üniversitesine bağlı tüm sağlık birimlerinin tıbbî, idarî ve malî hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu öğretim üyesini,

ç) Koordinatörler: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Biriminde; malî konulardaki hizmetlerin planlanması, hizmetlerin yürütülmesi ve eşgüdümün sağlanması gibi hususlarda görevlendirilen malî işler koordinatörünü, sağlık birimlerinin ve idarî hizmetlerin koordinasyonunda görevlendirilen idarî işler koordinatörünü ve sağlık bakım hizmetlerinin koordinasyonunda görevlendirilen hemşirelik hizmetleri koordinatörünü,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Hastaneler Başhekimi, 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre Üniversiteden başka bir yerde meslekî faaliyette bulunmayan ve mesleklerini serbest olarak icra etmeyen Tıp Fakültesi klinik tıp bilimleri öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından görevlendirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölümünün başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hastane Başhekimliği, Hastane Başhekimi, Hastane Başhekiminin Görevleri”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hastane Başhekimliği

MADDE 13 – (1) İlgili hastane başhekiminin sorumluluğunda hastanelerde yürütülmesi gerekli hizmetler aşağıda belirtilen hizmet grupları tarafından yerine getirilir:

a) Tıbbî hizmetler.

b) Sağlık bakım hizmetleri.

c) İdarî hizmetler.

ç) Destek hizmetleri.

d) Malî hizmetler.

e) Eğitim ve araştırma hizmetleri.

(2) Hastanelerde, Hastane Başhekimliğine bağlı hizmet grupları için grup sorumluları görevlendirilir. Grup sorumluları; kendilerine bağlı hizmetlerin eksiksiz olarak ve zamanında yapılmasından, izlenmesinden, değerlendirilmesinden, iş ve işlemlerin diğer grup sorumluları ile işbirliği ve uyum içerisinde ve mevzuata uygun olarak yürütülmesinden, performans ve kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur.

(3) Hastane Başhekimliğine bağlı tıbbî hizmetler ile eğitim ve araştırma hizmetlerinden hastane başhekim yardımcıları; idarî ve destek hizmetlerinin planlanması, etkin ve verimli sunulması, kendisine bağlı birimler ve ilgili diğer birimler ile işbirliği ve uyum içinde hizmetlerin yürütülmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesinden ilgili hastane müdürü; sağlık bakım hizmetlerinin planlanması, etkin ve verimli hizmet sunulması, kendisine bağlı birimler ve ilgili diğer birimler ile işbirliği ve uyum içinde hizmetlerin yürütülmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesinden hemşireler arasından hemşire müdürü olarak görevlendirilecek kişiler sorumludur. Üniversiteye bağlı birimlerde malî hizmet grubuna ilişkin hizmetlerin tümü birleştirilmiş olarak malî işler koordinatörünün sorumluluğunda yürütülür.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hastane Başhekimi

MADDE 14 – (1) Hastane Başhekimi; ilgili hastanenin sorumluluk alanında olan sağlık hizmetlerinin eksiksiz olarak ve zamanında yapılmasından, izlenmesinden, değerlendirilmesinden, iş ve işlemlerin diğer sorumlularla işbirliği ve uyum içerisinde ve mevzuata uygun olarak yürütülmesinden, performans ve kalite hedeflerinin gerçekleştirilmesinden sorumlu en üst yöneticidir.

(2) Hastane Başhekimi; Üniversiteye bağlı hastanelerin herbiri için, Yönetim Kurulu Başkanına karşı doğrudan sorumlu olmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre Üniversiteden başka bir yerde meslekî faaliyette bulunmayan ve mesleklerini serbest olarak icra etmeyen Tıp Fakültesi klinik tıp bilimlerinin veya Diş Hekimliği Fakültesinin öğretim üyeleri arasından Yönetim Kurulu Başkanının önerisi üzerine Rektör tarafından atanır. Hastane Başhekimi; hastaneyi tıbbî, hasta bakım, idarî, destek, malî, eğitim ve araştırma hizmet gruplarının sorumluları ile birlikte yönetir. Hizmet gruplarının sorumluları ilgili başhekim tarafından görevlendirilir.

(3) Tıbbî hizmetlerden sorumlu olmak üzere, sağlık hizmetleri alanında görev yapan, 2547 sayılı Kanunun 36 ncımaddesine göre Üniversiteden başka bir yerde meslekî faaliyette bulunmayan ve mesleklerini serbest olarak icra etmeyen öğretim üyeleri arasından, ilgili hastanenin türü ve bulundurduğu bölüm/ünitelerin özelliğine ve ihtiyaca göre, ilgili hastane başhekiminin önerisi üzerine Rektör tarafından hastane başhekim yardımcıları görevlendirilir. Hastane Başhekimi, gerektiğinde ve sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını yardımcılarına devredebilir. Yetki devrinde, devredilen yetkilere dayanılarak yapılan işlemler nedeniyle doğacak sorumluluk, ilgili hastane başhekimine aittir. Hastane Başhekimi görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir hastane başhekimi atanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin başlığı ile birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hastane Başhekiminin görevleri”

“Hastane Başhekiminin görevleri şunlardır:”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Kamu haberleri, gündem haberleri, üniversitelerden gelişmeler ve çok daha fazlası kamupersoneli.net adresinde. Kamu personeli gündem haberleri, ekonomi haberleri ve dahasından cep telefonunuzla haberdar olma imkanınız bulunuyor. Kamupersoneli.net’in android uygulamasını cep telefonunuza ücretsiz indirebilir ve söz konusu haberlere her yerde ulaşabilirsiniz.

Kamupersoneli.net Ankara