Mevzuat

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Resmi Gazete’nin 13 Nisan 2016 tarihli sayısında yayımlandı.  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde Değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği aşağıdan inceleyebilirsiniz. Söz konusu yönetmelik yayım tarihi (13 Nisan 2016) tarihinde yürürlüğe girer ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi rektörü tarafından yürütülür.

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/6/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(9) Bir yarıyılda ilk defa alınan derslerden en fazla 30 AKTS kredisi ders alınabilir. Ancak ders tekrarı durumundaki öğrenciler; başarısız dersleri ve/veya not yükseltmek amaçlı tekrar alınan derslere kayıt olmak koşulu ile bir yarıyılda en fazla 46 AKTS kredisi kadar ders alabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Öğrenciler, başarılı olamadıkları dersleri almak koşuluyla ve/veya not yükseltmek amacıyla tekrar aldıkları derslerle birlikte bulundukları yarıyıldan ders alabilirler. Bu durumdaki öğrencilerin alabilecekleri derslerin toplamı, ortak zorunlu dersler ile teorik ve uygulamalı dersler dâhil, her yarıyıl için haftada 46 AKTS’yi geçemez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, ön koşullu derslerin koşulunu yerine getirmek şartıyla; genel not ortalaması 2.50 ve üzeri olan öğrenciler üst yarıyıldan/yıldan 12 AKTS ders alabilirler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ara sınav, mazeret sınavı, yarıyıl sonu sınavı, yılsonu sınavı, bütünleme sınavı ve tek ders sınavı sonuçlarının sınavların bitiş tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde elektronik ortamda ilan edilmesi zorunludur. Ancak Senato kararıyla sınavların ilan tarihlerinde değişiklik yapılabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı öncesi kayıt yaptırmış olan öğrenciler tâbi oldukları müfredattaki dersleri almak koşuluyla bu derslerin kredi ve AKTS’si üzerinden mezun edilir. Bu öğrencilere belirtilen hususların dışında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak uyumları ile ilgili olarak Senato düzenleyici kararlar alabilir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü yürütür.

Kamu haberleri, gündem haberleri, ekonomi haberleri ve çok daha fazlası kamupersoneli.net adresinde…