Mevzuat

Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Resmi Gazete’nin 14 Nisan 2016 tarihli sayısında yayımlandı. Söz konusu yönetmelikte amaç Sürdürülebilir avcılık ve doğal hayatın korunmasına yönelik ilkelerin gözetilmesi, popülasyonları ve yıllık artım miktarı gerekli kurumlarca belirlenmiş yaban hayvanlarının yerli ve yabancı avcılar tarafından hangi şartlarda avlanacağına dair usul ve esasları barındırıyor. Söz konusu yönetmeliği aşağıdan inceleyebilirsiniz.
AV TURİZMİ KAPSAMINDA AVLANMALARA İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

a) Sürdürülebilir avcılık ve doğal hayatın korunması ilkeleri gözetilerek, popülasyonları ve yıllık artım miktarları belirlenmiş av ve yaban hayvanlarının av turizmi kapsamında yerli ve yabancı avcılarca avlanmalarına yönelik usul ve esasları belirlemek,

b) Acentelerin av turizmi kapsamında av organizasyonları ile av ve yaban hayvanı gözlem turu, fotoğraf ve film çekimleriyle ilgili faaliyetlerini düzenlemek,

c) Yöre insanlarının yaban hayatı kaynaklarının varlığından oluşan katma değerden yararlandırılarak kırsal kalkınmaya katkıda bulunmak ve av kaynaklarının ekonomiye faydalı olacak şekilde değerlendirilmesini sağlamak,

ç) Av organizasyonlarında görev alacak kişilerin eğitimi ve yetiştirilmesiyle ilgili usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yerli ve yabancı avcıların avlanma usul ve esasları ile av organizasyonlarını yürütecek acente ve görevlilerin yapacakları iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3 üncü ve 15 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;


a) (A) grubu seyahat acentesi: Türk vatandaşları ve yabancı uyruklulara ulaştırma, konaklama, gezi, spor ve eğlence olanakları sağlayan, onlara turizmle ilgili bilgiler veren, bu konuya ilişkin tüm hizmetleri gören, 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu uyarınca faaliyette bulunan ticari kuruluşları,

b) Acente: 1618 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan (A) ve (C) grubu seyahat acentesi işletme belgesi sahibi olanlardan Genel Müdürlükçe av turizmi izin belgesi verilenleri,

c) Av dönemi: Merkez Av Komisyonu kararının Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte başlayıp yeni kararın Resmî Gazete’de yayımlandığı zamana kadar geçen süreyi,

ç) Av hayvanı: Kanun kapsamında avlanan, korunan ve Bakanlıkça belirlenen listede yer alan hayvanları,

d) Av kılavuzu: Öncelikle yöre halkı ile yerel avcı kuruluşu üyelerinden belirlenen, av ve yaban hayatı ile ilgili organizasyonlarda yardımcı olmak üzere eğitilen kişiyi,

e) Av organizasyonu: Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında avına izin verilen av ve yaban hayvanı türlerini, belirlenen usul ve esaslarla ölü ele geçirmek üzere yapılan avla ilgili düzenlemelerin tümünü,

f) Av organizatörü: Av organizasyonlarıyla ilgili işleri yapan, av ve yaban hayatı gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimlerinin yapılmasına yardımcı olan, Genel Müdürlükçe açılan semineri başarıyla tamamlayıp av organizatörü kimliği alan kişiyi,

g) Av turizmi: Avcı niteliğine sahip kişilerin avlanma amaçlarını gerçekleştirmek üzere belirlenmiş ilkelerle yaptıkları etkinlikleri,

ğ) Av turizmi izin belgesi: Acentelerin yerli ve yabancı avcılara av organizasyonları, av ve yaban hayatı gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimleri düzenleyebilmelerine olanak sağlayan Genel Müdürlükçe verilen belgeyi,

h) Av yılı: 1 Nisan’dan başlayarak takip eden yılın 31 Mart sonuna kadar olan süreyi,

ı) Av yılı av turizmi uygulama talimatı: Av turizmi kapsamındaki av organizasyonları için Komisyonca alınan karar ile bu kararın dışında uygulamaya yönelik bilgilerin yer aldığı, sorumluluk, düzen ve ilkeleri içine alan kurallar bütününü,

i) Avcı kuruluşu: Kuruluş statüsünde, avcılık ile av ve yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve düzenlenmesine ilişkin hükümlerin yer aldığı dernekleri ve bunların oluşturduğu federasyon ve konfederasyonları,

j) Avcılık belgesi: On sekiz yaşını doldurmuş, silah taşıma ehliyetine sahip, Kanuna göre avcılık belgesi almaya engel hâli bulunmayan, avcılık ve av yaban hayatı ile ilgili eğitim almış ve sınavda başarılı olmuş kişilere başvuruları halinde verilen belgeyi,

k) Avlak: Av ve yaban hayvanlarının doğal olarak yaşadıkları veya sonradan salındıkları sahaları,

l) Avlama ücreti: Av turizmi kapsamında avına izin verilen sahalarda avlanma izin ücreti dışında, av ve yaban hayvanı tür, ağırlık ve trofe değerlerine göre ayrıca alınan ücretleri,

m) Avlanma: Kanun kapsamında avına izin verilen yaban hayvanı türlerini, izin verilen yerlerde, tespit edilen zaman ve miktarlar ile belirlenen esas ve usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi,

n) Avlanma izin ücreti: Her av yılı için, av ve yaban hayvanı tür veya gruplarına ve avcılık belgesi çeşitlerine göre tespit edilen ücretleri,

o) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,

ö) Bek ve yürüyüş avı: Avcılar tarafından, av ve yaban hayvanlarının geçiş yollarında bekleyerek ya da yürüyerek yapılan avlanma şeklini,

p) Bölge müdürlüğü: Bakanlık Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünü,

r) (C) grubu seyahat acentesi: Sadece Türk vatandaşları için yurt içi turlar düzenleyen, 1618 sayılı Kanun uyarınca faaliyette bulunan ticari kuruluşları,

s) Çantacı: Avcıların avla ilgili ekipman ve besinlerini taşıyan kişiyi,

ş) Devlet avlağı: Devlet ormanları, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ve benzeri yerlerle devlet tarım işletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahalarında, ilgili kuruluşun muvafakatı alınarak Bakanlıkça avlak olarak ayrılan yerleri,

t) Döner sermaye işletmesi: Kanun çerçevesinde toplanan gelirlerin, yine sadece Kanun çerçevesinde kullanılmak üzere yatırıldığı, 29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci maddesine göre kurulan işletmeleri,

u) Geçici avcılık belgesi: Türkiye’ye gelecek yabancı turist avcılar ile yabancı devlet misafirlerine av organizasyonlarına katılmalarına yönelik verilen avlanma izin belgesini,

ü) Genel avlak: Özel ve devlet avlakları dışında kalan bütün av sahaları ile göl, lagün, bataklık ve sazlık gibi sahaları,

v) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü,

y) Kanun: 4915 sayılı Kanunu,

z) Katılım payı: Av turizmi kapsamında elde edilen avlama gelirlerinden; yaban hayatının korunması, av ve yaban hayvanlarının korunması, bakımı ve üretimi ile avcılığın düzenlenmesi hizmetlerinin karşılığı olarak avlak ve sahalarda alanı olan belde belediyesi ve köy tüzel kişiliği ile büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe belediyelerine verilecek ücreti,

aa) Komisyon: Av yılı av turizmi uygulama kararını almak üzere Genel Müdürlükçe oluşturulan çalışma ekibini,

bb) Kota: Avına izin verilen av ve yaban hayvanının sayısını,

cc) Köy tüzel kişiliği: 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununa göre faaliyet gösteren kamu tüzel kişiliğine sahip mahalli idare kuruluşunu,

çç) Merkez Av Komisyonu: Merkezde kurulan ve Bakanın veya Müsteşarın başkanlığında, Bakanlık ve Genel Müdürlük merkez teşkilâtı ilgili birimlerinden üç, bir bitki koruma uzmanı ve bir veteriner hekim olmak üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından iki, Jandarma Genel Komutanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü ile orman fakülteleri ve gönüllü kuruluşları temsilen birer, dokuz coğrafi bölge esas alınarak belirlenecek avcı kuruluşlarından dokuz, özel avlak temsilcisi bir olmak üzere toplam yirmi bir üyeden teşekkül eden Komisyonu,

dd) Müdürlük: Bölge müdürlüklerine bağlı ildeki şube müdürlüğünü,

ee) Örnek avlak: Devlet avlakları ve genel avlaklar içinde Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre ayrılan ve işletilen veya işlettirilen avlakları,

ff) Özel avlak: Bir bütün teşkil eden özel mülkiyetteki tapulu arazilerden, Bakanlığın avlaklar için tespit ettiği ve tanımladığı şartlara uygun olan avlakları,
gg) Özel avlanma izin belgesi: Yerli avcılara, Türkiye’de yaşayan yabancılara, Türklük belgesi sahibi Batı Trakyalı Türklere, Türkiye’deki diplomatik ve konsüler temsilciliklerle uluslararası kuruluşlarda çalışan kırmızı bantlı kimlik kartı hamili görevlilere ve karşılıklılık ilkesine bağlı olmak kaydıyla diplomatik ve konsüler temsilciliklerde görev yapan yeşil bantlı kimlik hamili olanlara av turizmi kapsamında avlanmaları için her av organizasyonu için verilen avlanma izin belgesini,
ğğ) Sürek avı: Av ve yaban hayvanlarının av köpeği ve sürenciler tarafından belirli bir yöne doğru sürülerek belirli noktalarda konuşlanan ikiden fazla avcı tarafından yapılan avlanma şeklini,
hh) Sürenci: Sürek avlarında av köpekleri, ses çıkaran aletler ve benzerleriyle avına izin verilen av hayvanlarını avcı yönüne yönlendirmede görev alan kişiyi,
ıı) TRACES (TRAde Control and Expert System): Avrupa Birliği ticaret kontrol ve muayene web tabanlı veteriner sistemini,
ii) Trofe: Av ve yaban hayvanının boynuz, diş, post ve benzeri hatıra değeri taşıyan parçalarını,
jj) TÜRSAB: Türkiye Seyahat Acentaları Birliğini,
kk) Yaban hayvanı: Sadece suda yaşayan memeliler dışında kalan ve Bakanlıkça belirlenen bütün memelileri, kuşları ve sürüngenleri,
ll) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi,
mm) Yasa dışı avlanma: Kanun kapsamında korunan veya avına izin verilen yaban hayvanı türlerini; izin verilen yerler, belirlenen zamanlar ve miktarlar dışında ve/veya zehirleyerek, tuzak ve kapan kurarak veya men edilen diğer usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi,
nn) Yerleşim birimi: Kendisine ulaşan karayolları üzerinde sınırları belirlenmiş olan yerleşme, çalışma ve barınma amacıyla insanların yararlandıkları yapı ve tesislerin bir arada bulunduğu, karayolu trafiğine etkileri tespit edilmiş ve idari taksimatla belirlenmiş olan, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu il, ilçe, belde belediyesi ve köy tüzel kişilikleri ile büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe belediyesini,
oo) Yerli avcı: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan avcıyı,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Av Turizmi İzin Belgesi, Gözlem Turları ile Fotoğraf ve Film Çekimleri,
Acentelerin Sorumlulukları

Av turizmi izin belgesi

MADDE 5 – (1) 1618 sayılı Kanun kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığından (A) ve (C) grubu seyahat acentesi işletme belgesi alan acentelere; av organizasyonları, av ve yaban hayvanı gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimleri düzenleyebilmelerini sağlamak üzere Genel Müdürlükçe Av Turizmi İzin Belgesi (Ek-1) verilir.
(2) (A) grubu seyahat acenteleri, yabancı turist avcılara, yabancı uyruklulara ve yerli avcılara av organizasyonları, av ve yaban hayatı gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimleri; (C) grubu seyahat acenteleri, sadece yerli avcılara av organizasyonları, av ve yaban hayatı gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimleri düzenleyebilirler.
(3) Av turizmi izin belgesi devredilemez.
(4) Acentelere ilişkin güncel bilgiler, Genel Müdürlük internet sitesinden duyurulur.
(5) Acenteler, av turizmi izin belgesinde yer alan herhangi bir değişikliği en geç otuz gün içinde Genel Müdürlüğe bildirir. Genel Müdürlük, değişikliklere göre av turizmi izin belgesini yeniler. Bu süre içinde değişiklikleri bildirmeyen acentelerin av turizmi izin belgesi geçersizdir.
(6) Av turizmi izin belgesi verilen acenteler Bakanlıkça Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirilir.
Av turizmi izin belgesi başvurusu

MADDE 6 – (1) Av turizmi izin belgesi başvurusu;

a) Talebi içerir dilekçe,

b) Av turizmi izin belgesi talebi için yapılacak başvuru tarihinden en fazla 10 gün öncesine ait olan Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylanmış seyahat acentesi işletme belgesinin fotokopisi,

c) Ortaklık durumunu gösterir ticaret sicili gazetesi örneği ve/veya kurumlar vergisi beyannamesi,
ile yapılır.

Gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimleri

MADDE 7 – (1) Türkiye’de av ve yaban hayvanları gözlem ve av turları ile fotoğraf ve film çekimleri, Genel Müdürlükten av turizmi izin belgesi alan acenteler aracılığıyla yapılır.

(2) Gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimlerinde uygulanacak ücretler ve süreler, her av yılı için Genel Müdürlük tarafından belirlenir.

(3) Av ve yaban hayvanı gözlem ve av turları ile fotoğraf ve film çekimi faaliyetlerinin yürütülmesi için Genel Müdürlük veya müdürlükten izin alınır, belirlenen programlar ile esaslara uyulur ve yeter sayıda kılavuz görevlendirilir.

(4) İzin başvuruları şahsen veya posta, faks ve elektronik postayla yapılır ve beş iş günü içinde sonuçlandırılır.

(5) Müdürlüğe yapılan başvurular ve sonuçları hakkında Genel Müdürlüğe bilgi verilir.

(6) Çalışma konu ve koşullarının dışına çıkılması, av ve yaban hayatı ile Türkiye’nin güvenliği açısından sakınca doğuracak faaliyet ve davranışların tespiti halinde izinler iptal edilir.

(7) Gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimlerinde, av ve yaban hayvanlarına zarar verici, onları ürkütücü ve barınma ortamlarından uzaklaştırıcı davranışlarda bulunulamaz.

(8) İzin verilerek araştırma ya da inceleme yapan kişiler, hazırlayacakları fotoğraf, film ve raporların bir örneğini izin veren birime verir.

(9) Av turizmi izin belgesi alınmadan av ve yaban hayvanları gözlem turları, fotoğraf ve film çekimleri yaptıran acente ile (A) ve (C) grubu seyahat acentelerine, Kanunun 25 inci maddesi uygulanır.
Acentelerin sorumlulukları

MADDE 8 – (1) Acenteler;

a) Düzenleyecekleri av organizasyonlarında av organizatörü çalıştırmak,

b) Av organizasyonlarında bulunacak av organizatörlerinin yetki belgesini; av turizmi izin belgesinin alınmasından sonraki en geç bir ay içinde Genel Müdürlüğe, av organizasyonu öncesi müdürlüğe vermek,

c) Av turizmi kapsamında düzenleyecekleri av organizasyonları, av ve yaban hayatı gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimleri için bu Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslara uymak,
zorundadır.

(2) Acenteler, av turizmi izin belgesi ve avlanma izin belgesi almadan av turizmi kapsamında av organizasyonları düzenleyemez; yabancıları, yabancı avcılık belgesi veya geçici avcılık belgesi almadan ve bu belgeleri yanlarında bulundurmadan avlatamaz.
Av turizmi izin belgesinin iptali

MADDE 9 – (1) 1618 sayılı Kanun çerçevesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca işletme belgeleri iptal edilen (A) ve (C) grubu seyahat acentelerinin veya işletme belgeleri geri alınan seyahat acentelerinin av turizmi izin belgeleri Genel Müdürlükçe iptal edilir.

(2) Bakanlıkça koruma altına alınan yaban hayvanları ile bu yaban hayvanlarından av turizmi kapsamında avına izin verilenlerini yasa dışı avlattıran av turizmi izin belgesi sahibi (A) ve (C) grubu seyahat acentelerinin av turizmi izin belgesi Genel Müdürlükçe iptal edilir. Bu acentelere av turizmi izin belgesi bir daha verilmez.

(3) Bakanlıkça koruma altına alınan yaban hayvanları ile bu yaban hayvanlarından av turizmi kapsamında avına izin verilenlerin dışındaki av ve yaban hayvanlarını yasa dışı olarak avlattıran av turizmi izin belgesi sahibi (A) ve (C) grubu seyahat acentelerinin av turizmi izin belgesi Genel Müdürlükçe bir yıl askıya alınır.

(4) Av ve yaban hayvanı gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimleri düzenleyecek acentelerin Genel Müdürlükçe belirlenen yükümlülükleri ihlal etmesi durumunda av turizmi izin belgesi bir yıl askıya alınır.

(5) Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden acenteler; fiilleriyle ilgili olarak ayrıca 1618 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmeleri için Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirilir.

(6) Kültür ve Turizm Bakanlığı, işletme belgeleri iptal edilen (A) ve (C) grubu seyahat acentelerini Bakanlığa bildirir.

(7) İşletme belgeleri iptal edilmesine rağmen av organizasyonları, av ve yaban hayatı gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimleri düzenleyen acenteler hakkında 1618 sayılı Kanunun ilgili hükümleri ve Kanunun 25 inci maddesi uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Avlanma İzin Belgeleri, Avlanma ve Avlandırma Esasları

Yabancı turist avcılar için geçici avcılık belgesi

MADDE 10 – (1) Acente aracılığıyla veya acentelere bağlı kalmaksızın avlanmak üzere Türkiye’ye gelecek yabancı turist avcılara, Yabancı Turist Avcılar İçin Geçici Avcılık Belgesi (Ek-2) müdürlükçe verilir.
(2) Yabancı turist avcılar, geçici avcılık belgesi almadan Türkiye’de avlanamaz.
(3) Geçici avcılık belgesinde; yabancı turist avcı, avlak, saha, avlanma tarihleri, av silahları, avlanacak av ve yaban hayvanı türleri ile ilgili bilgiler yer alır.
(4) Geçici avcılık belgesinin süresi, yabancı turist avcının 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda belirtilen Türkiye’de kalma süresi kadardır.
(5) Özel avlakta özel avlak işleticisi ya da seyahat acentesi tarafından yapılacak geçici avcılık belgesi başvurusu; 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen belgelerin talep edilen avlanma izin tarihinin başlangıcından Komisyonca belirlenecek süre öncesinde müdürlüğe ibraz edilmesiyle yapılır.
(6) Geçici avcılık belgesi, ilgililere gönderilir.
Bağımsız olarak avlanacak yabancı turist avcıların geçici avcılık belgesi başvurusu ve avlanma esasları
MADDE 11 – (1) Bağımsız olarak avlanmak üzere Türkiye’ye gelen yabancı turist avcılar sadece özel avlaklar ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından işletilen avlaklarda avlanabilirler.
(2) Yabancı turist avcılar adına geçici avcılık belgesi başvuruları avlak işletmecisince müdürlüğe yapılır.
(3) Başvurular;
a) Geçici Avcılık Belgesi Başvuru Formu (Ek-3),
b) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunuyla belirlenen avcılık belgesi harç makbuzu,
c) Avlanma izin ücreti ve/veya avlama ücreti dekontu,
ile birlikte talep edilen avlanma izin tarihinin başlangıcından Komisyonca belirlenecek süre öncesinde yapılır.
(4) Bağımsız olarak avlanacak yabancı turist avcı, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve 1/6/1991 tarihli ve 20888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye’ye getirilen tüfek ile mermilere ait silah ve mermi geçici giriş belgesini müdürlüğe verir.
Acente aracılığıyla geçici avcılık belgesi başvurusu ve avlanma esasları

Devamını resmi gazete’nin aşağıdaki linkinden okuyabilirsiniz.
Kamu haberleri, gündem haberleri ve çok daha fazlasını kamupersoneli.net adresinden takip edebilirsiniz. Kamupersoneli.net’in android uygulamasını cep telefonunuza indirerek gündemdeki gelişmelerden ve çok daha fazlasından anında haberdar olabilirsiniz.