Mevzuat

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 14 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlandı. Söz konusu yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılının başından itibaren yürürlüğe girecek. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin tamamını aşağıdan kontrol edebilirsiniz.


Yönetmelik içerisinde derslere devam, mazeretler ve izinler , Eğitim-öğretimin düzenlenmesi ve eğitim komisyonu , Eğitim öğretimin aşamaları, hazırlık eğitimi, öğretim dili, eğitim süresi ve akademik takvimi , Üniversitelerden yatay geçiş, kayıt yenileme , öğrenci kayıt ve öğrenci kabulü’nün nasıl olacağına dair usul ve esaslar bulunmaktadır.BOZOK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesinde yürütülen eğitim-öğretime, öğrenci kayıt ve kabulüne ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Alan dışı serbest seçmeli ders: Öğrencinin kendi lisans programı dışındaki programlardan bilgi, görgü ve genel kültürünü arttırmak için danışmanın onayı ile alması gereken dersleri,

c) Baş Koordinatör: Tıp Fakültesi Baş Koordinatörünü,

ç) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenen ve Dekan tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,

d) Dekan: Tıp Fakültesi Dekanını,

e) Ders kurulu: I, II ve III’üncü dönemlerde entegre sisteme göre bir arada öğretilmesi kararlaştırılmış farklı derslerden oluşan ders grubunu,

f) Ders kurulu sınavı: Ders kurulu sonunda yapılan sınavı,

g) Dönem: En az otuz iki haftalık zaman dilimini kapsayan bir ders yılını,

ğ) Eğitim Komisyonu: Fakültenin eğitim komisyonunu,

h) Fakülte: Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesini,

ı) Fakülte Kurulu: Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurulunu,

i) Fakülte Yönetim Kurulu: Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

j) İntörnlük: VI’ncı dönemdeki, klinik, poliklinik, gerekli laboratuvar uygulamalarını ve alan çalışmalarını içeren stajlardan oluşan on iki aylık eğitim-öğretim sürecini,

k) Koordinatör: Tıp Fakültesi dönem koordinatörünü,

l) Mesleki seçmeli ders: Öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim programında yer alan, mezun olabilmek için önerilen belirli dersler veya ders grupları arasından seçilerek alınması ve başarılı olunması gereken dersleri,

m) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil derslerini,

n) Rektör: Bozok Üniversitesi Rektörünü,

o) Seçmeli staj: Eğitim-öğretim yılının başlangıcında ilan edilen seçmeli stajlar arasından öğrencinin kendi isteği doğrultusunda seçtiği stajı,

ö) Senato: Bozok Üniversitesi Senatosunu,

p) Staj: IV, V ve VI’ncı dönemlerde klinik bilimlere bağlı anabilim dallarında pratik ve teorik olarak yürütülen eğitim-öğretimi,

r) Staj sınavı: Staj sonunda yapılan sınavı,

s) Üniversite: Bozok Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kabul, Kayıt ve Yatay Geçişlere İlişkin Esaslar

Öğrenci kabul ve kayıt

MADDE 5 – (1) Fakülteye Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yerleştirilen öğrencilerin kesin kayıtları, 2547 sayılı Kanun hükümleri ve Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilkeler çerçevesinde yapılır. Öğrenci katkı payları akademik takvimde öngörülen süreler içinde ödenir. Süresi içinde katkı payını ödemeyen veya eksik ödeyenlerin ve mazeretleri Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmeyenlerin o dönem için kayıt veya kayıt yenileme işlemleri yapılmaz ve bu kişiler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(2) Öğrencilerin ilk kayıt işlemleri Rektörlükçe belirlenen ve ilan edilen tarihlerde, istenen belgelerle birlikte öğrencinin kendisi tarafından yapılır. Ancak kayıtlarını mazeretleri nedeniyle yapamayacak durumdaki öğrencilerin kayıt işlemleri resmi vekâleti olanlar tarafından yapılabilir. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Süresi içinde kaydını yaptırmayan ve/veya istenen belgeleri süresi içinde sağlayamayan öğrenciler kayıt haklarını kaybeder. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da yazılı beyanda bulunanların kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Kayıt yenileme

MADDE 6 – (1) Öğrenci her dönem başında akademik takvimde gösterilen süre içinde, öğrenci katkı payını yatırdıktan sonra danışmanı gözetiminde ders alma işlemini yaparak kaydını yeniler. Öğrenci, Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa kayıt yenileme işlemini kendisi yapar. Ders alma işlemini belirlenen tarihte yaptırmayan öğrenci, mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edildiği takdirde ders alma ve bırakma günleri dışında ders alma işlemini yaptırabilir.

(2) Süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenci o döneme devam hakkını kaybeder ve izleyen dönem başında kaydını yeniler. Bu şekilde kaybedilen süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

Üniversitelerden yatay geçiş

MADDE 7 – (1) Diğer üniversitelerden Fakülteye yatay geçiş işlemleri; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Yükseköğretim Kurulu ile Senato kararlarına göre yürütülür. Bu öğrencilerin intibakları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Fakültede yıl esasına dayalı eğitim-öğretim programı uygulanması nedeniyle sadece dönem başında yatay geçiş gerçekleştirilir. Adayların yatay geçiş başvurularını, yatay geçiş ilanında belirlenen süre içinde yapmaları gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Süresi, Akademik Takvim ve Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim süresi ve akademik takvim

MADDE 8 – (1) Tıp Fakültesinde eğitim süresi, her biri bir ders yılını kapsayan altı dönemden ibaret olup, ders yılı 60 AKTS toplam 360 AKTS ile tamamlanır.

(2) Eğitim-öğretim, eğitim komisyonunca önerilen, Fakülte Kurulunda kabul edilen ve Senatoda onaylanan akademik takvime göre yürütülür.

Öğretim dili

MADDE 9 – (1) Tıp Fakültesinde öğretim dili Türkçedir.

Hazırlık eğitimi

MADDE 10 – (1) Tıp Fakültesinde bir yıl süreli İngilizce yabancı dil hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır. Hazırlık eğitimi, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Eğitim-öğretimin aşamaları

MADDE 11 – (1) Fakültede eğitim-öğretim aşamalarına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Tıp doktorluğu eğitim-öğretim süresi altı dönemdir. Birbirini izleyen üç devreden oluşur. Bu devreler şunlardır;

1) Temel tıp bilimleri: Dönem I, dönem II ve dönem III,

2) Klinik tıp bilimleri: Klinik, poliklinik gibi uygulamalı alanları ve laboratuvar çalışmalarını içeren dönem IV ve dönem V,

3) İntörnlük: Klinik, poliklinik ve laboratuvar çalışmalarını içine alan, teorik ve pratik eğitimin yapıldığı on iki aylık bir süreyi kapsayan dönem VI.

b) Fakültede dönem geçme esası uygulanır. Akademik eğitimin her bir yılının başarılmış olması bir sonraki yılın ön şartıdır. Bu nedenle ön koşullu olmayan ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler dışında bir dönemin bütün dersleri ve uygulamaları, stajları başarılmadan bir üst döneme geçilmez. Öğrenci seçmeli ve ortak zorunlu derslerini başarıyla tamamlamadan dönem VI’ya geçemez.

c) Öğrenciler, bir yıl süreli isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmadan öğrenim süresi altı yıl olan programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

ç) Azami süreler içinde katkı payı ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı ödenmemesi nedeni ile kayıt yeniletmeyen öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

d) Yurt içi ve yurt dışı yükseköğretim kurumları ile yapılan anlaşmalar, Avrupa Birliği Öğrenci Değişim Programı (ERASMUS) ve Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Değişim Programları çerçevesinde öğrenci değişim programı uygulanabilir.

e) Dördüncü ve beşinci yılda öğretim, ders ve seminerlerle, hasta başı uygulamalarını, klinik, poliklinik, acil servis ve laboratuvar çalışmalarını kapsar. Fakülte Kurulunca gerekli görülen durumlarda bir dersin öğretimi Fakülte dışındaki sağlık kuruluşlarında yapılabilir.

Eğitim-öğretimin düzenlenmesi ve eğitim komisyonu

MADDE 12 – (1) Eğitim-öğretim, Dekan tarafından görevlendirilen eğitim komisyonu tarafından düzenlenir.

(2) Eğitim komisyonu; tıp eğitiminin amacı, hedefleri, planlanması, uygulanması ve geliştirilmesi konularında Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Programı doğrultusunda rapor ve öneriler hazırlar. Öğretim üyeleri ve öğrencilerden alınan geri bildirimleri değerlendirerek Fakülte Kuruluna önerilerini sunar. Eğitim-öğretimin Fakülte Kurulunda kararlaştırılan esaslara ve akademik takvime dayalı olarak düzenli, derslerin birbirleriyle uyumlu bir şekilde yürümesini sağlar. Ders verecek öğretim elemanlarını ve ders kurulu sorumlularını Fakülte Yönetim Kuruluna önerir. Eğitim komisyonu gerekli durumlarda başkanın çağrısı üzerine toplanır. Eğitim komisyonunun toplantı ve karar nisabında 2547 sayılı Kanunun 61 inci maddesi hükümleri uygulanır. Eğitim komisyonu, Fakültenin birimleri, diğer komisyonları ve koordinatörlükleri ile eşgüdüm halinde çalışır.

(3) Eğitim komisyonu; Dekan, eğitim-öğretim işleri ile ilgili dekan yardımcısı, Baş Koordinatör, baş koordinatör yardımcısı, dönem koordinatörleri ve dönem koordinatör yardımcılarından oluşur. Görev süresi üç yıldır. Komisyon üyeleri, öğretim üyeleri arasından Dekan tarafından görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Toplantılara Dekan başkanlık eder. Dekanın bulunmadığı zamanlarda görevlendireceği Dekan yardımcısı, Dekan yardımcısının bulunmadığı zamanlarda toplantılara Baş Koordinatör başkanlık eder.

(4) Baş Koordinatör; dönem koordinatörleri arasındaki koordinasyonu sağlar. Baş Koordinatör yardımcısı, Baş Koordinatöre çalışmalarında yardımcı olur. Dönem koordinatörü; dersleri, programları ve sınavları düzenler, uygulamada eşgüdümü sağlar. Dönem koordinatör yardımcısı, dönem koordinatörüne çalışmalarında yardımcı olur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Devam, Mazeretler ve İzinler

Devam zorunluluğu

MADDE 13 – (1) Teorik ve uygulamalı dersler ile stajlara devam zorunludur. Devam durumları imza karşılığında yapılacak yoklamalarla belirlenir. Öğrencilerin devam zorunlulukları aşağıda belirtildiği şekilde uygulanır.

a) Dönem I, II ve III’te yer alan her ders kurulunun sınavına girebilmek için o ders kurulunda yer alan teorik derslerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin en az %80’ine katılmak zorunludur. Devamsızlığı mazeretsiz olarak bu sınırları aşan öğrenci, DZ notu alır, o ders kurulunun sınavına giremez. Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen mazereti nedeniyle devamsızlığın bu sınırları aşması durumunda öğrenci MZ notu alır ve o ders kurulunun sınavına giremez. MZ notu alan öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Bir eğitim yılında tüm ders kurullarında toplam devamsızlığın teorik derslerin %30’unu, uygulamalı derslerin %20’sini geçmesi durumunda ise genel sınava ve bütünleme sınavına giremez.

b) Dönem IV ve V’te her staj için o stajda yer alan teorik derslerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin en az %80’ine, dönem VI’da ise her bir staj süresinin en az %80’ine katılmak zorunludur. Devamsızlığı bu sınırları aşan öğrenci DZ notu alır, staj sınavına ve staj bütünleme sınavına giremez ve stajı tekrarlar. Mazeretleri nedeniyle sınava giremeyen ve Fakülte Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrencilere MZ notu verilir ve bu öğrencilerden devamsız oldukları süreyi tamamlayanlara mazeret sınavı açılır.

Mazeretler

MADDE 14 – (1) Öğrencinin mazeretli izinli sayılmasına, haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, Fakülte Yönetim Kurulunca karar verilir. Mazeretin kabulü için haklı ve geçerli nedenlerin, kanıtlayıcı belgelerle beraber, mazeretin sona ermesinden itibaren on beş gün içinde Dekanlığa bildirilmesi gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.

(2) Öğrencilerin sağlık nedeniyle mazeretli sayılabilmeleri için hastalığını sağlık kurumlarından alınacak sağlık raporu ile belgelendirmesi ve bu raporun Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Öğrenciler raporlu oldukları süre içinde derslere ve sınavlara giremez, girmiş oldukları derslerin yoklamaları ve sınavların notları geçersiz sayılır.

(3) Hangi nedenle olursa olsun öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi nedeniyle askere alınması, öğrencinin tutuklu bulunması ve tutukluluğunun takipsizlik kararı ile veya beraat etmesi suretiyle sona ermesi ve/veya öğrencilik sıfatının kaldırılmasını gerektirmeyen mahkûmiyet durumlarında da öğrenci Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla mazeretli izinli sayılır.

(4) Bir dönemde mazeretli olunan toplam süre, 13 üncü maddede belirtilen devamsızlık sınırlarını aşarsa, öğrencinin başvurusuna gerek kalmadan, o dönem için öğrenci Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla mazeretli izinli sayılır. Bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. Mazeretinin bitmesini takiben dönem I, II, III’te dönem başından, dönem IV, V ve VI’da ise kaldığı stajdan eğitimine devam eder.

(5) Sportif, kültürel veya bilimsel faaliyetler gibi alanlarda Türkiye’yi temsilen görevlendirilen öğrencilere devam zorunluluğunu sağlama koşulu ile görevli oldukları sürede giremedikleri tüm sınavlar için Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile mazeret sınav hakkı verilir.

İzinler

MADDE 15 – (1) Öğrencilere, kanıtlayacakları haklı ve geçerli nedenlerin veya eğitim- öğretimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj, araştırma ve benzeri imkânların ortaya çıkması halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bir döneme kadar izin verilebilir. Öğrenci eğitim-öğretim süresi içinde bu imkândan bir kez yararlanabilir. Öğrencinin izinden yararlanabilmesi için dönem başlangıcından itibaren en az on beş gün önce Dekanlığa başvurması gerekir. Öğrenci değişim programları eğitim-öğretimin bir parçası olup, izinden sayılmaz.

(2) İzinli sayılan öğrencilerin, izinli sayılan süreleri eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Kayıt silme

MADDE 16 – (1) Aşağıdaki hallerde, öğrencinin kaydı silinerek Fakülte ile ilişiği kesilir;

a) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alması,

b) Kendi isteği ile kaydını sildirmesi.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınav ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar

Sınav ve değerlendirme esasları, puan, not ve katsayılar

MADDE 17 – (1) Yıl sonu başarı durumunun değerlendirilmesinde kullanılan puan, not ve katsayılar aşağıda belirtilmiştir.

a) Geçer notlar şunlardır:

Başarı Notu      Katsayı           Başarı Puanı          Başarı Derecesi

AA                   4.00                90-100                  Üstün Başarı

BA                   3.50                80-89                    Pekiyi

BB                    3.00                70-79                    İyi

CB                    2.50                65-69                    Orta

CC                    2.00                60-64                    Geçer

b) Geçmez notlar şunlardır:

1) DZ: Mazeretsiz devamsız, sınava girme hakkı yok.

2) GR: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi.

3) FF: Ön şartlı ve ön şartsız derslerde başarı notu %60’ın altında, başarısız. Dönem IV ve dönem V stajlarında pratik sınavda başarısızlığı nedeniyle teorik sınava girme hakkı tanınmayan öğrencilere de bu not verilir.

4) MZ: Mazeretli devamsız, sınava girme hakkı yok.

ALTINCI BÖLÜM

I, II ve III üncü Dönemlere İlişkin Esaslar

I, II ve III üncü dönemlere ilişkin esaslar

MADDE 18 – (1) I, II ve III üncü dönemlerde yer alan dersler ve sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ders kurulu; I, II ve III üncü dönemlerde yer alan dersler, ders kurulları şeklinde verilir. Her dönemin ders kurulu sayısı, ders kurullarının hangi derslerden oluştuğu, kurul içindeki derslerin teorik ve pratik ders saati olarak süreleri ve ders kurulu sınav tarihleri, öğretim yılının başlangıcında akademik takvimle birlikte ilan edilir. Her ders kurulunun bir sorumlusu olur. Ders kurulu sorumlusu, dönem koordinatörü ile birlikte programların hazırlanması, duyurulması, öğrenci ve öğretim üyesi geri bildirimleri ile eğitimin değerlendirilmesi, sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ve itirazların değerlendirilmesi ile ilgili işlemleri yürütür.

b) Ders kurulu sınavı; her ders kurulu sonunda yapılan sınavdır. Ders kurullarındaki derslerin ders saatleri ağırlığına göre soru sayıları belirlenir. Her ders kurulu sonunda sınav, teorik veya teorik ve pratik olarak yapılır. Ders kurulu sınavında alınan nota ders kurulu puanı denir. Ders kurulu sınavının sonucu, sınavdan sonra en geç iki hafta içinde ilan edilir.

c) Genel sınav; her akademik yılın sonunda son ders kurulu sınavının bitiminden en erken on beş gün sonra yapılan ve o dönem okutulan tüm ders kurullarını kapsayan sınavdır. Genel sınavda, ders kurullarındaki derslerin ders saatleri ağırlığına göre sorular belirlenir. Sınavın amacı, kapsamı, yöntemi, soru biçimi, soru sayısı ve sınav süresi Eğitim Komisyonu tarafından belirlenir.

ç) Bütünleme sınavı; genel sınav notu ile başarılı olamayan ve sınava girme hakkı olduğu halde genel sınava herhangi bir nedenle giremeyen veya not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrencilerin girdiği sınavdır. Bütünleme sınavında alınan not, genel sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı, genel sınav tarihinden itibaren en erken on beş gün sonra yapılır.

d) Mazeret sınavı; mazeretleri nedeniyle ders kurulu sınavına giremeyen ve Fakülte Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için açılan sınavdır. Mazeret sınavı için ikinci bir mazeret sınavı yapılmaz. Ders kurulu mazeret sınavı bir defa, dönem koordinatörünün teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile akademik takvimde belirlenen günde yapılır. Sınav teorik veya teorik ve pratik olarak yapılabilir. Genel sınav ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

(2) I, II ve III üncü dönemlerdeki ders kurulu sınav puanı, ders kurulu sonunda yapılan sınavdan alınan puandır. Ders kurulundaki derslerin not ağırlığı ders saatleri esas alınarak belirlenir. Teorik ve pratik derslerden alınan puanlar aşağıdaki şekilde hesaplanır:

a) Teorik puan; ders kurulu sonunda yapılan teorik sınavın puanı hesaplanırken baraj sistemi uygulanır. Dönem I, II ve III için ders kurulu sınav notlarının hesaplanmasında baraj uygulaması her bir ders için uygulanır. Ancak soru sayısı beş ve altında olan dersler için eğitim komisyonu kararı ile ortak baraj uygulanabilir. Uygulanan ortak baraj aşağıda belirtildiği şekilde belirlenir:

1) Ders kurulunu oluşturan her bir dersten %50’lik başarı sağlanmış ise, derslerden alınan puanlar toplanarak teorik sınav puanı olarak belirlenir.

2) Ders kurulunu oluşturan derslerin herhangi birinden %50’lik başarı sağlanamamış ise, o derse ait tam puanın %50’si ile o dersten alınan puan arasındaki fark, eksi puan olarak değerlendirilir. Eksi puanlar, o dersten alınan toplam puandan düşülerek o derse ait teorik puan belirlenir. Ders kuruluna ait toplam puanın hesaplanmasında sonucun eksi olarak bulunması durumunda bu puan sıfır olarak değerlendirilir. Ders kurulunu oluşturan derslere ait teorik puanlar toplanarak kurul sonu teorik puanı bulunur.

b) Pratik puanı; ders kurulu sonu pratik sınavında verilen puandır. Öğrenci bir ders kurulu sınavının pratik kısmına mazeretsiz olarak girmemesi durumunda o ders kurulunun teorik sınavına alınmaz. Dönem I, II ve III ders kurulları pratik sınavlarında baraj uygulaması yapılmaz. Pratik puanı, ders kurulu teorik sınavının puanına eklenir.

(3) Ders kurulları ortalama notu; bir dönemde ders kurulu sınav notları toplamının o dönemdeki ders kurulu sayısına bölünmesi ile elde edilen nottur.

(4) Genel sınavda ve bütünleme sınavında baraj sistemi uygulanmaz.

(5) Dönem sonu başarı notu aşağıdaki gibi belirlenir:

a) Ders kurulları ortalama notunun %60’ı ile genel sınavdan alınan notun %40’ının toplanması ile elde edilen nottur. Bütünleme sınavına ve not yükseltmek için sınava giren öğrencilerin dönem sonu başarı notları hesaplanırken genel sınavdan aldıkları not yerine bütünleme sınavından aldıkları not dikkate alınır.

b) Öğrencinin bir üst döneme geçebilmesi için, genel sınav veya bütünleme sınavından 100 üzerinden en az 50 ve dönem sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.

c) Genel sınava girmeyen öğrencinin bütünleme sınavına da girmemesi halinde öğrenci o dönem başarısız kabul edilir ve o dönemi tekrarlar. Ancak, tüm ders kurullarının sınavlarına katılarak bu sınavların her birinden ayrı ayrı 100 tam not üzerinden en az 60 almak koşulu ile ders kurulları ortalama notu 90 veya daha fazla olan dönem I, II ve III öğrencileri, genel sınava girmeden başarılı sayılırlar ve ders kurulu ortalama notu dönem sonu başarı notu olarak kabul edilir. Bu durumda olan ancak genel sınava girmek isteyen öğrencilerin, sınavdan en az üç gün önce yazılı dilekçe ile Dekanlığa başvurmaları gerekir.

YEDİNCİ BÖLÜM

IV ve V inci Dönemlere İlişkin Esaslar

IV ve V inci dönem esasları

MADDE 19 – (1) IV ve V inci dönemlerle klinik dersler staj grupları halinde yapılır. Staj uygulaması yapılacak klinikler ve staj süreleri, Fakülte Kurulu tarafından belirlenerek Dekanlık tarafından dönem başında ilan edilir. Her stajın Dekan tarafından görevlendirilen bir sorumlusu olur. Staj sorumlusu, dönem koordinatörü ile birlikte programların hazırlanması, duyurulması, öğrenci ve öğretim üyesi geri bildirimleri ile eğitimin değerlendirilmesi, sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ve itirazların değerlendirilmesi ile ilgili işlemleri yürütür.

Staj sınavı

MADDE 20 – (1) Staj sınavı; IV ve V inci dönemlerde her stajın sonunda yazılı ve/veya sözlü teorik sınav ya da uygulamalı veya sözlü veya yazılı teorik ve pratik olarak, stajı oluşturan derslerin ağırlığına göre staj sorumlusu ve staj sorumlusunca önerilen, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ilgili anabilim dalı öğretim üyelerince yapılır. Bu sınav hasta veya olgu sunumu, fizik muayene, klinik beceri uygulaması, hasta başı görüşme ve benzeri gibi uygulamalı yapılabilir. Dönem IV ve dönem V stajlarında pratik sınavda başarısız bulunan öğrencilere teorik sınava girme hakkı tanınmaz; bu öğrenciler o stajın bütünleme sınavına girerler. Sözlü sınavda sorulacak sorular ve cevapları, sınav sırasında tutanakla belirlenir.

Staj bütünleme sınavı ve stajların tekrarı

MADDE 21 – (1) IV ve V inci dönemlerdeki staj sınavlarında başarılı olamayan öğrenciler, bu stajların bütünleme sınavına girerler. Bütünleme sınavları, ilgili stajın tamamlandığı yarı dönemin son stajının bitiminden sonra planlanır. İlgili yılın tüm stajlarını almış ve bir üst döneme geçmek için dönem IV’te yalnızca bir stajdan, dönem V’te ise en fazla iki stajdan bütünlemeye kalmış olan öğrenciler, girmek istedikleri sınav tarihinden bir hafta önce Dekanlığa yazılı olarak başvurmaları halinde yarı dönem bütünleme sınavını beklemeden o dersin programda yer alan bir sonraki staj sonu sınavını bütünleme sınavı olarak kullanabilirler. Bu öğrenciler yarı dönem sonundaki bütünleme sınavına giremezler. Bütünleme sınavlarında başarılı olamayan öğrenciler, bu staj veya stajları bir sonraki staj döneminde tekrarlar. Tekrarlanan stajlarda da devam zorunluluğu vardır.

(2) Stajlardaki devamsızlık durumu ilgili staj sorumlusunca stajın sonunda dönem koordinatörlüğüne yazılı olarak bildirilir. Staj bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz.

Staj notu

MADDE 22 – (1) Staj notu; staj sonunda yapılan sınavda veya staj bütünleme sınavında alınan puandır. Stajlardaki başarı notu 100 üzerinden en az 60’tır.

(2) Staj sonunda yapılan pratik sınavındaki başarı notu 100 üzerinden en az 60’tır.

(3) Staj notu; pratik sınavından 100 üzerinden en az 60 alan öğrenci, teorik ve/veya sözlü staj sınavına girebilir.

(4) Staj sonu başarı notu; staj sonu pratik sınav puanı ile staj sonu teorik ve/veya sözlü sınav puanının ortalamasıdır.

Dönem sonu başarı notu

MADDE 23 – (1) IV ve V inci dönemlerde staj veya bütünleme sınavlarında alınan geçer notların ortalaması, dönem sonu başarı notudur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

VI ncı Döneme İlişkin Esaslar

VI ncı dönem esasları

MADDE 24 – (1) VI ncı dönem intörn hekimlik devresindeki eğitiminin amacı; öğrencinin daha önceki dönemlerde edindiği bilgilerin klinik uygulamalarını yaptırarak, hekimlik mesleğinin uygulanmasında deneyim ve beceri kazandırmak, hekim adayını hekimlik mesleğini en iyi uygulayabileceği düzeye getirmektir.

(2) İntörn hekimlik, aralıksız on iki ayı kapsayan bir dönemdir. Stajlar ve uygulama süreleri, Fakülte Kurulu tarafından belirlenerek Dekanlık tarafından dönem başında ilan edilir.

(3) Her öğrenciye bu dönemde yapılan tüm çalışmaların kaydedileceği uygulama karnesi düzenlenir.

(4) Bu dönemde öğrenci, klinik, poliklinik, laboratuvar ve alan çalışmalarında öğretim üyesi ile öğretim görevlisi gözetiminde çalışır. Dönem VI intörnlük döneminde öğrencilerin başarısı, her stajda yapılan çalışma sonunda klinik, poliklinik, laboratuvar ve alan çalışmaları, yaptıkları hasta görüşmeleri, epikrizler, hastalara davranışları ve ilgileri, nöbetler, katıldıkları seminerler, klinik toplantılardaki başarıları ayrı ayrı göz önüne alınarak, 16 ncı maddede belirtilen notlarla değerlendirilir. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için her stajdaki çalışmalarından en az CC notu alması zorunludur. Öğrencilerin uygulama karnesi ve staj değerlendirme formu, Dekanlığa iletilir.

(5) İntörnlük dönemi, Fakültenin anabilim/bilim dallarında yapılır. Denkliği Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen herhangi bir anabilim dalına ait staj, yurt içi veya yurt dışındaki üniversite hastanelerinde de yapılabilir. Öğrenciler, bu stajın başlamasından en az iki hafta önce Dekanlığa dilekçe ile başvururlar.

(6) Yurt içindeki veya Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışındaki üniversitelerin tıp fakültelerinin intörn öğrencileri, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile eğitim stajlarını Fakültede yapabilir.

(7) İntörnlük döneminde, öğrencilerin bu dönemdeki stajlarda Fakülte Kurulunca belirtilen sürelerle bilfiil çalışmış olmaları ve süreyi tamamlamaları, zorunlu haller dolayısıyla eksik kalan çalışmalarını da başarı ile tamamlamaları gerekir. Bir stajın %20’sine mazeretsiz devam etmeyenler, o stajı tam süre ile tekrar ederler. Seçmeli stajlarda başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları stajları değiştirmek isterlerse Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yeni staja tam süre ile devam ederler.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diplomalar

MADDE 25 – (1) Tıp Fakültesi eğitim-öğretim programında mevcut olan tıp doktorluğu için öngörülen bütün dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlayan öğrencilere tıp doktoru diploması verilir. Diplomalar Fakülte Dekanı ve Rektör tarafından imzalanır.

Başarılı ve üstün başarılı öğrenciler

MADDE 26 – (1) Genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler başarılı sayılırlar. Bu öğrencilerden bir dönem sonunda 3.00-3.49 arasında olanlar dönem sonu onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar üstün onur öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi dönem sonunda ilan edilir.

Sınav günleri, sınav şekli ve sınav evrakları

MADDE 27 – (1) Sınav tarihleri, 8 inci maddede yer alan akademik plan dâhilinde belirlenir. Gerektiğinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile ders kurulu sınav tarihlerinde değişiklik yapılabilir.

(2) Tüm dönemlerdeki yazılı sınav belgeleri en az iki yıl süreyle saklanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 28 – (1) Öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını, sonuçlar ilan edildikten sonra en geç beş iş günü içinde yazılı olarak Dekanlığa yaparlar. İtirazlar, sorumlu öğretim üyesi tarafından maddi hata açısından incelenir ve sonucu en geç beş iş günü içerisinde Dekanlığa bildirilir. Not değişiklikleri Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Dekanlık tarafından ilan edilir.

Öğrenci danışmanlığı

MADDE 29 – (1) Öğrenci danışmanı öğrenimi süresince öğrenciyi izler, yol gösterir, yardımcı olur. Öğrencinin kayıt yenileme, ders alma ve bırakma işlemleri danışmanın onayı ile yapılır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu kararları uygulanır.

İstisna

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bozok Üniversitesine kayıtlı olup eğitim-öğretimine Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde devam eden öğrencilere bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Bu öğrencilere, halen tabi oldukları ilgili mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu kararları uygulanır.

(2) 2016-2017 eğitim-öğretim yılı itibariyle kayıt yaptıran öğrencilere bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.

Kamu haberleri ve çok daha fazlası için kamupersoneli.net’i takip etmeyi sürdürün.