Mevzuat

Mevlana Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Mevlana Üniversitesi Ana Yönetmeliği’nde değişikliğe gidildi. Mevlana Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Bugün ( 14.04.2016) tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu Mevlana Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ‘in tamamını aşağıdan inceleyebilirsiniz.


Mevlana Üniversitesi Rektör Nasl Atanır?

Rektör, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alındıktan sonra Mütevelli Heyet tarafından dört yıl süre ile atanır. Rektöre Mütevelli Heyetin onayı ile harcama yetkisi verilebilir. Rektör, bu yetkisini kullanır veya bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde dekan veya enstitü müdürlerine devredebilir. Rektörlüğün herhangi bir nedenle boşalması durumunda Mütevelli Heyet, yeni Rektör atanıncaya kadar Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşünü aldıktan sonra Rektör Vekili atar. Rektörlük için yaş haddi altmış yedidir. Ancak altmış yedi yaşından önce atanmış olanlar görev süreleri bitinceye kadar Rektörlük görevini sürdürebilirler. Görev süresi biten Rektör yeniden atanabilir. Rektör, görevinden iki haftadan fazla uzaklaştığında Mütevelli Heyete ve Yükseköğretim Kuruluna bilgi verir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Rektör atanır. Rektör, ilgili mevzuat ile Mütevelli Heyet tarafından verilen yetkileri kullanır ve görevleri yapar.
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/9/2011 tarihli ve 28062 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mevlana Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) Mütevelli Heyet: Mevlana Üniversitesi Mütevelli Heyetini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Mütevelli Heyet, vakıf yönetim organı tarafından, ilgili mevzuatta öngörülen şart ve niteliklere uygun olarak dört yıl süreyle seçilen en az yedi en fazla on beş kişiden oluşur. Mütevelli Heyet seçime ilişkin usul ve esaslar ile seçilen veya ayrılan başkan ve üyeler Yükseköğretim Kuruluna en geç bir ay içinde bildirilir. Rektör Mütevelli Heyetinin tabii üyesi olup, başkanlığa seçilemez ve kendisi ile ilgili konulardaki toplantılara katılamaz. Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu, Başkan ve üyeleri ile bunların birinci derece kan ve sıhri hısımları ile eşlerinden Mütevelli Heyette görev alacakların sayısı ikiyi geçemez. Rektör dışındaki üniversite mensupları Mütevelli Heyette görev alamaz. Devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanları üniversitesinden gerekli iznin alınmış olması kaydı ile Mevlana Üniversitesi Mütevelli Heyetinde görev alabilirler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Rektörlükçe Üniversitede görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim elemanları ile diğer personelin sözleşmelerini yapar, atamalarını, öğretim elemanı dışındaki personelin terfilerinin yapılması ve görevden alınma işlemlerini onaylar.”

“ı) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Başkan, Mütevelli Heyet onayı ile geçici veya sürekli danışmanlar atayabilir, üniversiteye ait veya üniversitenin ortağı olduğu ticari kuruluşlarla, bu kuruluşların oluşturduğu veya hissedarı olduğu diğer işletmelerde Mütevelli Heyet adına üniversiteyi temsil eder. Rektör, Mütevelli Heyete Başkan seçilmez. Başkan, Mütevelli Heyeti olağanüstü toplantıya çağırabilir. Başkan, yokluğunda başkan vekillerinden birini yerine vekil olarak görevlendirir. Başkan, yetkilerini uygun gördüğü ölçü ve süreyle başkan vekillerine ve/veya Rektöre devredebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Rektör, rektör yardımcıları ve görevleri

MADDE 7 – (1) Rektör, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alındıktan sonra Mütevelli Heyet tarafından dört yıl süre ile atanır. Rektöre Mütevelli Heyetin onayı ile harcama yetkisi verilebilir. Rektör, bu yetkisini kullanır veya bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde dekan veya enstitü müdürlerine devredebilir. Rektörlüğün herhangi bir nedenle boşalması durumunda Mütevelli Heyet, yeni Rektör atanıncaya kadar Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşünü aldıktan sonra Rektör Vekili atar. Rektörlük için yaş haddi altmış yedidir. Ancak altmış yedi yaşından önce atanmış olanlar görev süreleri bitinceye kadar Rektörlük görevini sürdürebilirler. Görev süresi biten Rektör yeniden atanabilir. Rektör, görevinden iki haftadan fazla uzaklaştığında Mütevelli Heyete ve Yükseköğretim Kuruluna bilgi verir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Rektör atanır. Rektör, ilgili mevzuat ile Mütevelli Heyet tarafından verilen yetkileri kullanır ve görevleri yapar.

(2) Rektöre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişi rektör yardımcısı olarak, Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından atanır. Rektör yardımcıları aynı usulle değiştirilebilir. Rektörün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer. Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil olarak bırakabilir.

(3) Rektör yardımcıları, Rektörün kendilerine verdiği görevleri yürütür.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. Fakülte kurulu normal olarak her yarıyıl veya yılbaşında ve sonunda toplanır. Dekan, gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır. Fakülte kurulu akademik bir organ olup fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırır ve fakülte yönetim kuruluna üye seçer.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Genel Sekreterlik, Genel Sekreter ile en çok iki genel sekreter yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur. Genel Sekreter, Rektörün önerisi ile Mütevelli Heyet tarafından atanır. Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur. İlgili mevzuatta yer alan görevleri yerine getirir. Genel Sekreter, Mütevelli Heyet, Senato ve Yönetim Kurulu toplantılarında oy hakkı olmaksızın raportörlükyapar.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Her fakültede, dekana bağlı ve fakülte yönetim örgütünün başında bir fakülte sekreteri, enstitü ve yüksekokullarda ise enstitü veya yüksekokul müdürüne bağlı enstitü ve yüksekokul sekreteri bulunur. İlgili sekretere bağlı büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere idari personel çalıştırılabilir. Bunlar arasındaki iş bölümü ilgili dekanın veya müdürün onayından sonra ilgili sekreterce yapılır.

(2) Fakülte, enstitü ve yüksekokul sekreterleri, ilgili yönetim kurullarının toplantılarında ve bağlı bulundukları birimin kurullarında oy hakkı olmaksızın raportörlük yaparlar.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü, 24 üncü ve 25 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, yükseköğretim mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mevlana Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.

Kamupersoneli.net android uygulaması ziyaretçilerin kullanımına açıldı. Kamupersoneli.net’in android uygulamasını Google Play üzerinden ücretsiz indirebilir , kamu haberleri, gündem haberleri , akademik haberler ve çok daha fazlasından her yerde haberdar olabilirsiniz. Kamupersoneli.net’in forumlarına üyelik tamamiyle ücretsiz ve basittir. Forumları ziyaret edebilir, ücretsiz üye olabilir, yeni başlık açabilir, hali hazırdaki başlıklardaki tartışmalara katılabilirsiniz. Öneri ve şikayetlerinizi forum yönetimi ve diğer ziyaretçilerimizle paylaşarak daha iyi bir sistem kurulmasında pay sahibi olabilirsiniz.

Kamupersoneli.net | Ankara