Mevzuat

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ Yayımlandı

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ Resmi gazetenin 15 Nisan 2016 tarihli sayısında yayımlandı. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Resmi Gazete’nin 15 Nisan 2016 Tarihli sayısındaki “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ” ‘in amacı “T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.” olarak tanımlanmış.
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/8)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 15/10/2014 tarihli ve 29146 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/32) ile başlatılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: T.C. Ekonomi Bakanlığını,
b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,
c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
ç) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

d) Hindistan: Hindistan Cumhuriyetini,
e) Kanun: 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunu,
f) Mısır: Mısır Arap Cumhuriyetini,
g) Polibak: Polibak Plastik Film Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini,
ğ) Polinas: Polinas Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini,

h) Suudi Arabistan: Suudi Arabistan Krallığını,
ı) Süper Film: Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketini,

i) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
j) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Soruşturma

MADDE 4 – (1) Yerli üreticiler Süper Film ve Polinas firmalarınca yapılan ve Polibak firması tarafından desteklenen başvuru üzerine, ÇHC, Mısır, Hindistan ve Suudi Arabistan menşeli 3920.20.21.00.19 GTİP’i ve “Diğerleri” madde tanımı altında sınıflandırılan “BOPP filmler” için 15/10/2014 tarihli ve 29146 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/32) ile başlatılan ve Genel Müdürlük tarafından yürütülen damping soruşturması tamamlanmıştır.

Yerli üretim dalı

MADDE 5 – (1) İncelenen bilgi ve belgeler temelinde, başvuru sahibi Süper Film ve Polinas firmalarının Yönetmeliğin 18 inci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz oldukları tespit edilmiştir. Bu kapsamda, anılan firmalar Tebliğin ilgili yerlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.

Soruşturma ve zarar inceleme dönemleri

MADDE 6 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2014-30/9/2014 tarihleri arası “soruşturma dönemi” olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemelerinde ise veri toplama ve analiz için  1/1/2012 – 31/12/2014 tarihleri arasındaki dönem esas alınmıştır.

(2) Diğer taraftan, yerli üretim dalının 23/2/2016 tarihinde yayımlanan Nihai Bildirim Raporuna ilişkin olarak Bakanlığa iletilen yazılı görüşlerinde, soruşturmanın yerli üretim dalının 2011-2013 yıllarına ait ekonomik göstergeleri temel alınarak başlatıldığı, bu sebeple 2011 yılının zarar incelemesi için referans yıl olarak kabul edilmesi ve zararın tespiti için 2011-2014 yılları arasındaki eğilimin ortaya konulması gerektiği ifade edilmiş; soruşturma kapsamında 2011 yılı verileri hariç tutulurken, damping belirleme dönemi olan 2014 yılı 9 aylık dönemin de ötesine geçilerek 2012-2014 tam yıl verilerinin zarar incelemesi için temel alınmasının uygun olmayacağı belirtilmiştir.

(3) Yerli üretim dalının konuya ilişkin itirazları değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmede, 2011 yılı zarar inceleme dönemine dahil edilmiş olsaydı dahi, söz konusu durumun yerli üretim dalına ilişkin işbu Tebliğin 31 inci maddesinde yer alan tespitleri değiştirecek bir sonuç ortaya koymayacağı tespit edilmiştir. Bu çerçevede yerli üretim dalının itiraz ve görüşleri geçerli görülmemiştir.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi

MADDE 7 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün tespit edilen ithalatçılarına, ÇHC, Mısır, Hindistan ve Suudi Arabistan’da yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına, ayrıca soru formlarının anılan ülkede yerleşik diğer üretici/ihracatçılara iletilebilmesini sağlamak amacıyla anılan ülkelerin Ankara Büyükelçiliklerine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur. 

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru formlarına erişim hakkında bilgi verilmiştir.

(3) Taraflara soru formlarını yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmış olup, tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(4) Yerli üretim dalı soruşturma süresince Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir.

(5) Soruşturma döneminde ithalat gerçekleştirdiği tespit edilen 20 ithalatçı firmaya soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur. Soruşturma kapsamında, toplam 11 ithalatçı firma tarafından soru formları yanıtlanarak Bakanlığa iletilmiştir.

(6) ÇHC’de yerleşik, tespit edilen 11 üretici/ihracatçı firmaya soruşturma açılışına ilişkin bildirim gönderilerek işbirliğinde bulunmaları çağrısında bulunulmuştur. Buna karşılık ÇHC’de yerleşik firmalardan Guangdong DecroPackage Films Co. Ltd. (Guangdong Decro), Kinwin Plastic Industrial Co. Ltd. (Kinwin), Zheijang Kinlead InnovativeMaterial Co. Ltd. (Zheijang Kinlead) ve Squian Gettel Ind.Co.Ltd. (Squian Gettel) olmak üzere 4 firmadan yanıt alınmıştır.

(7) ÇHC’de yerleşik firmaların soru formlarına verdikleri yanıtlar incelendiğinde, Kinwin ve Zheijang Kinleadfirmalarının ilişkili firmalar olduğu tespit edilmiştir.

(8) Hindistan’da yerleşik, tespit edilebilen 9 üretici/ihracatçı firmaya soruşturma açılışına ilişkin bildirim gönderilerek işbirliğinde bulunmaları çağrısında bulunulmuştur. Buna karşılık Hindistan’da yerleşik firmalardan JindalPoly Films Ltd. (Jindal), Cosmo Films Ltd. (Cosmo) ve Vacmet India Ltd. (Vacmet India) firmaları olmak üzere toplam 3 firmadan yanıt alınmıştır. Bu kapsamda, Vacmet India firması tarafından gönderilen soru formu yanıtlarında, kendilerinin soruşturma konusu ürünün üreticisi oldukları; soruşturma döneminde Türkiye’ye soruşturma konusu ürünü ihraç etmedikleri beyan edilmiştir.  Bu kapsamda anılan firmaya yönelik bir işlem tesis edilmemiştir.

(9) Mısır’da yerleşik, tespit edilen 4 üretici/ihracatçı firmaya soruşturma açılışına ilişkin bildirim gönderilerek işbirliğinde bulunmaları çağrısında bulunulmuştur. Buna karşılık Mısır’da yerleşik firmalardan Taghleef IndustriesS.A.E. (Taghleef), Flex P. Films (Egypt) S.A.E. (Flex), Cairo for Carton Manufacturing  – S.A.E  (COPACK), ICOPACK for Packaging Materials & Printing (ICOPACK) ve Misr Company for Packing Materials S.A.E. (EGYWRAP) firmaları olmak üzere toplam 5 firmadan yanıt alınmıştır.

(10) Mısır’da yerleşik firmaların soru formlarına verdikleri yanıtlar incelendiğinde, COPACK, ICOPACK ve EGYWRAP firmalarının ilişkili firmalar olduğu tespit edilmiştir.

(11) Suudi Arabistan’da yerleşik, tespit edilen 2 üretici/ihracatçı firmaya soruşturma açılışına ilişkin bildirim gönderilerek işbirliğinde bulunmaları çağrısında bulunulmuş; sadece Gulf Packaging Industries Ltd. (Gulf Packaging) firmasından yanıt alınmıştır.

(12) Soruşturma kapsamında, üretici/ihracatçı ve ithalatçı soru formlarını doldurarak Bakanlığa ileten firmaların yanıtları incelenmiştir.

(13) Yukarıda sıralanan ithalatçı ve ihracatçı firmalar haricinde Mısır Sanayi, Ticaret ve Küçük ve Orta Ölçekli Girişimler Bakanlığı ve Suudi Arabistan Ticaret Bakanlığı soruşturmanın açılışı sonrasında soruşturma kapsamında ilgili taraf olarak kabul edilme taleplerini Bakanlığa iletmiş ve bu talepler kabul edilmiştir.

(14) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek nitelikteki bilgi ve bulguları içeren “Nihai Bildirim Raporu” ilgili tarafların bilgisine sunulmuştur. Buna ek olarak, soruşturma kapsamında işbirliğine gelen ve kendileri içindamping marjı hesaplanan ihracatçı firmalara firma özel bildirimleri iletilmiştir. Nihai Bildirim Raporuna ilişkin olarak başvuru sahibi yerli üretici firmalar, başvuruyu destekleyen yerli üretici firma ile ihracatçı firmalardan yazılı görüşler gelmiştir. Nihai bildirime ilişkin görüşlerini, tespit edilen süre içerisinde sunamayan ve ek süre talep eden firmaların konuya ilişkin talepleri karşılanmıştır.

(15) Soruşturma sırasında ilgili taraflardan gelen dinleme toplantısı talepleri karşılanmıştır. Bu çerçevede, Nihai Bildirim Raporunun yayımlanması ve tarafların anılan rapora ilişkin görüşlerini bildirme süresinin bitimi sonrasında ilgili tüm tarafların katılımı ile kamu dinleme toplantısı ve talep eden ihracatçı firmalar için firma özel dinleme toplantıları düzenlenmiştir. Bu şekilde, tüm ilgili taraflara soruşturma ile ilgili konularda görüş ve iddialarını sözlü olarak da sunma fırsatı tanınmıştır. Kamu dinleme toplantısı sonrasında, ilgili tüm tarafların soruşturmaya ilişkin ilave görüşlerini yazılı olarak iletebilmeleri için süre verilmiştir.

(16) Tarafların soruşturma süresince ortaya koydukları tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden soruşturma kapsamında değerlendirilebilecek olanları bu Tebliğin ilgili bölümlerinde ele alınmıştır.

Yerinde doğrulama soruşturmaları

MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üreticiler Süper Film firmasının Gaziantep’te,Polinas firmasının ise Manisa’da yerleşik idari ofisleri ile üretim tesislerinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.

(2) Soruşturma konusu ürünün Hindistan’da yerleşik üreticisi Jindal ve Cosmo firmaları ile Suudi Arabistan’da yerleşik Gulf Packaging firmasının idari ofisleri ile üretim tesislerinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 9 – (1) Soruşturma konusu ürün 3920.20.21.00.19 GTİP’i ve “Diğerleri” madde tanımı altında sınıflandırılan, hammaddesi polipropilen (PP) olan BOPP filmlerdir.

(2) BOPP filmin kısaltması “çift yönlü gerdirilmiş polipropilen”in İngilizce karşılığı olan “biaxially oriented polypropylene”in ilk harflerinden oluşmaktadır. Söz konusu ürün, polietilen, polyester, poliamid (naylon), PVC, eva gibi ambalaj sektöründe kullanılan polimer film çeşitlerindendir.

(3) BOPP filmler, kağıt ve kağıt gibi selülozdan üretilen bir film olan selofanın ve polietilenin yerini almıştır. BOPP filmi bu malzemelerden üstün kılan özellikler suya, neme, yağa, sıcaklığa direnç göstermesidir. Oksijen ve su buharı geçirgenliği düşük olduğundan, cips, bisküvi, kek gibi ürünlere uzun raf ömrü sağlar. Ürünün görülmesi istenen uygulamalarda, transparan özelliği ile içindeki ürünü çok net gösterir. BOPP film, üzerine mürekkep tatbikinin ve paketleme makinelerinde işlenebilmesinin kolay olması; geri kazanılarak yeniden değerlendirilebilir oluşu gibi sebeplerle hem ekonomik üretim hem de ambalajlama yapılmasını sağlar.

(4) BOPP filmin ana hammaddesi polipropilen polimeridir. Anılan hammadde, C3H6 şeklinde gösterilenpropilen (propen) molekülleri bir araya getirilerek üretilmektedir. Başlıca üreticileri, Petkim, Total, Exxon Mobil, Basel,Borealis, Sabic (Shell), Reliance, Sumitomo gibi petrokimya firmalarıdır. Üretim aşamasında BOPP filmin ana hammaddesi olan PP’ye ek olarak, %2 – %3 oranında BOPP filme ısıl yapışma özelliği veren, polipropilen zincirine %5 – %7 oranında ilave edilmiş polietilen, polibutilen polimeri içeren kopolimer ve terpolimer olarak isimlendirilen maddeler de kullanılmaktadır. 

(5) BOPP film üretiminde kullanılan diğer malzemeler, filme beyaz ve sedef rengi veren renk malzemeleri, ambalajı kullananlara fiyat avantajı sağlayan yoğunluk düşürücüler, filme kayma özelliği veren kaydırıcı maddeler ve statik elektriklenmeyi gideren katkı malzemeleridir.

(6) BOPP filmlerin şeffaf, metalize edilmiş ve beyaz veya pearlize olmak üzere üç alt grubu bulunmaktadır. Bu alt gruplar, BOPP filmin metalize edilmesi, akrilik, polivinildiklorür (pvdc), polivinilalkol (pvoh), tutkal ya da silikon kaplanması ve hologram yapılması ile elde edilir.

(7) Gerek soruşturma esnasında ilgili taraflarca sunulan bilgi ve belgelerin incelenmesinden gerekse üreticiler nezdinde gerçekleştirilen yerinde doğrulama çalışmalarındaki tespitler çerçevesinde, soruşturma konusu ürün ile yerli üretim tarafından imal edilen ürün arasında kimyasal kompozisyon, üretim teknolojisi, teknik özellikleri, kullanım alanları ve tüketici algılaması gibi temel unsurlar bakımından farklılık olmadığı görülmüştür. Soruşturmaya konu ülkelerden ithal edilen ürünler ile yerli üretim dalı tarafından üretilen ürünlerin doğrudan rekabet içinde bulunduğu da tespit edildiğinden yerli üretim dalı tarafından üretilen ürünün Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde benzer ürün olarak kabul edilebileceği anlaşılmıştır.

(8) Diğer taraftan, soruşturma kapsamında işbirliğine gelen ÇHC’de yerleşik Decro firması tarafından, firmalarınca üretimini yaptıkları ve patentine sahip oldukları 3 tip ürünün soruşturma kapsamı dışında tutulması talep edilmiştir. Firmanın bahse konu talebi, tüm ürün tiplerinin benzer ürün kapsamına girdiği gerekçesi ile kabul edilmemiştir.

(9) Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan bilgi, yürürlükteki Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bulunan ilgili GTİP ve karşılığı eşya tanımıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dampinge İlişkin Belirlemeler

Genel

MADDE 10 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2014–30/9/2014 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak kabul edilmiştir.

(2) ÇHC, Mısır, Hindistan ve Suudi Arabistan’dan işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmalar için normal değer ile ihraç fiyatının nasıl belirlendiği ve damping marj hesabına ilişkin ayrıntılı bilgiler firma özel bildirimlerinde yer almaktadır.

(3) İşbirliğine gelen ve piyasa ekonomisi koşullarında faaliyet gösterdiği kabul edilen Mısır, Hindistan ve Suudi Arabistan’da yerleşik üretici-ihracatçı firmalar için firma özel nihai bildirimlerinde aksi belirtilmediği sürece normal değer, ihraç fiyatı ve damping marjı 11 ila 14 üncü maddelerde açıklandığı biçimde tespit edilmiştir.

(4) İşbirliğine gelen ancak piyasa ekonomisi koşullarında faaliyet göstermediği bu Tebliğin 15 inci maddesinde açıklandığı şekilde kabul edilen ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçı firmalar için ise normal değer, Yönetmeliğin 7 ncimaddesi hükümleri çerçevesinde belirlenmiştir.

(5) İhracatçı firmaların nihai bildirim raporu ve firma özel bildirimleri kapsamında, kendileri için hesaplanmış olan damping marjlarına ilişkin görüşleri incelenmiştir. Diğer taraftan; işbu Tebliğin Beşinci Bölümünde ulaşılan tespitler neticesinde damping marjı hesaplamasına ilişkin nihai bir değerlendirme yapılmamıştır.

Piyasa ekonomisi şartlarının mevcut olduğu ülkeler için temsil testi

MADDE 11 – (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü gereğince, işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmaların menşe ülkedeki iç piyasa satışlarının normal değer tespitinde kullanılıp kullanılmayacağının belirlenmesi için genel ve ürün tipleri bazında temsil testi uygulanmaktadır. Buna göre, benzer mal satışlarının miktar bazında Türkiye’ye gerçekleştirilen satışların %5’ini veya daha fazlasını oluşturması halinde normal değer, normal ticari işlem çerçevesinde kabul edilen iç piyasa satışları esasında, aksi halde oluşturulmuş normal değer esasında belirlenmektedir.

Piyasa ekonomisi şartlarının mevcut olduğu ülkeler için normal ticari işlem testi

MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümleri gereğince, işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmaların menşe ülkedeki iç piyasa satışlarının normal değer tespitinde kullanılıp kullanılmayacağının belirlenmesi için ürün tipleri bazında normal ticari işlem testi uygulanmaktadır. Buna göre;

a) Benzer ürünün tip bazında ağırlıklı ortalama net satış fiyatının (indirimler, vergiler ve iadeler düşülerek hesaplanmış) ağırlıklı ortalama birim maliyetinin üzerinde olduğu durumlarda normal değer;
1) Birim maliyetin üzerindeki satış miktarının ürün tipinin toplam satış miktarının %80’ini veya daha fazlasını oluşturması halinde, soruşturma dönemi boyunca gerçekleşen tüm iç piyasa satış işlemlerinin (kârlı ya da kârsız) ağırlıklı ortalaması esasında,

2) Birim maliyetin üzerindeki satış miktarının ürün tipinin toplam satış miktarının %80’inden daha azını oluşturması halinde ise soruşturma dönemi boyunca gerçekleşen yalnızca kârlı iç piyasa satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında,

belirlenmektedir.

b) Benzer ürünün tip bazında ağırlıklı ortalama net satış fiyatının, ağırlıklı ortalama birim maliyetinin altında olması halinde normal değer, soruşturma dönemi boyunca kârlı iç piyasa satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında belirlenmektedir.
c) Benzer ürününün tip bazında kârlı satış işlemi olmaması halinde normal değer, oluşturulmuş normal değer esasında belirlenmektedir.
Piyasa ekonomisi şartlarının mevcut olduğu ülkelerde iç piyasa satışlarına dayanan normal değer

MADDE 13 – (1) Piyasa ekonomisi içinde faaliyet gösteren işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmalar için Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü gereğince iç piyasa satışlarının esas alındığı hallerde normal değer, menşe ülkenin iç pazarında benzer ürün için normal ticari işlemler çerçevesinde bağımsız alıcılar tarafından ödenmiş olan veya ödenmesi gereken fiyatlar esasında belirlenmektedir.

Piyasa ekonomisi şartlarının mevcut olduğu ülkeler için oluşturulmuş normal değer

MADDE 14 – (1) Oluşturulmuş normal değer, piyasa ekonomisi içinde faaliyet gösteren işbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmalardan temin edilen benzer ürünün tip bazındaki imalat maliyeti ile satış, genel ve idari giderlerine makul oranda bir kârın eklenmesi suretiyle hesaplanmıştır.

 Piyasa ekonomisi uygulamayan ülkelere ilişkin değerlendirmeler

MADDE 15 – (1) Yönetmelik Ek Madde 1 hükmü uyarınca, piyasa ekonomisi uygulamayan ülkelerden yapılan ithalata yönelik damping soruşturmalarında, ilgili ülkedeki soruşturmaya tabi üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında bahse konu maddede belirtilen ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu yeterli delillerle göstermesi halinde bu üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi durumda ise Yönetmeliğin 7 nci maddesi uygulanmaktadır.

(2) ÇHC’de yerleşik işbirliğinde bulunan firmalar piyasa ekonomisi şartlarında faaliyet göstermediklerini ifade ederek, soruşturma döneminde Türkiye’ye gerçekleştirdikleri ihracatın miktar ve değerleri dikkate alınarak kendileri için bireysel damping marjı hesaplanmasını talep etmişlerdir.

Piyasa ekonomisi şartlarının mevcut olmadığı ülkeler için oluşturulmuş normal değer 

MADDE 16 – (1) Yönetmeliğin 7 nci maddesi çerçevesinde ve yukarıdaki açıklamalar ışığında, ÇHC’de yerleşik işbirliğinde bulunan firmalar için normal değer, Türkiye’de benzer malın birim imalat maliyetine genel, idari ve satış giderleri ile makul bir kâr oranının eklenmesiyle oluşturulmuştur. Diğer taraftan, ÇHC’de yerleşik firmalar için yerli üreticinin imalat maliyetlerinde yer alan işçilik ve enerji giderlerinde gerekli ayarlamalar yapılmıştır.

İhraç fiyatı

MADDE 17 – (1) İşbirliği yapan üretici-ihracatçı firmalar için ihraç fiyatı kural olarak Türkiye’ye satışlarında bağımsız alıcılarca fiilen ödenen fiyat esasında belirlenmiştir.

Fiyat karşılaştırması

MADDE 18 – (1) Adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesini teminen, normal değer ile ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde fabrika çıkış aşamasına getirilerek aynı aşamada karşılaştırılmıştır.

(2) Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükmü gereğince, ilgili taraflarca fiyat karşılaştırmasını etkilediği ileri sürülen hususlar değerlendirilmiş ve taşıma, sigorta, yükleme ve bindirme masrafları, paketleme giderleri, ödeme koşulları, indirim, banka masrafları gibi belgelendirilen, uygulanabilir ve haklı görülen ayarlamalar yapılmıştır.

Damping marjları

MADDE 19 – (1) Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükmü çerçevesinde damping marjları, normal değer ile ihraç fiyatlarının ağırlıklı ortalamalarının karşılaştırılması suretiyle hesaplanmıştır. Damping marjının belirlenmesinde kullanılan yöntem ile yapılan hesaplamalar, firma özel bildirimlerinde ayrıntılı olarak gösterilmektedir. İşbirliğine gelmeyen veya işbirliğine gelmemiş kabul edilen firmalar için damping marjı tespiti, Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmüne göre yapılmıştır.

(2) Buna göre, soru formuna cevap veren ve işbirliğinde bulunan üretici/ihracatçı firmalar için CIF bedelin yüzdesi olarak hesaplanan damping marjları aşağıda sunulmaktadır:

Söz konusu Tebliğ’in tamamına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160415.htm

Kamu haberleri, gündem haberleri ve çok daha fazlasını kamupersoneli.net adresinden bulabilirsiniz. Kamupersoneli.net’in android uygulamasını cep telefonunuza indirerek gelişmelerden ve son dakika haberlerinden her yerde haberdar olabilirsiniz.

Kamupersoneli.net | Ankara