Kamu Personelleri

SGK Avukatlarının Vekaletnameleri Hakkında Duyuru

Yayımlanan duyuru Adalet Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Duyuru  SGK Avukatlarının Vekaletname İbraz Etmeksizin Kurum Vekili Sıfatıyla Her Türlü Dava ve İcra İşlemlerini Takip Edebilmeleri başlığı altında yayımlandı. Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuru şöyle;

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 36’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında; “Kurumu vekil sıfatıyla temsile yetkili olan 1. hukuk müşaviri, hukuk müşaviri ve kadrolu avukatlarının bir listesi Kurumca yazılı olarak veya Adalet Bakanlığınca belirlenen esaslar dairesinde elektronik ortamda ilgili Cumhuriyet başsavcılığına, bölge idare mahkemesi başkanlıklarına, askerî savcılıklara ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığına verilir. Bu listeler, Cumhuriyet başsavcılığı tarafından adli yargı çevresinde, bölge idare mahkemesi başkanlığınca idari yargı çevresinde bulunan mahkemelere gönderilir.

Yüksek mahkemeler ve bölge adliye mahkemesindeki duruşmalarda temsil yetkisini kullanacakların isimleri ilgili mahkemelerin başsavcılıklarına veya başkanlıklarına bildirilir. Listede isimleri yer alanlar Baroya kayıt ve vekaletname ibrazı gerekmeksizin Kurum vekili sıfatıyla her türlü dava ve icra işlemlerini takip edebilirler. Vekil sıfatıyla temsil yetkisi sona erenlerin isimleri anılan mercilere aynı usulle derhâl bildirilir.” hükmü yer almaktadır. Söz konusu hükme istinaden, ekli listede isimleri ve unvanları bulunanların SGK kurum vekili sıfatıyla vekaletname ibraz etmeksizin temsil yetkisini kullanabilmelerine imkan sağlanması hususunda,

Bilgi edinilmesini, keyfiyetin yargı çevrenizdeki mahkemelere duyurulmasını rica ederim.