Mevzuat

Bahçeşehir Üniversitesi İhale Yönetmeliğinde Değişiklik

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 20/9/2010 tarihli ve 27705 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bahçeşehir Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bahçeşehir Üniversitesinin mal ve hizmet satın alma ile yapım ve kiralama/kiraya verme işlerinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bahçeşehir Üniversitesinin her türlü mal ve hizmet satın alma, kiralama/kiraya verme ve yapım işleri ile ihalelere ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir. “Kiraya verme

EK MADDE 1 – (1) Üniversitenin kiraya verme yetkisine sahip olduğu gayrimenkul ve sair varlıkların kiraya verilmesinde yetkili organ 4 üncü maddede tanımlanan Satın Alma Komisyonudur. Kiraya verme işlemlerinde gayrimenkul değerleme şirketlerinden alınacak rayiç kira bedellerinin dikkate alınması esastır. Bu tutardan, ancak makul oranda indirim yapılabilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.

Kamupersoneli.net