Mevzuat

Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylarını Yakından İlgilendiren Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

Resmi Gazete’nin 21 Nisan 2016 tarihli sayısında ” Sayıştay Denetçi Yardımcısı adaylığı giriş sınavı, Denetçi yardımcılarının mesleki eğitim, staj ve yeterlilik sınavı yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik” yayımlandı.  

Giriş sınavı ve daha fazla konuda yapılan değişikliklere aşağıdan göz atabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan “T.C Resmi Gazete” ‘nin 21 Nisan 2016 tarihli sayısında yayımlanan söz konusu yönetmelik hakkında görüşlerinizi ve bilgilerinizi diğer ziyaretçilerimizle paylaşmak için sayfanın aşağıda bulunan yorum kısmını kullanabilirsiniz.


SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCISI ADAYLIĞI GİRİŞ SINAVI, DENETÇİ

YARDIMCILARININ MESLEKİ EĞİTİM, STAJ VE YETERLİK

SINAVI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/8/2011 tarihli ve 28015 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Giriş Sınavı, Denetçi Yardımcılarının Mesleki Eğitim, Staj ve Yeterlik Sınavı Yönetmeliğinin adı “SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCILIĞI YÖNETMELİĞİ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Eleme sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Giriş sınavı esasları ve duyurulması

MADDE 5 – (1) Giriş sınavı; eleme sınavı, yazılı sınav ve mülakattan oluşur.

(2) Eleme ve yazılı sınavların yapılma usul ve esasları ile sınav sonuçlarına ilişkin hususlar Sayıştay Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) arasında yapılan protokole göre belirlenir.

(3) Giriş sınavının yapılacağı tarih ve il, sınava giriş şartları, atama yapılacak kadro sayısı ve gerekli görülen diğer hususlar; Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden en az birinde iki kez yayımlanarak ve Başkanlıkça uygun görülecek diğer araçlarla eleme sınavının başlangıç tarihinden en az otuz gün öncesinden başlayarak duyurulur.

(4) Atama yapılacak kadro sayısı, ilan tarihi itibari ile mevcut boş kadro sayısını geçemez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(4) Başkanlık tarafından, mülakat sınavına girmeye hak kazanan adaylardan fotoğraflı özgeçmişleri alınır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Başarılı olanların, eleme sınavı puanı, yazılı sınav puanı ve mülakat puanının aritmetik ortalaması tespit edilerek en yüksek puan alandan başlamak üzere sıralama yapılır ve giriş sınav sonuç listesi hazırlanır. Puanların eşit olması halinde sırasıyla, yazılı sınavda hukuk, maliye, iktisat, kompozisyon ve seçmeli alandan alınan puanın yüksekliğine göre sıralama yapılır ve başarılı sayılanlar Sayıştay internet sitesinde yayımlanır. Sonuçlar Başkanlıkça ilgililere ayrıca duyurulur.

(2) Başarılı olan adaylardan atama işlemi yapılmadan önce aşağıdaki belgeler istenir.

a) Sağlıkla ilgili, denetçilik görevini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

b) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

c) Yüksek öğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylanmış örneği,

ç) Yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olanların, bu öğrenimlere ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylanmış örneği,

d) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.

(3) Giriş sınavında başarılı olup ataması yapılacaklardan, belirtilen süre içerisinde ikinci fıkrada sayılan belgelerle Başkanlığa müracaat etmeleri istenir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri getirmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

(4) Giriş sınav sonuç listesindeki sıralama doğrultusunda giriş sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar adayın atama işlemleri yapılır.

(5) Yukarıdaki belgeler ile aday tarafından verilmiş olan diğer bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sayıştay Başkanı yürütür.

Kamu haberleri, Adalet Bakanlığı duyuruları, Sayıştay duyuruları ve daha fazlası için kamupersoneli.net’in android uygulamasını cep telefonunuza ücretsiz indirebilirsiniz. Kamupersoneli.net’in android uygulaması google play üzerinden indirilebilir. 

Kamupersoneli.net | Ankara