Mevzuat

Hakim Adayları ve Avukatların Meslek Öncesi Eğitim Yönetmeliği Yayımlandı

Bugün ki Resmi Gazetenin yönetmelikleri bölümünde bir yönetmelik yayımlandı. Yayımlanan yönetmelik Askeri Yargı Hâkim Adayları ile Avukat ve Noter Adaylarının Türkiye Adalet Akademisindeki Meslek Öncesi Eğitimleri Hakkında Yönetmelik başlığı ile paylaşılmıştır. 
Yönetmelik toplamda 16 maddeden oluşmaktadır. Yönetmeliğin için amaç kapsam dayanak ve tanımlar blunmaktadır. Ayrıca yönetmelik 5 bölümden oluşmaktadır. Yönetmeliğin birinci bölümü ise şöyle;

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, askerî yargı hâkim adayları ile avukat ve noter adaylarının Türkiye Adalet Akademisinde düzenlenecek meslek öncesi eğitim programlarının hazırlanması ve yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, askerî yargı hâkim adayları ile avukat ve noter adayları için ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği, barolar veya Türkiye Noterler Birliğince talep edilmesi halinde verilecek meslek öncesi eğitim sırasında, Türkiye Adalet Akademisinde düzenlenen eğitim programlarının konuları, eğitim süreleri, eğitimin yapılacağı yer ile eğitimin yapılmasına ilişkin usul ve esaslarla ilgili hususları kapsar.

(2) Askerî yargı hâkim adayları ile avukat ve noter adaylarının kendi kanunlarına göre tâbi oldukları staj hükümleri saklıdır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

b) Askerî yargı hâkim adayı: 26/10/1963 tarihli ve 357 sayılı Askeri Hakimler Kanunu hükümlerine tabi olan hâkim adaylarını,

c) Avukat adayı: 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 15 ile 27 nci maddeleri hükümlerine göre avukatlık staj listesine yazılanları,

ç) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,

d) Daire Başkanı: Meslek Öncesi Eğitim Daire Başkanını,

e) Eğitim Merkezi Başkanı: Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Başkanını,

f) Eğitim Merkezi Başkanlığı: Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Başkanlığını,

g) Genel Kurul: Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunu,

ğ) Noter adayı: 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanununun 7 ilâ 21 inci maddeleri hükümlerine göre noterlik staj listesine kaydedilenleri,

h) Yönetim Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunu, ifade eder.