Ekonomi

Kamuda En Yüksek Maaşı Alacaklar Belli Oldu

2019 yılı ilk altı aylık dönemde Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı ne kadar ücret alacak?

Yenişafak’tan Ahmet Ünlü’nün aktardıklarına göre Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı en Yüksek Devlet Memuru olarak tanımlanmakla birlikte kamuda en yüksek ücreti alamamaktadır. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’nın 2019 yılının ilk altı aylık dönemindeki altı aylık ortalama net ücreti asgari geçim ücreti hariç yaklaşık olarak 13 bin 546 TL’dir. Ocak ayındaki net ücreti ise 17.571 TL’dir. Kamuda bu rakamdan daha fazla ücret alan çok sayıda personel bulunmaktadır. Bizim üzerinde durduğumuz unvan bilişim uzmanları olduğu için onların ücretlerini açıklayacağız.

Bilişim uzmanının ilk uygulaması hangi kurumda başladı?

Kamu kesiminde bilişim uzmanlarının öneminin artması ve bu hizmetlerin düşük ücretlerle yerine getirecek personel bulmadaki zorluklar yeni bir istihdam modeli getirilmesine zemin hazırlamıştır. İşte bu durum, yüksek ücretle bilişim uzmanı çalıştırmanın önünün açılmasına zemin hazırlamıştır.

Kamuda yüksek ücretle bilişim uzmanı istihdamı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nda başlatılmıştır. Bilişim uzmanı istihdamına ilişkin düzenlemeye 5502 sayılı kanunun 28’nci maddesinde yer verilmiştir. Buna göre: Sosyal Güvenlik Kurumu’nda bilişim hizmetlerini yürütmek ve 80 kişiyi geçmemek üzere sözleşmeli olarak uzman personel çalıştırılabilecektir.

Bu şekilde çalıştırılacaklardan kurumca belirlenecek en fazla beş kişiye ödenecek ücret, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’ncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücreti tavanının beş katını, diğer beş kişiye dört katını, geri kalanlara ise üç katını geçemez ve bunlara bu fıkrada belirtilen ücret dışında herhangi bir ödeme yapılamaz. Bu personele ödenecek ücret ile sözleşme usül ve esasları Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın görüşü alınarak Yönetim Kurulu’nca belirlenmektedir.

Bilişim uzmanının yaygınlaşması 375 sayılı KHK ile olmuştur

Bilişim uzmanının kamuda yaygınlaşması ise 375 sayılı KHK’nin 6’ncı maddesi ile yaygınlaşmıştır. Buna göre, 375 sayılı KHK’nin ek 6’ncı maddesinde; 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2’nci maddesi kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatları ile 5018 sayılı Kanun’a ekli (III) sayılı cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumların büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde, bilişim hizmetlerini yürütmek ve 30 kişiyi geçmemek üzere tam zamanlı, kısmi zamanlı veya kurumların bilişim projeleri ile sınırlı sözleşmeli olarak bilişim personeli çalıştırılabileceği ve bu şekilde çalıştırılacak olanlardan Kurumca teklif edilecek en fazla sekiz kişiye ödenecek ücretin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücreti tavanının dört katını, diğer on kişiye üç katını, geri kalanlara ise iki katını geçemeyeceği belirtilmiştir.

Bu hüküm çerçevesinde çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’te bilişim personeli olarak istihdam edilecek personelin alım süreci ve diğer hususlara yer verilmiştir. Dikkat edileceği üzere, hükmün yazılış şeklinin dahi 5502 sayılı Kanun’daki hükme göre şekillendiği görülecektir.

Bilişim personeline ödenecek ücret tutarı ne kadardır?

2019 yılında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nce çıkarılan mali ve sosyal haklara ilişkin genelgede; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın 3’ncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 6.372,49 TL olarak belirlenmiştir. Bu Genelgede yer alan sözleşmeli personele ödenecek 6.372,49 TL ücret tavanına göre:

1-Bilişim personelinden tavan ücretin iki katını alacak personele brüt 12.745 TL ücret ödenecektir. Bu ücretin neti Ocak ayında 9.112 TL civarında olacaktır. Vergi dilimindeki artışlar dikkate alındığında Haziran ayında 7.812 TL’ye düşecektir.

2- Bilişim personelinden tavan ücretin üç katını alacak personele brüt 19.117 TL ücret ödenecektir. Bu ücretin neti Ocak ayında 13.667 TL civarında olacaktır. Vergi dilimindeki artışlar dikkate alındığında Haziran ayında 11.717 TL’ye düşecektir.

3-Bilişim personelinden tavan ücretin dört katını alacak personele brüt 25.490 TL ücret ödenecektir. Bu ücretin neti Ocak ayında 18.796 TL civarında olacaktır. Vergi dilimindeki artışlar dikkate alındığında Haziran ayında 16.313 TL’ye düşecektir.

4- Bilişim personelinden tavan ücretin beş katını alacak personele brüt 31.862 TL ücret ödenecektir. Bu ücretin neti Ocak ayında 23.845 TL civarında olacaktır. Vergi dilimindeki artışlar dikkate alındığında Haziran ayında 18.844 TL’ye düşecektir.

KİT genel müdürleri en yüksek devlet memurundan daha fazla ücret alıyor

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı için “En Yüksek Devlet Memuru” ifadesi kullanılmaktadır. Buna ödenen gösterge ve ek gösterge tutarı olan 1500+8000 rakamı toplamının memur maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutara ise “En Yüksek Devlet Memuru Aylığı” ifadesi kullanılmaktadır. Ancak, kamuda ek göstergesi en yüksek kamu görevlisi Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı değil 9000 ek göstergeli Genelkurmay Başkanı ve Bakan Yardımcısıdır.

Kamuda En Yüksek Devlet Memuru aylığını Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı alsa da en yüksek ücreti Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı alamamaktadır. Yeni düzenlemeyle KİT Genel Müdürlerinin ücreti Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’nın aldığı ücretin oldukça üzerine çıkarılmıştır. KİT Genel Müdürlerinin Ocak ayı için aldıkları ücret; 12.043 + 8.455 (Yönetim Kurulu Başkanlığı ücreti) = 20.498 TL’dir.

Bakanlık müsteşarı ise 2019 yılı Ocak verilerine göre 13.812 TL, müsteşar yardımcısı ise 12.043 TL ücret almaktadır. (Müsteşar ve müsteşar yardımcılarının görevleri sona erse de hala bu görevde olanlar vardır ve maaşlarını aynen almaktadırlar.)

2019 yılında Bakan Yardımcıları ne kadar ücret alacak?

3046 sayılı Kanun’un 21/A maddesine göre; bakan yardımcılarına en yüksek devlet memuruna mali haklar kapsamında yapılan ödemelerin yüzde yüzellisi oranında aynı usul ve esaslar çerçevesinde aylık ücret ödenmektedir.

Bakan yardımcılarına milletvekillerine ödenen ücret kadar ödeme yapılmaktadır. Yani bakan yardımcıları 2019 yılında yaklaşık olarak net 26.056 TL maaş alacaklardır. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bunların emekli maaşları kesilmeyeceği için ilave olarak aldıkları emekli maaşlarının da bu maaşlara ilave edilmesi gerekmektedir.