Mevzuat

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının Teşkilatı, Çalışma Usul ve Esasları ile Personeli Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’nin 28 Nisan 2016 tarihli sayısında yer aldı. Söz konusu yönetmelik yayımlandığı yani 28 Nisan 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.Kültür ve Turizm Bakanı tarafından yürütülecek olan yönetmelikte yapılan değişiklik aşağıdadır.


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞININ

TEŞKİLATI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE PERSONELİ

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/8/2014 tarihli ve 29102 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının Teşkilatı, Çalışma Usul ve Esasları İle Personeli Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “%20’sini” ibaresi “%30’unu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Başkan, başkan yardımcısı, grup başkanları veya 1. hukuk müşavirinin, izin, hastalık, yurt içi ve yurt dışı seyahat veya diğer nedenlerle görevde bulunamadıkları sürelerde söz konusu görevler, vekâleten yürütülür. Başkanın izin, hastalık, yurt içi ve yurt dışı seyahat veya diğer nedenlerle görevde bulunamadığı sürelerde, başkan yardımcısı, başkan yardımcısının da görevde bulunmaması halinde ise Başkanın uygun gördüğü grup başkanı veya 1. hukuk müşaviri, Başkan veya başkan yardımcısı görevine dönünceye kadar Başkan Vekili sıfatıyla Başkanın yerine vekâlet eder. Yerine vekalet edilen, göreve başladığı anda, vekalet işlemi kendiliğinden sona erer. Bütün vekaleten görevlendirmeler Başkanın onayına tabidir. Başkanın herhangi bir nedenle görevden ayrılması halinde, vekâleten atama Bakan tarafından yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan “240” ibaresi “190” ve “40” ibaresi “90” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakan yürütür.

Kültür ve Turizm Bakanlığı haberleri , Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı duyuruları ve çok daha fazlası kamupersoneli.net adresinde. 

Kamupersoneli.net | Ankara