Mevzuat

Bülent Ecevit Üniversitesi Yaz Okulu ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

22 Mayıs Pazar Günü Resmi Gazete’de Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından sınav yönetmeliklerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımlandı. Bülent Ecevit Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. İşte Resmi Gazete’de yayımlanan o yönetmelik:

MADDE 1 – 28/8/2009 tarihli ve 27333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ğ) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.


“a) Birim: Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte ve yüksekokullarını,

b) Birim Kurulu: Birimlerin kurullarını,

c) Birim Yönetim Kurulu: Birimlerin yönetim kurullarını,”

“d) Öğretim ücreti: Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esas ve usuller dahilinde Üniversite Yönetim Kurulunca karar verilen ve yaz öğretimine katılacak öğrencilerin kayıt yapacakları derslere karşılık ödedikleri ücreti,”

“g) Üniversite:  Bülent Ecevit Üniversitesini,”
ifade eder.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Güz ve bahar yarıyılları dışında ve yaz tatili aylarında yapılan yaz okulu eğitim-öğretiminin süresi beş haftadır. Gerekli görülmesi halinde bu süre Senato kararıyla uzatılabilir. Bu süreyi izleyen hafta içinde genel sınavlar yapılır. Yaz okulunda açılan her ders için, güz veya bahar yarıyıllarında yapılan kuramsal ve uygulamalı ders saatleri toplamı kadar ders yapılır. Yaz okulu eğitiminde geçen süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. Yaz okuluna kayıt, eğitim-öğretim ve sınav tarihleri Senato tarafından belirlenir ve akademik takvimde belirtilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Yaz okulunda açılacak dersler, bu derslerin öğretim sorumluları ve dersin öğretim dili, dersi açan bölüm/enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine ilgili birim kurullarının görüşü ve Senatonun kararı ile bahar yarıyılı genel sınavlarının başlama tarihinden önce belirlenir. Servis dersleri için dersi açan bölümlerin de görüşü alınır.

(3) Yaz okulunda açılmasına karar verilen dersler Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına bildirilir ve ilgili fakülte dekanlıklarınca/enstitü/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüklerince ilan edilir.

(4) Kredisi eşit veya daha fazla, içeriği eşdeğer olmak koşuluyla, bölüm başkanlığının onayı ile Üniversitenin diğer programlarından ders alınabilir.

(5) Öğrenciler, 8 inci maddede belirtilen sınırlamalar içinde kalmak koşuluyla, diğer üniversitelerin yaz okullarında açılan kredisi eşit veya daha fazla, içeriği eşdeğer dersleri de alabilir. Ancak alınacak dersin eşdeğerliğinin her yıl kayıttan önce danışmanın görüşü, bölüm/enstitü anabilim dalı başkanının önerisi ve  birim yönetim kurulunca onaylanmış olması gerekir. Diğer üniversitelerden alınan derslerin öğrenci not dökümüne işlenmesi, öğrencinin kayıtlı olduğu programa ilişkin mevzuat hükümlerine göre, ilgili birim yönetim kurulu kararı ile yapılır.

(6) Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için en az onbeş öğrencinin kayıt yaptırması şartı aranır. Lisansüstü dersler için bu şart aranmaz. Bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı elliden fazla ise, birim yönetim kurulu kararı ile bu dersin şubesi açılabilir. Zorunlu hallerde bu sayılar birim yönetim kurulunca değiştirilebilir.

(7) Bir dersin yaz okulundaki öğretim sorumlusu belirlenirken, o dersi önceki yarıyıllarda vermiş olan öğretim elemanına öncelik tanınır.

(8) Öğretim üyelerinin ders yükü haftada toplam 30 ders saatini, öğretim görevlileri ile okutmanların ders yükü haftada toplam 32 ders saatini geçemez.”

“(9) Öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutmanlar dışındaki öğretim elemanları yaz okullarında ders vermek üzere görevlendirilmez ve bunlara ders ücreti ödenmez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci,  beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Bir öğrenci, yaz okulunda lisans eğitiminde üç ders, lisansüstü eğitiminde iki dersi aşmamak üzere ders alabilir. Başarısız olunan dersler, ilk açıldığı yarıyılda tekrarlanır.”

“(5) Yarıyıl tekrarı durumunda olan öğrenciler, daha önce alıp başarısız oldukları veya DC ve DD notu aldıkları dersleri, açılmışsa, yaz okulunda alabilir. Yarıyıl tekrarı durumunda olmayan öğrenciler ise akademik ortalamalarını yükseltmek amacıyla daha önce aldıkları dersleri yaz okulunda alabilirler.

(6) Bahar yarıyılı sonunda bulunduğu yarıyıla kadar alması gereken tüm dersleri almış ve başarmış olmak kaydıyla genel not ortalaması 2.50 ve üzeri olan lisans öğrencileri yaz okulunda bir üst sınıftan ders alabilirler.”

“(7) Mezun olmak için en fazla üç dersi kalan ve genel not ortalaması 2.00 olan öğrenciler yaz okulundan hiç almadığı üç dersi alabilirler.

(8) Yandal ve çift anadal programına kayıtlı olan öğrenciler yükümlü oldukları dersleri yaz okulunda alabilirler.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

Son dakika haberleri, kamu haberleri, memur ilanları, kamu ilanları ve daha fazlasından haberdar olmak için kamupersoneli.net internet sitemizi takip edebilir veya kamupersoneli.net android uygulamamızı cep telefonunuza indirebilirsiniz.

Kamupersoneli.net  | Ankara