Mevzuat

Gediz Üniversitesi Ana Yönetmeliği Değişti

Resmi Gazetenin Yönetmelikler bölümünde bir Yönetmelik yayımlandı. Yayımlanan Yönetmelik ” Gediz Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ” başlığı ile paylaşıldı. Yönetmeliğin detayları ise şöyle;

MADDE 1 – 1/2/2010 tarihli ve 27480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gediz Üniversitesi Ana Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Görev süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilir. Görev süresi sona ermeden üyeliğin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde veya seçilmiş bir üyenin ikinci fıkrada belirtilen şartları taşımadığı anlaşılırsa, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından on beş gün içinde dört yıllık süre için yeni üyelerin seçimi yapılır ve seçilenlerin isimleri, seçimden itibaren on beş gün içinde Mütevelli Heyete bildirilir.
(4) Rektör, Mütevelli Heyetin tabii üyesidir. Ancak Mütevelli Heyet Başkanı seçilemez ve kendisi ile ilgili konularda toplantılara katılamaz. Rektör dışındaki Üniversite mensupları Mütevelli Heyette görev alamaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Mütevelli Heyet üyeleri kendi aralarından görev süresiyle sınırlı olmak üzere üye tam sayısının salt çoğunluğunun alacağı karar ile bir Başkan ve gerektiğinde Başkanın önereceği başkan yardımcısını seçer. Başkan yardımcısının görev süresi Başkanın görev süresiyle sınırlıdır.”
“(3) Başkan, Mütevelli Heyet adına Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder. Bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yapar, Üniversite organlarının çalışmalarını ve performanslarını izleyip gerekli gördüğü konularda izlenimlerini ve yaptığı çalışmaların sonuçlarını Mütevelli Heyete belirli dönemlerde bildirir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Rektör, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak Mütevelli Heyet tarafından dört yıllık süre için atanır. Süresi biten Rektör yeniden atanabilir.”
“(10) Rektör, Üniversitenin kadrolu statüde görev yapan profesör unvanlı öğretim üyeleri arasından en çok üç öğretim üyesini rektör yardımcısı olarak seçer ve Mütevelli Heyetin onayına sunar. Rektör yardımcılarının görev süresi Rektörün görev süresiyle sınırlıdır. Rektör gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını atanmasındaki usule göre görevden alabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Genel Sekreterliğin başında bir Genel Sekreter bulunur, Genel Sekreterin en fazla iki yardımcısı olur. Genel Sekreter, beşinci fıkrada yer alan birimlerin amiridir ve bunların çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Daimi kadrolu statüdeki öğretim üyelerinin kişisel olarak Üniversite içinde veya dışında danışmanlık yapmaları Üniversite Yönetim Kurulunun iznine bağlıdır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 23 – (1) Üniversitede öğretim dili Türkçe ve İngilizcedir. Ancak hangi fakülte ve bölümlerde hangi derslerin Türkçe veya İngilizce dillerinde yürütüleceği Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 25 – (1) Üniversitenin harcama yetkilisi Başkandır. Mütevelli Heyet, her aşamada harcamaları denetleyebilir, gerektiğinde verdiği harcama yetkisinin kullanılmasına sınırlama getirebilir, harcamalarda kısıntıya gidebilir. Başkan, yetkisini uygun gördüğü ölçüde Rektöre ve diğer yöneticilere devredebilir.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gediz Üniversitesi Rektörü yürütür.

Kamupersoneli.net / ANKARA