Mevzuat

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Hazırlık Sınıfı Eğitim Yönetmeliği Değişti

Bugün ki Resmi Gazetenin Yönetmelikler bölümünde bir Yönetmelik yayımlandı. Yayımlanan Yönetmelik ” Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ” başlığı ile paylaışdı. Yönetmeliğin detayları ise şöyle;

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Genel Müzikoloji Anabilim Dalı ile Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalına kabul edilecek öğrenciler için mesleki eğitime yönelik hazırlık sınıfı eğitim-öğretimi ile sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenler.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Anabilim Dalı: Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Genel Müzikoloji Anabilim Dalını,

b) Anasanat Dalı: Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalını,

c) Bölüm: Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü ile Sahne Sanatları Bölümünü,

ç) Hazırlık sınıfı: Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Genel Müzikoloji Anabilim Dalı ile Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı Mesleki Hazırlık Sınıflarını,

d) Konservatuvar: Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarını,

e) Muafiyet sınavı: Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, hazırlık sınıfı öğrencisinin mesleki bilgisini ölçmeye yönelik sınavı,

f) Özel yetenek sınavı: Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Genel Müzikoloji Anabilim Dalı ile Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı Özel Yetenek Sınavlarını,

g) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: Anadolu Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulunu, ifade eder.