Mevzuat

MSB NATO POL Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Değişti

25 Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazetede ” Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ” başlığı ile bir Yönetmelik paylaşıldı. Yönetmelik toplamda 7 maddeden oluşmaktadır. Yönetmeliğin detayları ise şöyle;

MADDE 1 – 19/11/2005 tarihli ve 25998 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (2) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
“1) Şube Müdürü, Başmühendis,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) ve (4) numaralı alt bentleri ile aynı maddenin (c) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“3) Başkanlıkta mühendis, uzman, eğitim uzmanı, sivil savunma uzmanı veya şef kadrolarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvan olmak üzere toplamda en az iki yıl hizmeti bulunmak,
4) Başkanlıkta memur, veri hazırlama kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, programcı, çözümleyici, veznedar ve tahsildar kadrolarında tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az beş yıl hizmeti bulunmak,”
“2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (d) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen görevlerde, tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az iki yıl hizmeti bulunmak,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – Sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içerisinde itiraz edilir. Bu itirazlar ilgisine göre sınav kurulunca incelenir veya sınavı yapan kuruma incelettirilir. İnceleme sonuçları ise en geç on iş günü içerisinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından itiraz sahiplerine bildirilir.
Yapılan sınavlarda hatalı olduğu tespit edilerek iptal edilen sorular sınava katılan adaylar tarafından doğru cevaplandırılmış sayılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 24 – Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara, diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki aynı unvanlı kadrolardan veya bu kadrolarla aynı düzeyde ya da daha üst düzeydeki diğer kadrolardan, öğrenim ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla genel hükümlere göre sınavsız naklen atama yapılabilir.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı yürütür.

Kamupersoneli.net / ANKARA