Meb Personeli

MEB Kurum İdari Kurulu Toplantısı Yapıldı

 Milli Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulu (KİK) toplantısı yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulu (KİK) toplantısı’nda Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yusuf Büyük, Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Aydoğdu, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan vekili Selvi ve Genel Başkan yardımcısı Hasan Yalçın’da bulundu. Kurul Gündeminde çok önemli başlıklar tartışıldı ; 


– 3. Dönem Hizmet Kolu Toplu Sözleşmesi’nin “Örgün eğitim kurumlarında ek ders ücreti” başlıklı 22. maddesinde yer alan, “Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dâhil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2016 yılında haftada 2 saati ve 2017 yılında ise haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir” hükmüne rağmen, ilköğretim kurumlarında görevli müdür yardımcılarına mevzuatın yorumlanmasından kaynaklı ödenmeyen nöbet ücreti konusunda ya ilgili mevzuatında değişiklik yapılması ya da ödemenin mümkün olduğu noktasında genel bir yazı yazılması sağlanmalıdır. 

-Görevde yükselme sınavına göre yapılan atama sürecinde boş kalan münhal şef ve memur kadroları için görevde yükselme sınavı başarı sırasına göre atama yapılmalıdır.-Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamladığı halde zorunlu hizmet alanlarına kendi istekleriyle atanmış olanlar ile zorunlu hizmet alanlarında çalışıyorken zorunlu hizmet yükümlülüğü kaldırılanlardan halen buralarda görev yapanların hizmet puanları, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Hizmet puanları” başlıklı 40. maddesinin altıncı fıkrası hükmü (artırımlı hizmet puanı uygulaması) çerçevesinde  hesaplanmalıdır.-06.05.2010 tarihinden önce diğer bakanlıklarda eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki diğer sınıflarda görev yapmakta iken söz konusu tarihten sonra Milli Eğitim Bakanlığı’na öğretmen olarak atananlardan, söz konusu kurumlarda zorunlu hizmet yükümlülüğünü tamamlamış ya da Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında 4, 5 ve 6. hizmet bölgelerinde çalışmış olanlara da zorunlu hizmet yükümlülüğü muafiyeti getirilmelidir.-Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslara Dair 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu kararının, kurum içi çalışma barışını ve ücret dengesini sağlayacak şekilde güncellenmesi konusunda gerekli çalışmalar tamamlanmalıdır.-İkili öğretim yapılan okullarda görev yapanlar başta olmak üzere, günlük ve haftalık çalışma süresinin üzerinde çalışma yapan hizmetlilerden, yeterli personel bulunmaması sebebiyle fazla çalışma karşılığı izin hakkı verilmeyenlere, isteklerine bağlı olarak fazla çalışma karşılığı ücret ya da izin hakkı verilmesi konusunda düzenleme yapılmalıdır.-Öğretmenlere 2016 yılı yaz ayları içinde alan değişikliği hakkı verilmeli, alan değişikliği işlemi takvime bağlanarak bir an önce gerçekleştirilmelidir.-Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalışanlar yönünden, parasız yatılılık ve bursluluk sınavına katılacak öğrencilerde aranacak şartlara dair İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği’nin 5. maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi hükmünde yer alan, “Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (M) işaretli cetvelinde belirtilen Milli Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinden en azının üç katını geçmemek kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak” ibaresindeki “üç katını” ibaresi, “yedi katını” şeklinde değiştirilmelidir.-Milli Eğitim Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatı ile bakanlığa bağlı tüm kurum ve kuruluşlarda çalışan erkek kamu çalışanları, mesai saatleri içinde ve resmi görevlerinin ifasında kamu hizmetinin gerektirdiği ciddiyet dâhilinde kılık ve kıyafetlerini serbestçe seçebilmelidirler.-Hizmetli kadrolarında bulunanlar başta olmak üzere, yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personel yönünden, çalışma saatlerinin belirsizliği ve yapmakla yükümlü oldukları görevlerin net olarak tanımlanmaması önemli bir sorun kaynağı olup memur ve hizmetlilerin çalışma süreleri ve görev tanımları net ve açık bir şekilde belirlenmeli; “Yöneticilerin verdiği diğer görevleri yapar” şeklindeki ifadelerin yer aldığı mevzuat hükümleri değiştirilmelidir.-En az 4 yıl süreli lisans öğrenimi gören çocuğu bulunan dul kadın öğretmenlerin çocuklarının öğrenim gördükleri yerlere, mazerete bağlı yer değişikliği hakkı konusunda öncelik verilmesi veya öğrenim görülen yerde geçici görevlendirme yapılabilmesi noktasında düzenleme yapılmalıdır.-Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin hafta içi mesai saatleri dışında veya hafta sonu yapılmakta olan yüz yüze eğitimlerinde görev alan yönetici ve öğretmenlere de Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenler gibi artırımlı ek ders ücreti ödenmesi sağlanmalıdır.

-Aday öğretmenlerin yetiştirilme sürecinde görev alan danışman öğretmenlere ücret/ek ders ücreti ödenmelidir.

-Öğretmenlerin 2015-2016 eğitim-öğretim yılı dönem sonu seminer çalışmalarının, istemlerine göre yaz tatillerini geçirdikleri adreslerde, ikametlerine en yakın hizmet içi eğitimin verildiği mahalde ya da memleketlerinde yapabilmelerine imkân sağlanmalıdır. 

-19. Milli Eğitim Şûrası’nda karar altına alınan Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinin öğretim programları ve ders çizelgelerinden “Alkollü içki ve kokteyl hazırlama” dersinin kaldırılması ile Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinde 10. sınıftan itibaren staj amacıyla tesis ve kurumlara gönderilen öğrencilerin alkollü içki servisi yapılan ya da alkollü içecek hazırlanan bölümlerde staj faaliyeti yapmalarının kaldırılması noktasında gerekli düzenlemeler gerçekleştirilmelidir.

-Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”na ilişkin 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı kararında, seçmeli derslerin hangi branş öğretmenleri tarafından okutulacağına ilişkin düzenleme yapılmalıdır.

-Meslekî eğitim veren ortaöğretim kurumları, öğretmenevleri, akşam sanat okulu ve mesleki eğitim merkezleri müdürlükleri ile okul aile birliklerinin işveren sıfatıyla Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere, kurum ve kuruluşlara yönelik bildirim, ceza ve ödemelerinin, ilçe/il milli eğitim müdürlükleri eliyle gerçekleştirilmesi noktasında düzenleme yapılması sağlanmalıdır.

-Engel derecesi yüzde 40 ve üzeri olan bedensel engelli öğretmenlerin, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 53. maddesi (ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri) kapsamı dışında değerlendirilmeleri konusunda düzenleme yapılmalıdır.

-Engelli yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarına, memur kadrolarına sınavsız geçme hakkı tanınmalıdır.

-Ana sınıflarında görevli öğretmenlere, fiilen görev yapılan her gün için ilave 2 saat ek ders ücreti ödenmelidir.

-Takviye kursları vb. surette öğrenim gören örgün eğitim öğrencilerinin bulunduğu halk eğitim merkezlerinde görevli personele, nöbet görevi karşılığı ek ders ücreti ödenmelidir.

-Aday öğretmenlere halen Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği ödemeyen il milli eğitim müdürlükleri bulunmakta olup söz konusu ödemenin eğitim-öğretim yılı tamamlanmadan bir an evvel ödenmesi noktasında tüm illere genel bir yazı gönderilmelidir.

-Zorunlu hizmet yükümlüsü olmayan öğretmenlerin istemleri üzerine zorunlu hizmet bölgelerine atanmalarında, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda üç yıllık çalışma süresini tamamlama şartı aranmamalıdır. 

MEB duyuruları, kamudan haberler, gündem haberleri, son dakika duyuruları ve çok daha fazlası kamupersoneli sitesinde.

Kamupersoneli.net | Ankara

Bir Yorum

  1. arkadaş oklun bitmesine 37 gün kaldı tatiller hariç