Personel Alımı

TÜBİTAK yazılım geliştirme uzmanı (AR-GE Personeli) alımı yapıyor!

TÜBİTAK yazılım geliştirme uzmanı (AR-GE Personeli) personel alım ilanı yayımladı. Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar-Enformatik veya Bilgisayar Bilimleri bölümlerinden birini bitirmiş olan adayların başvuracağı iş ilanı ile ilgili olarak başvurular en geç 14/03/2019 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.

TÜBİTAK tarafından yapılan personel alımı ile ilgili resmi ilam şöyle;

1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Yazılım geliştirme projelerinin; analiz, tasarım, kodlama, doğrulama (test, gözden geçirmeler, vb.) ve geçerleme faaliyetlerinde görev almak ve görevinin gerektirdiği diğer yazılım destek süreçleri kapsamında üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek üzere Ar-Ge Personeli (Yazılım Geliştirme Uzmanı) istihdam edilecektir.

Adaylarda Aranacak Özel Koşullar 1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar-Enformatik veya Bilgisayar Bilimleri bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2018 – 2019 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

1.2.2- Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.

 Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve yazılım mühendisliği / yazılım yönetimi süreçleri konularında bilgi sahibi olmak.

 Nesne yönelimli analiz, tasarım ve UML konularında bilgi sahibi olmak.

 Bilgisayar destekli yazılım mühendisliği (CASE) araçları (Atlassian JIRA, Confluence, IBM RQM, QM, HP QC, Sparx Enterprise Architect vb.) kullanımı konusunda deneyim sahibi olmak. Java programlama dili ile yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak.

 Çok katmanlı kurumsal uygulama mimarileri, Java Enterprise Edition ve uygulama geliştirme çatıları (Spring, Hibernate vb.); ilişkisel veri tabanı ve SQL konuları hakkında bilgi sahibi olmak.

 Güncel web teknolojileri, HTML 4/5, Javascript dili ve kütüphaneleri (AngularJS, Bootstrap, jQuery, vb.) konularında bilgi sahibi olmak.

 Ionic, Xamarin benzeri hibrit mobil uygulama platformlarında mobil uygulama geliştirme konularında bilgi sahibi olmak.

 Native ve cross-platform mobil uygulama teknolojileri konularında bilgi sahibi olmak.

 Birden fazla projede birim/ entegrasyon/ sistem testleri kapsamlı Selenium, HP QTP gibi araçlar ile test otomasyonu hakkında bilgi sahibi olmak.

 Otomatik testleri sürekli entegrasyon araçlarını da kullanarak koşturma ve raporlama konularında deneyim sahibi olmak.

AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;

2.1- İşin Tanımı ve Özellikleri

Dijital politika geliştirme ve dönüşüm planlama projelerinde çözüm gereksinim analiz ve planlama çalışmalarını gerçekleştirmek üzere Ar-Ge Personeli (Dijital Dönüşüm Uzmanı) istihdam edilecektir. İstihdam Edilecek Personel Sayısı :

3 Personelin Görev Yapacağı Şehir : Ankara

2.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar

2.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Endüstri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş ya da 2018 – 2019 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda bitirebilecek durumda olmak.

2.2.2- Adayın aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.  Büyük ölçekli bir dijital dönüşüm projesinde ihtiyaç analizi konularında çalışmış olmak.  Son kullanıcı ile yapılan ihtiyaç analizi çalışmalarına yönelik yöntem ve yönetişim mekanizması belirleme ve uygulama konularında bilgi sahibi olmak.  İş modelleme, kapsam belirleme ve değişim yönetimi konularında bilgi sahibi olmak.

 UML ve/veya BPMN modelleme dilleri konusunda deneyim sahibi olmak.

 Kabiliyet bazlı çözüm planlama ve iş mimarisi tanımlama konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

 Dijital devlet alanında (Bilişim Hukuku, Bilgi Güvenliği, Kamu Yönetimi, Dönüşüm Yönetimi vb.) disiplinler arası bilgi ve tecrübeye sahip olmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

3 e) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak.

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir). Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir. ii. Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitim-öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).

iii. 2018 – 2019 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olacak adayların yukarıdaki formül puanı hesaplanırken güncel transkriptlerindeki ortalamaları baz alınacaktır. Bu durumdaki adayların hem başvuru sırasında, hem de mezun olduklarında lisans mezunları için belirlenen başvuru koşullarını sağlamaları gerekmektedir.

f) Alanında doktora mezunu olanlardan, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün

(e) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %10’u ve lisans not ortalamasının %40’ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50’si ile doktora not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate alınacaktır).

g) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz). Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu koşuldan muaf tutulacaktır.

Ayrıntılı bilgi için lütfen aşağıda verilen linki kopyalarak adres çubuğundan aratabilirsiniz

https://media.iskur.gov.tr/23318/ankara-tubitak-bilgem-yte-14-03.pdf

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir