Mevzuat

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Resmi Gazete'de

30 Mayıs 2016 Pazartesi tarihli Resmi Gazete ilanında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Tarihi Uygulama ve Araştırma Yönetmeliği hakkında:

Saplık Bilimleri Üniversitesi’nden:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Birinci Bölüm

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Sağlık Bilimleri Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkez, tarafsız ve bilimsel bir eşgüdüm yaklaşımı temelinde, ortak akıl ve katılımcılık ilkeleriyle Tıp Tarihi konusunda, yenilikçi ve iyileştirici çözümleri tartışmaya açmak, bu hususlarda model üretmek, araştırma yapmak, proje geliştirmek, donanımlı insan kaynağı yetişmesine katkı sağlamak, oluşan bilgi ve deneyimi ulusal ve uluslararası işbirliği içinde toplantı ve yayınlar yaparak ilgili karar vericilerle paylaşmak amaçlarına hizmet ve öncülük etmek üzere kurulmuştur.
Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, Üniversite ve sağlıkla ilişkili tüm tıp tarihi alanında bilimsel otorite olmak ve tarihin koruyucusu ve toplumu bilgilendiricisi olmak üzere faaliyet gösterir.

(2) Merkez faaliyetleri, mevcut eserlerin araştırılması ve dokümantasyonunun dışında yeni ulaşılacak bilgi ve doküman bankalarının da imkânlarının artırılması konularındadır.

(3) Merkezin faaliyet alanları, tıp tarihi alanlarında;

a) Araştırma yapmak,

b) Eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek,

c) Model ve proje geliştirmek,

ç) Ulusal ve uluslararası kongre, zirve, konferans, seminer ve eğitimler düzenlemek,

d) Veri toplamak ve analiz etmek,

e) Yayın yaparak ilgililerine aktarmak,

f) Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek diğer etkinliklerde bulunmaktır.

(4) Merkez bu faaliyetlerinde, ulusal ve uluslararası, kamu, özel, akademik, sivil toplum ve gönüllü kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu alanlarda birlikte çalışır. Yurt içi ve yurt dışındaki benzer amaçlı kuruluşlarla iletişim ağı kurmak, stratejik işbirliğinde bulunmak, ortak faaliyetler yapmak ve özel protokoller imzalamak faaliyetlerini yürütür. Gerektiğinde ikili ve çok taraflı anlaşmalar yoluyla yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, enstitü, merkez gibi kuruluşlar ve kamu ve özel sektör kurumları ile sivil toplum kuruluşları adına araştırma, proje, rapor, yayın ve kongre çalışmalarını üstlenir ve gerekli görülmesi halinde bu kapsamda bahsi geçen kurumların bilimsel temsilciliğini yapar.

(5) Merkez, tıp tarihi ve yönetimi konularında, bütüncül bir bakışla yaptığı analiz ve değerlendirmeler sonucunda pilot uygulamalar yapar ve karşılıklı teknik yardımlaşma süreçlerinde yer alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve Müdür Yardımcısı

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür Yardımcısı, Müdür Yardımcısının bulunmadığı zamanda ise Yönetim Kurulunun en kıdemli üyesi vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak,

b) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak,

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,

ç) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yapmak.
Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcısı ile öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla en az ayda bir kez toplanır ve kararlar katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez faaliyetlerinin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin ilkeleri belirlemek,

b) Yıllık bütçe ve program ile üç yıllık bütçe ve plan hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, değerlendirmek ve onaylamak, bu kapsamda gelir, gider ve bağış ile ilgili iş ve işlemlere karar vermek,

c) Araştırma, danışmanlık, proje, yayın ile ulusal ve uluslararası kongre, zirve, konferans, seminer, ve eğitim programlarını değerlendirmek ve onaylamak,

ç) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışma işbirliğine yönelik süreci değerlendirmek ve onaylamak,

d) Merkez faaliyetleri ile ilgili konularda yeni program koordinatörü, çalışma alan ve grupları kurmak ve bunların çalışmalarını düzenlemek,

e) Süreçler, iş akışları, görev tanımları, performans verileri ve çalışma usul ve esasları ile ilgili konuların yapılandırılması, hazırlanması ve yürütülmesi ile faaliyet alanlarına ilişkin ikincil mevzuatı değerlendirmek ve onaylamak,

f) 2547 sayılı Kanun kapsamında ve Üniversite tarafından amaçları doğrultusunda verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.

Kamupersoneli.net  | Ankara