Askeri Personel Alım İlanları

1640 Askeri personel alımı! Deniz Kuvvetleri Komutanlığı erbaş alımı başvurusu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kendi bünyesinde bulundurmak üzere toplamda en az ilköğretim mezunu 1640 erbaş alımı yapılacağını duyurdu. Erbaş alımı başvurusunda bulunacak adayların 25 yaşını geçmemiş (26 yaşından gün almamaış) olmaları gerektiği bildirildi. Peki kimler Deniz Kuvvetleri komutanlığı erbaş askeri personel alımı başvurusunda bulunabilir? Erbaş alımı başvuru şartları nelerdir?… İşte Yanıtı..

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 1640 askeri personel alımı için yayımlanan resmi ilam şöyle;

Değerli Adaylar;

Bu kılavuzda Sözleşmeli Erbaş ve Erliğe ilişkin genel bilgilere, kimlerin başvuru
yapabileceğine, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağına, seçim aşamaları, değerlendirme
ve sınıflandırma faaliyetlerinin nasıl yapılacağına yer verilmiştir. Sizde en az ilköğretim
mezunu olup, 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1994 tarihi ile 31 Aralık 1999 tarihleri
arasında doğanlar) ve diğer başvuru şartlarını taşıyorsanız bu kılavuzu dikkatli bir
şekilde okuyarak Sözleşmeli Erbaş ve Erliğe hemen başvuruda bulunabilirsiniz.

1. GENEL HUSUSLAR:
a. Bu kılavuz, Milli Savunma Bakanlığının (MSB) 2019 yılında Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı sözleşmeli er temini ile ilgili hususları kapsamaktadır.
b. Ön başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden
kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte alınmaya başlanacak ve internet üzerinden Başvuru
Programı Kullanma Talimatında (Ek-1) belirtilen esaslar dahilinde başvuru formunun
doldurulması suretiyle yapılacaktır. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması
sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış
olacaktır.
c. Başvuruları uygun olan adayların başvuru kabulleri ile seçim aşaması
sınavları internette yayımlanacak tarihte MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/ANKARA)
icra edilecektir.
ç. Alım süresince her türlü duyuru ve bilgilendirme
https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır. Seçim aşaması sınav
tarihleri ilgili internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca idarece gerekli
görüldüğünde adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile
bilgilendirme yapılabilecektir. Adaylara, ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.
d. Yapılan başvurular, sadece bu kılavuz kapsamındaki temin faaliyeti için
geçerli olacaktır. Ancak MSB’nin ihtiyaçları doğrultusunda başvuruların başlangıç ve bitiş
tarihleri değiştirilebilecektir.
e. Adaylara seçim aşaması sınavları kapsamında Fiziki Yeterlilik Testi ve
Mülakat yapılmakta, yazılı sınav yapılmamaktadır.
f. Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların, Ek-8’de örneği
bulunan Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporunu alarak gelirken yanlarında
getirmesi gerekmektedir. Kurumumuzca tek hekim muayenesi yapılmamaktadır.
g. Adaylar seçim aşamalarına gelirken kendisine ait ehliyet, askeri ehliyet,
diploma, sertifika, başarı belgesi, kurs belgesi vb. belgeleri yanlarında bulunduracaklardır.
ğ. Bu kılavuzda yer alan esaslar, kılavuzun yayım tarihinden sonra
yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile MSB ihtiyaçlarına göre
gerekli görüldüğü takdirde değiştirebilir. Bu durum, başvuru sahipleri için hak doğurmaz.
Başvuru sahipleri bu durumu önceden kabul etmiş sayılır. Bu ve benzeri durumlarda izlenecek
yol, MSB tarafından belirlenir ve kamuoyuna genel ağ (internet) aracılığı ile duyurulur.
4/15

2. SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLİK HAKKINDA BİLGİ
a. Sözleşmeli Erbaş ve Er;
Sözleşmeli erbaş ve er; vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin
yapmış oldukları görevleri yerine getirmek için belirli bir ücret karşılığı 6191 Sayılı
Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu esaslarına göre istihdam edilen, erbaş ve er kadrolarında
görev yapan asker kişidir.
(1) Sözleşmeli er adayları ön sözleşme yapılarak askerî eğitime alınır.
Askerî eğitimi başarı ile tamamlayanlarla, yetkili komutanlıklarca dört yıldan fazla olmamak
kaydıyla en az üç yıllık sözleşme yapılır. Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az, üç yıldan fazla
olmamak şartıyla azami yedi yıllık hizmet süresi sonuna kadar uzatılabilir. Sözleşmeli erbaş
ve erler, sözleşme süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedemezler.
(2) En az ilköğretim ve yurt dışındaki dengi okul mezunu
olanlardan;
(a) Askerlik hizmetine başlamadan sözleşmeli erliğe kabul
edilenlerin sevkleri; ilgili kuvvet komutanlığının, Jandarma Genel Komutanlığının veya Sahil
Güvenlik Komutanlığının teklifine istinaden, sözleşmeli er oluncaya kadar Millî Savunma
Bakanlığı tarafından tehir edilir.
(b) Askerlik yükümlülüğünü daha önce tamamlamamış
olanların, askerlik yükümlülüklerine ilişkin olarak ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun
olarak, ön sözleşme imzalandığı tarihten itibaren ay olarak geçirdiği sürelerin üçte biri
askerlik hizmetinden sayılır.
(3) Sözleşmeli erbaşlar, muvazzaflık hizmetinde olan emsal
rütbedeki erbaşların üstü, emsal rütbedeki uzman erbaşların astıdır.
(4) Sözleşmeli erlikte en az iki yılını tamamlayanlar, kadro görev
yeri uygunsa liyakat durumu da dikkate alınarak Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde
belirtilen esaslar dâhilinde onbaşılığa; sözleşmeli onbaşılıkta en az iki yılını tamamlayanlar,
kadro görev yeri uygunsa liyakat durumu da dikkate alınarak Sözleşmeli Erbaş ve Er
Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dâhilinde çavuşluğa geçirilir.
b. Özlük Hakları;
(1) Sözleşmeli erbaş ve erlerin kıyafetleri, vatani görevini yapmakta
olan yükümlü erbaş ve erlerin kıyafetleri ile aynıdır. Farklı bir işaret veya amblem
kullanılmaz.
(2) Sözleşmeli erbaş ve erlerin sadece kendilerine TSK Akıllı Kartı
verilir.
(3) Sözleşmeli erbaş ve erler görev yaptıkları kadroya karşılık
gelen silahlarını kullanırlar (Örneğin; piyade tüfeği, makineli tüfek, roketatar vb.).
(4) Sözleşmeli erbaş ve erler vatani görevini yapmakta olan
yükümlü erbaş ve erler gibi kışlada kalırlar. Sabah, öğle ve akşam yemekleri devlet
tarafından karşılanır. Sözleşmeli erbaş ve erler kışlada kaldıklarından dolayı yatak ve yemek
ücreti ödemezler.
5/15
(5) Sözleşmeli erbaş ve erler, en az üç yıl görev yaptıktan sonra
ilgili mevzuattaki şartları taşımaları ve yapılacak sınavlarda başarılı olmaları kaydıyla uzman
erbaşlık ve astsubaylığa geçiş yapabilirler.
(6) Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını
doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuattaki şartları taşımaları
kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına Millî Savunma
Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde
atanırlar.
(7) Sözleşme imzalayan sözleşmeli erbaş ve erlerin barışta her yıl
30 gün yıllık planlı izin hakkı vardır. Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere 15
güne kadar yıllık mazeret izni verilebilir. 15 günlük yıllık mazeret izni dışında sözleşmeli
erbaş ve erlere; ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü halinde 10 gün, eşinin doğum
yapması halinde 10 gün, yangın, deprem ve su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla
bir yıl içerisinde 30 güne kadar mazeret izni verilebilir. Bu mazeret izinleri yıllık izinden
sayılmaz.
(8) Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personelden hizmette
bulundukları süre içinde vefat edenlerin eş, çocuk, anne ve babaları ile; malul olanların
kendilerine sosyal ve ekonomik destek sağlamak, imkanlar ölçüsünde hukuki destek vermek
ve/veya doğal afetler nedeniyle maddi ve manevi zarar görmeleri halinde maddi yardımda
bulunarak mağduriyetleri hafifletmek ve dayanışma ruhunu tesis etmek amacıyla kurulan
TSK Dayanışma Vakfı’na üye olmaları durumunda bu kurumca sağlanan imkanlardan
sözleşmeli erler de istifade ederler.

3. BAŞVURU
a. Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir?
Sözleşmeli erliğe aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar başvurabilir.
Başvuru Koşulları:
(1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,
(2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,
(3) Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan,
müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre
01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 tarihi ve
sonrasında doğanlar),
Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan,
düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve
25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 tarihi ile 31 Aralık 1999 tarihleri arasında
doğanlar),
(4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne
sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,
6/15
(5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman
jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,
(6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
(7) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş,
genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;
(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı
askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve
organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel
taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz
kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet
sırlarını açığa vurma suçlarından,
(b) Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar,
üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,
(c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza
Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,
(8) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha
fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,
(9) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine
üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
(10) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere
yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış
ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
(11) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik
Komutanlıklarından Nitelik Belgesi (Ek-2) almış olmak,
(12) Boy ve kilo standartları tablosunda (Ek-3) belirtilen değerler
içerisinde bulunmak (Sözleşmeli er adaylarında ağırlık üst sınırı tablodaki üst sınırdan 10 kg fazla
olabilir.),
(13) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil
Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erbaş ve Erler için belirtilen
şartları taşımak,
(14) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum
veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.
UYARI : Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında
veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi
aşamasında olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.
7/15

b. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?
(1) Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr
internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak Başvuru Programı Kullanma Talimatında
(Ek-1) belirtilen esaslar dahilinde çevrimiçi (online) gerçekleştireceklerdir. Halen
silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra Ek-4’te bulunan dilekçeye
başvuru sayfasının çıktısını da ekleyerek, kıta özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk
amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir.
(2) Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını
müteakip başvuru bilgileri başvuru merkezinde kayda girecektir. Başvurunun tamamlanmasını
müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.
(3) Çevrimiçi (online) başvurular, başvuru yapılan internet
sayfasından e-devlet şifresi girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar
güncellenebilecektir.
(4) Adaylara gerekli görüldüğü takdirde telefon veya kısa mesaj
(SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden, adaylar kendilerinin ya da kendilerine
ulaşabilecek yakınlarının cep telefonlarını başvuru esnasında doğru ve eksiksiz beyan
etmekle sorumludurlar.
(5) Başvurusu kabul edilen adaylara, faaliyet takviminde belirtilen
tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden seçim aşamalarına
katılmaları için çağrı yapılacaktır. Adayın internet üzerinden başvuru durumunu takip
ederek yapacağı işlemleri öğrenmesi kendi sorumluluğundadır. Bu husus, askerlik
hizmeti devam eden adaylara ilgili birlik komutanları tarafından hatırlatılacaktır. Bu sebeple
https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinin takip edilmesi mağduriyetleri
engelleyecektir.

UYARI : İnternet ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak başvurular
kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.
c. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?
İnternet üzerinden yapılacak başvurulara istinaden adaylar sınavlara planlanacak,
adayların asıl başvuru işlemleri ise seçim aşaması işlemleri için MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına
(Cebeci/ANKARA) geldiklerinde başvuru evrakları kontrol edilerek yapılacaktır. Bu nedenle
Başvuru evraklarını teslim etmeyen, başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya
evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
ç. Askerlik Hizmeti Esnasında Başvuran Adaylara Birlik
Komutanlıklarınca Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir?
(1) Askerlik hizmeti sırasında başvuruda bulunacak adaylar için
birlik komutanlıkları ve kurum amirliklerince, Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde
bulunan nitelik belgesi doldurulacak, müteakiben onaylananalar mühürlenecek ve
zarflanacaktır.
(2) Silahaltındaki adaylardan haklarında adli (disiplin kurulu dahil)
işlemi olanlara ait ilgili belgeler, varsa Rehberlik ve Danışma Merkezi sürecine ait tespitler ile
8/15
arşiv araştırma sonucu da bu zarfın içerisine konulacaktır. Nitelik belgesi adaylar tarafından,
kapalı ve mühürlü zarf içerisinde sınavlara gelirken getirilecektir. Açık zarf ve mühürsüz
nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir.

UYARI : “Sözleşmeli er olmaya layık değildir.” kanaatli nitelik belgesi
gönderilmeyecek, adaya tebliğ edilerek şahsi dosyasına konulacaktır. Bu adaylar sınavlara
gönderilmeyecektir. Ayrıca adaya ait başvuruyla ilgili herhangi bir belge, resmî evrak
kanalı ile gönderilmeyecektir.
(3) Birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri, bir dosyaya
adayların müracaat dilekçesini, başvuru belgesini ve kapalı / mühürlü zarf içerisine konulmuş
nitelik belgesi ile varsa mahkeme evraklarını koyarak adaylara teslim edecek, adaylar ikinci
seçim aşaması sınavlarına gelirken bu dosyayı yanlarında getireceklerdir. Bu zarf hiçbir
şekilde adaylar tarafından açılmayacak olup, kapalı ve mühürlü bir şekilde MSB
Per.Tem.D.Bşk.lığına teslim edilecektir. Adaya zarfı açmaması gerektiği hususu tebliğ
edilecektir.
(4) Sınav tarihleri dağıtım iznine rastlayan adaylar için nitelik
belgesi, acemi eğitimi gördükleri eğitim birliği tarafından doldurulacaktır. Acemi birliğinde
eğitimi devam eden adaylar için nitelik belgeleri, bulundukları eğitim birliği tarafından
verilecektir.
(5) Askerlik hizmeti devam eden başvuru sahibi adaylara;
(a) Nüfus cüzdanı/kimlik kartı (askerî kimlik dahil)
sınavlara katılmaları maksadıyla teslim edilecek,
(b) Sınavlar ve sağlık raporu işlemleri süresince
MY 52-13 TSK Erbaş ve Er İşlemleri Yönergesine göre diğer izinler kapsamında (sınav
belgelerini ibraz etmeleri halinde kanuni izinlerine mahsuben) izin verilecektir.
d. Başvuru Sonuçları Ne Zaman ve Nerede Yayımlanmaktadır?
(1) Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına
katılacakları tarih, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde
yayımlanmaktadır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj
ile bilgilendirme yapılabilmektedir. Bu nedenle adayların başvuru esnasında özellikle cep
telefonu ve adres bilgilerini sisteme doğru bir şekilde girdiklerinden emin olmaları
gerekmektedir. Ayrıca, aday bilgilerinde değişiklik olması durumunda bir dilekçeyle MSB
Per.Tem.D.Bşk.lığına faks ile müracaat etmeleri önem arz etmektedir.
(2) İkinci veya müteakip dönemlerdeki seçim aşaması sınavlarına
ise adaylar yeterli süre öncesinden çağrılmaktadır. Adaylara ayrıca posta ile tebligat
yapılmamaktadır. Bu nedenle, seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler yapmanız
gerektiğini internetten öğrenme zorunluluğu bulunmaktadır.

4. SINAV VE SEÇİM AŞAMALARI
a. Sınavlar ve Seçim Aşamaları Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır?
Başvurusu kabul edilen adaylar, MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/ANKARA)
aşağıda belirtilen sınav/aşamalardan geçecektir. Adaylara seçim aşaması sınavları kapsamında
yazılı sınav yapılmamaktadır. Seçim aşamaları aşağıda belirtilen sıra ile aşamalı olarak
9/15
gerçekleştirilir. Bu aşamaların birinde başarısız olan aday bir sonraki aşamaya geçemez ve
başarısız sayılır. Adayların bütün işlemleri aynı gün içerisinde tamamlanacak, tüm
aşamalarda başarılı olan adaylar sağlık raporuna yönlendirilecektir.
(1) Evrak kabul faaliyetleri,
(2) Fiziki değerlendirme (boy ve kilo oranlarının Ek-3’e göre
kontrolü),
(3) Fiziki yeterlilik testi (Ek-5),
(4) Mülakat,
(5) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri.

b. Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır?
(1) Başvurusu kabul edilen adayların sınavları internette
yayımlanacak tarihte, MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/ANKARA) yapılacaktır.
(2) Otobüsle Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesine (AŞTİ)

gelen adaylar, otogardan ANKARAY’a binerek son durak olan Dikimevi’ne, oradan yaya
olarak MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına gelebilirler. Burada adaylar, yetkili personel tarafından
karşılanacaktır. Krokide, Dikimevi metro istasyonundan nasıl gelineceği belirtilmiştir.
c. Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?
(1) Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken bir adet yarım
kapaklı pembe karton dosyanın içinde takılı olarak aşağıdaki belgeleri, sırasına göre dizmek
suretiyle ve dosyanın ön yüzüne mürekkepli kalem ile T.C. numarası, adı, soyadı yazılmış
olarak getireceklerdir.
(2) Adayların aşağıda belirtilen belgeleri;
AŞTİ’den ANKARAY ile
Dikimevi’ne gelinebilir.
Dikimevi metro istasyonundan
yürüyerek MSB Personel Temin Dairesi
Başkanlığına gelinebilir.
Dikimevi Metro
İstasyonu
Toplam Mesafe : 400 m.
 

MSB PER.TEM. D.BŞK.LIĞI
10/15
(a) Sınava Çağrı Belgesi: Adayın başvurusunun kabul
edildiğine dair internetten alınacak bilgisayar çıktısı,
(b) Dilekçe: Sözleşmeli er olmak istediğini belirtir dilekçe
(Ek-4),
(c) Nitelik Belgesi: Halen silahaltında bulunan adaylar için
(Ek-2),
(ç) Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı Fotokopisi: Adayın
kendisine ait nüfus cüzdanı/kimlik kartının aslı (askerlik hizmetine devam eden adaylar dâhil)
ve iki adet fotokopisi (kayıt kabul ve hastane sevk),

AÇIKLAMA : Nüfus/kimlik bilgilerinde değişiklik yapmış olanlar, Vukuatlı Nüfus Kayıt
Örneği getireceklerdir.
(d) Öğrenim Diploması: Diplomanın / öğrenim belgesi
(e-devlet öğrenim belgesi de kabul edilecektir) / öğrenim durumunu gösterir belgenin (en son
mezun olduğu okul) aslı veya noter onaylı fotokopisi, bir adet fotokopisi (Diploması kayıp
olanlar, öğrenim aşamalarını gösteren bilgiyi içerecek şekilde okul müdürlüğüne onaylatılmış
diploma kayıp belgesini getireceklerdir),
AÇIKLAMA : Öğrenimini yurtdışında yapanlar, yetkili kurumlardan (Millî Eğitim
Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu) alınmış diploma (öğrenim durum denklik belgesinin)
aslı ve bir adet fotokopisini getireceklerdir.
(e) Terhis Belgesi: Askerlik hizmetini bitiren adaylar; terhis
belgesinin aslı (adayın yanında olacaktır) veya e-Devlet üzerinden alınacak bilgisayar çıktısı,
(f) Askerlik Durum Belgesi: Askerlik hizmetini yapmamış
olan adaylar Askerlik Durum Belgelerini e-Devlet üzerinden temin edebilecekler (onaylı
olması şartı aranmayacaktır),
(g) Varsa ehliyet, askerî ehliyet, aşçı, fırıncı, elektrikçi vb.
branşlarına yönelik bonservis, kurs belgesi, diploma veya başarı belgesi asılları ve
fotokopileri (Askerliğini aşçı, fırıncı, elektrikçi vb. kadrolarında çalıştığını gösteren terhis
belgesi veya birlik komutanı tarafından imzalı onaylı belgeler),
(ğ) Adayın kendisine ait son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş
8 (sekiz) adet vesikalık fotoğraf,
(h) Adli Sicil veya Adli Sicil Arşiv Kaydı olanlar, ilgili
mahkeme kararının aslı ve fotokopisi,
(ı) “Fiziki Yeterlilik Testinde (Mekik, Şınav ve Koşu);
ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir.” yazısını
içeren imzalı Muvafakat Yazısı (Örneği Ek-7’dedir),
(i) Fiziki Yeterlilik Testi İçin Tek Hekim Sağlık Raporu:
Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adaylar tek hekimden (aile hekimi, kurum
11/15
hekimi vb.) “adayın spor yapmasında sakınca bulunmamaktadır” onaylı tek hekim
sağlık raporu (Örneği Ek-8’dedir),
(j) Şehit/gazi kendisi, eşi veya çocuğu olduğunu belirten
aday; Anne/baba veya eşi TSK’ya mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının
Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, Sosyal Güvenlik Kurumundan
alacakları belgenin aslı ve bir adet fotokopisini beraberlerinde ve tam olarak getirmeleri
gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları kabul edilmeyecektir (Adayların çağrıldıkları günde
seçim aşaması sınavlarına gelmeleri ve beraberinde getirdikleri belgelerin aslının yanında
fotokopisinin de olması önem arz etmektedir). Herhangi bir aşamada elenen adayların kayıt
kabul evrakları iade edilecektir.

ç. Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır?
(1) Başvuru Evraklarının Kontrolü:
Başvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler kayıt-kabul komisyonu
tarafından ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir.
(2) Fiziki Yeterlilik Testi Uygulama Esasları:
(a) Fiziki yeterlilik testi (FYT), başvuru evrakları uygun
olan adaylara aynı gün içerisinde yapılmaktadır.
(b) Adaylar; hedef koşusu, mekik ve şınav branşlarından
teste tabi tutulmaktadır. Fiziki yeterlilik testi standartları Ek-5’tedir.
(c) Adaylar, her bir branştan en az 1 puan aldıkları takdirde
bir sonraki aşamaya katılmaya hak kazanırlar. Bir veya daha fazla branştan puan alamadıkları
takdirde başarısız sayılırlar.
(ç) Adayların, başarısız oldukları branş/branşlardan bir defa
not yükseltme sınavına girme hakları vardır.
(d) Adayların FYT notu, her bir branştan aldıkları puanların
toplamının branş sayısına bölünmesiyle elde edilecektir.
(e) FYT’ye katılacak adaylar, herhangi bir sağlık sorunu
olmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacak olup tüm seçim aşamaları süresince meydana
gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adaylara ait olacaktır. Ayrıca
testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan aday
sınavlara kabul edilmeyecek ve kendisine başka bir sınav hakkı verilmeyecektir.
(f) Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların tek
hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) “adayın spor (şınav, mekik ve koşu)
yapmasında sakınca olmadığına dair rapor” alarak, ilgili rapor ile sınava gelmesi
gerekmektedir (Örneği Ek-3’dedir). Ayrıca FYT’ye katılacak adaylardan, “FYT’ de
belirtilen tüm spor ve fiziksel faaliyetleri yapmama engel herhangi bir sağlık problemim
ve Kurul Üyelerine bildireceğim hastalığım ve rahatsızlığım bulunmamaktadır ve bu
FYT sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık sorunumda sorumluluk tarafıma
12/15
aittir” ibaresi bulunan “Muvafakat Yazısı” (Örneği Ek-7’dedir) alınacaktır. Ayrıca
testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda
olan ve tek hekimden alınmış sağlık raporunu getirmeyen aday sınavlara kabul
edilmeyecek ve kendisine başka bir sınav hakkı verilmeyecektir.

NOT : Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken yanlarında eşofman, şort ve spor
ayakkabısı getireceklerdir (Mülakata spor kıyafeti ile girilebilecektir).
(3) Mülakat :
(a) Bu aşamada, görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği,
ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi
unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir.
(b) Mülakat, kayıt kabul ve FYT aşamasından sonra aynı
gün içerisinde uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. 70’in
altında not alanların adaylığı sonlandırılacaktır.
(c) Mülakat sonucunda adayların başarılı olup olmadıkları,
mülakatın bitiminde/aynı gün kendilerine sözlü olarak tebliğ edilecektir.

d. Sağlık İşlemleri Nasıl Yapılacaktır?
(1) MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/ANKARA) yapılan
Sözleşmeli Erbaş ve Er temin faaliyeti kapsamında icra edilen seçim aşamalarında başarılı
olmanız halinde işlemlerinizin sürdürülebilmesi için Hastane Sevk Belgesi (Ek-6) ile sevk
edileceğiniz Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarından “Sözleşmeli Er
Olur/Komando Olur/Paraşütle Atlar”” kararlı sağlık raporu almanız gerekmektedir. İstenen
raporu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenmiş sayılacaklardır.
(2) Hastane tarafından verilen sağlık raporunun karar hanesini ve
bilgilerinizi kontrol etmeniz gerekmektedir. Hatalı karar verilen adaylar sağlık raporlarını
ilgili hastanelere müracaat ederek düzelttirmekten sorumludurlar. Sağlık işlemleriniz için
sağlık kuruluşları tarafından herhangi bir ücret veya katkı payı alınmayacaktır.
(3) Tercih ettiğiniz Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Türk
Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu
raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına adınıza düzenlenmiş olan hastane sevk belgesi ve
nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopiniz ile birlikte, Ankara ili içi sevklerde en geç üç iş günü,
Ankara dışındaki illere sevklerde en geç beş iş günü içinde başvurmanız gerekmektedir.
Hafta sonu tatili ve resmî tatil günleri iş günü olarak kabul edilmemektedir.
(4) Sevk belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde hastaneye
başvurmayan ve sevk belgesini herhangi bir aşamada kaybeden, yırtan, kullanılamaz hale
getiren adaylara yeni sevk belgesi verilmeyecektir. Herhangi bir kanuni mazeretini polisten
veya jandarmadan alacakları tutanakla belgelendirenlere bir defaya mahsus olmak üzere MSB
Per.Tem.D.Bşk.lığı tarafından aynı hastaneye sevk belgesi verilebilecektir. Aday dilekçe ve
aldığı tutanak ile MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına tekrar şahsen başvurarak sevk kağıdını
yenileyebilecektir. Hastane tercih değişikliği yapılamayacaktır.
13/15
(5) En son adayın hastaneye sevk tarihinden itibaren sağlık
raporu işlemleri en geç 45 gün sonunda tamamlanacak, bu tarihten sonra MSB
Per.Tem.D.Bşk.lığına gönderilen sağlık raporlarına işlem yapılmayacak ve raporu ulaşmayan,
geç ulaşan, hatalı rapor düzenlenen adayların adaylıkları sonlandırılacaktır. Belirtilen
aksaklıkların takibi ve sorunun ilgili hastaneye başvurarak giderilmesi adayın kendi
sorumluluğundadır.
(6) Hastaneler tarafından düzenlenen “Ön Bildirim Belgesi/Raporu”
ve “Sağlık Kurulu Kararı Bildirim Belgesi” geçerli kabul edilmeyecektir.
(7) Sağlık raporları işlemleri yapılan hastane tarafından sağlık
raporlarının bir nüshası posta yoluyla MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına Cebeci/ANKARA adresine
gönderilecektir. Herhangi bir hak kaybı yaşamamanız için, hastane sevk belgesi aldığınız
tarihten itibaren en kısa sürede sağlık raporu işlemlerinizi sonuçlandırılarak, hastane
tarafından MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına Cebeci/ANKARA adresine gönderilmiş olmasını
sağlayınız. Zamanında gönderilmeyen ve postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu
değildir.
(8) Yetkili sağlık kurulu tarafından verilen raporlara tebliğ
tarihinden itibaren üç iş günü içinde itiraz edilebilecektir. Aday tarafından itiraz edildiği
takdirde; itiraz dilekçesi o yerin İl Sağlık Müdürlüğünce ilk raporun tasdikli bir örneği ile
birlikte en yakın TSK sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneye sevk edilecektir. Birinci
ve ikinci rapor kararları aynı olursa karar kesinlik kazanacaktır. Çelişki halinde hasta İl Sağlık
Müdürlüğünün belirleyeceği bir hakem hastaneye gönderilecektir. Bu hastanenin sağlık
kurulunca verilen karar kesin olacaktır. İtiraz işlemleri 10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği
ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen hükümlere göre
yürütülecektir.
(9) Sağlık durumunuz ve sağlık raporunuzla ilgili herhangi bir
tereddüt oluştuğunda, yerleştirilmiş olsanız dahi idare tarafından gerekli görülmesi halinde
tekrar sağlık kurulu raporu almaya gönderilebilirsiniz. Olumsuzluk olması durumunda
adaylığınız iptal edilecektir.
(10) Tarafınıza sağlık işlemleri ile ilgili yazılı tebligat
yapılmayacaktır. Sağlıkla ilgili adaylık işlemleri takibinizi https://personeltemin.msb.gov.tr
internet adresinden takip edebilirsiniz.
e. Değerlendirme ve Sınıflandırma Nasıl Yapılacaktır?
(1) Sınavların değerlendirilmesinde; Fiziki yeterlilik testi notunun
%50’si ve mülakat notunun %50’si alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme
yapılacak,
(2) Aday değerlendirme puanı; Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat
notlarına göre belirlenecek,
(3) Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar, aday
değerlendirme puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak, sıralama işleminde
adaylar arasında notların eşit olması durumunda ilk olarak FYT notu yüksek olanlara öncelik
verilecek,
14/15
(4) Şehit veya gazi eş ve çocukları başvuru kılavuzunda belirtilen
şartları taşımaları halinde şehit veya gazi eş ve çocukları kontenjanı dâhilinde
sınıflandırılacak, bu adaylardan toplam kontenjanın yüzde beşine kadarı temin edilecek,
(5) Adayların sınıflandırmaları; idarenin ihtiyaçları, adayların
tercihleri ve sahip oldukları diploma, sertifika, kurs belgesi vb. ilave yetenekler dikkate
alınarak Dz.K.K.lığınca yapılacaktır.

f. Güvenlik Soruşturması Nasıl Yapılmaktadır?
(1) Seçim aşamalarında başarılı olan adayların güvenlik
soruşturması işlemleri başlatılarak, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği
kapsamında yürütülmektedir.
(2) Temel askerlik eğitimine sevk edilecek adayların arşiv
araştırmalarının olumlu sonuçlanmış olması gerekmektedir.
(3) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu
sonuçlanmayan adaylar sınavlar sonucunda başarılı olsa dahi 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş
Ve Er Kanununun 3. Maddesinde belirtilen şartların tamamını taşımadığı gerekçesi ile
başarısız sayılırlar.
g. Sonuçların Duyurulması ve Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?
(1) Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan asil/yedek aday listesi,
sağlık raporu ve güvenlik soruşturma işlemlerinin sonuçları ve konu ile ilgili tüm açıklamalar
https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.
(2) Adaylara posta veya diğer iletişim araçlarıyla ayrıca sonuç
belgesi gönderilmeyecektir. Resmi internet sayfasından yapılan sonuç sorgulamaları ve ilanlar
tebliğ niteliğindedir. Adaylar yayınlanan sonuç ve ilanları kendileri takip etmekle
yükümlüdürler. Bundan dolayı oluşan durumlardan Bakanlık sorumlu tutulamaz.
(3) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan
adayların eğitim tebligatları ilgili Kuvvet Komutanlıkları tarafından yayımlanacaktır.
(4) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince
adayların yukarıda belirtilen internet adresinde yayımlanan sonuçlar hakkındaki bilgi edinme
başvurularına işlem yapılmayacaktır.

UYARI :
1. MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığınca; güvenlik formu, dosya, zarf, kalem ve
silgi gibi malzemeler istenmemektedir. Nizamiye önündeki seyyar satıcılara kesinlikle itibar
etmeyiniz Sınav salon görevlileri tarafından sizin için sınav salonunda kalem ve silgi hazır
bulundurulacaktır.
2. Sınav günü kılavuzda belirtilen belgeleri pembe karton dosya içerisinde getirmeniz
yeterlidir.
3. Adaylardan güvenlik belgesi istenmeyecektir.
15/15
Tarihi, zaferler ve kahramanlıklarla dolu
Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapma onurunu yaşamanız ve
bunun gururunu ailenize de yaşatmanız dileğiyle
sizleri bekliyoruz.
Tüm seçim aşaması sınavlarında başarılar diliyoruz…
Çevrimiçi (Online) Başvuru Formu https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde
yayımlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir