Gündem

Devlet Personel Başkanlığı (DPB) Kapatılıyor! Devlet Personel Başkanlığı (DPB) Neden Kapatılıyor?

703 sayılı KHK ile Devlet Personel Başkanlığının (DPB) kapatılacağı açıklanmıştı ve DPB’de görevli personellerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına geçişniin yapılacağı açıklandı.

Resmi Gazete’de yayımlandığı detaylara göre kurumun (9 Temmuz 2018) tarihinden 1 yıl sonra (5-9 Temmuz 2019) tarihleri arasında kapatılacağı belirtildi.

İŞTE O HÜKÜMLÜLÜKLER

Kadro ihdası

MADDE 5 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kurum ve kuruluşların kadroları Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ihdas edilir.

(2) Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşları veya bakanlıklarca hazırlanan kadro ihdas teklifleri incelenmek üzere, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığına gönderilir.

Kadroların dağılımı

MADDE 6 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine eklenen kadroların, eklendikleri tarihten itibaren bir ay içinde ilgili kurum ve kuruluşlarca unvan, sınıf, derece ve adet belirtilmek suretiyle, yurtiçinde merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında birimler itibariyle, yurtdışında ise toplam sayı olarak dağılımı yapılır.

(2) Birinci fıkraya göre yapılan kadro dağılımı incelenmek üzere kamu personeli bilgi sistemi vasıtasıyla Devlet Personel Başkanlığı e-uygulama modülünün ilgili alanına kaydedilir.

Sürekli işçi kadrolan ve sözleşmeli personel pozisyonları

MADDE 8 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kuruluşların,

b) Sürekli işçi kadrolan Devlet Personel Başkanlığınca başka unvanlı sürekli işçi kadrolan ile değiştirilebilir, birimler arası aktarmalarda da aynı usule uyulur. Bu işlemlere ilişkin bilgiler Devlet Personel Başkanlığınca bir ay içerisinde Strateji ve Bütçe Başkanlığına bildirilir.

c) Sürekli işçi kadrolarından boş olanlann açıktan atama amacıyla kullanılması, ilgili mevzuatı uyarınca yükümlü olduklan engelli ve eski hükümlü işçi atamaları ile sürekli işçiyken askerlik görevi sebebiyle kurumlanndan ayrılanlardan muvazzaf askerlik hizmeti dönüşü göreve başlayacaklar hariç Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Strateji ve Bütçe Başkanlığının iznine tabidir.

(2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kuruluşların,…

b) Sözleşmeli personel pozisyonları Devlet Personel Başkanlığınca başka unvanlı sözleşmeli personel pozisyonları ile değiştirilebilir, birimler arası aktarmalarda da aynı usule uyulur. Bu işlemlere ilişkin bilgiler Devlet Personel Başkanlığınca bir ay içerisinde Strateji ve Bütçe Başkanlığına bildirilir.

c) Sözleşmeli personel pozisyonlarından boş olanlann açıktan alım amacıyla kullanılması, Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Strateji ve Bütçe Başkanlığının iznine tabidir.

Kadro araştırmaları

MADDE 10 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanmasına ve kapsama dahil kuramların personel istihdamına dair konularda kadro, pozisyon ve iş analizleri yapmaya, standartlar belirlemeye ve gerekli evrakı tetkike Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir.

Açıktan ve nakil suretiyle atama sayıları

MADDE 11 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kuram ve kuruluşlarının; memur ve öğretim elemanı kadrolarına açıktan veya diğer kuram ve kuruluşlardan nakil suretiyle yapabilecekleri yıllık atama sayısı, bu sayı sınırlamasına tabi tutulmayacak atamalar ile uygulamaya ilişkin hususlar, öğretim elemanları için Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınmak suretiyle, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının müşterek teklifi üzerine Cumhurbaşkanınca belirlenir.

(2) Birinci fıkra kapsamında 657 sayılı Kanunun 59 uncu ve 92 nci maddeleri uyarınca yapılabilecek açıktan atamalar için Devlet Personel Başkanlığından izin alınması zorunludur.

(3) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kuram ve kuruluşlar, izleyen mali yıla ait atama izin taleplerini içinde bulunulan mali yılın kasım ayı sonuna kadar Strateji ve Bütçe Başkanlığına ve Devlet Personel Başkanlığına bildirir.

Yönetmelik ve tereddütlerin giderilmesi

MADDE 13 – (1) …

(2) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanması ile ilgili olarak uygulamayı yönlendirmeye, her türlü tedbiri almaya ve ortaya çıkan tereddütleri gidermeye ilgisine göre Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı görevli ve yetkilidir.

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI (DPB) NEDEN KAPATILIYOR?

9 Temmuz 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 703 sayılı KHK ile Devlet Personel Başkanlığının (DPB) kapatılacağı hükmedildi ancak 703 sayılı KHK ile DPB’de görev verildiği görülüyor.

Kapatılacağı açıklanan ancak kapatılmayacak algısı oluşturulan hükümler soru işaretlerine neden oldu.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir