Kamu Personeli Alım İlanları

Devlet Personel Başkanlığı (DPB) istihdam fazlası ve nakle tabi personel rehberi yayınladı! Personellerin nakil hakkı ile ilgili tüm detaylar!

Devlet Personel Başkanlığı (DPB) tarafından yayınlanan rehberde şu konular hakkında bilgilendirme yapıldı;

NAKLE TABİ PERSONEL

Özelleştirme programına alınan kuruluşların (iştirakler hariç)

Kısmen veya tamamen satışı nedeniyle;

Kamu tüzel kişiliğinin sona ermesi,

Devredilmesi,

Küçültülmesi,

Faaliyetlerinin durdurulması,

Kapatılması,

Tasfiye edilmesi halinde;

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilen personeldir.

İSTİHDAM FAZLASI PERSONEL

Özelleştirme programına alınan kuruluşlarda (iştirakler hariç) ilgili kuruluş veya İdare tarafından istihdam fazlası personel olarak belirlenen ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilmek üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilen personeldir.

NAKİL HAKKI BULUNAN DİĞER PERSONEL

4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde 5398 sayılı Kanun ile yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihi müteakip, (03.07.2005)

İş kanunlarına tâbi olarak görev yapmakla birlikte toplu iş sözleşmesi hükümlerinden yararlanmayan genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul başkanı, daire başkanı, müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube müdürü, müfettiş ve müfettiş yardımcısı, müşavir ve başuzman unvanlı kadrolarda görev yapan personeldir.

NAKİL HAKKINDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

Nakil hakkı tanınan bir kadro veya pozisyonda görev yapmakta iken Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihdas edilen ve iş kanunlarına tâbi olan kadrolara atanmayı kabul edenler,

Kuruluş özelleştirme programına alındıktan sonra kuruluşa naklen veya açıktan atananlar, nakil hakkından yararlanamazlar.

NAKİL İŞLEMLERİNİN HUKUKİ DAYANAĞI

4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince, özelleştirme programına alınan kuruluşlardaki personelin nakli,

406 sayılı Kanunun Ek 29 uncu maddesi gereğince Türk Telekom personelinin nakli,

6191 sayılı Kanun gereğince Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilen personelin nakil işlemleri,

6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu kapsamında personel devir işlemleri,

6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun ile sözleşmeli olarak çalışmayı kabul etmeyen personelin devir işlemleri,

NAKİL SÜRECİ

Devlet Personel Başkanlığı (DPB) istihdam fazlası ve nakle tabi personel rehberi yayınladı! Personellerin nakil hakkı ile ilgili tüm detaylar!

Devlet Personel Başkanlığına bildirilen personelin, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına Devlet Personel Başkanlığınca, kırk beş gün içerisinde atama teklifi gerçekleştirilmektedir.

BİLDİRİM VE İL TERCİHİ

Nakil hakkı bulunan personel bilgileri Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca İstihdam Fazlası/Nakle Tabi

Personel Bilgi Formu doldurulmak suretiyle bilgisayar ortamında Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

İstihdam fazlası/nakle tabi personelin varsa çalışmak istedikleri il tercihlerine de bilgi formlarının ilgili bölümünde yer verilir.

KAPSAMDAN ÇIKARMA

Devlet Personel Başkanlığına bildirilen personel, atama teklifi yapılan kurum tarafından atama işleminin onaylanmamış olması kaydıyla;

Kuruluşun talebi,

Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bağlı olanlarda kuruluşun talebi ve İdarenin uygun görüşü üzerine, Devlet Personel Başkanlığınca kapsamdan çıkarılabilir.

HANGİ KURUMLARA ATAMA TEKLİFİ YAPILABİLİR?

Devlet Personel Başkanlığına bildirilen personelin; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına atama teklifleri gerçekleştirilir.

Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar hariç olmak üzere, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına, Belediyelere ve İl Özel İdarelerine ilgili kurumların talepleri doğrultusunda atama teklifi yapılabilir.

İL TERCİHLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Atama teklifleri yapılırken kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet ve insan gücü ihtiyaçları ile söz konusu personelin il tercihleri dikkate alınarak;

Tercih ettiği illerden birine,

Tercih ettiği illerde münhal kadro veya pozisyon bulunamaması halinde diğer illere, atama teklifinde bulunulur.

İl tercihi bildirmeyen personelin atama teklifi öncelikle görev yaptığı İl’e olmak üzere yapılır.

ARAŞTIRMACI-MÜFETTİŞ ATAMALARI

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetveldeki Genel Md., Genel Md. Yrd., Daire Başkanı ve Şube Md. Gibi kadrolarda istihdam edilmekte olanlar ile burada sayılan unvanlarla çalışan diğer statülerdeki personelin atama teklifleri Araştırmacı unvanlı kadrolara yapılır.

ARAŞTIRMACI-MÜFETTİŞ ATAMALARI

Mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonucunda göreve alınan müfettiş ve müfettiş yardımcılarının atama teklifleri, söz konusu görev unvanına uygun kadrolara yapılır.

ATAMA İŞLEMLERİNDE SÜRE

Devlet Personel Başkanlığı tarafından gönderilen atama teklif yazısının atamayı yapacak kamu kurum ve kuruluşuna intikalinden itibaren otuz gün içerisinde bu kurum ve kuruluş tarafından atama işlemlerinin yapılması zorunludur.  Atama emri 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgililere tebliğ edilir. Kurum ve kuruluşlar atama ve göreve başlatma işlemlerinin sonucunu en geç on beş gün içerisinde Devlet Personel Başkanlığına bildirirler.

PERSONEL TALEP EDİLMESİ

Kamu kurum ve kuruluşları, Başkanlığa bildirilen personelden kendi kadrolarına atamak istediklerini,

İlgili personelin atanacağı kadro ve görevlendirileceği il konusunda muvafakatini almak ve İstihdam Fazlası/Nakle Tâbi Personel Talep Formunu eksiksiz doldurmak suretiyle, Devlet Personel Başkanlığından ismen talepte bulunabilirler.

ATAMA TEKLİFİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet Personel Başkanlığınca ataması teklif edilen ancak atama işlemi onaylanmamış personel için;

Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunun o personelin atanmasına ilişkin talep yazısının veya İlgilinin belgeye dayalı haklı bir mazeretinin bulunması hallerinde, Devlet Personel Başkanlığınca, atama teklifinde değişiklik yapılabilir.

FARK TAZMİNATI ÖDEMESİ

Nakle tabi personele, Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadro ve pozisyonlarına ilişkin olarak bildirim tarihi itibarıyla almakta oldukları sözleşme ücreti, ücret (fazla mesai ücreti hariç), ikramiye, bankacılık tazminatı, ek ücret, ek ödeme, teşvik ödemesi ve benzeri adlarla yapılan ödemelerin toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır);

Nakledildiği kurum veya kuruluştaki ücretin toplam net tutarından fazla olması halinde,

Aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve kesintiye tâbi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir.

FARK TAZMİNATI ÖDEMESİNİN SON BULMASI

Atandıkları kurumdaki kadro unvanı veya pozisyonlarında;

Kişinin isteğine bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, başka kurumlara geçenlere fark tazminatı ödenmesine son verilir.

ARAŞTIRMACI UNVANIYLA ATANANLARIN HAKLARI

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (1) sayılı cetvelde belirtilen kadrolarda görev yapmakta iken nakle tâbi tutulan personelin Devlet Personel Başkanlığına bildirildikleri tarihteki kadrolarına ilişkin olarak bildirim tarihi itibarıyla almakta oldukları aylık, ek gösterge, zam, özel hizmet tazminatı, makam tazminatı, temsil tazminatı, görev tazminatı bir bütün olarak, göreve başladıkları tarihi izleyen aybaşından geçerli olmak üzere üç yıl süre ile saklı tutulur.

EMEKLİLİK

Hizmet süresi itibariyle emeklilik hakkını kazananlara bu hakkı kazandıkları, çalıştıkları kuruluşun özelleştirme programına alınmasından önce emeklilik hakkını kazananlara ise bu kuruluşun özelleştirme programına alındığı tarihten itibaren, iki ay içinde emekli olmayı istemeleri halinde, emeklilik ikramiyeleri %30 fazlasıyla ödenir.

03/07/2005 TARİHİNDEN ÖNCE KAPSAM DIŞI PERSONEL OLARAK GÖREV YAPANLAR

4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 03.07.2005)

Özelleştirme programında bulunan kuruluşlarda nakil hakkı tanınmış kapsam dışı kadro ve pozisyonlarda görev yapan iş kanunlarına tâbi personelin, aynı kadro veya pozisyonlarda görev yapmaya devam etmeleri halinde, nakil hakları saklıdır.

NAKLEDİLEN PERSONELİN HİZMETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kamu İktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde çalışmakta iken 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Devlet memuru statüsüne geçirilenlerin, sözleşmeli statüde (kapsam dışı personel dahil) geçen hizmet süreleri;

Öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla, kadro şartı aranmaksızın kazanılmış hak aylık, derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir