Kamu Personeli Alım İlanları

Devlet Personel Başkanlığı (DPB) kurumlar için KPSS 2019 atama rehberi yayınladı!

Kurumlar için KPSS 2019 atama rehberi yayınladı! Devlet Personel Başkanlığı (DPB) tarafından yayınlanan KPSS atama rehberinde aşağıda ki konular hakkında bilgi verildi.

KPSS merkezi yerleştirme işlemleri neticesinde emrine yerleştirme yapılan kurumlar, yerleştirilen adayların istenilen nitelikleri taşıyıp taşımadıklarının, kontrolünü sağlamak amacıyla atamaya yetkili amirin onayı ile 5 (beş) kişiden oluşan bir sınav değerlendirme komisyonu kurmak zorundadırlar.

BELGE TESLİMİ İÇİN ADAYLARA SÜRE VERİLMESİ

Komisyonun kurulmasının ardından adayların gerekli belgeleri teslim etmesi için kurumlarca bir süre belirlenmesi ve bu sürenin adaylara bildirilmesi (ilanı) gerekmektedir.  belirlenen sürede istenilen belgeleri teslim etmeyen adayların atama işlemleri yapılmaz.

BELGE YERİNE ADAYLARIN BEYANININ YETERLİ OLDUĞU DURUMLAR

Kamu kurum ve kuruluşlarının askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, sağlık raporu, yerine adaylardan beyan almaları yeterlidir. bu beyanlarda adayların 657 sayılı DMK Mad. 48 uyarınca;

a)askerlikle bir ilişiğinin bulunmadığını,

b)memuriyete engel bir suçtan Mahkumiyetinin bulunmadığını,

c)yerleştirildiği kadro veya pozisyona ilişkin görevleri yerine getirmesine engel bir sağlık sorununun olmadığını, açıkça beyan etmeleri gerekmektedir.

BELGELERİN NİTELİKLERİ

Adaylardan istenilen belgelerden; sertifikaların MEB onaylı/MEB onaylı kurslardan veya yükseköğretim kurumlarından temin edilmiş olması gerekmektedir.

Diğer taraftan, MEB onaylı olması gerektiği belirtilmeyen (linux bildiğini belgelemek, oracle ve c++ veya delphi programlama dilini bildiğini belgelemek gibi) durumların herhangi bir kurstan alınmış ve istenilen nitelikleri taşıdığını gösterir kurs belgesi veya örgün öğretimde ders olarak görüldüğünü ve başarılı olunduğunu gösterir belgelerle kanıtlanması mümkündür.

c)avukatlık ruhsatnamesinin yerleştirme işlemlerinin son günü itibariyle adaylarca alınmış olması gerekmekte olup, avukatlık stajının tamamlandı tamamlandığını ve ruhsat almaya hak kazandığı gösterir belgenin kabulü mümkün değildir. “Avukatlık ruhsatı aldıktan sonra serbest serbest olarak en az 2 yıl mesleği ile ilgili çalışmış olmak” koşulunu gerek serbest gerekse büro bünyesinde kayıtlı olarak çalıştığını belgeleyen avukatlar taşımaktadır.

SERTİFİKALAR

Muhasebe sertifikası, sekreterlik sertifikası, bilgisayar işletmenliği sertifikası istenilen durumlarda herhangi bir örgün öğretimde ilgili dersi görmüş ve başarılı olmuş adayların bu durumu gösteren resmi belge sunmaları halinde sertifika aranmayacaktır.

YABANCI DİL

Merkezi yerleştirme işlemleri neticesinde yerleştirilen adayların istenilen YDS/KPDS veya ÜDS gibi yabancı dil bilgisi düzeyine ilişkin belgenin yerine geçmek üzere geçerliliği devam eden ve tercih işlemlerinin son günü itibariyle sahip olunan, tercih kılavuzunda geçerli olduğu belirtilmiş bir diğer sınav sonuç belgesini ibraz etmeleri mümkün bulunmaktadır.

Yabancı dil belgeler ininin yerleştirme işlemlerinin ilk gününden geriye dönük 5 yıl içerisinde elde edilmiş olması gerekmektedir.

EHLİYET ŞARTI

Kurumca istenilen nitelikler arasında “b sınıfı sürücü belgesine sahip olmak” yer alıyor ise “c”, “d” ve “e” sınıfı sürücü belgesine sahip adaylarında bu şartı taşıdığı kabul edilmektedir.

“İstenilen sınıftaki sürücü belgesine en az 5 yıldır sahip olmak” koşulunu, yerleştirme işlemlerinin son gününden geriye dönük olarak 5 yıldır o sınıftaki sürücü belgesine sahip olan adaylar taşımaktadır.

TEKNİSYEN KADROLARINA ATAMA

3795 sayılı kanun gereği “teknisyen” kadro veya pozisyonlarına endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, teknik lise ve kız teknik lisesi mezunları atanmaktadırlar. Diğer eğitim kurumlarından mezun adayların, teknisyen kadro veya pozisyonlarını tercih etmeler etmeleri halinde atamaları yapılmayacaktır.

LİSANS MEZUNİYET TARİHİ

2012 lisans KPSS son başvuru tarihi olan 18 Nisan 2012 tarihinden önce lisans mezunu olan adayların KPSS’ye önlisans veya ortaöğretim düzeyinden girmeleri mümkün bulunmadığından, kurumlarca bu hususa dikkat edilmesi ve üst öğrenimini gizleyerek KPSS’ye bir alt öğrenim düzeyinden giren adayların atamalarının yapılmaması gerekmektedir.

YERLEŞEN ADAYIN BİR ÜST ÖĞRENİMİNE İLİŞKİN DİPLOMASINI KOMİSYONA SUNMASI

KPSS son başvuru tarihlerinden sonra ancak atama işleminden önce bir üst öğrenimi bitiren adayların, üst öğrenimlerine ilişkin giriş derece ve kademelerinden göreve başlatılmaları mümkün bulunmaktadır.

T.C. VATANDAŞI OLMAK KOŞULU

Kuruma yerleştirmesi yapılan Türk soylu yabancıların, yerleştirme işlemlerinin son günü itibariyle Türk soylu yabancılar için öngörülen çalışma izin belgesine sahip olmaları halinde atamaları yapılabilir.

YAŞ ŞARTI

Yerleşen adayların 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Yaşın hesabında yerleştirme işlemlerinin son günü esas alınacaktır. Bir meslek veya sanat okulunu bitiren adayların, en az 15 yaşını doldurmuş olmaları ve Türk medeni kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararını yerleştirme işlemlerinin son günü itibariyle almış olmaları gerekmektedir.

MAHKUMİYET DURUMU

Yerleşen adayların 657 sayılı devlet memurları kanununun 48/a/5 maddesi gereğince durumlarının, adli sicile ilişkin beyanları da dikkate alınarak, sınav değerlendirme komisyonunca incelenmesi gerekmektedir.

657 sayılı kanunun 48/a/5 maddesine göre memuriyete giriş genel şartını taşımayan adayların , memnu hakların iadesi kararını yerleştirme işlemlerinin son günü itibariyle almış olması durumunda ataması yapılabilecektir.

ÖZÜRLÜ ADAYLARIN ATANMASI

Merkezi yerleştirme işlemleri neticesinde yerleştirilen ancak özürlü olan adayların yerleştirildikleri kadro veya pozisyonun görevini yapabileceğine dair rapor ibraz etmeleri halinde atamaları yapılabilecektir.

ASKERDE OLUP YERLEŞENLERİN DURUMU

Merkezi yerleştirme işlemleri neticesinde yerleştirilen ancak askerde olan adayların kuruma istenilen belgelerle beraber askerde olduğuna ve askerlik süresinin bitimine kadar hakkının saklı tutulmasına dair dilekçe vermesi veya (posta vb. yolla göndermesi halinde bu adayların atanmalarına engel başka bir durum olmaması şartı ile askerliklerinin bitiminde başvurmaları üzerine atamalarının yapılması gerekir.

BELGELERİN KONTROLÜ

Kurulan komisyon tarafından adayların teslim ettikleri belgelerin istenilen nitelikleri taşıyıp taşımadıkları yönünden kontrolünün yapılması gerekir. Ayrıca, belgelerin sahte olup olmadığı ve de KPSS’ye giren ile yerleşenin farklı aday olup olmadığı komisyonca titizlikle incelenmesi gerekir. Komisyonca istenilen nitelikleri taşıdığı tespit edilen adayların atama teklifleri yapılır. İstenilen nitelikleri taşımadığı anlaşılan adayların ataması yapılmaz.

ATAMA

Komisyonca ataması teklif edilen adayların atama onayları alınarak, atandıklarına dair belgenin adaylara gönderilmesi gerekmektedir. Kurumların adaylara atandıklarına dair belgeyi göndermeler göndermeleri mecburi olup, 657 sayılı kanunun 62 nci maddesinde belirtilen süreler bu belgenin adaylara tebliği ile başlamaktadır.

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞINA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Merkezi yerleştirme işlemleri ile emrine yerleştirme yapılan kamu kurum ve kuruluşlarının yerleştirilen adaylardan; ataması yapılan adayları, ataması yapılamayan adayları ve atanmama gerekçelerini devlet personel başkanlığı resmi internet sayfası e‐uygulama bölümünden bildirmeleri gerekmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir