Personel Alımı

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 12 uzman personel ve iç denetçi personel alımı yapacak!

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 22 Kasım 2019 tarihinde Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi internet sayfası üzerinden yeni bir personel alım ilanı yayınladı. İlana göre Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 12 personel alımı yapacak. Alınacak personellerin 1’i iç denetçi, 1’i hukuk müşavirliğinden sorumlu personel ve 10’u uzman personel statülerinde istihdam edileceklerdir.

Kurum tarafından yapılan resmi açıklama şöyle;

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına (BAKKA) 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 29.05.2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, yetenekli, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 1 iç denetçi, biri hukuk müşavirliğinden sorumlu olmak üzere 11 uzman alımı yapılacaktır. 1 Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının merkezi Zonguldak ili olup Ajansın faaliyet alanını Bartın, Karabük ve Zonguldak illeri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olan adaylar bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

TÜM ADAYLAR İÇİN ARANAN GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

ç) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

d) Görevin devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

f) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.

İÇ DENETÇİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmak,

b) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde, İngilizce dilinden YDS’den asgari 60 puan veya uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari 60 puana karşılık gelen bir puan almış olmak,

c) Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az beş yıl çalışmış olmak,

ç) Kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikalarından birine sahip olmak.

UZMAN PERSONEL İÇİN ARANAN ÖZEL ŞART

Hukuk müşavirliğinden sorumlu uzman personel dâhil uzman personelin, 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) mezun oldukları öğrenim dalları itibarıyla aşağıda 3‘üncü maddede yer alan tabloda belirtilen puan türlerinden asgari 80 puan almış olmaları gerekmektedir.

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNDEN SORUMLU ALIMI ÖZEL ŞARTI

Hukuk müşavirliğinden sorumlu uzman personelin, yükseköğretim kurumlarının dört yıllık hukuk fakültelerinden veya buna denk olduğu YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması gerekmektedir.

TERCİH SEBEPLERİ

İç denetçi ve uzman personel adayları için Ajansın faaliyet alanları ile ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olma, 3’üncü maddedeki öğrenim dalları veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olma, İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olma tercih sebepleri olarak değerlendirilecektir.

Hukuk müşavirliğinden sorumlu uzman personel adayları için avukatlık stajını tamamlamış bulunmak tercih sebebi olarak değerlendirilecektir.

Adayların söz konusu tercih sebeplerinden birine sahip olduğunu sınav başvurusunda belgelendirmeleri gerekmektedir.

2. Pozisyonların Unvan ve Sayıları

4 no.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 202’nci maddesinin ikinci fıkrasındaki personel giderleri ile ilgili hüküm saklı kalmak koşuluyla 1 iç denetçi, biri hukuk müşavirliğinden sorumlu 11 uzman olmak üzere toplam 12 personele kadar alım yapılabilecektir.

ÖĞRENİM DALLARI

Yarışma sınavı, en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının hukuk, şehir ve bölge plânlama, mimarlık, sosyoloji, maden mühendisliği, makine mühendisliği, metalürji ve malzeme mühendisliği, mekatronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, lojistik, bilgisayar mühendisliği, yönetim bilişim sistemleri, istatistik, ekonometri, çevre mühendisliği ve ziraat mühendisliği bölümlerinden mezun olmuş adaylar arasında gerçekleştirilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Başvurular, 12 Aralık 2019 tarihinden başlayarak 27 Aralık 2019 tarihi saat 23.59’a kadar www.sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır.

Başvurular, “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur.

Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, eposta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI

Başvurular, KPSS puanına göre alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için sıralanacak ve belirlenen pozisyon sayısının beş katı aday yarışma sınavına katılmaya hak kazananlar olarak Ajansın internet sitesinde ilan edilecektir. Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilecektir. Ancak, sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmayacaktır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılacak ve bunlarla sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecektir.

Yarışma sınavı daveti, Ajansın internet sitesinden yapılacağından, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu başkanı tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne kadar uzatılabilir.

Yarışma Sınavının İçeriği, Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı

Ajansta istihdam edilecek personel, Ajans tarafından sözlü sınav şeklinde yapılacak yarışma sınavı ile belirlenecektir.

İSTENİLEN BELGELER

Özgeçmiş ve Fotoğraf

Diploma ya da Mezuniyet Belgesi

2018-2019 yıllarında yapılan KPSS Sonuç Belgesi (İç denetçi alımı için hariç)

Uzman personel ve İç Denetçi adayları için Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuç belgesi ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesi

Tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgeler

Adli sicil kaydı

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, muaf veya en az 1 yıl erteletmiş olduğunu gösteren belgeler,

İç denetçi adayları için kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az 5 (beş) yıl fiilen çalışmış olduğunu gösterir belge (Sadece iç denetçi alımı için)

İç denetçi adayları için kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikası (Sadece iç denetçi alımı için)

Diğer tüm detaylar için burayı tıklayınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir