Mevzuat

İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Yönetmeliği Resmi Gazete'de

11 Temmuz 2016 Pazartesi tarihli Resmi Gazete ilanına göre İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yayımlandı. Yayımlanan yönetmeliğin içeriği ve ayrıntıları haberimizde.

İstanbul Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Birinci Bölüm

Amaç


MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi dışındaki fakülteler ile Türk Musikisi Devlet Konservatuvarında yürütülen lisans eğitim ve öğretimini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı fakültelerde yürütülen eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar. Denizcilik Fakültesi ve Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ile ilgili özel durumlar bu fakülte ve konservatuvara ait lisans eğitim ve öğretim yönetmeliklerinde belirlenmiştir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 43 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ağırlıklı genel not ortalaması: Öğrencinin almış olduğu tüm derslerin kredilerinin başarı notları ile çarpımının toplam değerinin ortalamaya katılan başarı notu T, E, BL, BZ veya M olan dersler hariç kredi toplamına bölümünü,

b) Akademik takvim: Eğitim-öğretim yılının başlama ve bitiş tarihleri ile kayıt ve sınav tarihleri gibi önemli tarihleri içeren takvimi,

c) Bitirme Ödevi/Bitirme Tasarım Projesi: Öğrencinin, mezun olmadan önce, istenen mesleki düzeye ulaştığını göstermek amacıyla mezun olacağı programdan alması zorunlu olan ödevi/projeyi,

ç) ÇAP: İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı fakülteleri,

d) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve üniversite yaşamıyla ilgili sorunlarıyla ilgilenmek üzere bölüm başkanının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile görevlendirilen öğretim elemanını,

e) Dikey geçiş: Bir yükseköğretim kurumunun meslek yüksekokulundan mezun öğrencinin Yükseköğretim Kurulu ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, lisans diploma programlarında öğrenime devam etme hakkı kazanmasını,

f) Fakülte: İstanbul Teknik Üniversitesitesine bağlı fakülteleri,

g) Gözetim listesi: Herhangi bir yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortalaması bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen ortalamaların altında olan öğrencilerin oluşturduğu listeyi,

ğ) İlgili Kurul: İlgili Fakülte Kurulunu,

h) İlgili Yönetim Kurulu: İlgili Fakülte Yönetim Kurulunu,

ı) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: İstanbul Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını,

i) Ön koşullu ders: Kayıt olunabilmesi için daha önce bir veya birkaç dersin başarılması koşulu aranılan dersi,

j) Rektörlük: İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü,

k) Senato: İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosunu,

l) Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesini,

m) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Teknik Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

n) Yarıyıl: Bir akademik yıldaki güz veya bahar dönemini,

o) Yaz öğretimi: Güz ve bahar yarıyılları dışında kalan yaz tatil ayları içerisinde uygulanan ve üniversitenin eğitim ve öğretim olanaklarının yaz aylarında da değerlendirilerek eğitim ve öğretim verimliliğini arttırmayı amaçlayan öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerine olanak sağlayan ve çift ana dal yapanları destekleyen bir eğitim-öğretim programını,

ö) Yüksekokul: Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulunu,

p) Yatay geçiş: Bir yükseköğretim kurumunun lisans programına kayıtlı olan öğrencinin Yükseköğretim Kurulu ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, aynı düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkı kazanmasını,
ifade eder.

Kamupersoneli.net  | Ankara

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir