Askeri Personel

Savunma Bakanlığı KPSS Puanıyla Memur Alımı Yapacak

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Kuvvet Komutanlıkları (KK) ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ)’nde görevlendirilmek üzere alınacak personelin memur statüsünde olacağı açıklandı. Başvuruların internet üzerinden online olarak alınacağı bildirilen ilanda adayların KPSS puanı ile belirleneceği duyuruldu. Başvuruların en son 31 Ocak 2020’de son bulacağı belirtildi.

Eğitim düzeyleri lise, önlisans ve lisans olmak üzere belirlenen adaylarda aranan şartlar şunlardır:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımak,

b. Nitelik tablosunda bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak, (EŞDEĞER BÖLÜMLER KABUL EDİLMEYECEKTİR.)

c. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS), nitelik tablosunda belirtilen ilgili puan türlerinden puan almış olmak,

ç. Erkek adaylar için, sınavın yapıldığı tarih itibarıyla askerlik durumu bakımından; askerlikle ilişkisi bulunmamak (askerlik çağına gelmemiş olmak, ertelenmiş veya muaf tutulmuş olmak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak), (Bedelli askerliğe müracaat eden adaylar başvuru yapabilir.)

d. Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak,

NOT: Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınacaktır.

Başvuru Nasıl Yapılacak?

Çevrimiçi (online) ön başvurular, 30 Aralık 2019-31 Ocak 2020 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

NOT: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

b. Adaylar, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girerek e-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazını kullanarak ilerleyip, tüm aşamaları tamamlayarak Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili Alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih işlemini tamamladıktan sonra Tercihlerimi Göster butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir kaydetme işlemi yapmayacaktır.

c. Ön başvurusu kabul edilen adayların isim listesi ile sözlü sınav tarihi ve yeri T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) twitter hesabında ve https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde 10 Mart 2020 tarihinden sonra tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

ç. Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak. Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa dahi işlemleri iptal edilecektir.

Mülakat Sınavına Gelirken Adayın Yanında Getirmesi Gerekenler:

Başvurusu uygun görülerek sınavlara çağrılan adaylar aşağıda belirtilen belgeleri (Aşağıda belirtilen sıraya uygun [1’inci madde üstte] olacak şekilde) mavi plastik dosyaya takılı olarak (kayıt kabul-uygulamalı sınav-mülakat aşamasında) beraberinde getireceklerdir. Belgelerin asılları dosyaya takılmayacak, adayların yanlarında olacaktır.

(1) Sınav Çağrı Belgesi,

(2) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

(3) Öğrenim belgesi (diploma) veya geçici mezuniyet belgesi aslı veya kurum veya noterden onaylı sureti ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti.

(4) Müracaat edeceği unvana ait ustalık-kalfalık belgesi, bilgisayar sertifikası, pedagojik formasyon belgesi vb. belgelerin aslı ve fotokopisi,

(5) Erkek Adaylar İçin; (a) Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı askerlik durum belgesi, (b) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti, (c) Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,

(6) Şehit, malul gazi veya muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi, (VAZİFE MALULU KABUL EDİLMEYECEKTİR.)

(7) Güvenlik Soruşturması Formu (adaylar tarafından doldurma talimatına uygun olarak bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, 2(iki) suret çıktısı alınacaktır. Formun sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır.) Uygun olmayan formlar kabul edilmeyecektir.

(8) Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanların ilgili mahkeme kararları,

Mülakat Sınavı Nasıl Yapılacak? 

(1) Başvurusunu yapan adaylar KPSS puan türü esas alınarak (en yüksek puandan başlanıp en düşük puana doğru) sıralanacak ve mülakat sınav çağrısı yapılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da mülakat sınavına alınacaktır.

(2) Mülakat sınavına çağrılacak aday sayısı, atama yapılacak kadro sayısının en fazla altı katına kadar olacaktır.

(3) Sözlü sınavda Sınav Komisyonu tarafından adaylar; (a) Bilgi düzeyi (Temin alanı ile ilgili sorulan sorulara), (b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (d) Genel yetenek ve genel kültürü, (e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

Değerlendirme Nasıl Yapılacak? 

(1) Mülakat sınavında baraj notu 100 üzerinden 70’tir. Mülakat sınavından 70 baraj notunun altında puan alan adaylar elenir ve bir sonraki aşamaya alınmazlar.

(2) Adayların nihai değerlendirmesi; KPSS notu ve mülakat sınavı notunun aritmetik ortalaması alınması suretiyle ortaya çıkan sonuca göre yapılacaktır. Sınavı kazanan adayların notlarının eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır. KPSS puanlarının da eşit olması halinde diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana, öncelik tanınır.

(3) Her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir.

Başarılı Olan Adayların Sağlık Muayene İşlemleri Süreci:

(1) Sınavlarda başarılı olan adayların sağlık raporu alabilmeleri maksadıyla, “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince; Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularında muayene işlemleri başlatılacaktır.

(2) Adaylar, kendisine verilen sevk belgesi ile belirtilen tarihte sağlık raporu işlemlerine başlayacaklardır. Her ne sebeple olursa olsun sevk belgesinin geçerli olduğu süre içerisinde (Ankara garnizonu içinde üç iş günü, Ankara garnizonu dışında beş iş günü) sağlık işlemini başlatmayan adaylara ikinci kez hastane sevk belgesi verilmeyecek ve işlemleri sonlandırılacaktır.

Adaylar Nasıl Bilgilendirilecek? 

(1) Yapılan tüm sınavlar sonucunda başarılı olan adayların isim listesi ve yapmaları gereken hususlar T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) twitter hesabında ve https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayımlanacak, adaylara posta veya diğer iletişim araçlarıyla sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

(2) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

(3) Atamaya hak kazanan adayların tebligatları ayrıca yazılı olarak posta yolu ile yapılacaktır. Bu yüzden adaylar iletişim adreslerinin değişmesi halinde bu durumlarını yazılı olarak bildireceklerdir. Gerekli görüldüğü takdirde adayların belirttiği elektronik posta adresine ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.

Alınacak Adayların Eğitim Durumu Tablosu Aşağıdadır…

Savunma Bakanlığı KPSS Puanıyla Memur Alımı Yapacak

Savunma Bakanlığı KPSS Puanıyla Memur Alımı Yapacak

Savunma Bakanlığı KPSS Puanıyla Memur Alımı Yapacak

Savunma Bakanlığı KPSS Puanıyla Memur Alımı Yapacak

Savunma Bakanlığı KPSS Puanıyla Memur Alımı Yapacak

İlan Metni için Tıklayınız…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir