Sağlık

TTB koruyucu ekipman eksikliklerindeki sorunların devam ettiğini söyledi!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Sağlık Çalışanlarının Risk Değerlendirmesi anketinde ikinci hafta sonuçlarını değerlendirdi. 20 Mart’ta web tabanlı ve sağlık çalışanlarının öz bildirimine dayalı olarak başlattığı “Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Virüsüne Maruz Kalımına İlişkin Risk Değerlendirmesi” anketinin ikinci hafta sonuçları değerlendiren TTB’den şu açıklamalar geldi;

KORUYUCU EKİPMAN EKSİKLİĞİ

23-29 Mart tarihleri arasında 1630 sağlık çalışanının yanıt verdiği anket, önceki haftaki sonuçların ortaya koyduğu gibi sağlık çalışanlarının çalışma koşullarındaki olumsuzlukların ve koruyucu ekipman eksikliklerindeki sorunların devam ettiğini gösteriyor.

AYRI BİR TRİAJ MEKANI SAĞLANMIYOR

Buna göre, ankete yanıt verenlerin yüzde 50’si çalıştığı kurumda COVID-19 için ayrı bir triaj mekânı sağlanmadığını, yüzde 44’ü COVID-19 salgınında nasıl korunacağına dair çalıştığı kurum tarafından bir eğitim verilmediğini, yüzde 44’ü COVID-19 salgınında iş organizasyonunda yapılacak değişiklikler konusunda bilgi verilmediğini, yüzde 50’si birimine COVID-19 ile ilgili özel tanı, tedavi şemalarıyla ilgili rehber vb. eğitim materyali verilmediğini belirtiyor.

SAĞLIK ÇALIŞAN SAYISI ARTTIRILMIYOR

Sağlık çalışanları, bulundukları bölümde çalışan sayısının arttırılmadığını, dönemsel de olsa hasta oldukları halde çalışmak zorunda kaldıklarını, çalıştıkları ortamda havalandırma ile ilgili sorun yaşadıklarını, gebelik, kronik hastalık ya da yaş nedeniyle risk grubunda olduğu halde risksiz yerde çalışma hakkını kullanamadıklarını ve ek olarak tüm bu sorunları üst yönetime rahatlıkla bildiremediklerini kaydediyorlar.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NA ÇAĞRI

Anket sonuçları, başından beri yapılan bütün uyarılara karşın sağlık çalışanlarının maske, eldiven, önlük vb. gibi kişisel koruyucu malzeme eksikliklerinin de hâlâ ciddi şekilde sürdüğünü gösteriyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), raporun sonuç bölümünde sağlık çalışanlarının büyük risk altında sağlık hizmeti sunduğunu, olumsuz koşulların meslek hastalığı ve iş kazası yönünden yüksek risk oluşturduğunu, sağlık çalışanlarında kaygı ve korkuya neden olduğunu belirterek, pandemi ile mücadelede özveriyle çalışan sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve kişisel koruyucu donanımların eksiksiz sağlanması için Sağlık Bakanlığı’na bir kez daha çağrıda bulundu.

Türk Tabipleri Birliği web sayfasında 20 Mart 2020 tarihinde öz bildirime dayalı bir yaklaşımla hekimlerin ve sağlık çalışanlarının COVID-19 virüsüne maruz kalımına ilişkin bir risk değerlendirmesi çalışması başlatmıştı. Çalışmanın ön raporu sorunun önemi ve aciliyeti nedeniyle yetkililer ve kamuoyuyla paylaşılmak 23 Mart tarihinde yayınlanmıştı. 23-29 Mart tarihleri arasında çalışmaya 1630 sağlık çalışanı yanıt vermiştir.

Çalışmaya yanıt verenlerin %52’si erkek, % 48’i kadındır.

Sağlık çalışanlarının meslekleri

Yanıt verenlerin büyük çoğunluğunu % 75,4 ile hekimler oluşturmaktadır, hekimlerin %59,2’si uzman, % 34,3’ü pratisyen, %6,5’i ise asistan hekimdir. Hekimleri %9,7 ile diş hekimleri izlemektedir. Ayrıca ebe, hemşire, eczacı/eczacı kalfası, psikolog, radyoloji teknisyeni, sağlık teknisyeni, tıbbi sekreterler de yanıt vermiştir.

Türk Tabipleri Birliği web sayfasında 20 Mart 2020 tarihinde öz bildirime dayalı bir yaklaşımla hekimlerin ve sağlık çalışanlarının COVID-19 virüsüne maruz kalımına ilişkin bir risk değerlendirmesi çalışması başlatmıştı. Çalışmanın ön raporu sorunun önemi ve aciliyeti nedeniyle yetkililer ve kamuoyuyla paylaşılmak 23 Mart tarihinde yayınlanmıştı. 23-29 Mart tarihleri arasında çalışmaya 1630 sağlık çalışanı yanıt vermiştir.

Çalışmaya yanıt verenlerin %52’si erkek, % 48’i kadındır.

Sağlık çalışanlarının meslekleri

Yanıt verenlerin büyük çoğunluğunu % 75,4 ile hekimler oluşturmaktadır, hekimlerin %59,2’si uzman, % 34,3’ü pratisyen, %6,5’i ise asistan hekimdir. Hekimleri %9,7 ile diş hekimleri izlemektedir. Ayrıca ebe, hemşire, eczacı/eczacı kalfası, psikolog, radyoloji teknisyeni, sağlık teknisyeni, tıbbi sekreterler de yanıt vermiştir.

Sağlık çalışanlarının görev yaptıkları sağlık birimi

Yanıt verenlerin %51’i ayakta tedavi, %14’ü yataklı tedavi, %9’u acil servis, %7’si yoğun bakım, %4’ü ağız diş sağlığı hizmeti vermektedir. Bunları ameliyathane, görüntüleme hizmetleri, laboratuvar, OSGB ve eczanede görev yapan sağlık çalışanları izlemektedir.

Sağlık çalışanlarının sahip oldukları riskler

Yanıt veren sağlık çalışanlarının %28’inin en az bir kronik hastalığı vardır, %3’ü 65 yaş üstündedir, %1’i ise gebedir.

Sağlık çalışanlarının COVID-19 ile teması

%30’unun çalıştığı sağlık kurumunda birden fazla COVID-19 hastası olmuş %10’unun bir sağlık kurumunda teyitli COVID-19 hastasıyla yüz yüze (1 metre mesafede) teması olmuş, %8’i teyitli COVID- 19 hastasına doğrudan bakım hizmeti vermiştir.

%13’ü hasta üzerinde aerosol üretici bir işlem yapılırken orada imiş.

Altı sağlık çalışanı COVID-19 enfeksiyonlu bir hastanın bakımı, tedavisi sırasında, biyolojik sıvıyla/solunum yolu salgısıyla ilgili bir iş kazası geçirmiştir.

Sağlık kurumlarının COVID-19 salgınına hazırlıklılık durumu

Yanıt verenlerin %50’sinin çalıştığı kurumda COVID-19 için ayrı bir triaj mekânı sağlanmamıştır. %44’üne COVID 19 salgınında nasıl korunacağına dair çalıştığı kurum tarafından bir eğitim verilmemiştir. %44’üne COVID 19 salgınında iş organizasyonuyla ilgili yapılacak değişiklikler konusunda bilgi verilmemiştir. %50’sine COVID 19 ile ilgili birimine özel tanı, tedavi şemalarıyla ilgili rehber vb. eğitim materyali verilmemiştir.

Grafik 3 Sağlık kurumlarının hazırlıklı olma durumu (%)

Sağlık çalışanlarının COVID 19 şüpheli ya da kesin tanılı bir hastaya hizmet verirken Kişisel Koruyucu Donanıma (KKD) erişim konusunda yaşadıkları sorunlar

COVID-19 pandemisi nedeniyle başvuran tüm hastaların kuşkulu vaka gibi düşünülerek önlem alınması çok önemlidir. Bu nedenle kişisel koruyucu kullanımı yaşamsaldır. Sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu donanıma erişim konusunda yaşadıkları sorunlar Tablo 1’de sunulmuştur.

Sağlık çalışanlarının COVID 19 şüpheli ya da kesin tanılı bir hastaya hizmet verirken Kişisel Koruyucu Donanıma (KKD) erişim konusunda yaşadıkları sorunlar

COVID-19 pandemisi nedeniyle başvuran tüm hastaların kuşkulu vaka gibi düşünülerek önlem alınması çok önemlidir. Bu nedenle kişisel koruyucu kullanımı yaşamsaldır. Sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu donanıma erişim konusunda yaşadıkları sorunlar Tablo 1’de sunulmuştur.

Sağlık çalışanlarının çalışma koşulları COVID 19 salgınına hazır hale getirildi mi?

Tablo 2’de sağlık çalışanlarının COVID 19 şüpheli ya da kesin tanılı bir hastaya hizmet verme koşulları sunulmuştur. Sağlık çalışanları bulundukları bölümde çalışan sayısının arttırılmadığını, dönemsel de olsa hasta oldukları halde çalışmak zorunda kaldıklarını, çalıştıkları ortamda havalandırma ile ilgili sorun yaşadıklarını, gebelik, kronik hastalık ya da yaş nedeniyle risk grubunda olduğu halde risksiz yerde çalışma hakkını kullanamadıklarını, kişisel koruyucu donanımla ilgili sorunları üst yönetime rahatlıkla bildiremediklerini ve yoğun bir biçimde kaygıya ve korkuya neden olan sorunlar yaşadıklarını belirtmişlerdir. COVID 19 salgını nedeniyle 155 sağlık çalışanı yönetime işten çekilme talebinde bulunmuştur.

Grafik 5’te Covid 19 salgını nedeniyle gebelik, kronik hastalık nedeniyle riskli yerlerde çalışmama hakkının verilmemesinin (%64), KKD, havalandırma vb. sorunlarda üst yönetime rahatlıkla bildirememenin(%64), sorunlar nedeniyle kaygı ve korkuyla çalışmanın (%83) devam ettiği görülmektedir. Havalandırmayla ilgili sorun yaşama (%70) ise artmıştır. 

Sonuç

Bu çalışmaya yanıt veren 68 ilden 1630 sağlık çalışanının %70’i çalıştığı sağlık kurumunda birden fazla COVID-19 hastası olduğunu, %6’sı bir sağlık kurumunda teyitli COVID-19 hastasıyla yüz yüze (1 metre mesafede) teması olduğunu belirtmiştir.

Sağlık kurumlarının hala COVID-19 salgını için hazırlıklı olmadığı görülmektedir.

Yanıt verenlerin %50’si çalıştığı kurumda COVID-19 için ayrı bir triaj mekânı sağlanmadığını, %44’ü COVID 19 salgınında nasıl korunacağına dair çalıştığı kurum tarafından bir eğitim verilmediğini, %44’ü COVID 19 salgınında iş organizasyonuyla ilgili yapılacak değişiklikler konusunda bilgi verilmediğini, %50’si COVID 19 ile ilgili birimine özel tanı, tedavi şemalarıyla ilgili rehber vb. eğitim materyali verilmediğini ifade etmiştir.

Hala gebe, kronik hastalığı olan vb. sağlık çalışanları riskli bölümlerde çalışmaya devam etmekte, KKD yeterli olmadığı gibi çalıştıkları birimlerin havalandırılmasıyla ilgili sorunlar artmaktadır.

Sağlık çalışanları büyük bir risk altında sağlık hizmeti sunmaktadır. Risk değerlendirmesi çalışmasının ikinci hafta verileri Kişisel Koruyucu Donanım ve çalışma koşulları konusunda ciddi yetersizlikleri ve sorunları işaret etmektedir. Bu koşullar meslek hastalığı ve iş kazası yönünden yüksek risk oluşturmakta, sağlık çalışanlarında kaygı ve korkuya neden olmaktadır. Türk Tabipleri Birliği olarak pandemi ile mücadelede yaşamsal öneme sahip hekimlerin ve sağlık çalışanlarının özveriyle çalıştıklarını vurguluyor, Sağlık Bakanlığına sağlık kurumlarında çalışma koşullarının iyileştirilmesinin ve Kişisel Koruyucu Donanımların eksiksiz sağlanmasının gerektiğini verilerin ışığında bir kez daha bildiriyoruz.

Risk Değerlendirmesi Anketi’nin İkinci Hafta Sonuçları için tıklayınız.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir