Kamu Personeli Alım İlanları

Hemşire, sağlık teknikeri ve diğer branşlardan sağlık personeli alımı yapılacak!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli personel (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ ) alım ilanı yayınladı. İlana göre Osmangazi Üniversitesi, kendi bünyesinde bulunan hastaneye, farklı branşlardan toplam 190 sağlık personeli alımı yapacak.

KADRO DAĞILIMI

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanı Mezunu olmak – 30 hemşire alımı

Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak – 70 hemşire alımı

4 Sağlık Teknikeri – Yükseköğretim Kurumlarının Anestezi, Anestezi Teknikerliği Önlisans programlarının birinden mezun olmak.

10 Sağlık Teknikeri – Yükseköğretim Kurumlarının Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği veya Tıbbi Laboratuvar Önlisans Programı/Bölümü mezunu olmak.

24 Sağlık Teknikeri – Yükseköğretim Kurumlarının Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik Önlisans Programlarının birinden mezun olmak.

2 Sağlık Teknikeri – Yükseköğretim Kurumlarının Odyometri veya Odiometri Önlisans programlarının birinden mezun olmak.

4 Sağlık Teknikeri – Yükseköğretim Kurumlarının Patoloji Laboratuvar, Patoloji Laboratuvar Teknikleri Önlisans programlarının birinden mezun olmak.

6 Sağlık Teknikeri – Yükseköğretim Kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans programlarının birinden mezun olmak.

3 Röntgen Teknisyeni – Ortaöğretim Kurumlarının Radyoloji Teknisyenliği Alanı mezunu olmak.

14 Diğer Sağlık Personeli – Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans Programından mezun olmak

1 Diğer Sağlık Personeli – Yükseköğretim Kurumlarının Perfüzyon alanında lisans eğitimi veren programlarının birinden mezun olmak.

10 Laborant – Ortaöğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği alanında eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.

1 Ebe – Yükseköğretim Kurumlarının Ebelik Bölümü Lisans mezunu olmak.

4 Eczacı – Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. KPSS Şartı Aranmamaktadır.

1 Biyolog – Yükseköğretim Kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Biyoloji bölümünden mezun olmak.

1 Psikolog – Yükseköğretim Kurumlarının Lisans düzeyinde eğitim veren Psikoloji bölümünden mezun olmak.

2 Diyetisyen – Yükseköğretim Kurumlarının Lisans düzeyinde eğitim veren Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun olmak.

3 Fizyoterapist – Yükseköğretim Kurumlarının Lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümünden mezun olmak.

Sağlık personeli alımı ile ilgili üniversite rektörlüğü tarafından yapılan resmi açıklama şöyle;

PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere, 5620 Sayılı Kanun ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişiklikleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine sözleşmeli personel alınacaktır.

Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı değerlendirilecektir. Önlisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı değerlendirilecektir. Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı değerlendirilecektir. Eczacı kadrosuna başvuracak adaylarda KPSS sınavına girme koşulu aranmamaktadır. Başvuruların kadro sayısından fazla olması halinde kurayla belirlenecektir.

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

GENEL ŞARTLAR:

1. T.C. vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Değişik: 23/01/2008-5728/317md.) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4. Askerlik Durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak.

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. 657 sayılı Kanunu’nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adayların www.ogu.edu.tr adresinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak ve istenilen belgeleri de başvuru formuna ekleyerek, Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezi Ön Fuaye Salonunda oluşturulacak başvuru masalarına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

İlan edilen nitelik kodlarından sadece bir (1) tanesine müracaat edilecektir. Müracaat evrakları teslim alınırken kontrol edilmeyecek olup teslim edilen belgelerdeki sorumluluk tamamen müracaat sahiplerine aittir.

Posta, faks, veya e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir.

Adayların ilanda belirtilen şartları son müracaat günü itibariyle taşıyor olması gerekmektedir.

İlanımız yayınlandıktan sonra başvuru tarihi www.ogu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.

KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra işe alınmaya hak kazananların isimleri, başvuru bitim tarihinden sonra www.ogu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Her kadroya atanacak kişi sayısı kadar yedek bırakılacak, şayet asil ve yedeklerden kontenjan dolmaması halinde diğer sıralamadaki şartları taşıyan adaylar, kadro sayısı tamamlanana kadar puan sırasına göre çağrılacaktır.

Covid-19 tedbirleri kapsamında başvuruya gelen adayların maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Kurallara uymayanların müracaatları alınmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

Başvuru Formu (Başvuru Formuna KPSS Puanı yazılırken tam, okunaklı ve arasında virgül (,) kullanarak yazılması gerekmektedir.)

1 Adet Fotoğraf (Başvuru Formunun ilgili bölümüne yapıştırılmış olması gerekmektedir.)

Askerlik Durum Belgesi, Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, – (Erkek adaylar için Askerlik Şubesinden veya e-devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu e-devlet çıktısı)

Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (e-devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu edevlet çıktısı )

2018 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (Kontrol kodu olan KPSS sonuç belgesi)

Nüfus cüzdanı fotokopisi veya Nüfus Kayıt Örneği (e-devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu e-devlet çıktısı) 5583/1-1

Osmangazi üniversitesine personel alımı başvurular 27 Temmmuz 2020’de başlamış olup, 15 gün devam edecektir. 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir