Adalet Personeli

Zabıt Katibi başvuru şartları nelerdir? Zabıt katibi görevleri nelerdir? Zabıt Katibi maaşları ne kadar?

Türkiye’de corona virüsü salgını sonrası vatandaşlar kamu alımlarının ne zaman olacağını merak ediyorlar. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı tarafından personel alımına dair açıklamalar araştırılıyor. Peki, Adalet Bakanlığı 2020’de Zabıt Katibi alımı yapacak mı? Zabıt Katibi başvuru şartları nelerdir? Zabıt Katibi görevleri nelerdir? Zabıt Katibi maaşları ne kadar?

Zabıt Katibi başvuru şartları nelerdir? Zabıt katibi görevleri nelerdir? Zabıt Katibi maaşları ne kadar?

2020’de Zabıt Katibi alımı olacak mı?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarda, 10 bin kamu personeli alımı yapmayı planladıklarını belirtti. Personel alımı için onay verildiğinde bakanlık alım ilanları yayınlayacak.

10 bin personel alımı için şu kadroların açılması bekleniyor:

Zabıt katibi

Mübaşir,

Şoför,

Aşçı,

Teknisyen,

Avukat,

Hizmetli,

Psikolog,

Sosyal çalışmacı,

İstatistikçi,

İcra katibi,

Öğretmen,

Veteriner,

İnfaz ve koruma memuru,

Cezaevi katibi,

Hemşire,

Kaloriferci

Zabıt Katibi başvuru şartları nelerdir? Zabıt katibi görevleri nelerdir? Zabıt Katibi maaşları ne kadar?

Zabıt Katibi Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 16 Temmuz 2019 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 inci maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2018) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,(lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için 1 Ocak 1983 ve sonra doğumlu olanlar)

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağma gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak,

g) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Zabıt Kâtibi Pozisyonlarımla Görev Alabilmek için;

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak.

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. c) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen ve adaylara yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak, Adayların UYGULAMA SINAVINDA yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarlan nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir.

Zabıt Katibi başvuru şartları nelerdir? Zabıt katibi görevleri nelerdir? Zabıt Katibi maaşları ne kadar?

Zabıt Katibi görevleri:

a)İş bölümüne göre kendisine verilen işleri biriktirmeden zamanında yapmak.

b) Dosyaları ve evrakı zamanında kaydetmek.

c) Yargılaması devam eden dosyaları eksiksiz ve düzenli bir şekilde muhafaza etmek.

ç) Başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcıvekili ve Cumhuriyet savcısının uygun göreceği evrakın havalesini yapmak.

d) Müzekkereleri yazarak, takip ve tekid işlemlerini yapmak.

e) Duruşma ve keşif işlemlerinde hazır bulunarak tutanağı yazmak ve imzalamak.

f) Cumhuriyet başsavcılığı işlemleri ile daire ara kararlarının gereğini yapmak.

g) Karar ve tutanakları başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcıvekili ve Cumhuriyet savcısının bildirdiği şekilde dikkat ve itina ile yazarak imzalamak.

ğ) Fizikî olarak bilirkişilere teslimi gereken dosyalarla ilgili işlemleri yapmak.

h) Her türlü tebligat evrakını hazırlamak.

ı) Dizi pusulası düzenlemek.

i) Dosya incelenmesine nezaret etmek ve dosya inceleme tutanağını düzenlemek.

j) İşi biten dosyaları arşive kaldırtmak.

k) Mevzuattan kaynaklanan veya başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcıvekili, Cumhuriyet savcısı ya da müdürün vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

Zabıt Katibi maaşları ne kadar?

Lisans mezunu Zabıt Katipleri 3,927 TL maaş almaktadırlar.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir