Personel Alımı

Belediye memur alım ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı! Başvuru tarihi belli oldu

Çankırı’da bulunan Yaylakent Belediye Başkanlığı tarafından KPSS’den 60 puan alan adayların başvuru yapacağı memur alım ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

BELEDİYE MEMUR ALIMI BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 26.01.2021-28.01.2021 tarihleri arasında saat 10:00 -16:00’a kadar Belediyeye müracaatlarını yapabileceklerdir.

Adaylar başvuru belgelerini:

Elektronik ortamda, Belediyenin www.yaylakent.bel.trresmiinternetadresine, Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Yaylakent Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Cumhuriyet Mahallesi Ankara Caddesi No:92Yaylakent-Orta/ÇANKIRIadresine göndererek başvuru yapabileceklerdir.(Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadrosu için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

e) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, Lisans2020-KPSSP3 sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

b)Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

c)13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Sınava girmek isteyen adaylar, www.yaylakent.bel.tr resmi internet adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

a)Nüfus cüzdanıaslıveya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

b)Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzcatasdik edilebilir)

c)Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir),

d)KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,

e)Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

f)Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

g)Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

h)Sürücü belgesinin aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

4- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSUKABULEDİLENLERİN İLANI

a)Belediyemiz, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilmek suretiyle adaylarıKPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.

b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların değerlendirilmesini müteakip Belediyemizin www.yaylakent.bel.tr resmi internet sayfasından ilan edilecektir.

c)Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar,sınav yeri vezamanı 03/02/2021’de Belediyemiz www.yaylakent.bel.trresmi internet adresinden ve Belediye ilan panosundan ilan edilecektir.

d) Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylara, belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi”adaylarınadreslerine gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

e)Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.

f)Hatalıadres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasındanYaylakent Belediyesi sorumlu tutulmayacaktır.

g) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

5- SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI

Yaylakent Belediyesi hizmet binasında memur alımı için 08/02/2021 saat 09:30’dasözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.

Sınav Konuları:

1-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

2-Atatürk İlkeleri ve İnkılapTarihi

3-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

4-Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ilekadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir