Personel Alımı

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine uzman yardımcısı personel alınacak!

23 Aralık yani bugün yayımlanan Resmi Gazete içinde Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından personel alım ilanı yayımlandı.

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından yayımlanan personel alım ilanında, “Genel İdare Hizmetleri Sınıfında münhal bulunan 6 ncı derece kadrolarda görev yapmak üzere Giriş (Sözlü) sınavı (tek aşamalı) ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanlığı Yönetmeliği çerçevesinde 15 adet Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır. ” denildi.

MGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

2- Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri ile hukuk fakültelerinden ya da bu fakültelere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3- Giriş (Sözlü) sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir),

4- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) KPSSP8, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP28, KPSSP31, KPSSP36, KPSSP43 puan türlerinden herhangi
birinden 80 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan
başlanarak sıralanması neticesinde; alınacak Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman
Yardımcısı sayısının 4 katı aday arasına girmek (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da
Giriş (Sözlü) sınavına çağrılırlar), 

5- Son başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olmak,

6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Giriş (Sözlü) sınavı başvuruları 11 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayıp 29 Ocak 2021 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Başvurular Kurumun internet sitesinden (www.mgk.gov.tr) indirilerek doldurulacak başvuru formuna KPSS ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınav sonuç belgesi eklenmesi suretiyle Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:254 Posta Kodu:06530 Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya posta yolu ile yapılabilir.  Son başvuru tarihinde saat 18.00’dan sonra Genel Sekreterliğe intikal eden başvurular kabul edilmeyecek olup, postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN DUYURULMASI, SINAV YERİ VE TARİHİ

Başvuru formu ve ekinde yer alan belgelerin incelenmesi sonucu ilanda belirtilen şartları haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Giriş (Sözlü) sınavının yapılacağı yer ve tarih bilgileri ile birlikte sınav tarihinden en az 10 gün önce www.mgk.gov.tr internet sitesinde yayımlanacak ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği hizmet binası giriş kapılarına da asılarak ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Giriş (Sözlü) sınavına katılmaya hak kazanan adaylar www.mgk.gov.tr internet sitesinde yayımlanacak olan yer, tarih ve saatte kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) ile hazır bulunacaklardır.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDAN
İSTENECEK BELGELER:

1- Mezun olunan yükseköğretim kurumu diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya ilgili
kurumunca onaylı örneği (Yurt dışındaki okullar ile hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme,
iktisadi ve idari bilimler fakültelerine denk sayılan yurt içindeki fakülte veya yüksekokullardan
mezun olunmuş ise denklik belgesi ile birlikte),
2- Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
3- 3 adet vesikalık fotoğraf,
4- Aday tarafından el yazısı ile yazılmış ve imzalanmış özgeçmiş (1 sayfayı geçmeyecek şekilde),
5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (www.mgk.gov.tr internet sitesinden temin edilecek),
6- Adli Sicil Kaydı belgesi (e-Devlet sisteminden temin edilebilir),
Başvuru sırasında belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla adayların yanlarında fotokopisini getirdikleri belgeler Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Personel Dairesi Başkanlığınca tasdik edilebilecektir. Eksik belge ve bilgileri bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVI KONULARI VE DEĞERLENDİRME

1-Giriş (Sözlü) sınavı, adayların;
a) Alan bilgisi ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin görev alanına giren temel
konulara ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden yapılacak değerlendirmeyle gerçekleştirilecektir.
Adaylar, Sınav Kurulu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle (a) bendi için 50 puan,
(b) ilâ (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar puan üzerinden değerlendirilecektir.
Giriş (Sözlü) sınavında başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alınması şarttır.
2-Yedek aday belirlenmeyecek olup, Genel Sekreterlik, başarılı aday sayısı ilan edilen
kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda uzman
yardımcısı alma hakkına sahiptir.

BAŞARI LİSTESİ VE GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVI SONUÇLARININ DUYURULMASI

1- Giriş (Sözlü) sınavından puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday atanmaya hak kazanacaktır. Adayların Giriş (Sözlü) sınav puanının eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.
2- Giriş (Sözlü) sınavı sonuçları, www.mgk.gov.tr internet sitesinde ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:254 Posta Kodu:06530 Çankaya/ANKARA adresinde yer alan hizmet binası giriş kapılarında ilan edilecektir. Ayrıca Giriş (Sözlü) sınavında başarılı olan adaylara sınav sonucu yazılı olarak bildirilecek ve atanmaları için gerekli olan belgeler istenecektir. Giriş (Sözlü) sınavında başarılı olamayan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3- Giriş (Sözlü) sınavını kazananların Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcılığı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu hükümlerine göre yapılacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

1- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin Giriş
(Sözlü) sınavı geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal
edilecektir. Bu kişiler, hiçbir hak talep edemeyecek ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili
hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
2- Giriş (Sözlü) sınavı ile ilgili bilgi, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Personel
Dairesi Başkanlığı, 0 (312) 289 65 09-10-11-13 numaralı telefonlardan alınabilir. 

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir