Personel Alımı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 18 ilde personel alımı yapacak!

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yüksek maaşlar personel alım ilanı yayımlandı. DSİ personel alım ilanında 18 ilde 9 farklı meslekte personel alımı yapılacağı bildirildi.

DSİ personel alım ilanında, “Kurumumuzun merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre istihdam edilmek üzere; Aşağıda il, unvan ve sayıları belirtilen toplam 63 (altmış üç) adet Mühendis kadrosuna, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olanlar arasından, “07/11/2018 tarih ve 30588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Su İşleri Genel  Müdürlüğüne  İlk  Defa  Açıktan  Atanacak  Mühendis Personel  Hakkında  Sınav  ve  Atama Yönetmeliği” çerçevesinde 15 Şubat 2021 tarihinde yapılacak uygulamalı sınav neticesinde atama yapılacaktır.” denildi.

DSİ PERSONEL ALIMI ADAYLARDA ARANILAN ŞARTLAR

a)  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48  inci  maddesinde  belirtilen  genel  şartları taşımak,
b) 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olmak.
c) Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

Başvurular,  elektronik  ortamda  http://personelalimi.dsi.gov.tr  adresinde  yer  alan  Devlet Su  İşleri  Genel  Müdürlüğü  Sınav  Başvuru  Formu’nun  doldurulması   suretiyle  yapılacaktır. Uygulamalı   sınava   girmeye   hak   kazanan   adaylar   başvuru   formunu   imzalı   olarak   Genel Müdürlüğe göndereceklerinden bir çıktı alınması zorunludur.
Tercihte   bir   sınırlama   olmayıp,   her   aday   kendi   branşındaki   il   sayısı   kadar   tercih yapabilecektir.
Başvurular  sadece  elektronik  ortamda  yapılacağından  şahsen  veya  posta  ile  yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU TARİHİ

Başvurular; 11 Ocak 2021 tarihi saat 10.00 da başlayacak, 20 Ocak 2021 tarihi saat 24.00 de sona erecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruda  bulunan  ve  başvurusu  kabul  edilen  adaylar  arasından  en  yüksek  KPSSP3 puanından  başlamak  üzere  atama  yapılacak  kadro  sayısının  dört  katı  kadar  aday  (son  sıradaki adayla eşit puan alanlar dâhil) uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır.

SINAV TARİHİ  VE YERİ

Uygulamalı sınava çağrılacak adayların; ad ve soyadları, sınav yeri, sınav tarihi ve saati ile  ilgili  bilgiler  26  Ocak  2021  tarihinde  www.dsi.gov.tr  adresinde  ilan  edilecektir.  Ayrıca adaylara elektronik ortamda bildirimde bulunulacaktır.

GİRİŞ SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar, başvuruda bulunurken çıktısını aldıkları Devlet  Su  İşleri  Genel  Müdürlüğü  Sınav  Başvuru  Formunu  imzalı  olarak aşağıdaki  belgelerle birlikte en  geç 3  Şubat 2021  tarihinde Genel  Müdürlük Personel Dairesi  Başkanlığı’nda olacak şekilde  posta  ile  (iadeli  taahhütlü  olarak) gönderecek  veya  Genel  Müdürlük  Personel  Dairesi Başkanlığı’na elden teslim edeceklerdir.

a)  Diploma  veya  mezuniyet  belgesinin  aslı  veya  onaylı  örneği  (eğitimini  yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),
b) 2020 yılı KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
c) Özgeçmiş,
d) Üç adet vesikalık fotoğraf.

Belgelerin posta ile gönderilmesi halinde, postadaki gecikmeler veya benzeri sebeplerle 3 Şubat 2021 tarihi mesai bitiminden sonra Genel Müdürlük kayıtlarına geçen başvurular dikkate alınmayacaktır.

 GİRİŞ SINAVI KONULARI

Giriş sınavı, uygulamalı olarak yapılacaktır.
Sınavda adaylar; mesleki alan bilgisi ve Genel Müdürlüğün faaliyet alanları esas alınarak toplam yüz puan üzerinden değerlendirilecektir. Uygulamalı sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Sınav Komisyonun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin   yüz   tam   puan   üzerinden   verdikleri   notların   aritmetik   ortalaması   alınarak   adayın uygulamalı sınav puanı tespit edilir.

Adayların, uygulamalı sınav puanı ile KPSSP3 puanının aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenen  başarı  puanına  göre  nihai  başarı  listesi  hazırlanır.  Asıl  ve  yedek  listelerde  sıralama yapılırken,  adayların  başarı  puanının  eşit  olması  halinde,  uygulamalı  sınav  puanı  yüksek  olan adaya,  uygulamalı  sınav  puanının  eşit  olması  durumunda  KPSSP3  puanı  yüksek  olan  adaya, bunun eşit olması halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması halinde ise yaşı büyük olan adaya öncelik tanınır.

Giriş sınavı sonuçları, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle başarı puanına göre sıraya konularak, atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl ve yedek listeler belirlenecektir.
Giriş  Sınavında  başarılı  olup  göreve  başlamayanlar  veya  başlatılmayanlar  veya  göreve başlayanlardan  çeşitli  sebeplerle  ayrılanların  yerine  sınav  sonuçlarının  ilan  edildiği  tarihten itibaren altı ay süreyle Giriş Sınavı yedek listesindeki başarı sırası dikkate alınarak atama yapılır.

Giriş  Sınavı  sonuçları  www.dsi.gov.tr  adresinde  ilan  edilecek  olup  ayrıca  başarılı  olan adaylara yazılı tebligat yapılacaktır.

Adaylar,   Giriş   Sınavı   sonucunun   ilan   edilmesinden   itibaren   beş   gün   içinde   Sınav Komisyonuna  yazılı  olarak  itiraz  edebilirler.  İtirazlar,  Sınav  Komisyonunca  itiraz  süresinin bitiminden  itibaren  yedi  iş  günü  içinde  incelenerek  karara  bağlanıp  sonuç,  adaya  yazılı  olarak bildirilir.

Asıl  listede  yer  alanlardan  atama  işlemlerinin  yapılması  için  kendilerine  bildirilen  süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.

Atama  yapılması  için  kendilerine  bildirilen  süre  içinde  mazeretsiz  olarak  başvurmayan veya  ataması  yapıldığı  halde  süresi  içinde  göreve  başlamayan  adaylar  için  sınav  sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Kendilerine  yapılacak  bildirimde  belirtilen  süre  içerisinde  başvuruda  bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi   birini   taşımadığının   anlaşılması   üzerine   ataması   yapılmayanların   yerlerine   yedek listedeki adaylar sırasıyla ve aynı esaslara göre atanacaktır.

Sınavı kazananlardan, Giriş Sınavı Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir ve hiçbir hak talebi söz konusu olmayacaktır.
Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
İlan olunur.       

DSİ PERSONEL ALIM İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir