İşkur İş İlanları

Belediye resmen duyurdu! KPSS 55 puan ile düz memur alımı yapılacak!

KPSS puanı olup da değerlendirmek isteyen adaylar için yeni bir personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilana göre KPSS 55 ve 70 puan ile belediyeye kadın erkek eleman alınacağı duyuruldu. Alımın şartları ve detayları haberimizde ayrıntılı olarak mevcut

Yayımlanan ilana ek olarak, “Bahşılı Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre; aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır” ifadesin kullandı.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

Bahşılı Belediye Başkanlığının boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Erkek Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya Askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

a) İlan edilen kadrolar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

b) 13 / 10/ 1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

c) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

d) Mühendislik kadrosu için; ÖSYM’ nin YDS İngilizce sınavından en az “ D” seviyesinde İngilizce bildiğini belgelemek,

screenshot-8-001.jpg

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında;

Sınava girmek isteyen adaylar, www.bahsili.bel.tr adresi üzerinden temin edecekleri

BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

a) Nüfus cüzdanı aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla belediyemizce tasdik edilebilecek sureti,

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

c) Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir).

ç) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı.

d) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.

e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.

f ) 2 adet biyometrik fotoğraf. (1 adedi forma yapıştırılacak)

g) İlan edilen kadrolar için istenen sürücü belgesinin aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla belediyemizce tasdik edilebilecek sureti.

ğ) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya aslı ibraz edilmek kaydıyla belediyemizce tasdik edilebilecek sureti.

h) YDS İngilizce sınavı Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı.

ı) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.

i) Başvuru formu.

screenshot-9-001.jpg

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 10/02/2021 tarihinden 12/02/2021 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (10:00-12:30 / 13:00-16:00) müracaatlarını yapabileceklerdir.

Adaylar başvuru belgelerini:

Elektronik ortamda, Belediyemiz, posta@bahsili.bel.tr internet adresine,

Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Bahşılı Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet Binası Hüseyin Onbaşı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi no:23 Bahşılı / KIRIKKALE gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

Eksik bilgi ve belgelerle yada nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,

Belediyemiz tarafından görevlendirilecek sınav kurulu tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir