Gündem

Türkiye Petrolleri ile ilgili flaş karar! Yürürlükten kaldırıldı!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 8 Ocak Cuma Resmi Gazete’de kritik bir Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararı içerisinde, “Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerinden Alınacak Hasılat Paylarına İlişkin 30/12/2005 Tarihli ve 2005/9916 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3416)”  olduğu belirtildi.

TÜRKİYE PETROLLERİ İLE İLGİLİ CUMHURBAŞKANI KARARI

Yayımlanan kararda, “Bazı kamu iktisadi teşebbüslerinden alınacak hasılat paylarına ilişkin 30/12/2005 tarihli ve 2005/9916 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 78 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.” denildi.

7/1/2021 TARİHLİ VE 3416 SAYILI CUMNURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- Bazı kamu iktisadi teşebbüslerinden alınacak hasılat paylarına ilişkin 3012/2005 tarihli ve 2005/9916 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın ) inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 7- Bu Karar, 1/4/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 30/12/2005 Tarihli ve 2005/9916 Sayılı Kararnamenin Eki KARAR

Madde 1 — Aylık gayrisafi hasılat tahakkuk tutarını (katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç) kapsamak kaydıyla;

a) Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünün mal ve hizmet satışları (Devlet hissesi karşılığı olup yurt içinde ürettiği ve/veya alıp sattığı ham petrol ile doğalgaza ait hasılat hariç) gayrisafi hasılatının %10’u,

b) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün mal ve hizmet satışları gayrisafi hasılatının %10’u,

c) Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğünün mal ve hizmet satışları gayrisafi hasılatının %10’u,

d) Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün mal ve hizmet satışları ürün nevileri itibarıyla gayrisafi hasılatının %10’una kadarı.

en geç takip eden ayın yirmisine kadar (Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü için takip eden ayın sonuna kadar) Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığına ödenir. Ödenen bu tutarlar bütçeye gelir yazılır.

Bu maddede belirtilen tutarların süresi içinde ödenmemesi halinde, ödenmeyen tutarlar, gecikme zammı da uygulanmak suretiyle 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

Cumhurbaşkanı Kararının işaret ettiği karar, “Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünün mal ve hizmet satışları (Devlet hissesi karşılığı olup yurt içinde ürettiği ve/veya alıp sattığı ham petrol ile doğalgaza ait hasılat hariç) gayrisafi hasılatının %10’u,” yayımlanan karar ile yürürlükten kaldırıldı.

screenshot-1.jpg

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir