Kamu Personeli Alım İlanları

Devlet Su İşleri (DSİ) personel alımı yapacak!

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yeni bir personel alım ilanı yayınladı. İlana göre DSİ, Erzurum, Şanlıurfa, Van, Sivas, Trabzon, Kastamonu, Kars ve Artvin olmak üzere 8 farklı şehirde personel alımı yapacak. Personel alımına ilişkin yayınlanan ilan detaylarında şu bilgilere yer verildi.

DSİ PERSONEL ALIM İLANI

 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

BAŞVURULARIN YERİ VE ŞEKLİ

a)  Başvuruda  bulunacakların  öğrenim  durumlarına  dair  bilgiler,  YÖKSİS’  te  kayıtlı olması gerekmekte olup aksi takdirde başvuruda bulunulması mümkün bulunmamaktadır.

Bu  sebeple;  başvuruda  bulunacakların  e-Devlet  şifreleri  ile  https://www.turkiye.gov.tr/ yükseköğretim-mezun-belgesi-sorgulama   adresinden   öğrenim   durumlarını   kontrol   etmeleri gerekmektedir. Şayet e-Devlette kayıtları yok ise mezun oldukları üniversitelerin öğrenci işleri ile irtibata geçerek YÖKSİS’e kayıtlarının yapılmasını  sağlamaları  ve kayıt  işlemi  tamamlandıktan sonra başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu aşamada, Kurumumuzun yapabileceği her hangi bir işlem bulunmadığından, olabilecek olumsuzluklar için Kurumumuz sorumlu değildir.

b)  Başvurular,  elektronik  ortamda  https://personelalimi.dsi.gov.tr  adresinden  yapılacak olup, Kurumumuza şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

c) Tercihte bir sınırlama olmayıp, her aday il sayısı kadar tercih yapabilecektir.

BAŞVURU TARİHİ

Başvurular,  15  Şubat  2021  Pazartesi  günü  saat  09.00’  da  başlayacak,  24  Şubat  2021 Çarşamba günü saat 24.00 de sona erecektir.

ADAYLARDA ARANILAN ŞARTLAR

a) T.C. vatandaşı olmak.

b)  Son müracaat tarihi itibarıyla Hukuk Fakültelerinin  veya  denkliği  Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının Hukuk Programı (YÖKSİS Kayıt No:3309) bölümünden mezun olmak.

c) Son müracaat tarihi itibarıyla Avukatlık Ruhsatnamesine sahip olmak.

ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d)  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48  inci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (A) bendinin 4 üncü ve 5 inci alt bentlerinde yer alan “Kamu haklarından mahrum bulunmamak.” ve “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı   suçlar,   devlet   sırlarına   karşı   suçlar   ve   casusluk,   zimmet,   irtikap,   rüşvet,   hırsızlık, dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat  karıştırma,  edimin ifasına  fesat   karıştırma,  suçtan  kaynaklanan   malvarlığı   değerlerini  aklama  veya  kaçakçılık

suçlarından mahkum olmamak.” şartlarını haiz olmak.

e) Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmamak.

f) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS-P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

g) Yurdun her yerinde ve arazi şartlarında görev yapabilecek sağlık şartlarını taşımak.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

a) Süresi içerisinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adaylar, başvuru süresi bittikten sonra 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS puanları esas alınmak suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır.

b)  İlan  edilen  pozisyon  sayısı  kadar  belirlenen  aday  listesi  Kurumumuz  resmi  internet sitesinde (www.dsi.gov.tr/duyurular)  26 Şubat 2021 tarihinde ilan edilecek olup adayların e-posta adresine bildirimde bulunulacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sözleşmeli  olarak  istihdam  edilecek  personelin  bu  ilanda  ve  ilgili  mevzuatta  belirtilen şartları taşımadığı veya sonradan bu şartları kaybettiği anlaşılanların sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshedilecektir.

Göreve başlama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adaylarla sözleşme  yapılmayacak  olup,  bu  hususların  sözleşmeden  sonra tespiti  halinde yapılan sözleşmeler  iptal  edilerek  ilgililer  hakkında  genel  hükümlere  göre  işlem  yapılacaktır.  İdare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir