Genel

Devlet Güvenliğini Riske Atan Memur Olmayacak

Başbakan Ahmet Davutoğlu imzalı genelge de;  “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü milli güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden, devlet otoritesini zaafa uğratmayı hedefleyen, iç ve dış güvenliği bozmak için çalışan, vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini yok etmek amaçlı davranışlar ve saldırılarda bulunan terör örgütleri veya legal görünüm altında illegal faaliyet yürüten yapılarla mücadelesini hukuki açıda etkili bir şekilde yürütmektedir.
 
Anayasal bir hakkın kullanımı sonucu kamu hizmetine giren ve Devlet adına millete hizmette bulunmakla görevli olan kamu çalışanlarının en önemli özellikleri dürüstlük, tarafsızlık ve Anayasa ile kanunlara bağlı kalmaktır. Kamu çalışanlarının hizmet içi ve hizmet dışındaki davranışlarının, resmi sıfatlarının gerektirdiği niteliklerle bir olması zorunluluğu vardır.
 
Devletin ve ülkenin menfaatlerini korumakla görevli olan kamu çalışanlarının;
Anayasaya ve kanunlara bağlılıkla hareket etmeleri, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak, davranışlarıyla kendilerine duyulan güveni kaybetmemeleri gerekiyor.
 
Bu çerçevede, kamu çalışanları, kanunların suç sayılan işleri yapmak amacıyla kurulan örgüt veya yapılarla hiçbir şekilde irtibata giremez; bu yönde faaliyet gösteren herhangi bir harekete, gruplaşmaya veya derneğe katılamaz ve bu  dernek ve kurumlara yardım ve yataklık edemezler.
 
Kamu çalışanları, ilgili mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde yalnız hiyerarşik amirleri tarafından verilen görevleri yerine getirmekle sorumludurlar , bu görevlerin ilgili mevzuata göre yürütülmesinden amirlerine karşı sorumlulukları dışında sorumlulukları yoktur.
Amirler altlarında çalışan kişilerin sorumluluklarını Anayasa ve kanunlara uygun olarak yerine getirip getirmediğini takip etmek ve kontrol etmekle yükümlüdürler. Kamu hizmetine girme hakkı da dahil anayasada yer alan haklardan hiçbiri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak amacıyla ve insan haklarına dayanan hukuk devletini ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler şeklinde kullanılamaz. Bu tür faaliyetler, kanunlarda adli ve idari nitelikte yaptırım gerektiren fiiller olarak değiştirilmiştir..
 
Bu saygınlıkla ilgili;
 
1)Terör örgütleri veya legal görünüm altında illegal faaliyet yürüten yapılarla ilişki kuran veya eylem birliği içerisinde bulunan,
 
2)Bu örgüt ve yapıların emir ve talimatlarıyla davranışlarını belirleyen

3)Bu örgüt ve yapılara yardımda bulunan
 
4)Kamu imkanlarını bu örgüt veya yapıları desteklemeye yönelik kullanan ya da kullandıran
 
5)Bu örgüt ve yapılarla mücadeleyi engelleyen
 
6)Bu örgüt veya propagandasını yapan,
 
kamu çalışanları hakkında ilgili mevzuat içerisinde idari nitelikli işlemler yetkili amirler tarafından ivedilikle yapılacaktır Suç teşkil eden fiiller yönünden ise durum incelenerek adli mercilere iletilecektir. Yukarıda belirtilmiş konuların personel çalışmasına dayalı hizmet alımı ihalesiyle istihdam edilen personel hakkında da ilgili mevzuat çerçevesinde dikkatle uygulanacak. Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim” cümleleriyle Ahmet Davutoğlu  düşünceleri aktardı.