EkonomiGenelGündem

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren kanun teklifi verildi! TBMM’ye sunuldu

TBMM'ye milyonlarca kişiyi ilgilendiren kanun teklifi çok sayıda AK Partili milletvekili tarafından imzalanarak sunuldu.

Türkiye’de faizsiz, kredisiz ve peşinatsız ev, araba satanlarla ilgili milyonlarca kişiyi ilgilendiren kanun teklifi TBMM’ye sunuldu.

AK PARTİ TARAFINDAN KANUN TEKLİFİ VERİLDİ

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK PARTİ) milletvekilleri tarafından hazırlanan kanun teklifinin, “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” olduğu aktarıldı.

TBMM’YE SUNULDU

TBMM’ye sunulan kanun teklifinde, “Teklif ile tasarruf finansman faaliyetlerinin düzenlenmesi ve şirketlerinin denetim altına alınması amacıyla; tasarruf finansman sisteminde faaliyette bulunan firmaların Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) denetim ve gözetim çatısı altına alınması ile bu alanda ayrı bir lisans türünün ihdas edilmesi; lisans verilenler dışındaki kişi veya kurumların tasarruf finansman sisteminde bulunmalarının yasaklanması ve yaptırıma bağlanması; lisans şartlarına, izin verilen faaliyetlere, şirketlerin organizasyon yapılarına, özkaynak ve likiditelerine ilişkin kısıtlamalar ile müşterilerin ve toplanan fonların korunması, karşılık ve ihtiyat fonu ayrılması, muhasebe ve raporlama ile denetim otoritesinin yetkilerine ilişkin düzenlemeler yapılması; müşterilerden toplanan kaynakların firmanın dâhil olduğu grup içindeki diğer faaliyetlerde kullanılmasını önlemek amacıyla münhasıran belirli likit finansal varlıklara yatırılması zorunluluğunun getirilmesi; mevcut firmaların iç sistemleri başta olmak üzere uygun organizasyon ve yönetsel yapılarının tesis edilmesi; tasarruf finansman müşterilerinin sözleşme fesih ve sözleşmeden cayma haklarını kullanmaları durumunda birikimlerinin iade edilmesini engelleyen kişilere ve zimmet suçu işleyen tasarruf finansman şirketi yönetici ve mensuplarına yönelik adli ceza hükümlerinin düzenlenmesi; sistem kapsamında faaliyette bulunan firmaların iradi tasfiye haricinde BDDK tarafından yapılan denetimler sonucunda yükümlülüklerini sürdüremeyecek şekilde mali durumlarının bozulduğunun tespiti ile düzeltici, iyileştirici veya kısıtlayıcı önlemlerden sonuç alınamaması hâlinde BDDK ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından bildirilecek üyelerden oluşan bir tasfiye kurulu tarafından tasfiyelerinin yapılması amaçlanmaktadır.” denildi.

Kanun teklifi genel gerekçesinde yer alan bilgiler şöyle:

Ülkemizde istikrarlı ve uzun dönemli bir büyüme performansı yakalanabilmesi için yurt içi
tasarruflar kilit rol oynamaktadır. Genel olarak bakıldığında, kamu ve özel sektör tasarruflarını da
içeren ülkemiz toplam tasamuf düzeyi, gelişmekte ve hatta gelişmiş birçok ülkenin üzerindedir.
Ancak hane halkı tasarruf oranlarımız görece düşük seviyede seyretmeye devam etmektedir. Bu
durum nedeniyle özellikle bireyler için tasarrufları artırıcı tedbir ve uygulamalar daha da önemli
hale gelmiştir. Hane halkı tasarruflarının arttırılması için öncelikle kişilerin kendilerini finansal
açıdan güvence altında hissedecekleri uygun tasarruf ürünlerinin bulunması gerekmektedir.

Uluslararası örnekler incelendiğinde sözleşmeye dayalı tasarruf (contractual saving) olarak
adlandırılan ve tasarruf sahibinin belirli bir dönem birikim yaptıktan sonra önceden belirlenmiş bir
menfaate ulaştığı yatırım araçlarının çok uzun zamandır tasarruf oranlarını arttırmak için yaygın
şekilde uygulandığı görülmektedir. Sözleşmeye dayalı tasarruf sistemleri arasında en yaygın
olanları ulusal finansman fonları, hayat sigortaları, kamu destekli sosyal emeklilik sigorta sistemleri
ve özel emeklilik fonlarıdır. Söz konusu tasarruf sistemleri, bireysel birikimlerle oluşan tasarruf
havuzları ile uzun vadeli yükümlülük edinirken, yatırım amaçlı kullanıtabilecek istikrarlı nakit
akışları elde etmekte ve sahip oldukları fon fazlası ike kamu kesimine ve reel sektöre uygun
finansman kaynağı sunabilmektedirler. Ayrıca söz konusu tasamıf sistemleri ulusal tasarruf
seviyesinin arttırılması, büyümenin desteklenmesi ve uzun vadede faiz oranlarının ve genel fiyat
düzeyinin dengelenmesi yoluyla finansal istikrara katkı sağlamaktadır.

Dünyada yaygın olarak kullanılan diğer bir sözleşmeye dayalı tasarruf sistemi birikim
dönemi sonrası katılımcıların belirli konularda finarısman hakkı elde ettiği modeldir. Dönüşümlü
kredi tasarruf birlikleri (Rotating Saving and Credit Associations – ROSCA), konut tasarruf planları
(Housing Saving Plans) veya yapı tasarrufu birlikleri (Bausparen, Epargne Logemeni, Building
Societies, Savings and Loans Associations) bu tür sistemlere örnek gösterilebilir. Almanya başla
olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde uygulanan yapı tasarrufu sistemi; genç hane halklarının
daha fazla tasarruf etmesini özendirme, dar gelirli kesimlerin konut finansmarına ulaşmasına
yardımcı olma ve yüksek ve istikrarlı tasarruf oranlarına kavuşulmasına katkı sağlama bakımından
yakalamış olduğu başarı ile öne çıkmaktadır.

Ülkemizde vatandaşlarımızı konut ve taşıt başta olmak üzere çeşitli varlıkları edinmeleri
için finansman hizmeti sunan özel firmaların belirli bir süredir faaliyet gösterdikleri ve günümüzde
önemli bir müşteri kitlesine sahip oldukları bilinmektedir. Söz konusu (firmaların ilan ve
reklamlarında, uyguladıkları çeşitli yöntemler ile kişileri faizsiz şekilde ev ve taşıl sahibi yaptıkları
duyurulmaktadır. Bu firmaların faaliyetleri incelendiğinde dönüşümlü kredi tasarruf birliklerine
veya kurumsal olmayan yapı tasarufu kuruluşlarına çok benzer şekilde faaliyet yürüttükleri
görülmektedir.

Bu firmalar esas itibarıyla, bireylerin bireysel olarak veya grup halinde tasarruf edecekleri
ve sonunda bir finansman cide edecekleri organizasyon yapıları tesis etmektedirler. Özünde bir
finansal aracılık faaliyeti yürüten söz konusu firmaların uygun şekilde denetim ve gözetime tabi
tutulmasıyla bu alanın güvenli ve sürdürülebilirliğinin sağlanarak finansal sektörümüzün
büyümesine ve piyasalarımızın derinleşmesine katkı sağlayacağı değertendirilmektedir.

Bu çerçevede, Kanun Teklifimiz ile “Tasarruf Finansman” olarak adlandırılan yöntemin
düzenlenmesi ve denetim altına alınması amaçlanmaktadır. Tasarruf Finansman Sistemi en genel
anlamıyla; firma ve müşteri arasında önceden kararlaştırılmış olan ya da müşteri grupları içinde
çekiliş yapma gibi yöntemlerle belirlenen vadeye kadar müşterinin birikim yapması karşılığında
müşterilere konut veya taşıt edinebilmeleri amacıyla finansman kullandırılması faaliyeti şeklinde
tanımlanabilir. Sistemi finans sektöründeki diğer uygulamalardan farklı kılan temel unsur,

finansman kullanımının tasarruf cine şartına bağlı olmasıdır.

Sistemin diğer temel unsurları, firmanın belirli bir varlığı satmasından ziyade varlığın satın
alınması amacıyla müşteriye finansman kullandınılmasının söz konusu olması ve bireysel veya grup
halinde tasarruf imkânı sunması, sözleşmenin her bir müşteri bazında tasarruf etme ve finansman
sağlama olmak üzere iki ayrı dönemi kapsaması, bireysel tasarrufla kişilerin firmaya önceden

kararlaştırılmış belirli bir vadeye kadar para yatırması, grup halinde tasarrufla ise çekiliş sonuçlarına
bağlı olarak bireylerin tasarruf edecekleri dönemin değişiklik göslermesi, grup üyelerinin birbirini
finanse etmeleri için gereken süre tamamlanana kadar çekilişte henüz çıkmayan müşterilere diğer
gruplardan sağlanan kaynaklarla finansman ödemesi yapılması, firma tarafından sağlanan finansal
hizmetin karşılığı olarak, müşterilerden finansman büyüklüğüne göre değişen oransal bir ücret
tahsil edilmesi, finanse edilen varlıkların, karşılığında rehin veya ipotek teminatı alınabilen taşıt ve
konut olmasıdır.

Tasarruf finansman faaliyetlerinin düzenlenmesi ve şirketlerinin denetim altına alınması
amacıyla Kanun Teklifimiz ile,

* Tasarruf finansman sistemini icra eden firmaların finansal aracılık faaliyetinde
bulundukları değerlendirildiğinden sisteme kaynak aklaran müşterilerin hak ve menfaatlerinin
korunması amacıyla BDDK’nın denetim ve gözetim çatısı altına alınmaları ve bu çerçevede aynı bir
lisans türünün ihdas edilmesi,

* Lisans verilenler dışındaki kişi veya kurumların sistemi izinsiz ve lisansız şekilde icra
etmelerinin yasaklanması ve yaptırıma bağlanması,

» Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce sistemi icra etmektc olan firmalara, mevzuata
intibak sağlamaları amacıyla süre verilmesi,

» Lisans şartları, izin verilen faaliyetler, şirketlerin organizasyon yapıları, özkaynak ve
likiditelerine ilişkin kısıtlamalar, müşterilerden toplanan fonların ve müşterilerin korunması,
karşılık ve ihtiyat fonu ayırma, muhasebe ve raporlama ile denetim otoritesinin yetkilerinc ilişkin
düzenlemeler yapılması,

* Müşterilerden toplanan kaynakların firmanın dahil olduğu grup içindeki diğer
faaliyetlerde kullanılmasını önlemek amaciyla münhasıran belirli likit finansal varlıklara yatırılması
zorunluluğunun getirilmesi,

* Mevcut firmaların iç sistemleri başta olmak uygun organizasyon ve yönetsel yapılarının
tesis edilmesi,

* Tasarruf finansman şirketlerinin faizsiz esaslara göre çalışması ve buna ilişkin kurumsal
uygulamaların tesis edilmesi,

* Tasarruf finansman müştetilerinin sözleşme fesih ve sözleşmeden cayma haklarını
kullanmaları durumunda birikimlerinin iade edilmesini engelleyen kişilere ve zimmet suçu işleyen
tasarruf finansman şirketi yönetici ve mensuplarına yönelik adli ceza hükümlerinin düzenlenmesi,

e Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla sistem kapsamında
faaliyette bulunan firmaların iradi tasfiye haricinde Bankacılık Düzenicme ve Denetdeme Kurumu
tarafindan yapılan denetimler sonucunda yükümlülüklerini sürdüremeyceck şekilde mali
durumlarının bozulduğunun tespiti ile düzeltici, iyileştirici veya kısıtlayıcı önlemlerden sonuç
alınamaması halinde en az üç üyeden oluşan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından bildirilecek üyelerden oluşan bir tasfiye kurulu
tarafından tasfiyelerinin yapılması,

– Mali durumlarının bozulması nedeniyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
kararıyla tasfiyesine karar verilen şirketler hakkında tasfiye sürecinin tasfiye komisyonunun
gözetiminde etkin şekilde gerçekleştirilebilmesi ve bu sayede tasarruf sahiplerinin hak ve
menfaatlerinin mümkün olan en üsi seviyede korunabilmesi amacıyla şirket yöneticilerinin
sorumluluğunu da içerecek şekilde 5411 sayılı Bankacılık Kanununda Tasarruf Mevduatı Sigorta
Fonu tarafından tasfiyeye tabi tutulan bankalar hakkında getirilen belirli hükümlerin, tasarruf
finansman şirketleri hakkında da uygulanması, öngörülmektedir.

KANUN TEKLİFİ METNİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir