EkonomiGündem

Emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığı ile ilgili flaş gelişme!

Emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığı ile ilgili sürekli işçi kadrolarına geçirilenler hakkında kanun teklifi TBMM'ye sunuldu.

Adana Bağımsız Milletvekili İsmail KONCUK tarafından sürekli işçi kadrolarına geçirilenler hakkında kanun teklifi Türkiye Büyük Milet Meclisi’ne (TBMM) sunuldı.

SÜREKLİ İŞÇİLER İLE İLGİLİ KANUN TEKLİFİ

Koncuk tarafından sunulan kanun teklifinin, “375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” olduğu görüldü.

EMEKLİLİK, YAŞLILIK VE MALULLÜK AYLIĞI İLE İLGİLİ FLAŞ GELİŞME!

Koncuk tarafından sunulan teklif ile, “Sürekli işçi kadrolarına geçirilenlerin, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihte zorunlu emekli edilmelerine ilişkin hükmün yürürlükten kaldırılması amaçlanmaktadır.” denildi.

TBMM’ye sunulan kanun teklifi şöyle:

01.04.2018 tarihinde 696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrosuna alınan işçilere uygulanan ve Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan toplu iş sözleşmesi 31.10.2020 tarihinde sona ermiştir. 01.11.2020 tarihinden itibaren iş kolları değişmiş, asıl iş kollarına geçişleri sağlanmıştır. Bununla birlikte yetkili sendikaya üyeliklerini yapıp ilk defa toplu iş sözleşmesine dâhil oldular,

696 sayılı KHK’nin 127 maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı KHK’ye eklenen geçici 23. Maddesinin beşinci fıkrasının “….Sürekli işçi kadrolarına geçirilenler, birinci fikrada öngörülen şartları taşıdıkları sürece ve çalıştırıldıkları teşkilat ve birimlerde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilebilir. Bunların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemez…” şeklindeki hükmüne göre, 01.04.2018 tarihinden sonra kadroya alınan işçiler; emekliliklerini hak ettikleri tarihte, zorunlu olarak emekli edilmektedir. 696 sayılı KHK
ile sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçiler dışındaki sürekli işçi kadrosunda bulunan işçilerin böyle bir sorunu bulunmamaktadır.

Anayasanın 10.maddesinde öngörülen eşitlik ilkesi, hukuksal durumları ayni olanlar için söz konusudur. Eşitlik ilkesinin amacı, aynı durumda bulunan kişilerin yasalarca aynı işleme bağlı tutulmalarını sağlamak ve kişilere yasa karşısında ayrım yapılmasını ve ayrıcalık tanınmasını önlemektir. Bu ilkeyle, aynı durumda bulunan kimi kişi ve topluluklara ayrı kurallar uygulanarak yasa karşısında eşitliğin ihlali yasaklanmıştır. Bu ilkesinin idare hukuku bakımından doğurduğu sonuçlardan biri Anayasa’da yer alan açık düzenleme uyarınca idari işlemlerin kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak tesis edilmesi gerekliliğidir.

MADDE 1- 27/6/1989 tarihli ve “375 sayılı KHK’nin geçici 23. Maddesinin beşinci fikrası,”5510 sayılı Kanunun 102. maddesi birinci fıkrası “n” alt bendi ve 4857 sayılı iş kanunun “Çalışma Koşullarında Değişiklik ve İş Sözleşmesinin Feshi” başlıklı 22. Maddesi ile de çelişmektedir. İşçinin hakkını korumak ve ilerde mağduriyet yaşamasını engellemek için “375 sayılı KHK’nin geçici 23. maddesinin “beşinci fikrasının” yürürlükten kaldırılması” uygun görülmüştür.

MADDE 1- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Karamamenin geçici 23 üncü maddesinin “beşinci fikrası” yürürlükten kaldırılmıştır.

2 Yorum

  1. Çalıștığım kurum 35-40 yașındaki 9 engelliyi KHK 696 “Dan dolayı ișlerine son veri ya 1500 emekli olacaklar Yada ișsiz kalacaklar. Asıl kadrolular 65 yaşına kadar çalıșır ak parti adaleti esitsizligi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir